Lähenemine haldusjuhtimisele

 1. Euroopas juriidiline lähenemine è 18. saj kujunevad praegused riigiteooriad. Rõhk seaduste tundmisele (Prantsusmaal ja Saksamaal enamus riigiametnikke juudid) so avalik haldus.
 2. Anglo-ameerika traditsioon è neis riikides probleemiks poliitika kujundamine. Kuidas vastu võtta ja ellu viia optimaalset ühiskonna jaoks. Eeldab laia tagapõhja ja teadmisi (sotsiaalmajan-dusest). Rajaneb eeldusel, et poliitiline ja administratiivne juhtimine on teineteisest eraldatud.
 3. Traditsiooniline organisatsioon è puht administratiivne.

riigi funktsioneerimise mehhanismid

Riigi funtksioneerimise mehhanismid:

 1. Sisendipoliitika
 2. Väljundipoliitika

Riigi põhilised funktsioonid:

 1. valijaskonna huvide kaitse
 2. majandusliku efektiivsuse tagamine è tulud ületavad kulusid è see põhimõte satub riigisektoris vastuollu.
 3. sotsiaalne efekt è võib olla majandusele vastuoluline. Sotsiaalsed tegevused majandussfääris võivad osutuda ebaefektiivseks.
 4. kaitsepoliitika è riik kulutab sellele tohutuid summasid, samas pole need suunatud tootlikele jõududele.

Erasektori sisend-väljund

Riigisektori sisend-väljund

Otsuste tegemisel lähtutakse:

 1. Huvigrupid
 1. Teadusuuringud
 1. Meedia
 1. Parteid
 1. Valimised
 1. Meeleavaldused

Avaliku otsustamise põhiline vastuolu:


Demokraatia

Kompetentsus

Eeldatakse ühiskondliku huvi olemasolu. Demokraatlik otsus on enamust rahuldav otsus, konsensus. Eraldi võttes ei rahulda selline otsus kedagi, kuid igaühe (enamuse) arvamust on arvestatud, seega ei ole demokraatlik otsus tihti kompetentne.

Kompetentsel otsustajal võivad tekkida läbikukkumised. Demokraatia puhul on tagasiside (feedback) ebaadekvaatne. Valijad ei tea kõikki võimalikke probleemi lahendusi, seega ei oska otsustada, mis neile on hea.


usaldamatus

ebaadekvaatne informeeritus

 

valitsuse tegevustasandid

 1. Fikseerida ühiskonnas eksisteerivad probleemid ja need välja uurida. Leida tegevuskavad/ valitsusprogrammid.

Kahte tüüpi valitsusprogrammid:

Eesti valitsus kaldub poliitilise programmi poole.

Siia kuulub huvigruppide süsteem

 1. Poliitiliste tegevuskavade juures on järgmine etapp prioriteedid.

  Need pannakse paika sõltuvalt tähtsusest ja lahenduse loogilisusest. On olemas ideoloogilised prioriteedid (kauged eesmärgid) ja poliitilised prioriteedid (need on reaalsed sammud – Isamaaliidu valitsusel oli selleks privatiseerimine). Eesti probleemiks on paljude prioriteetide olemasolu è palju reforme. Samas ühe takerdumine pidurdab teisi.

 2. Kolmas aspekt: reformide seadusandlikkuse tagamine

  Valitsus esitab Parlamendile seaduste paketi, mis aitab parandada seadusandlikkuse tagamist. Ühes sellises paketis võib olla kuni 40-50 seadust.

 3. Neljas aspekt: valitsusaparaadi suutlikkus läbi viia reforme

Valitsus è koosneb ministritest, kes mooduatavad valitsuse.

valitsuse tüübid

 1. Kabineti valitsus – otsustamine ja vastutus kollegiaalne. Valitsuse moodustab enamuspartei, kõik peavad toetama sama otsust. Otsused valmistab ette konkreetne minister oma "aparaadiga" (ministeeriumiga), kuid see võetakse vastu ühiselt. See muudab otsused rohkem poliitiliseks ja annab neile suurema kaalu.

  Nt. Suurbritannia, kus hääletamine on rangelt salajane.

 2. Kollegiaalne valitsus – tekib riikides, kus koalitsiooni moodustavad väga erinevad parteid. Peaministri ülesanne on see "kooslus" omavahel "kokku mängima" panna.

  Ministrite isiklik vastutus suur. Erinevatel parteidel kindlad ministri kohad. Kui antud minister ei saa asjaga hakkama asendab teda parteikaaslane. Suhteliselt konfliktne, arutelu on formaalne, hääletamine toimub nagu Parlamendis, seega vajalik saavutada ühe osa valitsuse poolehoid.

