Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis - Käsiraamat


Alustuseks
Moto: Ma olen teid kusagil näinud, aga kus?

Käesolev käsiraamat on kollektiivse töö tulemus ja seda sugugi mitte ainult sellepärast, et tal on viis autorit. Lisaks neile on veel suur hulk inimesi, kes südamerahuga võivad ennast lugeda raamatu kaasautoriteks. Ennekõike tuleks siinkohal nimetada isikuid, kes koos autoritega osalesid ekspertidena 2000.aastal Sotsiaalministeeriumi poolt finantseeritud ning Rahvatervise ja Sotsiaalkoolituse Keskuse poolt läbi viidud projekti "Psüühiliste erivajadustega inimestele hoolekandeteenuseid osutavate asutuste erialalis-juhtimisalane audit" läbiviimisel: Pille Vaiksaar, Ene Päll, Riina Kiik, Andres Lehtmets, Vello Vengerfeldt ja Ants Puusild.

Selles, et see raamat on just niisugune nagu ta on, on teatud mõttes "süüdi" ka psüühiliste erivajadustega inimestele hoolekandeteenuseid osutavate asutuste juhid ja töötajad ning maavalitsuste esindajad, kellega suhtlemise tulemusena on selginenud ja/või kristalliseerunud nii mõnedki käsiraamatus väljatoodud seisukohad. Samuti püüti raamatu koostamisel silmas pidada neid inimesi, kes psüühilise erivajadusega inimestega ei tööta iga päev ja pidevalt, aga ennekõike oma tööülesannete tõttu nendega siiski aeg-ajalt kokku puutuvad.

Seega võib öelda, et käesoleva käsiraamatu koostamisel on püütud arvestada võimalikult laia lugejaskonna huvide ja vajadustega (lisaks eespoolnimetatutele kindlasti ka erinevate erialade üliõpilased) ning nagu niisugustel juhtudel ikka (st võimalikult paljude huvide arvestamisel), kaasnevad sellega nii mõnedki ootamatud ja raskesti ületatavad probleemid. See on ilmselt ka üks põhjusi, miks käesoleval raamatul on mitmeid puudusi, millest olulisematena võiks välja tuua, et:

· selles ei ole midagi maailmaajalooliselt uut
· sellest ei saa vastuseid kõigile huvitada võivatele küsimustele
· sellest ei ole võimalik leida nö lõplikke vastuseid

Samal ajal võib maailma asjadele vaadata ka mõnevõrra helgema poole pealt või ka positiivsema pilguga ja niisugusel juhul võivad raamatul olla siiski ka mõned väärtused nagu näiteks:

· üht-teist uut ja/või uuenduslikku, vähemalt Eesti lugeja jaoks, selles siiski peaks olema
· nii mõnelegi küsimusele võib raamatust leida suhteliselt selgeid vastuseid
· kuna väljendatud seisukohad ei pretendeeri lõplikule tõele, jääb lugejale ruumi edasimõtlemiseks ja iseenese seisukohtade kujundamiseks

Käesoleva käsiraamatu autorid on üsna erineva elukogemuse ja erialase taustaga inimesed, kes on püüdnud kujundada ühelt poolt võimalikult lähedasi arusaamu ning seisukohti ja teiselt poolt võimalikult terviklikku lähenemist ja käsitlust ühele hoolekande kõige keerulisemale ja väga mahukale valdkonnale - psüühilise erivajadusega inimesed, nende probleemid ja probleemide võimalikud lahendusteed.

Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende probleemidega seotud kitsamate teemade põhjalikke ja terviklikke käsitlusi on maailmas kirjutatud väga arvukalt ja paljud olulisemad neist on praeguseks huvilistele kättesaadavad ka eesti keeles. Käesolevas raamatus on enamus valdkonnaga seotud teemadest põhijoontes ainult markeeritud ja tervikliku pildi loomise eesmärgil üritatud välja tuua olulisim just terviku loomise seisukohalt.

