Tallinna Pedagoogikaülikool
Sotsiaalteaduskond
Sotsiaaltöö osakond

TARVO PIKKARO
STK-91

AKTIIVSE TÖÖTURUPOLIITIKA VÕIMALUSED HEITUNUTE TAASTOOMISEL TÖÖTURULE HAAPSALU LINNA NÄITEL

Bakalaureusetöö

Juhendaja: lekt. Margo Kikas

Haapsalu 2003
 

 Dokument .pdf formaadis


RESÜMEE

Tarvo Pikkaro (2003). Aktiivse tööturupoliitika võimalused heitunute taastoomisel tööturule Haapsalu linna näitel. Bakalaureusetöö. Tallinna Pedagoogikaülikool. Käsikiri. Haapsalu. 56 lehekülge; 41 kasutatud kirjanduse allikat; 8 joonist; 2 lisa.
Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli saada ülevaade, millised tööturu meetmed aitavad kõige paremini tuua heitunuid tagasi tööturule.
Bakalaureusetöös ühendan oma huvi pikaajaliste töötute abistamisvõimaluste kohta ning igapäevatöö praktilise kogemuse, mis on seotud pikaajaliste töötute, vanglast vabanenute nõustamise ja neile teenuste korraldamisega.
Uurimustöö põhiküsimuseks on: kuivõrd efektiivsed on rakendatavad aktiivse tööturupoliitika meetmed. Vastamaks sellele küsimusele on ühelt poolt vaadeldud põhilisi tööturuteooriaid ja tööpuuduse teoreetilisi aspekte ning teiselt poolt on uuritud rakendatud tööturumeetmete efektiivsust heitunute pilgu läbi.
Uurimistöö ainestiku moodustavad 7 teemaintervjuud. Intervjueeritavateks olid erinevas vanuses tööealised ja töövõimelised, nii nais- kui meessoost heitunud.
Uurimuse läbiviimiseks on kasutatud kvalitatiivset meetodit, võttes aluseks fenomenoloogia lähtekohad. Intervjuude töötlemiseks on kasutatud intervjuude fenomenoloogilist analüüsi, samuti on kasutatud grounded teooria võtteid. Teema teoreetilises käsitluses on vaatluse alla võetud põhilised tööturuteooriad, tööpuuduse teoreetilised aspektid. Statistiliselt on vaadeldud Eesti ja Euroopa Liidu tööturusituatsiooni pikaajalise tööpuuduse kontekstis.
Uurimuse tulemusena on leitud, et heitunutele rakendatavad meetmed nende taastoomiseks tööturule on ebapiisavad. Olemasolevad teenused vajavad täiustamist ja arendamist. Juurde on vaja täiendavaid teenuseid nagu näiteks tugiisiku teenus ja psühholoogiline tasakaalustamine, ilma milleta kaotavad praegused aktiivsed tööturumeetmed suure osa oma efektiivsusest. Suurteks probleemideks on elatusmiinimumi garanteerimine ja eluasemeprobleemid. Põhivajaduste tagamiseta on mõtetu inimeselt oodata täisväärtuslikuks kodanikuks olemist.
Võtmesõnad: töötu, pikaajaline töötu, aktiivne tööturupoliitika, heitunud isik, töötuse määr, registreeritud töötu.

RESÜMEE

Tarvo Pikkaro (2003). Möglichkeiten der aktiven Arbeitsmarktpolitik bei der Integration der Langzeitarbeitslosen auf den Arbeitsmarkt am Beispiel der Stadt Haapsalu. Bakkalaureusarbeit. Pädagogische Universität Tallinn. Das Manuskript. Haapsalu. 56 Seiten; 41 Literaturquellen; 8 Zeichnungen; 2 Anhänge.

Das Ziel dieser Forschungsarbeit war den Überblick zu schaffen, welche Maßnahmen des Arbeitsmarktes helfen am besten die Langzeitarbeitslosen wieder auf den Arbeitsmarkt zu integrieren.