 3. Hierarhilised kabinetid (nt USA valitsus)

President määrab kabinetiliikmed, kabinet on kui presidendi abistav jõud, kuna president võtab ainuisikuliselt vastu otsuseid. Moodustatud sise- ja välisringi ministeeriumid, millega president ise suhtleb (sise- ,majandus-, rahandus-, välis-, justiitsministeeruim). Presidendil on suur täidesaatev amtekond, kus tegutseb komisjon iga ministeeriumi tegevuse kontrollimiseks. Sageli delegeerib president sotsuse tegemise vastava valdkonna nõunikule (tulemuseks võib olla see, et alluvad teevad presidendi nimel "sigadusi"). Tulemuseks on suurem vabadus allsüsteemides, aga ka suurem hajutatud, kuna president ei suuda nii palju otsuseid vastu võtta.

viimase aja probleemid valitsuste arengus

 1. Valitsuse suurus

  Mida suurem on valitsus (mida rohkem on ministeeriume), seda raskem on seda juhtida ja selle tegevust koordineerida (minister = peasekretär).

 2. Kollegiaalsuse kadumine ja peaministri rolli muutumine

Peaministril peaks olema suurim võim, kuid on kujunenud nii, et tal pole seda rohkem kui tänapäeva monarhidel.

Kuidas saavutada Valitsuse otsuste täitmine allpool? Kuidas tagada Valitsuse järjepidevus? Valitsuse kiire vahetuse puhul on nende mõju väike (nt Madalmaad).

Sõltuvalt poliitilisest ja administreerimise vahekorrast jagunevad valitsused tugevateks ja nõrkadeks.

Kollegiaalses valitsuse toimub eelkooskõlastamine tähtsamate ministritega. See on tüüpiline nõrk valitsuskabinet, mis töötab parlamentaalsel viisil.

Viimasel kümnendil on suurenenud parteide ja ministeeriumite arv è president, kelle funktsioon on kabinet moodustada (esitab parlamendile valitsusjuhi kandidaadi), ning kui parteid (parlament) ei suuda omavahel kokkuleppida jääb president kõrvalvaatajaks (nt Eestis).

kabineti suurenemise tagajärjed

 1. kaob ära mitteformaalne suhtumine, kabinett loob struktuure, mis koostavad otsuse projekte è tekivad alakabinetid.
 1. peaministri roll suureneb, peaminister juhib kabineti tööd autoritaarsuse põhimõttel. Peaministri aparaat suureneb, ta ei toetu enam teiste aparaadile è poliitiliste otsuste tegemine hakkab minema peaministri aparaadi pädevusse è vastuolu ministrite ja peaministri aparaatide vahel.
 2. valitsuse hierarhiseerumine, tekib olukord, kus ministriks olemine ei tähenda alati ka valitsuses olemist. Tekivad ministrid, kes kuuluvad valitsusse ja kes ei kuulu. Kolmas grupp on valitsuse poliitikat formeerivad ministrid. Tõeliseks peaministeeriumiks kujuneb rahandusministeerium.
 3. ettevalmistavate struktuuride rolli laienemine, valitsuskabinetil kolm võimalust:

Eestis valitsuskabineti kui terviku sekretariaat – riigikontroll eesotsas riigisekretäriga, kes peaks olema mittepoliitiline (kahjuks on see praktiliselt võimatu).

Riigi kantseleil paarisfunktsioon: ühelt poolt sisuline sekretariaat ja teiselt poolt materiaalse ja tehnilise töö tegija.

Kuidas tagada maksimaalne poliitiline mõjutatus ja maksimaalne ministeeriumite aparaadi kontroll?

Klassikaline on inglise mudel (püütakse juurutada ka Eestis, kuid see on võimatu, kuna Eestis puudub tugev seaduslik tagapõhi). Ametkond peaks olema poliitiliselt neutraalne. Suurbritannias on see õnnestunud tänu välja kujunenud hariduslikule taustale (seal on kaks kõrgkooli, kus koolitatakse riigiametnikke) ja nõude tõttu, et ametnikud ei tohi olla aktiivsed parteitegelased.

 

ministeeriumite tegevusmallid mujal maailmas

 1. Poliitilised kohale määramised (levib Rootsis ja Saksamaal)

  Iga minister teeb väljavahetamise võtmeisikute seas, nendeks saavad ministritele usatavad isikud,

  kes tagavad kontrolli alluvate seas. Võimalik (positiivne) stabiilse ja homogeense valitsuse puhul.