Kas ja kuivõrd see on õnnestunud, jääb ennekõike lugeja otsustada. Autorid loodavad siiski, et nende raamatu kohta ei öelda nii nagu üks kriitik oli öelnud ühele algajale kirjanikule: "Teie raamatus on palju uut ja huvitavat, aga kahjuks pole uus huvitav ja huvitav pole enam kaugeltki uus".


Teadmised ja lähenemised
Moto: Kõik oleme targad, koos veel targemad

Meie ümber toimuvat võib vaadata ja näha ning sellest aru saada mitmel erineval moel. Isegi niisuguseid kõige igapäevasemaid asju nagu näiteks hinnatõus, võimuvõitlus ja palavik või nohu võivad erineva tausta ning kogemusega inimesed tajuda ja tõlgendada väga erinevalt. Erinevalt saadakse aru ja tõlgendatakse ka märksa komplitseeritumaid nähtusi nagu näiteks tavapärsest erineva käitumise ja/või psüühikaga inimesed, nende probleemid ja probleemide võimalik lahendamine.

Tavapärasest erineva psüühikaga inimestest, nende probleemidest ja probleemide erinevatest võimalikest lahendusteedest on maailmas kogunenud suur hulk eritüübilisi ja erisisulisi teadmisi, mida võib jagada nelja gruppi:

· meditsiinilis-kliinilised
· sotsiaalteaduslikud
· kogemuslikud
· tavateadvuslikud

Meditsiinilis-kliinilist teadmist on kõige enam arendanud psühhiaatrid ja kliinilised psühholoogid. Mõlemad erialad kasutavad valdavalt loodusteaduslikke uurimismeetodeid ning nende teadmisi kasutavad ka teised erialad, näiteks sotsiaaltöötajad ja õed. Oluline osa meditsiinilis-kliinilistest teadmistest on pärit ka üldmeditsiinist ja mõnedest meditsiini eriharudest.

Sotsiaalteadusliku teadmise arendamisse on oma panuse andnud sotsioloogia, sotsiaalpsühholoogia, antropoloogia ja mitmed teised sotsiaalteadused. Erinevalt meditsiinilis-kliinilisest lähenemisest keskendutakse sotsiaalteadusliku lähenemise puhul sotsiaalsele kontekstile ja sotsiaalsetele faktoritele nagu näiteks sotsiaalsed grupid, klassid, tööpuudus, kodutus, vaesus jms. Seepärast võib sotsiaalteaduslik arusaam olla oluliselt erinev kliinilis-meditsiinilisest.

Kogemuslikku teadmist omavad ja kannavad ennekõike tavapärasest erineva psüühikaga inimesed ise. Erinevalt professionaalidest tunnevad nad oma psüühikat ja selle iseärasusi seestpoolt. Nende inimeste teadmises on sümptomite vahetu reaalsus viidud seosesse nende mõjuga elule kogukonnas. Spetsiifilisi kogemuslikke teadmisi omavad ka tavapärasest erineva psüühikaga inimeste perekonnad ja sõbrad.

Tavateadvuslikud teadmised tähendavad mitmesuguseid, ennekõike nö. mitteametlikke kanaleid (perekond, sõbrad, ajakirjandus jms.) pidi ühiskonnas levinud arusaamu tavapärasest erineva psüühikaga inimestest ja nende käitumisest. Tavateadvuslikud teadmised mõjutavad vähemal või rohkemal määral kõiki inimesi mistahes ühiskonnas. Samal ajal on oluline rõhutada, et maailmas pole olemas ühetaolisi tavateadvuslikke teadmisi - erinevates kultuurides on tavapärasest erineva psüühikaga inimestest erinevad arusaamad.

