KÄSIRAAMAT
AVALIKE TEENUSTE LEPINGULINE ÜLEANDMINE

  Algallikas  © Eesti Vabariigi Siseministeerium , Tallinn 1999  Terviktekst MS Wordi dokumendina, pakitult zip formaadisKäesolev käsiraamat on koostatud Eesti Vabariigi Siseministeeriumi ja Taani Kuningriigi Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse arendamise alase koostööprogrammi alaprojekti "Kohalike omavalitsuste teenuste lepinguline üleandmine Eestis" raames. Käsiraamatu väljaandmist toetas: Maailmapanga Rahandusliku Detsentraliseerimise Initsiatiiv Kesk-ja Ida Euroopale - The Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe (FDI - CEE)

Täname: Hr Tom Annikve, Eesti Riigihangete Amet
Koostaja: Mercuri Urval , toimetaja: Krista Kampus, väljaandja: Eesti Vabariigi Siseministeerium, kirjastaja: Artsturm OÜ


SISUKORD
 Sissejuhatus  Mis on avalike teenuste lepinguline üleandmine eraettevõtjale?
 A. KUIDAS VALIDA TEENUSEID  1. Tehke kindlaks, milliseid teenuseid teie omavalitsus osutab
2. Koostage teenuste ülevaade
3. Teenuste mõõdetavaks muutmine
                  a - Maksumus siseselt osutades
                  b - Töötajate arv
4. Analüüsige teenuse sobivust sisseostmiseks
                  a - Kasud
                  b - Puudused
                  c - Takistused
5. Selgitage välja riskid
                  a - Teenuse faktori
                  b - Ajalised faktorid
                  c - Tururiskid
                  d - Tööettevõtjaga seotud riskid
                  e - Administratiivpiirangud
6. Alternatiivid teenuste üleandmisel eraettevõtjaile
7. Omavalitsuse majasisesed pakkumised
 8. Üleandmiseks sobivate teenuste lõplik valimine
 B. KUIDAS KOOSTADA TEENUSTE KIRJELDUSI  1. Määrake kindlaks, millise teenuse osa te sisse ostate
2. Omavalitsuse sisene suhtlemine
3. Valige lepingu tüüp
                  a - Eelnevalt valitud tööettevõtja
                  b - Eelnevalt hinnatud pakkujad
                  c - Avatud pakkumine koos reklaamiga
4. Pakkumise ja lepingu ettevalmistamine
5. Pakkumisdokumendi sisu
6. Ajaperioodid
7. Maksetingimused
8. Omavalitsuse sisene planeerimine
 C. KUIDAS VALIDA TÖÖETTEVÕTJAT  1. Pakkumisprotseduur ja reeglid
2. Pakkumiste läbivaatamine
3. Läbirääkimised pakkujaga
4. Leping
 D. KUIDAS LEPINGUT HALLATA  1. Sisefinantskontroll
2.Suhted tööettevõtjaga
                  a - Määrake omavalitsuse esindaja
                  b - Võtke kasutusele regulaarsed aruanded töö edenemise kohta
                  c - Võtke kasutusele kvaliteedikontrolli meetmed
                  d - Ohutus- ja keskkonnakaitsealased meetmed
3. Lepingu täitmise ajal
                  a - Kvaliteedikontroll
                  b - Kvantiteedikontroll
                  c - Töö edenemise kontroll
4. Lepingu täitmisel
                  a - Kontrollimiseks üleandmine
                  b - Hoolduse planeerimine
                  c - Probleemide lahendamine
                  d - Lõppmaksed
5. Jätkumine
                  a - Olemasoleva lepingu pikendamine
                  b - Uus pakkumine
                  c - Naasmine teenuste osutamise juurde omavalitsuse siseselt
 6. Lõpetatud protsessi hindamine
 LISAD  A.Valikukriteeriumid
B. Riigihangete seadus
B.2. Riigihanke menetlemine
B.3. Riigihanked Euroopa Liidus
C. Lepingu üldtingimused (esitatakse koos lõpliku versiooniga)
D. Pakkumise hindamisleht

 AVALIKE TEENUSTE LEPINGULINE ÜLEANDMINE  Sissejuhatus   Sisukordvaatamist alates 10.05.2003