 2. Ministeeriumide kabinetid e kolleegiumid (Prantsusmaal)

  Sellised kolleegiumid moodustatakse ministeeriumi tippametnikest ja väljaspoolt ministeeriumi tulevatest ametnikest, kes pooldavad vastava ministeeriumi poliitikat è suureneb väline kontroll, väheneb ministeeriumi poliitiline kontroll. Minister on rohkem nagu administraator, süveneb küsimustesse üksikasjalikumalt. Prantsusmaal jagunevad ministeeriumid kaheks: administratiivne osa ja poliitiline koos, koos väljaspoolt tulevate spetsialistidega. Samas ei vähene ministri poliitiline kontroll. Prantsusmaal tagab neutraalsuse ka valitsuse professionaliseerumine, tööd juhib professionaalne kutse eetika, mitte poliitilised eelistused. Prantsusmaa ametkonnad ei jaotu vertikaalselt, vaid on loodud korpused – suletud omavalitsuslikud organisatsioonid. Suurkorpus è koosneb tippametnikest, kellel on kõige kõrgem haridus ja klassifikatsioon, kes lähtuvad professionaalsest eetikast.

  Sellist süsteemi saab rakendada ka nii, et minister loob aseministrite ametikohad, kus iga aseminister täidab oma üleasndeid. Aseministrid on poliitiliselt kontrollitud. Nad juhivad ekspertidest koosnevat komisjoni, kuid on siiski poliitikud.

  Valitsuse efektiivsus sõltub sellest, kuivõrd suudetakse haarata intellektuaalset potentsiaali kõrvalt. Eestis on see süsteem veel väljaarendamata, puuduvad analüütilised keskused otsuste vastuvõtmisel.

 3. ministeerium (väikesearvuline) on eraldatud täidesaatvatest ametkondadest (Rootsi)

Selgelt piiritletud otsustamispädevus. Ministri võimalus sekkuda oma alluvasse ametkonda väga väikene, seadusega piiratud.

organisatsioonide tüübid ja nende struktureerimise põhimõtted

Eksisteerib 2 nägemust organisatsiooni struktureerimisest:

 1. Põhirõhk organistasiooni sisemisele efektiivsusele
 2. Põhirõhk keskkonnale, milles organisatsioon areneb. Organisatsiooni adaptsioon.

Neli põhilist organisatsiooniteooriat, ülesehitus- ja juhtimisstrateegiat:

 1. Mehaaniline, bürokraatlik organisatsioon

  Püütakse lähtuda töökorralduse ja sisemiste struktuuride kõige efektiivsemast mudelist. Formaalsete struktuuride täiustamine.

 2. Inimsuhete teooria

  Inimene on element. Sisemise mikrokliima arendamine. Mitteformaalsed suhted.

 3. Ratsionaalsete eesmärkide mudel

  Töötada välja väga efektiivne planeerimise ja eesmärkide seadmise süsteem.

 4. Avatud süsteemi mudel

Luua võimalikult adapteerimisvõimeline organisatsioon, tagada organisatsioon, mis on võimeline kiiresti reageerima muutustele.

 

 

detsentraliseerimine


sisse vaatav
inimsuhete teooria mudel

paindlik kontroll

avatud süsteemi mudel

välja vaatav
mehhaanilise bürokraatia mudel

ratsionaalsete eesmärkide mudel

tsentraliseerimine

 

organisatsiooni siseehitus

Organisatsiooni siseehitusega tutvudes on 3 tähtsat lähtepunkti:

 1. Organisatsiooni formaliseerimine

  See on töö standardiseerimine. Inimsese töökoha määratlemine, tööpassi andmine. Loob standartseid, universaalseid tegevusprotseduure. Mida standtarsem töö, seda vähem kulutusi väljaõppele, juhtimisele. Surub maha inimese isiksust. Avalikes organisatsioonides peavad teenused olema nö väärtustest vabad, mitte arvestama isiklikke sümpaatiaid.

  Riiklikus sektoris puuduvad praegu kriteeriumid töö hindamiseks, mida standartsem on töö, seda lihtsam on seda hinnata.

 2. Formaalsete reeglite ja instruktsioonide loomine

  Juhiseid ei tehta personaalseid vaid lähtuvalt tööülesannetest. Inimene tab, mida ta teha tohib ja mida mitte. Jällegi impersonaalsus. Kui puuduvad formaalsed reeglid ei ole hiljem õigust arvestada tegemist või tegemata jätmist. Samas kaitsevad formaalsed reeglid alluvaid ülemuste omavoli eest.

 3. Mehhaniseerimine, automatiseerimine

Mida täielikum on kontor, seda lihtsam on inimeste tööle panna, lähtudes seejurres konkreetsetest standartidest.

tsentraliseerimine ja detsentrali-seerimine

Kaks olulist erinevust tsentraliseerimise ja detsentraliseerimise võrdluses:

 1. tsentraliseerimine è kontroll juhtimise üle keskpunktis
 2. detsentraliseerimine è kontroll võimalikult madalal tasandil, kliendile võimalikult lähemal

Teatud situatsioonides on vaja organisatsiooni tsenraliseerida ja teatud olukordades detsentraliseerida.