Ajalises perspektiivis on erinevatest teadmistest ja lähenemistest kõige vanemad ja kestvamad (pikaajalisemad) olnud kogemuslik teadmine ja tavateadvuslikud teadmised. Mõlemad neist olid olemas ammu enne seda, kui hakkas välja kujunema meditsiinilis-kliiniline lähenemine oma teadmiste baasi ja meetoditega ja võib öelda, et kõik kolm olid põhijoontes olemas selleks ajaks, kui hakkas kujunema sotsiaalteaduslik lähenemine.

Tähenduselt ja kaalult domineerisid tavateadvuslikud ja kogemuslikud teadmised seni kuni muid teadmisi ja lähenemisi polnud. Kuna mistahes uue asja, nähtuse, lähenemise vms tekkimise üks loomulikest kaasnähtudest on kas varasema eitamine või vähemalt osaline vastandumine sellele, kaasnes ka meditsiinilis-kliinilis teadmise tekkimise ja arenemisega varasemate teadmiste ja lähenemiste järk-järguline kõrvaletõrjumine. Vähemalt mõningane vastandumine varasemale, sh. meditsiinilis-kliinilis lähenemisele oli ja on üsna loomulik ka sotsiaalteadusliku lähenemise kujunemisel.

Tänapäeval on erinevate teadmiste ja lähenemiste tähendus ja kaal ning omavaheline vahekord erineva kultuuritausta, arenguloo ja -staadiumiga riikide ning ühiskondade puhul erinev. Arenenud ühiskondades võib senini pidada domineerivaks meditsiinilis-kliinilist lähenemist, mis vähemal või rohkemal määral talub enda kõrval ka teisi teadmisi ja lähenemisi. Samas võib üldise suundumusena välja tuua liikumise kõiki teadmiste tüüpe võrdselt väärtustava, nö. tasakaalustatud arusaamise poole.


TASAKAALUSTATUD ARUSAAMINE

 meditsiinilis-
kliiniline

 sotsiaal-
teaduslik

 kogemuslik

 tavateadvuslik


TEADMISTE TÜÜBID


Käesolev käsiraamat on kirjutatud veendumuses, et mitte ühelgi teadmisel, teadmise tüübil ega selle kandjal pole tavapärasest erineva psüühikaga inimestest arusaamise ja nende probleemide lahendamise monopoli. See on kirjutatud veendumuses, et tasakaalustatud ja adekvaatne arusaam tavapärasest erineva psüühikaga inimestest, nende probleemidest ja probleemide võimalikest lahendusteedest kujuneb lõppeks kõigi erinevate teadmiste liitumisel.


Bio-psühho-sotsiaalne inimene
Moto: Terves kehas on terve vaim ja vaimu läbi saab terveks ka

Iga konkreetne inimene on tervik, millel võib eristada kolme omavahel seotud, kuid samal ajal kvalitatiivselt erinevat tasandit ja/või funktsionaalset süsteemi:

· somaatiline, ennekõike meie füüsilis-keemilis-bioloogilise kehaga seonduv, sellest tingitud ja/või tulenev ning ennekõike keha kaudu mõjutatav
· psüühiline, ennekõike meie psüühika ja närvisüsteemiga seonduv, sellest tingitud ja/või tulenev ning ennekõike psüühika kaudu mõjutatav
· sotsiaalne, ennekõike meie ümber oleva sotsiaalse keskkonnaga seonduv, sellest tingitud ja/või tulenev ning ühiskonna kaudu mõjutatav

Igas süsteemis kitsamalt (omaette) käsitletuna eksisteerivad teatud kindlad funktsionaalsed seosed ja seaduspärasused, mis kehtivad ennekõike antud konkreetse süsteemi piires ja/või suhtes. Samal ajal eksisteerivad erinevate süsteemide vahel seosed, millest on erialaringkondades käesolevaks ajaks üldiselt aktsepteeritud vähemalt kaks suhteliselt selgepiirilist ahelat:

· psühho-somaatilised, st. keha ja psüühika omavahelised seosed
· psühho-sotsiaalsed, st. psüühika ja sotsiaalse keskkonna omavahelised seosed

Sellesse loendisse võiks põhimõtteliselt lisada ka kolmanda, nö. somaatilis-sotsiaalsete seoste ahela, näiteks sotsiaalsete probleemide ühel või teisel viisil väljendumisena konkreetse inimese keha tasandil. Samal ajal, arvestades asjaolu, et somaatilis-sotsiaalsed seosed toimivad lõppkokkuvõttes ikkagi läbi mõne konkreetse inimese ja tema psüühika, võib neid eraldiseisvatena ka mitte käsitleda ning piirduda nimetatud kahe seosteahelaga.