In der Bakkalaureusarbeit verbinde ich meine Interesse an den Hilfsmöglichkeiten der Langzeitarbeitslosen und praktische Erfahrungen beim täglichen Arbeit, die mit den Langzeitarbeitslosen, mit der Beratung von Haftentlassenen und mit Organisierung von Dienstleistugnen für sie.

Die zentrale Frage der Forschungsarbeit ist: wie effektive sind die verwendeten Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Um diese Frage zu beantworten sind einerseits die wesentlichen Arbeitsmarktpolitiken und theoretische Aspekte der Arbeitslosigkeit betrachtet worden und andererseits ist die Effektivität der verwendeten Arbeitsmarktmaßnahmen aus der Sicht der Langzeitarbeitslosen untersucht worden.

Den Themenkreis der Forschungsarbeit bilden 7 thematische Interviews. Interviewten Personen waren im Arbeitsalter und arbeitsfähige männliche und weibliche Langzeitarbeitslosen in verschiedenem Alter.

Für die Durchführung der Untersuchung wurde die qualitative Methode angewendet, als Grund dienten die Ausgangsstellen der Fenomenologie. Für die Bearbeitung der Interviews wurde die fenomenologische Analyse von Interviews angewendet sowie das Verfahren der Grounded Theory. In der theoretischen Themabehandlung sind die wesentlichen Arbeitsmarkttheorien und theoretische Aspekte der Arbeitslosigkeit betrachtet worden. Statistisch wurde die Lage des Arbeitsmarktes im Kontext der Langzeit-Arbeitslosigkeit in Estland und in der Europäischen Union betrachtet.

Das Ergebnis der Untersuchung ist, daß verwendete Maßnahmen für die Integration der Langzeitarbeitslosen auf den Arbeitsmarkt unzureichend sind. Vorhandene Dienstleistungen müssen verbessert und entwickelt werden. Zusätzliche Dienstleistungen wie Stützpersonen oder psychologische Beratung, ohne die viele jetzige aktive Arbeitsmarktmaßnahmen einen großen Teil ihrer Effektivität verlieren. Große Probleme sind das Garantieren des Lebensminimums und Wohnungsprobleme. Ohne Erfüllung der Grundbedürfnissen kann man von den Menschen nicht erwarten, daß sie vollwertige Bürger wären.

Schlüsselwörter: der/die Arbeitslose, der/die Langzeitarbeitslose, aktive Arbeitsmarktpolitik, Umfang der Arbeitslosigkeit, registrierte Arbeitslose.SISUKORD

JOONISTE JA LISADE LOETELU
1. SISSEJUHATUS
2. TEOREETILINE ÜLEVAADE
2.1. TÖÖPUUDUSE PÕHJUSED

2.2. TÖÖPUUDUSE LIIGID
2.2.1. Siirdetööpuudus

2.2.2. Struktuurne tööpuudus
2.2.3. Tsükliline tööpuudus
3. EESTI TÖÖTURG
3.1. Tööturu dünaamika aastatel 1993 - 2002

3.2. Tööturu olukord 2002. aastal
3.3. Pikaajaliste töötute ja heitunute dünaamika
4. UURIMISPROBLEEMI ASETUS JA METOODIKA
5. UURIMISANDMETE ANALÜÜS
5.1. Töötuks jäämine

5.2. Abi peale töötuks jäämist
5.3. Hinnang abile
5.4. Ettepanekud
6. KOKKUVÕTTED JA JÄRELDUSED
KASUTATUD KIRJANDUS
LISAD

JOONISTE JA LISADE LOETELU

Joonis 1. Palga ja tööhõive seos.
Joonis 2. Töötuse määrad 1993 - 2002, allikas: ESA andmebaas.
Joonis 3. Mitteaktiivsete dünaamika 1993 - 2002, allikas: ESA andmebaas.
Joonis 4. Tööhõive dünaamika 1992 - 2002, allikas: ESA andmebaas.
Joonis 5. Pikaajaliste töötute dünaamika 1993-2002, allikas: ESA andmebaas.
Joonis 6. Heitunute dünaamika 1993-2002, allikas: ESA andmebaas.
Joonis 7. Uurimisprobleemi asetus
Joonis 8. Uurimistöö ülesehitus
Lisa 1. Intervjuu raamküsimused
Lisa 2. Intervjuu nr. 1