Detsentraliseerimise liigid:

Tsentraliseerimine

Detsentraliseerimine
 1. Funktsioonide koondamine è juhtimiskulude vähenemine
 1. Mitmekesisus è võimalik võtta vastu olukorrale vastavaid otsuseid
 • Poliitiline vastutus langeb tippadministraato-rile
  1. Võimaldab omaalgatuslikkust è uuendused è juhtimispotensiaal
 • Väldib seaduste normide erosiooni, tagab kontrolli aktuaalsete probleemide valdkonnas
  1. Adapteerumisvõime è organisatsiooni paindlikkus
 • Välistab ebaühtlase arengu allorganisatsiooni-des
  1. Otsustamiskiirus è võime võtta vastu kiireid otsuseid vastavalt olukorra muutusele
   
 • Lähedus kliendile è paremini kursis elanikkonna vajadustega
 •  
 • Vähenevad kommunikatsiooni- ja juhtimis-kulud
 •  

  organisatsiooni struktuuride loomine

  Avalike organisatsioonide juhtimistasandid:

  1. organisatsiooni tipp è planeerimine, otsustamine, rahastamine

   

  • direktorite nõukogu e poliitiline komisjon
  • täidesaatev struktuur è otsuste elluviimine

  1. keskjuhid è vastutavad konkreetsete eesmärkide saavutamise eest
  2. töötajad è vahetu tootmine

  Organisatsiooni kõrval kaks struktuuri:

  1. tehnostruktuur è tagab prganisatsiooni funktsioneerimise tehnilise poole (töö normeerimine, personali koolitus)
  2. tugipersonal è aitavad juhtida neid aspekte, mis jäävad muudest tasanditest välja (nt õigusosa-kond, raamatupidamine)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Avalike organisatsioonide puhul tuleb eristada tasandid, mida tavaliselt ei eristata

   

  Koordineerimine
  1. Poliitika formuleerimise tasand

  Järelvalve, kontroll
 • Normatiivne (seaduste jne formuleerimine) tasand
 • Juhtimise tasand (korraldamine)
 • Teenuste osutamise tasand
 •  

  Organisatsiooni liigitamisel 2 aspekti e dimensiooni:

  1. võimu ja autoriteedi jaotumine
  2. allüksuste grupeerimine (tegevuse grupeerimine)

  Grupeerimispõhimõtete tüübid:

  1. püüe jaotada funktsionaalselt, teadmiste e kompententsuse alusel
  2. püüe jaotada eesmärkide ja tulemuste alusel
  3. püüe jaotada klientide alusel
  4. püüe jaotada territoriaalses lõikes
  5. püüe jaotada ajafaktorist lähtudes

   

  1. Jaotus funktsiooni alusel


   

   

  Koondada ühetüübiline tegevus osakondadesse, ka spetsialistid.

  Avaliku organisatsiooni puhul:

  Positiivsed küljed:

  Negatiivsed küljed:

  1. jaotus eesmärkide, tulemuste alusel

   Igas osakonnas on endal olemas eelmises punktis nimetatud allüksused:

    

   jalatsivabrik
      
          

   kingatsehh
    

   saapatsehh
    

   sussitsehh
            

   varustamisosakond
    

   varustamisosakond
    

   varustamisosakond
            

   planeerimisosakond
    

   planeerimisosakond
    

   planeerimisosakond
            

   tootmisosakond
    

   tootmisosakond
    

   tootmisosakond
            

   turustamisosakond
    

   turustamisosakond
    

   turustamisosakond
            

   reklaamiosakond
    

   reklaamiosakond
    

   reklaamiosakond

   è toimub erinevate funktsioonide dubleerimine. Suure ettevõtte puhul ei ole see probleemiks.

   è tekivad konfliktid allüksuste ja terve organisatsiooni eesmärkide vahel. Eelkõige finantssüsteemis.

   è üldine juhtide produtseerimine.

  2. jaotus territoriaalse aspekt alusel

  Territoriaalne aspekt seotud kohalike omavalitsustega.

  Väga keerulised organisatsioonid peavad kujundama end maatriks organisatsiooniks.