Vastavasisulise, nö. somaatilis-sotsiaalsete seoste näitena võiks tuua kasvõi vaesusest tingitud alatoitumuse ja omakorda sellest tulenevad tervise- või kasvuhäired. Analoogse iseloomuga seoseid väljendab aga näiteks ka see, kui inimesele tekitatakse kehalisi vigastusi alkoholi- või narkouimas inimeste poolt ja seda eriti juhul kui vigastuste tekitajad on ka pikaajaliselt töötud. Ka tuberkuloos on sisuliselt käsitletav sotsiaalse haigusena, mille levikut pole võimalik märkimisväärselt piirata ilma sotsiaalsete abinõude rakendamiseta.

Psühho-somaatilised seosed tähendavad ja väljendavad ennekõike seda, et meie psüühikaga toimuv on (ja/või võib olla) tingitud somaatilistest protsessidest, häiretest vms. ning vastupidi - somaatilised protsessid, häired vms. võivad olla tingitud meie psüühikast.

Psühho-somaatiliste seoste iseloomulike näidetena tuuakse sageli mitmesuguseid haigusi, näiteks südame isheemiatõbi, Alzheimeri tõbi, dementsus jms. Analoogselt asetavad orgaanilised aju- või närvisüsteemi kahjustused piiranguid psüühikale, sh. vaimsele arengule. Psühho-somaatilisel foonil on käsitletavad ka näiteks väsimusest tingitud liiklusõnnetused ja muud traumad.

Psühho-sotsiaalsed seosed väljendavad ennekõike konkreetse inimese psüühika ja sotsiaalse keskkonna ja/või sotsiaalsete probleemide vastastikust seotust (sõltuvust).

Vastavasisuliste seoste ilmekaks väljenduseks on mitmesugused muutused inimeste käitumises suuremate sotsiaalsete muutuste perioodil, näiteks kuritegevuse kasv, prostitutsiooni ja alkoholismi levik ning enesetappude arvu suurenemine. Psühho-sotsiaalse päritolu ja iseloomuga on ka muutused, mis toimuvad pikaajaliselt töötu staatuses oleva inimese psüühikas.

Bio-psühho-sotsiaalsete seoste märkamine ja arvestamine on oluline ennekõike seepärast, et see võimaldab:

· adekvaatsemalt aru saada sellest, mis toimub inimeste ja ühiskonnaga
· valida toimuvate protsesside mõjutamiseks ja/või probleemide lahendamiseks võimalikult asjakohased vahendid

Konkreetsemalt tähendab see näiteks, et meil on tegemist põhimõtteliselt erinevate olukordade ja sellest tulenevalt ka võimalike ja vajalike sekkumiste viisidega juhtudel, kui Eestis näiteks:

· on kas 500, 5 000 või 50 000 töötut inimest
· kannatab depressiivsete meeleolude all kas 1 000, 10 000 või 100 000 inimest
· tapab ennast igal aastal kas 5, 50 või 500 inimest


Norm ja kõrvalekalle
Moto: Kõik on võrdsed, mõni veel võrdsem

Inimesed erinevad üksteisest kõigi oma vaimsete ja psühhomotoorsete võimete, tausta, isiksuse omaduste, iseloomujoonte jms. poolest. Võrreldes teiste inimeste ja mistahes abstraktsete norm-keskmiste või norm-ideaalidega on igal inimesel vähemal või rohkemal määral iseärasusi, erinevusi ja/või kõrvalekaldeid. Võib ka öelda, et nö. absoluutselt normaalset, tervet, keskmist, ideaalset ja/või ühegi kõrvalekaldeta inimest pole reaalselt olemas.

