ÜLO KRISTJUHAN
Kaasaegse ergonoomika alused

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Käitismajanduse instituut, tööteaduse õppetool

TTÜ Kirjastus, Tallinn 2000

Terve tekst pdf formaadis (449 kb)  Tekst MS Word dokumendina, pakituna zip formaadis

Sisestamise eest eriline tänu HelenileSISUKORD
1. Sissejuhatus 10. Enesehindamise meetodid  19. Keskkonna optimeerimine
2. Üldine filosoofia 11. Antropomeetriline printsiip  20. Esmane andmetöötlus
3. Terminoloogia 12. Kehaasend 21. Arvutitöö
4. Viimased aastakümned 13. Optimaalne füüsiline koormus 22. Kognitiivne ergonoomika
5. Ergonoomika harud 14. Toitumine ettevõttes 23. Makroergonoomika
6. Seosed teiste teadusharudega 15. Füüsiliste iseärasuste optimeerimine 24. Ergonoomika arenenud kapitalismimaades
7. Süsteemse lähenemisviisi filosoofia 16. Libisemise ja kukkumise vältimine    Viidatud kirjandus
8. Ergonoomika ajakirjad 17. Lamamisasendi ebasoodne mõju   Abstract
9. Infouputus töökeskkonna optimeerimisel  18. Stress ja vaimne koormus


1. Sissejuhatus

Raamat annab ülevaate nüüdisaja ergonoomikast.
Terminit ergonoomika kohtab tänapäeval laialdaselt kirjanduses ja elektroonilistes andmebaasides, mis viitab sellele, et ergonoomikaalane info on praktilise tähtsusega nii spetsialistile ja töölise ettevõttes kui ka koduperenaisele. Ergonoomika käsitleb kõikvõimalike tegevuste kergendamist. Nt käsitleb ta käsitsitööd ja tööd arvutil. Nii ühe kui ka teisega tuleb enamikul inimestel kokku puutuda.

Samas pole asjakohast väärtuslikku infot kerge saada. Ergonoomikat käsitlev kirjandus on erineva tasemega.
· Kuna termin ergonoomika on ka moesõna, siis kirjanduses, kus räägitakse ergonoomikast, ei pruugi alati olla ergonoomikalast infot. Näiteks on levinud reklaamprospektid, kus öeldakse, et toode on ergonoomiliselt kujundatud, kuigi tehtud pole midagi.
· Veebist leiab tuhandeid artikleid, mis üksteise ebatäpsusi ja vigu kordavad. Palju on populaarteaduslikku kirjandust, mis on ühelt poolt hea, kuid samas levivad seisukohad, et ergonoomikaga tegelemiseks piisab loomulikust intelligentsist. Soovitatakse näiteks "adekvaatset valgustust", "säilitada head tööasendit" jm konkreetsemalt valgustust ja tööasendit täpsustamata. Sellised üldised soovitused ei tekita austust ergonoomika kui teaduse vastu.
· Vahel kasutatakse traditsiooniliste tööohutuse või töötervishoiu (töötervise) probleemide puhul terminit ergonoomika. See on levinud eriti endistes sotsialismimaades, kus sõna ohutus ei olnud populaarne formaalse suhtumise tõttu ohutuse teoreetilistesse probleemidesse ja praktilisse kindlustamisse.
· On ka häid ergonoomikaartikleid ja -raamatuid, kus peaaegu ei kohta sõna ergonoomika ja kus autor pole kursis terminiga ergonoomika (nt Hunter, 1992). (Ka toiduainete poes ei kohta alati sõna "toit".)

Ergonoomika vanus on ligikaudu 50 aastat, kuigi sellealased ideed tekkisid rohkem kui 1000 aasta eest. Juba 25 sajandit tagasi kasutati Kreekas ergonoomika kriteeriume tööriistade ja töökohtade kujundamisel. Samas on ergonoomika läbi teinud keeruka arengutee ning mõnigi 1950. aastatel aktuaalsena tundunud probleem on vajunud unustuse hõlma.