  Põhiprobleemiks sellistes organisatsioonides on alluvus.

  eesmärk

  Funktsioon

  Varustusosakond

  Planeerimisosakond

  Personaliosakond

  Turustusosakond

  osakond

  osakond

  osakond

  osakond

  osakond

  osakond

  osakond

  osakond

  osakond

  osakond

  osakond

  osakond

   

  võimu ja autoriteedi suhete tüübid

  On olemas 3 alluvus tüüpi:

  1. Liinihierarhia

   Koordinatsioon liigub ülevalt alla, klassikaline bürokraatlik juhtimismehhanism.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  2. Staabihierarhia

  Luuakse allüksused, millel ei ole otseseid korralduslikke funktsioone, teenindavad liinihierarhia juhte.

  Juht peab olema korraldaja ning organisaator, aga ka otsustaja, planeerija è mõlema funktsiooni täitmiseks luuakse juhile staap, mis koosneb ekspertidest ning on lojaalne juhile.

  Liini- ja staabihierarhia vastuolud

  1. Funktsionaalne hierahia

  Luuakse osakondade süsteem funktsionaalsuse põhimõttel (nt finantsosakond, mille juht on ülemuseks kõigile liinijuhtidele). funktsionaalne võim piirab kõikide liinijuhtide tegevust.

  eesmärgiks on tagada professinaalne juhtimine, kuid liinijuhtide operatiivse võimu vähenemine takistab liinihierarhia toimimist.

  Lahendus: edukas on selle osakonna liinijuht, kellel on head suhted staabijuhtidega ja funktsionaalse osakonna juhtidega (mitteformaalsed suhted).

  organisatsiooni tüübid

   


  Orgaanilised

  4

  3

  2

  1

  Mehaanilised

   

   

  1. Mehhaaniline bürokraatia
  1. Maatriks organisatsioon/projekti organisats.
  1. Professionaalne bürokraatia
  1. Konglomeraat organisatsioon
  1. Allasutuste organisatsioon
  1. Komitee/komisjon organisatsioon
  1. Adhokraatia
   

   

  1. Mehhaaniline bürokraatia, tekkis ideest luua maksimaalselt hästi toimiv organisatsioon (Weber ja Taylor käsitlevad seda).

  Mehhaaniline bürokraatia püüab luua organisatsiooni, kus oleks:

  Orgaanilised organisatsioonid:

  1. Professionaalne bürokraatia, tekib organisatsioon, kus tegevus professionaalne.
  1. Allasutuste tüüp
  1. Adhokraatia (ad hoc – siin ja praegu)

  Eelised:

  Miinus:

  1. Maatriksorganisatsioon

   

  Varustusosakond

  Planeerimisosakond

  Disainiosakond

  Turustusosakond
  Sõiduautod        
  Kraanad        
  Veoautod        

  Mida vähem rutiinses keskonnas on töötajaid, seda parem on töömotivatsioon.

  1. Konglomeraat – iseseisvate organisatsioonide ühendamine, et suurendada nende konkurentsivõimet. Võimaldab avalike organisatsioone poliitiliselt kaitsta. Luuakse katusorganisatsioon.

   

   

  Kaasaegse paindliku organisatsiooni mudel:

  NB! Loe ka "Organisatsioon ja juhtimine".

  keskvõimu ja kohaliku võimu pädevuse piiritlemise probleemid

  Piirtlemise norme palju, siinkohal vaatleme 6 tasandit:

  1. Föderaalosakond – föderaalsetes riikides, kus regioonid saavad suveräänse võimuteostamise õiguse. Föderaalsed riigid on tekkinud liidumaade ühinemisel, on delegeerinud oma võimu ülespoole (USA, Saksamaa, Belgia, Šveits).
  2. Regionaalvalitsused – piirkondades, kus erilised tingimused, luuakse erilised regionaalvalitsus-süsteemid. (Hispaania, Prantsusmaa). Eestis ei ole regionaalüksusi, kuigi peaksid olema, kuna siin on suured regionaalsed probleemid.

  Reegel on, et omavalitsusüksused oleksid võimalikult loomulikud, mitte kunstlikult loodud.

  1. Kohaliku valitsuse II (second) tasand – maavalitsused – tavaliselt administratiivjaotus (ka provints). Seal teostatakse kõige tugevamalt kohalikku juhtimist, võimsad valitsusüksused, et vältida tsentraliseerimistendentsi (keskvalitsuse bürokraatia püüab endale haarata võimalikult palju funktsioone). Tihti linnad viidud II kohaliku valitsuse staatusesse.
  2. Kohaliku valitsuse esmatasand – omavalitsused – Eestis vallad ja linnavalitsused, mujal ka kommuunid – reaalne maakooslus, kus inimesed elavad.
  3. Keskvalitsuse regionaalsed struktuurid – nt tolliametil on valitsusasutused vajalikes kohtades kohapeal, ka migratsiooniamet jt.
  4. Osavallad – ei ole võimufunktsiooni, neile delegeeritakse juhtimisfunktsioonide täitmine.

  kohaliku omavalitsuse juhtimise põhimõtted ja tüübid

  integratiivne

  autonoomne (duaalne)
  Põhiline osa tuleb riigi eelarvest grantidena. Toimub ümberjaotamine vastavalt kohalikule sissetulekule. Lisaks blokkgrandid teatud projektide läbiviimiseks (koolid, teed, sillad jne) Kõik, mis võimalik otsustada kohapeal. Võim delegeeritakse kohalikule omavalitsusele. Isesei-sev eelarve. Mahtude kujunemise mehhanism automaatne. Üks osa riigimakse läheb automaat-selt kohalikule omavalitsusele (lisaks kohalikud maksud).