Enamasti on erinevused siiski nii väikesed, et neid esmapilgul kas ei märgata üldse või kui ka märgatakse, siis need ei häiri ega takista ei teisi ega inimest ennast. Teisiti öeldes, normina käsitletakse või sätestatakse küll mingi konkreetne suurus, mudel vms. aga reeglina tõlgendatakse seda teatud tolerantsiga, st normi sisse arvestatakse teatud piires ka kõrvalekalded sellest. Missugune see konkreetne norm ja tolerants igal konkreetsel juhul on, sõltub ennekõike valdkonnast, mõõdetava suuruse iseloomust (sh. selle mõõdetavusest) ja (kultuuri)keskkonnast.

Alates teatud piirist (väärtusest vms.) võib erinevus (kõrvalekalle) aga muutuda vähemal või rohkemal määral häirivaks kas inimesele enesele, teistele või mõlemale, st. nii inimesele endale kui teistele. Samuti on kõrvalekalletel olemas teatud ülemine piir, alates millest see võib muutuda juba väga raskesti talutavaks (talumatuks, ohtlikuks) nii inimesele enesele kui teistele. Analoogselt alumisega on ka ülemisel piiril teatud tolerants, mida juriidilises keeles väljendatakse näiteks pehmendavate või raskendavate asjaoludena.

 Näiteks, autoga sõitmise lubatud piirkiiruseks sätestatakse mingi konkreetne väärtus, mis riigiti oluliselt ei erine ja mille kuni 10%-list ületamist erinevates riikides ja kultuurides reeglina sallitakse. Riigiti ja kultuuriti üsna erinev on seevastu suhtumine auto juhtimisel lubatud alkoholi kogusesse organismis (lubatud ja sallitud vahemikus 0-1,5 promilli) ja selle ületamisse. Üsna ühetaoliselt suhtutakse aga praktiliselt kõikjal näiteks raskes joobes suure kiirusega teise inimese surnukssõitmisse.

Seega on mistahes kõrvalekalletel vähemalt kaks ligikaudselt määratletavat väärtust (suurust vms.), mida võiks klassifitseerida nö. väikesteks ja suurteks. Nö. väikeste ja suurte kõrvalekallete vahele jääb teatud ruum, mida võib omakorda liigendada erinevatesse gruppidesse (etappidesse). Sõltuvalt valdkonnast (selle eripärast, mõõdetavusest ja mõõtmise ratsionaalsusest) on vastavate gruppide arv enamasti vahemikus 2-7.

Näiteks on Maailma Tervishoiuorganisatsioon soovitanud kasutada füüsilisest ja/või psüühilisest kahjustusest või häirest tingitud sotsiaalse puude tekke mehhanismi selgitamiseks järgmist skeemi.

 kõrvalekalle
häire
 

 kahjustus
kaotus
 

 talitluslik piirang
 

 võimetus
puue

Nagu näha on sellel skeemil välja toodud neli erinevat seisundit (staadiumi, etappi vms.), millest igaühel on teatud spetsiifilised tunnused. Sõltuvalt inimese seisundist, häire (kõrvalekalde) valdkonnast ja iseloomust võib inimene vastata ühele või teisele staadiumile või liikuda dünaamiliselt erinevate staadiumide piirimail. Samuti võib inimene nö. vasakust kastist parempoolsesse jõuda mõne sekundiga (näiteks liiklusõnnetuse tagajärjel) või paljude aastate jooksul (näiteks reumatoidartriidi puhul).

 Eestis varem toiminud süsteemidest võiks vastava klassifitseerimise näitena tuua vaegurluse ja selle määramise süsteemi, milles inimene teatud näitajate alusel paigutati ühte kolmest vaegurluse grupist. Alates 2001.aastast on see asendatud puude määramise 3-astmelise süsteemiga.