Ergonoomikalased teadmised on eriti kasulikud tehnika (tööpinkide ja seadmete konstruktsioon), majanduse (keerukate probleemide lahendamine ettevõttes, tööviljakuse tõstmine), tervishoiu (stressi ja haiguste vältimine, esmane preventsioon) ja teiste erialade spetsialistidele, kuna võimaldavad paremini lahendada töös ette tulevaid probleeme või neid hoopiski vältida.

Kuna ergonoomika on kiiresti arenev rakendusteadus, siis tuleb esmalt anda ülevaade tänapäeva ergonoomika probleemidest. Kirjandus selle kohta on rohkem kui kolmveerandi osas ingliskeelne. Ergonoomika tegeleb esmajoones suhteliselt "normaalsete" töötingimustega, kus päevakorras on küsimus, mida teha edasi. Nüüdisaja ergonoomika küsimusi käsitlevat eestikeelset kirjandust on kahjuks vähe.

Raamatus on ka ingliskeelseid termineid, mis võimaldab soovijal edaspidi paremini orienteeruda maailmakirjanduses. Kirjutatu on mõeldud eeskätt tulevastele kõrgharidusega spetsialistidele, kuid ka kõigile teistele, kes tunnevad huvi ergonoomika vastu. Raamat on kirjutatud lihtsas keeles, on välditud keerukaid termineid, valemeid ja skeeme. Kellel on soov ennast täiendada, tollel on kasulik lugeda R. S. Bridgeri ergonoomika õpikut (Bridger, 1995), käsiraamatuid (The Handbook ..., ergonoomika entsüklopeediaid (International Encyclopedia ..., 1999), uurida uusimat kirjandust (vt viidatud kirjanduse nimekirja käesolevas raamatus) või otsida veebis (vt peatükk 8)

2. Üldine filosoofia

Ergonoomika kui universaalne metodoloogia

Ergonoomikat käsitletakse selle ala mittespetsialistide poolt ja arengumaades sageli kui teadust, mis uurib töökoha ratsionaliseerimise võimalusi. Kuigi ergonoomika sellega tegeleb, on see siiski ainult väike osa kogu teadusest. "Eesti entsüklopeedia" defineerib ergonoomikat kui teadust, mis uurib inimest (inimrühmi) tööprotsessis töövahendite ja -tingimuste optimeerimise (parima teostusviisi, soodsaimate tingimuste või olukorra jne) saavutamise eesmärgil. Nüüdisajal tegeleb ergonoomika paljude küsimustega väljaspool tööprotsessi. Juba 1991. a XI Rahvusvahelise Ergonoomika Assotsiatsiooni kongressi deviisiks oli Kujundamine kõigi jaoks (designing for everything). Uue "Eesti keele sõnaraamatu" järgi on ergonoomika teadus inimesele kõige soodsamatest tegevusviisidest, -vahenditest ja -keskkonnast. See käsitlus on lähedane maailma juhtiva ergonoomikaajakirja Ergonomics käsitlusele: Ergonomics is ... concerned with all aspects of the interactions of human beings and their work and leisure ... psychological, physiological, anatomical, and engineering design aspects ... being particularly concerned with optimizing performance.

Sisult ja struktuurilt erineb ergonoomika enamikust teadustest, kus uurimisobjekt ja rakendatavad meetodid on hästi piiritletavad. Ka teadusfilosoofid on kritiseerinud kõikvõimalikke piiranguid teadusele, eeskätt neid, mis puudutavad uurimisobjekti, kuid ka meetodeid, kuna need vähendavad teaduse efektiivsust (vt Bird, 1998).

Ergonoomikal üldkehtivaid rangeid reegleid uurimisobjekti suhtes pole. Uurimisobjekt võib olla mis tahes tegevus, inimene, toode jms. Mis siis ühendab ergonoomikat?

· Sageli uuritakse süsteeme inimene - seadmed - ümbritsev keskkond.
· Tihti taotletakse tegevuse optimeerimist.
· Ergonoomika metodoloogia lähtub inimteguri arvesse võtmise filosoofiast, eeskätt töö kohandamisest inimesega.
· Ergonoomikat on nimetatud nii interdistsiplinaarseks kui ka multidistsiplinaarseks teaduseks. Ergonoomika ja paljude teiste teaduste probleemid kattuvad (viimast esineb muide teaduses sageli).
· Ergonomistid taotlevad tihedat koostööd teiste teadusharude esindajatega, et integreerida erinevaid teaduslikke huvisid.
· Ergonoomikal on väga tugev praktiline suunitlus, samas tegeldakse intensiivselt uurimistööga.