   

   

   

   


   


   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  autonoomsuse astmed

  I TASAND Kui rahval lastakse valida nõukogu (integratsiooni mudel).

  II TASAND Kui kohalik nõukogu saab kontrollida kohaliku valitsuse tegevust.

  III TASAND Kui kohalik võim on aruandev (Maakogu Eestis praegu ei ole) è see on suur

  IV TASAND (Vallakogu valik) è vallavolikogu annab määrusi välja.

  V TASAND Iseseisev eelarve.

  VI TASAND Pädevuse piiritlemine selgelt, valdkonniti è nagu autonoomse tüübi korral.

  Eesti kohalike omavalitsuste reform toimus ideoloogilises kontekstis. USA süsteem on üks liberaalse-maid è kohalik omavalitsus ei moodustata ainult territoriaalsetel alustel vaid valdkondade alusel. Erinevate teenuste teeninduspiirkonnad on erineva mahuga. Nt kõrgharidust ei saa anda maakonna alla è nõutav kõrge professionaalsus. USA-s on osariikide ülikoolid.

  Euroopas reguleeritakse autonoomsuse suurendamise ja laiendamisega. Algus Napoleonist è tsiviil-ühiskonnas lõi administratiivselt juhtiva süsteemi.

  Autonoomsuse poolt:

  1. igaühel peab olema võimalus korraldada oma elu ise.
  2. arvamus, et mida lähem on võim inimesele, seda enam on inimesel võimalust osaleda võimu teostamisel è legitiimsus.

  Minimaalriigi idee: Napoleon 19. saj.

  Traditsioonilise elulaadi teienemine è linnastumine, indutrialiseerumine è sotsiaalsed vapustused, sest inimesed ei olnud suutelised riiki demokraatlikult juhtima (Mill: demokraatia eksisteerib siis, kui inimesed arenevad). Poliitiline osalus è hääletamise kaudu otsustatakse riigi tähtsamad asjad.

  Osalusdemokraatia annab ühiskonnale arengupotentsiaali, aitab vähendada poliitikute omavoli. Detsentraliseeritav väärtus, eksisteerib vaid siis, kui demokraatia eksisteerib ka kohalikul tasandil (ei eksisteeri korporatiivselt) ning kohalik omavalitsus ei ole keskvõimu all. Vastasel juhul ei kujune liberaalseid protsesse è Eestis domineerivad praegu isiklikud suhted ja hierarhia.

  1. kohalikul tasandil tehtavad otsused on efektiivsed è autonoomsuse laienemine.

  autonoomsuse vastu:

  1. kohalik valitsus ignoreerib kontrolli põhimõtteid è eliit tegitseb tihti iseenda huvides.
  2. kohalike resursside kasutamine ebarentaabel, eriti korporatiivsetes riikides.
  3. raske teostada riigi makromajanduse eesmärke è siis peab tagama teatud teenuste jms üldaksepteeritava taema, hinna. Kui iga omavalitsus ajab oma "rida" on see raske.
  4. kui keskvalitsus on parempoolne ja kohalik omavalitsus vasakpoolne ei saa viimane end teostada.
  5. dubleerimine è tsentraliseerimine võib halvendada kvaliteeti. Eestis on vähe professionaale, kes suudaksid teenuseid dubleerida.
  6. areng ebaühtlustub è selle tulemusel ei saa eelarvete kujundamisel lähtuda sarnastest aspektidest. Selletõttu ei saa luua autonoomseid kohalikke võimusüsteeme è ebavõrdne taastootmine.

   

  lähenemine haldusjuhtimisele

  1. Euroopas è juriidiline lähenemine. 18.saj kujunevad välja praegused riigiteooriad. Rõhk seaduste tundmisele. (Prantsusmaal ja Saksamaal enamus riigiametnikke juudid), so avalik haldus.
  2. Anglo-Ameerika traditsioon è neis riikides valitses rahvas. Probleemiks, kuidas seadusi vastu võtta ja ellu viia è mis on ühiskonna jaoks optimaalne. Eeldab laia tagapõhja ja teadmisi. rajaneb eeldusel, et poliitiline ja administratiivne juhtimine on teineteisest eraldayud.
  3. Traditsiooniline organisatsioon è puht administratiivne.

  riigi funktsioneerimise mehhanismid

  Lähtutakse kahest mõistest:

  1. sisendipoliitika
 • väljundipoliitika
 • Riigi funktsioon è valijaskonna huvide kaitsmine.