Üldine reegel on, et mida suuremad on kellegi erinevused mistahes võime, omaduse vms. normist (ennekõike norm-keskmise tähenduses), seda harvemini me neid isikuid kohtame. Teisisõnu, mida suurem on kõrvalekalle, seda harvemini ta esineb.

· kergemaid kõne- ja käitumishälbeid ja/või õpiraskusi esineb 10-35% lastest
· andekaiks peetakse 3-5% õpilastest
· raskeid meele-, vaimu ja kehapuudeid ning käitumishälbeid tuleb ette mõni mitme tuhande isiku kohta
· mõnda puuet või haigust esineb ühel inimesel mõnekümnest või koguni mitmesajast tuhandest
· I-grupi vaeguriks (kõige suurem kõrvalekalle) hinnatute arv on Eestis 5-6 korda väiksem II-grupi vaeguriks hinnatute arvust

Normi ja kõrvalekalde defineerimisel ning kõrvalekalde suuruse määramisel on lisaks erialastele, poliitilistele, kultuurilistele, sotsiaalpsühholoogilistele jms. aspektidele oluline ka majanduslik aspekt. Nimelt kaasneb ühe või teise grupi defineerimise ja sellest tingitud eri(kohtlemis)vajaduste määratlemisega ka teatud rahalise ressursi ümberpaigutamine (vastasel juhul poleks grupeerimisel mõtet). Piiri tõmbamisega ja vastavalt kas ühte, teise või kolmandasse gruppi kuuluvuse tingimuste karmistamise või pehmendamisega on võimalik ümberjagatava ressursi suurust (vajalikke kulutusi) kas vähendada või suurendada.

 Näitena võiks tuua kuulmislanguse. Põhimõtteliselt saab kõik inimesed kuulmise järgi paigutada kontiinumile, mille ühes otsas on normaalne, häireteta kuulmine ja teises otsas absoluutne kurtus. Lõppkokkuvõttes on ühiskonnasisese kokkuleppe või otsustamise küsimus, missugusest kuulmislanguse määrast alates (näiteks 20 dB, 30 dB, 40 dB vms.) on inimesel alust ja õigust teatud toetust või abi, näiteks tasuta kuuldeaparaati, saada. Omades ülevaadet kuulmislanguse levikust ja teades kuuldeaparaatide hindu, on erinevasse kohta piiri tõmbamise maksumus suhteliselt hõlpsasti välja arvutatav. Analoogne on olukord ka vaegurluse gruppide ja puude raskusastmega.

Seega ei tähenda inimese mingi erinevus või kõrvalekalle iseenesest, et inimesed vajaksid mingis mõttes või mingis suhtes erilist kohtlemist või kõrvalist, sh. ühiskonnapoolset sekkumist. Olulised on veel ühiskonnasiseses kokkuleppes ja/või kehtestamises väljenduvad vastused vähemalt kolmele põhimõttelisele küsimusele:
· kuhu ja kui kategooriliselt tõmmata normi ja märkimisväärse kõrvalekalde vaheline piir, st mis punktist ja/või missugustel tingimustel või tunnustel hakata teatud tegevust, seisundit, nähtust või käitumist pidama tähelepanuväärseks kõrvalekaldeks
· kas ja kuidas rühmitada kõrvalekaldeid nende suuruse, ulatuse, sügavuse, mõju, tagajärgede vms. järgi, näiteks kahte, kolme, nelja või enamasse gruppi
· mis juhtub, kui inimene oma seisundilt või käitumiselt jääb nö. teisele poole piiri, st. kas ja missuguseid sanktsioone inimese suhtes rakendada

 Näiteks lisaks sellele, et riigiti (st. erinevates kultuurides ja/või keskkondades) on üsna erinev suhtumine auto juhtimisel lubatud ja sallitud alkoholi kogusesse organismis, on riigiti oluliselt erinevad ka ühiskonnapoolsed sanktsioonid, mida auto joobes juhtimise eest rakendatakse - alates suhteliselt väikesest või isegi sümboolsest rahatrahvist ja lõpetades vanglakaristuse, tänavapühkimise ning kohustusliku teraapiaprogrammides osalemisega ka väikeses joobes sõitmise eest.