Sellist praktilist lähenemisviisi võidakse kritiseerida. Samas näitab nõudlus ergonoomiliste uuringute järele, et need on vajalikud. Miks peaks olema ainult kaks varianti, kas puhas teadus või puhas praktika (vt Kanis, 1997, Kanis 1998, O´Leary, 1998)?

Ergonoomika taotleb töö kohandamist inimesega. Väljaspool ergonoomikat on levinud vastupidine suund: inimese kohandamine tööga. See rajaneb postulaatidel, et iga töö jaoks eksisteerivad olulised võimed, neid on võimalik mõõta ja suhteliselt kergesti edasi arendada. Faktiliselt on asi küllalt selge ainult füüsiliselt raske ja lihtsa töö puhul.

Arvestades suuri ühiseid piirkondi teiste teadustega, on vahel õigem kasutada terminit ergonoomiline lähenemisviis (ergonomic approach). Nii jagunevad ergonoomikakonverentsid sageli sektsioonidesse - infotehnoloogia, organisatsiooni psühholoogia, organisatsioonide disain ja juhtimine, protsesside muutmine, kogukonna areng jne.

3. Terminoloogia

Võib küsida, kas ergonoomika mõistel, definitsioonil ja terminil on vaja lähemalt peatuda. Ergonoomika areng mitmel maal näitab siiski, et seda on vaja. Puudulik tähelepanu mõiste probleemidele võib takistada ergonoomika arengut. Nii on ergonoomilised uuringud väga laialdased Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis. Saksamaal on aga ergonoomikaühingute liikmete arv tuhande inimese kohta väiksem. Samas pole saksa autoritel kindlakujulist terminit: põhiliselt kasutatakse tööteadus (Arbeitswissenschaft, vt Vahlens Großes ..., 1987). Inglise keelele sarnast laialt kasutatavat mõistet saksa keeles ei ole. Sõnale Ergonomics annavad saksa sõnaraamatud erinevaid tähendusi: peamiselt tõlgendatakse ergonoomikat kui konkreetsete teaduste kompleksi.

Kirjanduses kohtab suhteliselt sageli seisukohta, et termin ergonoomika pärineb kreeka keelest. See ei ole päris täpne. Tõepoolest, vahel kasutatakse terminit ergonoomia (ingl ergonomy). See tuleb kreekakeelsetest sõnadest töö ja seadus ning pärineb poola keelest 19. sajandi keskpaigast. Tollal seati eesmärgiks välja töötada väikesearvuliste fundamentaalsete seaduste kompleks, mida siiski ei õnnestunud teha. Katsetusi on mitu. Käesoleval ajal kasutavad inglise keeles terminit ergonomy praktiliselt ainult poolakad. On ka teisi puudusi: ergonomy ja economy kõlavad sarnaselt. Analoogi võib viia eksiteele. Käesoleval ajal kasutatakse terminit ergonoomia maailmas mitukümmend korda harvemini kui terminit ergonoomika. Eestis pole nii suurt erinevust (Interneti andmetel kasutatakse ergonoomiat eesti keeles 2-3 korda vähem). Ergonoomia on tulnud eesti keelde soome ergonomia kaudu. Soome keelele on see termin hoopis vastuvõetavam kui eesti keelele, kuna halba analoogiat teiste terminitega esineb vähe.

Nüüdisaja ergonoomikale sarnased uuringud sagenesid järsult 40-50 aastat tagasi seoses Teise maailmasõjaga ning üleminekuga rahuaja tootmisele. Seda suunda nimetati biotehnoloogiaks. Tekkis probleem piiritleda uut rakendusteadust. Tänapäeval tähendab biotehnoloogia hoopis elusorganismidele omastele protsessidele põhinevat tehnoloogiat.