  Majanduslik efektiivsus è tulud ületavad kulud è see põhimõte satub riigisektoris vastuollu.

  1. Erasektori sisend-väljund – turg ise tingib tegevusi selles sfääris. Ahel sisendi ja väljundi vahel toimub automaatselt. Turg reguleerib mehhanisme, inimene viib nad ellu.
  2. Riigisektori sisend-väljund – otsustaja subjektiivne. Hinde asemel tuleb info valijaskonnalt è valitsus saab teada vajadused (nõudlus, prioriteedid è eelarve). Sisendiga seostuvad inimeste huvid, mis sunnib juhti arvestama objektiivse infoga. Väljundi puhul mängivad rolli mitmed muutujad (sh, kes on valijaskond).

  Mille alusel otsuseid tehakse?

  1. Huvigrupid
  1. Teadusuuringud
  1. Meedia
  1. Parteid
  1. Valimistulemused (valimised)
  1. Meeleavaldused (kui eelnevad ei toimi)

  Avaliku juhtimise piirangud:

  1. avaliku organisatsiooni huvid on hägused;
  2. avalikud organisatsioonid ei ole konkureerivas keskkonnas;
  3. tekib konflikt demokraatia vs autokraatia;
  4. ei saa valida tegevusvaldkonda;
  5. eelarve loob teatud piirid;
  6. kollektiivsed hüved, mida valaik sektor peab täitma (ei oma isiklikke hüvesid).

  Mis on tehtud?

  1. organisatsioonid üürivad ruume;
  2. arstid on läinud konkureerivasse keskkonda.

  Mida teha? (neokonservatiivid)

  1. riik peab maksud vabaks laskma (inimestel rohkem raha, teenuste valik suurem). Väheneb ümberjaotus;
  2. privatiseerimine.

  Avaliku sektori laienemise põhjused

  1. mida suurem on riigi eelarve, seda suuremad on riigi võimalused è hakatakse juurde looma teenuseid;
  2. poliitiline põhjus (plusspunktid). Poliitikute poliitilised ja individuaalsed huvid è nemad kujundavad avaliku sektori poliitikat;
  3. ametnike huvi säilitada status quo.

  tsentraliseerituse/detsentrali-seerituse eelised ja miinused

  Detsentraliseerimise liigid:

  1. võimu hajutamine (ruumiliselt);
  2. võimu delegeerimine.

  Detsentraliseerimise plussid:

  1. mitmekesisus è võimalus võtta vastu olukorrale vastavaid otsuseid;
  2. võimaldab omaalgatust è uuendused è juhtimispotentsiaal;
  3. otsustamiskiirus è võime võtta vastu kiireid otsuseid vastavalt muutustele;
  4. adaptatsioonivõime è organisatsiooni paindlikkus;
  5. lähedus tarbijale è paremini kursis elanike vajadustega;
  6. vähenevad kommunikatsiooni- ja juhtimiskulud.

  Tsentraliseerimise plussid:

  1. funktsioonide koondamine è juhtimiskulude vähenemine;
  2. poliitiline vastutus langeb tippadministratsioonile;
  3. väldib seaduste, normide erosiooni, tagab kontrolli aktuaalsete probleemide valdkondades;
  4. välistab ebaühtlase arengu allorganisatsioonides.

  organiseerimine

  Organisatsiooni subjektiks ja objektiks on inimene, kusjuurs organisatsiooni loomiseks läheb vaja vähemalt 2-te inimest.

  Organistasiooni üldine tähendus – on tegevus, mille abil üksikisikud liidetakse terviklikuks ja kooskõlastatult tegutsevaks inimühenduseks.

  1. ametlik ülesehitus è eesmärkide saavutamiseks ametlikult kehtestatud koostisosad ja nendevahelised seosed;
  2. mitteametlik ülesehitus è töökäigus tekkivad koostisosad ja nendevahelised seosed.

  organiseerimine kujutab endast juhtimistegevust, mille käigus selgitatakse välja täitmisele kuuluv (kogu)töömaht, jaotatakse see üksikisikute vahel, moodustatakse ametikohad, koondatakse nad allüksustesse ja määratakse kindlaks alluvusvahekord.