Viimatimärgitud küsimus on oluline ka seepärast, et analoogselt normi-hälbe piiri suhtelisusele on suhteline ka teatud probleemidesse ühiskonnapoolse sekkumise iseloom, selle määr ja võimalik efekt. Teisiti öeldes, üht ja sama tulemust võib nii positiivses kui negatiivses suunas saavutada väga erinevate vahenditega, kusjuures igal vahendil on oma maksimaalne võimalik efekt.

Näitena võiks tuua meditsiinis tuntud "minimaalse doosi efekti", mille järgi on igal ravimil teatud annuseline piir, mille ületamisel enam praktiliselt mingit märkimisväärset lisaefekti ei saavutata. Küll võivad selle ületamisega kaasneda mitmesugused soovimatud kõrvalnähud. Analoogse näitena meie hilisminevikust võiks tuua nõukogudeaegse alkoholi hinna tõstmise kogemuse, kui alates teatud hinnast alkoholi ostmine järsult vähenes, tarbimine aga mitte, sest alkoholi hakati ise tootma.

Normi ja hälbe kontekstis vääriks eraldi väljatoomist ka kaks põhimõtteliselt erinevat ja võiks ka öelda, et teineteist välistavat hoiakut ja/või lähenemist nii konkreetsetele inimestele ja nende tegudele kui ühiskonnaelu üldisele korraldusele ja selle ülesehitamisele:

· normikeskne lähenemine
· hälbekeskne lähenemine

Normikeskse lähenemise puhul on domineerivaks nö normaliseeriv hoiak, mis tähendab, et võimalikult kõiki asju ja nähtusi vaadeldakse ja käsitletakse võimalikult normaalsetena, normi poole püüdlevas kontekstis ja sellest tulenevalt ehitatakse normile (ennekõike norm-keskmise tähenduses) ja/või sellele orienteeritult üles ka sotsiaalsete institutsioonide korraldus ja toimimine. Hälbekeskse lähenemise korral lähenetakse inimestele ja sündmustele maksimaalse hälbe poolt ja vastavalt sellele ehitatakse üles ka sotsiaalsed institutsioonid.
Normikeskne ja hälbekeskne lähenemine ning nende erinevused väljenduvad üsna ilmekalt nii inimeste igapäevases kõnepruugis, ajakirjanduses kui seadusandluses ja selles kasutatavas keeles. Näiteks on mitte ainult verbaalne, vaid üsna põhimõtteline vahe selles, kas käsitleda mõnda inimest seaduse rikkujana või kurjategijana, autot joobes juhtinuna või roolijoodikuna, häiritud psüühikaga inimese või vaimuhaigena jne.

Normikeskse ja hälbekeskse lähenemise põhimõttelised erinevused väljenduvad aga ka ühiskonnas väärtustatud ja vajalikeks peetavates tegevustes, nende teostamiseks vajalike institutsioonide kujundamises ja nende tegevuse suunamises.

 Näiteks seaduserikkumiste või kuritegevuse kontekstis võib normikeskse lähenemise puhul välja tuua neli võrdselt olulist tegevus: avastamine (märkamine), fikseerimine, karistamine ja rehabiliteerimine, kusjuures peaeesmärk on neist viimane. Hälbekeskse lähenemise korral on olulisi tegevusi pigem kolm ning peaeesmärgiks karistamine, mis saab pärast seda pole oluline.

 Järgmine osa - Sotsiaalpoliitilised valikud

Tagasi SISUKORDa

 Sama raamat MS Word dokumendina, (pakitud zip formaadis)

 Sama raamat pdf formaadisMuid (koolitus)materjale