Termin ergonoomika on koostatud inglise uurija F. K. H. Murrelli poolt 1949. a. (vt The Oxford ..., 1991, Webster´s Encyclopedic Unabridged ..., 1996) kreeka ja inglise keele sõnadest ja economics, mis vastavalt tähendavad "töö" ja "ökonoomika". Ergonoomika kui teaduse struktuuri sarnasus majandusteadusega aitas piiritleda mõiste sisu (vt Chambers 21st Century ...,1996; New Shorter Oxford English Dictionary ..., 1993). Iseloomulik on tuntud ergonomisti S. Konzi monograafia pealkiri Work Design - Industrial Ergonomics (Töö kujundamine - tööstusergonoomika). On ühist ökonoomika ja ergonoomika harudel: mikroökonoomika - mikroergonoomika, makroökonoomika - makroergonoomika, terviseökonoomika - terviseergonoomika. Üksikud autorid eriti arvutiasjanduses kasutavad mõlemaid termineid: ergonoomikat teadusuuringute tähenduses ja ergonoomiat konkreetsete praktiliste rakenduste tähenduses (analoogselt kasutatakse sageli inglise keeles economics ja economy). Mitmes keeles on mindud ebajärjekindlat teed mööda, kasutades inglise keeles ergonomics, kuid rahvuskeeles "ergonoomia", mis pole loogiline.

Vahel on välja öeldud, et ergonoomika mõiste sidumine ökonoomikaga ahendab tegevusvälja. See on õige, kuid tegevusväli jääb analoogselt ökonoomikaga isegi liialt suureks. On ju ökonoomika suure arvu teaduste süsteem, kuhu kuuluvad üldised majandusteadused (nt majandusgeograafia), erimajandusteadused (nt majandusstatistika, marketing ja töö-ökonoomika) ja majandusharude ökonoomikad (nt tööstusökonoomika ja ehitusökonoomika).

Käesolevas raamatus on ergonoomika spetsialisti nimetatud ergonomistiks (ingl ergonomist), kuigi eesti kirjanduses võib kohata ka ergonoomi.

Vahel kohtab kirjanduses terminit ergonoomilised tegurid, mille all mõeldakse mõningaid füüsikalisi tegureid töökohal. See termin pole nüüdisajal hea, kuna ergonoomika tegeleb ka psüühiliste, sotsiaalsete jt teguritega.

Lähedane mõiste ergonoomikale on inimtegurite uuringud (human factors), millel on tugev aktsent psühholoogilistele aspektidele (ka human engineering ja human systems). See suund on levinud Ameerika Ühendriikides, mõnes teises Ameerika mandri riigis, kuid ka Inglismaal. Ergonoomikale lähedane valdkond on tehnopsühholoogia, inimtegurite tehnika ehk inseneripsühholoogia (human factors engineering). The Encyclopaedia Britannica käsitleb seda ergonoomika sünonüümina, seletades, et see tähendab füüsikaliste ja psühholoogiliste karakteristikute kasutamist inimesele vajalike seadmete ja süsteemide konstrueerimisel. Tänapäeval nende terminite kasutusalad ahenevad. Ameerika Ühendriikides nimetati Inimtegurite Selts ümber Inimtegurite ja Ergonoomika Seltsiks. Lähedane mõiste Jaapanis on kaizen, mis tähendab parandamist. Tegeldakse töö kujundamisega (disainiga). Võetakse arvesse abinõude efektiivsust ja maksumust (Kumashiro, 1999).