  Ülesehitamise kavandamine ja alused

  Organisatsiooni ülesehituse kavandamine kujutab endast tegevust, mis püüab tagada ettevõtte või asutuse või tema allüksuste organisatsiooni teadlikku, põhjendatud ja otstarbeka kujundamise.

  Ülesehituse kavandamine peab jua ette tagama, et kõik vajalik saaks organisatsioonis tehtud ning seejuures ilma kattuvate või korduvate tegevusteta.

  Oma täielikul kujul koosneb organisatsiooni ülesehituse kavandamise käik järgmistest järkudest:

  1. eesmärkide jne selgitamine ja täpsustamine;
  2. põhiliste tegevusvaldkondade kindlaksmääramine;
  3. vajalike koostisosade ja nendevaheliste seoste paikka panemine;
  4. võimalike vastuolude, probleemivaldkondade jne kindlaks tegemine;
  5. vastuolude ja kitsaskohtade kõrvaldamiseks meetmete väljatöötamine.

  tööjaotus kujutab endast ettevõtte või asutuse eesmärkidest tuleneva tegevuse ja toimingute jaotamist neid täitvate üksikisikute ja rühmituste vahel.

  Hargnevus è mingi tööde või toimingute kogumi lõhenemine.

  Eesmärgipärastumise kaudu jaotus:

  1. iga üksikisik või allüksus täidaks ainult üht või mõnda lähedast ülesannet,
  2. iga inimene saaks oma erialaseid teadmisi, oskusi ja kogemusi võimalikult täielikult rakendada;
  3. allüksused moodustatakse eeldusel, et sinna kuuluvate inimeste töö oleks samalaadne või ükstesit täiendava iseloomuga ning et allüksusest kujuneks organisatsiooni eripärane, tihe ja töövõimeline osa.

  juhtimisulatus kujutab endast alluvate arvu, kelle tegevust üks juht võib tõhusalt suunata ja järelevaadata.  1. otseseosed
 • ristseosed
 • ringseosed
 • juhtimistasand kujutab endast ühel ja samal tasandil olevate juhtivate ametikohtade kogumit.

  Mida suurem juhtimisulatus, seda vähem juhtimistasandeid.

  ametikoht kujutab endast organisatsiooni ülesehituse kõige väiksemat, esmast osa, mis moodustatakse kindlapiirilise toimingutekogumi täideviimiseks ühe inimese poolt.

  turg ja sellega seonduv

  Riiklikul tasandil tuleb lahutada tootmine ja tarbimine è anda see üle erinevatele organisatsioonidele.

  Tavaline kontroll è kodanik kontrollib riiki valimiste kaudu. Tahetakse teha nii, et tarbija kontrolliks teenuseid vahetult tarbimise käigus.

  Turu struktuur

  pakkumise struktuur pakkumise turg

  Riiklik ettevõte

  Eraettevõte
   
  (siia vahele jääb palju alternatiive)

   

  Ind. ostja

   
  Avalik organisatsioon

  Vabatahtlik

  sektor

   

  Mittetulunduslikud

  ettevõtted

     
    Riiklik ostja monopol

  turu tõrge è turg ei taga maksimaalset tegevust minimaalsete kulutustega.

  poliitiline turuhälve è teatud infastruktuure ei saa panna konkureerivasse keskkonda, sest nende infrastruktuuride kadumisega võib tekkida ühiskondlik kollaps

  Turuhälve on sama normaalne nähe nagu ka turg ise. Turg võib panna paika tootmisstruktuurid, kuid tarbimisstruktuure ta paikka ei pane (seejuures on olulised sotsiaalsed vajadused ja tõekspidamised).

  meetmed konkurentsi suurendamiseks riigiaparaadis

  1. Teenuse tasuliseks muutmine
  1. Riigi põhivahendite väljarentimine erasektorile
  1. Vautšer
  1. Avalike korporatsioonide loomine
  1. Konkurentsi arendamine organisatsiooni sees
  1. (Sund)võistu pakkumine

  tarbija turupositsioon paraneb, kui ta leiab institutsiooni, mis on huvitatud tema informatsioonist. Läbi tellija jõuab tarbija info ka poliitilisele tasandile.


  planeerija


  tellija


  korraldaja


  tarbija

  planeerija è kaob administratiivne funktsioon, hakkab tegelema poliitikaga.

  1. keerulisi teenuste kvaliteeti on raske kontrollida, ettevõtted hakkavad kvaliteedi arvelt suurendama kvantiteeti;
  2. "koore riisumine" è teenindatakse tulutoovamaid tarbijaid, väheneb kulutuslike tarbijate teenindamine;
  3. tekib kunstlik kulutuste tõus, millega ei kaasne kvaliteedi tõusu;
  4. konkurentsi probleem è