4. Viimased aastakümned

käesoleva sajandi 30. - 40. aastatel öeldi enamasti madala tööviljakuse, praagi ja vigade puhul, et need "sõltuvad inimesest" lähemalt analüüsimata, kuidas nad sõltuvad ja mida tuleks teha olukorra parandamiseks. Hiljem kujunes arusaam, et uurima peab ka töölist, kes seadmeid kasutab, ja komplekssed uuringud hõlmaku ka töötingimusi. Kuni 60. aastateni tegeles ergonoomika põhiliselt probleemiga inimene-masin, inimesega töökohal ja tööpingiga.
1961. moodustati esimene ergonoomikaspetsialistide rahvusvaheline ühing - Rahvusvaheline Ergonoomika Assotsiatsioon. Spetsialistide arv, kes viivad tänapäeval läbi ergonoomikaalaseid uuringuid maailmas, lähtudes rahvuslike ühingute liikmete arvust, on ligikaudu 20 000, kusjuures 9/10 neist töötab majanduslikult arenenud maades, umbes veerand, üle 5000 Ameerika Ühendriikides, 2500 Jaapanis ja 1300 Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühinenud Kuningriigis. Iseloomulik on Ameerika Ühendriikide Inimfaktorite ja Ergonoomika Ühingu liikmete haridustase. Ühingu liikmetest on viimastel andmetel 18,7% bakalaureuse-, 32,5 % magistri- ja 40,2 % doktorikraadiga. Ergonoomika on arenenud Põhjamaades (Soome, Rootsi, Taani, Norra, Island), kus töötab ligikaudu 1500 kutselist ergonomisti, mis nende maade elanike arvuga võrreldes on mitu korda suurem maailma keskmisest. Endistes sotsialismimaades on suurim arv spetsialiste (450) Poolas, kus muuhulgas tegeldakse palju ergonoomika õpetamise probleemidega ja igal aastal korraldatakse ergonoomika rahvusvaheline seminar.

Paljud ergonoomikaalased uuringud on seotud riigikaitsega, mistõttu nad on salastatud. Raske on saada andmeid uuringute teemadest ja mahtudest, mis viiakse läbi lennunduses ja kosmoseuuringute vallas.

Tallinnas ja Tartus intensiivistusid uuringud 1960. aastatel. Kergetööstuse Ministeeriumi Konstrueerimisbüroos Tallinnas loodi tööfüsioloogia ja -psühholoogia laboratoorium, mis viis läbi uuringuid õmblus-, tekstiili- ja jalatsitööstuses. 1968. loodi Tartu Ülikoolis tööstuspsühholoogia laboratoorium. Tartu Ülikoolis õpetati 1969. a alates inseneripsühholoogiat (M. Kotik). Viimasel ajal on Tartu Ülikoolis teinud uuringuid nägemise ergonoomika alal A. Luuk.

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased on alates 80. aastatest viinud ettevõtetes läbi arvukalt uuringuid (Ü. Kristjuhan, G. Kiivet, vt Kristjuhan, Linjova, 1995). Mõni Eesti teadlane (Ü. Kristjuhan) on teinud uurimistööd ka Rootsis, Soomes, Inglismaal, Jaapanis, Venemaal jne. Eesti teadlased osalevad aktiivselt Põhjamaade Ergonoomika Seltsi tegevuses. Viimastel aastatel on hakatud noorte ergonoomikaspetsialistide ettevalmistamisega aktiivselt tegelema Eesti Põllumajandusülikooli tehnikateaduskonnas. On sisse viidud rida õppeaineid: ergonoomika alused, ergonoomika põhikursus, turvaliste töökohtade loomine jt. Ergonoomikaga tegeldakse ka Tartu Ülikoolis, Tallinna Pedagoogikaülikoolis, aktsiaseltsis Elcoteq (O. Rein) ja mujal.

Päevakorras olevad probleemid
Rahvusvahelistel konverentsidel ja kongressidel näeb, et ergonoomika tegeleb äärmiselt laia probleemide ringiga, mis on seotud töö ja töövälise, sealhulgas koduse tegevusega, lisaks probleemidega, mis kaudselt seonduvad nt toodete kujundamisega (toote kasutamine kui tarbija tegevus). Ameerika Ühendriikide Ergonoomika ja Inimfaktorite Seltsi suurema liikmete arvuga sektsioonid oli 1998. aasta augustis tööstusergonoomika - 757, arvutisüsteemid - 706, ohutus - 622, kognitiivne tehnika ja otsustamine - 505, tarbekaubad - 496, aviokosmilised süsteemid - 378, õpetamine - 332. Rahvusvahelise Ergonoomika Assotsiatsiooni viimase 13. kongressi päevakorras olid Tamperes 1997. aastal juhtimise, keskkonna, majanduse, komplekssete süsteemide, ohutuse ja töötervise, käsitsitöö, arvutitöö, vaimse töö ja selle koormuse, vananemise, ergonoomika teooria, metodoloogia jt probleemid. Seetõttu võib ergonomisti baasharidus, esimene kõrgharidus, olla majandus, tehnika, arstiteadus, psühholoogia, bioloogia jms. Rahvusvahelise Ergonoomika Assotsiatsiooni 14. kongress toimub San Diegos Kalifornias 2000. aastal 30. juulist kuni 4. augustini, kusjuures oodatakse 2500 osavõtjat. Regulaarsed on rahvusvahelised ergonoomikakonverentsid küberruumis (viimati CybErg 1999).

Põhjamaad korraldavad igal aastal ühe ühise konverentsi, mille päevakorras on olnud väga erinevad probleemid, kuigi iga konverents on pühendatud eelkõige mõnele neist. 1998. aasta septembris toimunud konverents Lundis oli pühendatud kommunikatsiooniprobleemidele. Viimane konverents toimus 1999. a septembris Taanis Nyborgis, kus käsitleti muudatuste protsesse ettevõtteis. Tänapäeval areneb ergonoomika kiiresti Brasiilias ja Singapuris. Brasiilias on üle kümne spetsialiseeritud ergonoomikakeskuse. Seal on välja antud ja toimib ergonoomikaseadus. Singapuris jääb ergonomistide arv miljoni elaniku kohta alla ainult Taanile.

Ergonoomikat õpetatakse suhteliselt palju Tallinna Tehnikaülikoolis, eriti mitmes käitismajanduse instituudi bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeaines. Ergonoomika küsimusi käsitletakse ka ehitustootluse instituudis (ehituspraktika), teedeinstituudis (liikluskorraldus ja -ohutus), elektriajamite ja jõuelektroonika instituudis (elektervalgustus, tooteloome ja leiundus), mäeinstituudis, humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudis, raadio- ja sidetehnika instituudis, masinaehituse instituudis, biomeditsiinitehnika keskuses.

Ergonoomiliselt võib läheneda äärmiselt erinevatele probleemidele tootmises, teeninduses ja teaduses. Laialdaste teadmiste tõttu eri valdkondades on ergonomisti ülesanne arendada koostööd teiste erialade spetsialistide, sealhulgas ka uuringu või projekti resultaatide tarbijatega, ja saavutada vastastikune mõistmine küsimustes, mis puudutavad uuritavat probleemi.

Ergonoomika eri meetodite rohke kasutamine ergonomistide poolt praktikas ettetulevate probleemide lahendamisel põhjustab vahel teiste erialade asjatundjate kriitilisi märkusi, tõstab küsimuse, kas ergonoomika nii laialt kasutades on küllalt efektiivne. Siinkohal on otstarbekas võrrelda ergonoomikat matemaatikaga, mille kasutusala vastavalt praktika vajadustele on ajaloo vältel reaal- ja humanitaarteadustes pidevalt laienenud. Viimasel ajal on tekkinud uued rakendusharud: matemaatiline lingvistika ja biomeetria.

Ergonoomika laialdane kasutamine on tingitud ergonoomika edukusest mitmesuguste kitsaskohtade ja probleemide lahendamisel: paljud firmad rakendavad nüüdisajal ergonomiste nii uute toodete väljatöötamisel kontseptuaalses faasis, detailsel konstrueerimisel kui ka kasutusel olevate projektide ja seadmete hindamisel.

Ergonoomikat kasutataks peamiselt ennetamiseks, kuid vahel ka retrospektiivselt, "raviks". Kui ergonomist lülitub töösse alles siis, kui osa tööst on juba tehtud, on fundamentaalne kaasabi enamasti välistatud.

5. Ergonoomika harud

Ergonoomika tegeleb töötingimuste, nt valgustuse, müra, mikrokliima, tööasendi ja ka informatsiooniprotsesside, töö organisatsiooniliste, psühholoogiliste jt tegurite parandamisega. Viimasel ajal on tekkinud uusi teadusvaldkondi, kus käib intensiivne uurimistöö. Osa lähedastest valdkondadest jäetakse teistele teadustele. Sellisteks on enamasti tervist kahjustavate keemiliste ainete ohutuse probleemid, kui pole tegu optimeerimisega, mitte parima variandi leidmisega inimese seisukohalt, vaid olukorra normaliseerimisega, kahjuliku keemilise aine mõju kõrvaldamisega. Sel puhul tuleb leida tehnoloogiliselt või tehniliselt sobiv variant, näiteks asendada mürgine aine vähem mürgisega või kasutada sobivat märgistust. Juhul kui keemilise aine kasutamisel tekivad keerukad teaduslikud probleemid, probleeme siiski uuritakse (amalgaamid, hambaravi ergonoomika, dental ergonomics). Traditsioonilistest ohutuse probleemidest ei tegelda tule- ja elektriohutusega, kuna nende puhul on tegu põhiliselt tehniliste probleemidega.

Kuna ergonoomika uurib sageli süsteeme, on kasutusel termin süsteemiergonoomika (systems ergonomics).

Suur osa ergonoomikast hõlmavad nüüdisajal arvutitöö ergonoomika (vt Smith, 1997), hüpertekstide ja hüpermeedia kasutamise probleemid (lähim ingliskeelne vaste - work with display units WWDU, samuti human-computer interaction HCI ja human-computer factors), mille lahendamiseks korraldatakse arvukalt rahvusvahelisi konverentse. Kiiresti kasvab ergonoomika ja informaatika ühiseid probleeme hõlmav valdkond.

Ergonoomikaalaste uuringute laia leviku tõttu laboratooriumides, kus oli kergem läbi viia täpseid uuringuid, mis aga ei võimaldanud alati praktilisi rakendus, tekkis tihedalt ettevõtte praktikaga seotud haru - rakendusergonoomika (applied ergonomics). Füüsikaliste teguritega ja tegevuse mehhaaniliste aspektidega tegeleb füüsikaline ergonoomika (physical ergonomics).

Nii nagu aastakümneid tagasi on ka nüüdisajal levinud töökohaergonoomika, mis tegeleb töökoha kujundamise ergonoomiliste probleemidega. Sellega ja arvutitöö ergonoomikaga on seotud nägemise ergonoomika (visual ergonomics). Tänapäeva töökohaergonoomika probleemid erinevad neist, mis olid aastakümneid tagasi (töötaja liikumise tõttu muutub pidevalt töökoht, töötamine kodus, arvutitöö).

Keskkonnateguritega tegeleb keskkonnaergonoomika (enviromental ergonomics), sealhulgas füüsikalise keskkonna ergonoomika. Väheneb käsitsitööergonoomika osatähtsus, kiiresti kasvab aga tarbekaupade ergonoomika osatähtsus (usability of products, ergonomic evaluation of products, ergonomics of design). Aktuaalsed on õnnetusjuhtumite vältimise probleemid tarbekaupade kasutamisel (vt Weegels, 1996). Suure osa ergonoomikast hõlmab tööstusergonoomika (industrial ergonomics, ka põhiliselt occupational ergonomics), mis käsitleb ergonoomilisi probleeme tööstusettevõtetes. Paljudes kõrgkoolides eeskätt Ameerika Ühendriikides tegeldakse aktiivselt ergonoomika rakendamisega sealses õppe- ja teadustöös (kõrgkooliergonoomika). Töötatakse välja printsiipe ja eeskirju, kuidas viia läbi laboratoorseid töid ja kasutada seadmeid.

Osaliselt kattub ergonoomika problemaatika tootmiskorralduse omaga (tuntud Nõukogude Liidus kui TTO - töö teaduslik organiseerimine), kuid ergonoomika integratsioon teiste teadustega on hoopis sügavam.

Alates 90. aastatest areneb kiiresti kognitiivne ergonoomika (cognitive ergonomics, ka cognitive engineering), mis tegeleb vaimse töö, eelkõige tunnetusprotsessiga, probleemide lahendamisega ja teadmistega ning on suurel määral kognitiivse psühholoogia rakendusala. Käesolevaks ajaks on tekkinud arvukalt firmasid, mille toodang on probleemide lahendused. Suhteliselt uus on ka osalusergonoomika (participatory ergonomics), kus uuringute tulemuste tarbija, näiteks uuritaval tööl töötaja, osaleb ise uuringuis, aidates leida lahendusi.

Makroergonoomikat (macroergonomics) loetakse "kolmanda astme ergonoomikaks"; ta on noor teadus ja tegeleb palju inimesi hõlmavate suursüsteemide ergonoomilise uurimise ja parandamisega, näiteks kogu ettevõtte töökorraldusega, töötingimuste probleemidega tööstusharus või kogu riigis. Viimasel ajal on tekkinud mitmeid makroergonoomika laboratooriume. On ilmunud linnade (Bridgeport Ameerika Ühendriikide läänerannikul, Peterburi Venemaal) makroergonoomika uuringuid. Vahel kasutatakse ka terminit mikroergonoomika (microergonomics).

Hoopis laialdasemalt kui varem uuritakse käesoleval ajal kodust tööd. Ergonoomika seisukohalt pole põhimõttelist erinevust, kas uuritav töötab ametiasutuses või kodus, kas ta istub kontoris või oma elutoas, kus ta mõtleb. Sellega seoses on kujunemas koduse töö ergonoomika.

Oluline ergonoomika valdkond on terviseergonoomika, mis käsitleb tervise kindlustamise optimeerimist, hõlmates süsteemselt ennetuslikke meetmeid. Lähem analüüs näitab, et kulutuste efektiivsus ennetuslike meetmete puhul erineb tuhandeid kordi, mille tõttu on palju võimalusi olukorda parandada kulutusi suurendamata. Tekivad terviseergonoomika keskused kõrgkoolides (nt Suurbritannias). Terviseergonoomika on seotud haiglaergonoomikaga (hospital ergonomics), mis tegeleb haigla organisatsioonilise disainiga, mööblidisainiga, haigla töötajate tervisega ja haiguste ennetamisega, teenindamise kvaliteediga. Sellega on tihedalt seotud kirurgiaergonoomika (surgical ergonomics), mis käsitleb ergonoomilisi aspekte operatsiooniruumis: tööasendit, arstiriistade kasutamist, vaimset ja füüsilist koormust, infotöötlust, meeskonnatööd.

Oluline probleem on ergonoomika ja vananemine. On korraldatud mitu rahvusvahelist konverentsi. Põhiline, millega tegeldakse, on töö- ja elutingimuste ning toodete kohandamine vanema, üle 45-aastase inimese organismi füsioloogiliste iseärasustega (vt Ilmarinen, 1999). Sündivuse vähenedes ja keskmise eluea pikenedes arenenud maades Euroopas, Ameerika Ühendriikides ja eriti Jaapanis töötajate keskmine vanus kasvab. Suureneb üle keskea inimeste protsentuaalne osakaal. Paraneb nende majanduslik olukord ja probleem muutub üha olulisemaks. Lisaks kasvab nüüdisajal huvi kestva tervise ja pikaealisuse vastu. Need probleemid haakuvad gerontoloogia probleemidega, näiteks töövõime, -oskused ja -kogemused noorel ja vanal töötajal.

Pole õnnestunud leida selget piiri, millal on tegemist vananemisega ja millal eluaastatega seotud haigustega. Eluaastatega kaasnevad protsessid organismis sõltuvad käesoleval ajal suuremal määral keskkonnatingimustest kui geenidest. Üha rohkem koguneb andmeid, mis näitavad, et organismi funktsionaalsete võimete langus vanas eas on eeskätt tingitud haigustest, mitte aastatest (vt van Bezooijen, 1996). Isegi õppimine võib vanadel inimestel kulgeda edukamalt kui noortel (Nygård jt, 1999). Järelikult on keskkonnatingimuste muutmise kaudu võimalik võimete langust aeglustada ning inimese eluiga pikendada. Huvitavat perspektiivi pakub siin ergonoomika (van Bezooijen, 1996; Kristjuhan, 1998). Perspektiivne on kognitiivse ergonoomika ja teaduse metodoloogia kasutamine vananemise aeglustamise kui teadusliku probleemi lahendamisel ning keskkonnaergonoomika ja töökohaergonoomika praktiliste meetmete väljatöötamisel.

 Jätkub siit...Seosed teiste teadusharudega Tagasi sisukorda


Veel raamatutest  

vaatamist alates 15.08.2003