1. SISSEJUHATUS

Tööpuudus on üks olulisemaid sotsiaalmajanduslikke probleeme, millega tegelevad majandusteoreetikud, sotsiaalteadlased ja poliitikud. Kui töövõimeline ja tööealine inimene ei leia tööd, siis jääb ta ilma oma peamisest sissetulekuallikast, töötasust. Tekivad raskused eluasemekulude maksmisel, väheneb võimalus arstiabile (suhted haigekassaga). Töötuks jäämine tähendab nii töö, sissetuleku, seisundi, sotsiaalsete kontaktide kui ka kuulumistunde kaotust, ning ühtaegu vähendab inimese valikuid ja otsuste jõudu. Kui inimene on üksik, siis puudub lähedaste toetus, mis suurendab veelgi sotsiaalse isoleerituse ohtu. Tööta inimene jääb tavaliselt kõrvale ka organisatsioonidest ja ühendustest mis jätab ta ilma vajalikust informatsioonist ning vähendab tema seotust ühiskonnaga. Kaob huvi poliitika vastu, inimene eemaldub võimustruktuuridest poliitilisse isolatsiooni. Kogedes peale töö kaotust subjektiivset alaväärsustunnet langeb eneseväärikus. Kui inimesel tekib teabevaakumisse jäämise kahtlus, siis tekib tal tunne, et võimustruktuurid varjavad rahva eest vajalikku infot, see suurendab isikliku elu määramatust. Poliitikast arvab töötu, et see on nii keeruline asi, millest pole võimalik aru saada. Ta arvab ka, et ei suuda olukordi enda ümber muuta, ega saa olla omaenese elu peremees.
Kuigi töötu riikliku abiraha määr 400 krooni (RTI 2000, 86, 557) pole eraldi võttes suur summa, on siiski kokku töötutele makstav raha päris suur. Tööturuameti andmetel maksti näiteks 2002. aastal töötu abiraha kokku 104 087 100 krooni. Töötutele makstav raha tuleb kõigi Eesti Vabariigis elavate ja töötavate ning riigile tulumaksu maksvate inimeste tuludest. Sellepärast võime öelda, et tööpuudus on üldine majandusprobleem, mitte igaühe isiklik mure. Mida rohkem on töötuid, seda rohkem peavad töötavad inimesed maksma makse, et töötutele toetusi maksta. Tööpuuduse leevendamiseks peab valitsus sekkuma majandusse, et vältida tööpuuduse tekkimise põhjusi ja andma abi neile, kes on tööta jäänud.
Pikaajaline tööpuudus on tõsine probleem enamikes EL liikmesriikides. Euroopa Komisjoni andmetel oli 2002. aastal Euroopa Liidus keskmiselt 3% pikaajalisi töötuid kogu tööjõust. Eestis oli see üle 4%, kuuludes ühte gruppi Kreeka, Itaalia ja Hispaaniaga (European Commission 2003). Eestis on pikaajaline tööpuudus pidevalt suurenenud. Näiteks oli 1992. aastal pikaajaliste töötute osakaal kõigist töötutest 20%, siis 1998. aastal oli pikaajaliste töötute osakaal juba 47%. See on tõsine ohumärk, sest lisaks oskustele ja kvalifikatsioonile kaotab pikka aega tööta olnud inimene ka võime ja tahte tööd teha. Nende inimeste tööturule tagasi toomine on väga raske protsess (Eamets, Philips, Annus 2000, 77).

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, millised tööturu meetmed aitavad kõige paremini tuua heitunuid tagasi tööturule.

Lähtuvalt eesmärgist on vaja leida vastused järgmistele küsimustele:
Milliseid meetmeid on rakendatud heitunute tagasitoomiseks tööturule?
Millised on rakendatud meetmete tulemused?
Millised meetmed on kõige efektiivsemad?
Milliseid meetmeid tuleks veel kasutada?
Uurimistöös annan ülevaate põhilistest tööturuteooriatest ja tööpuuduse teoreetilistest aspektidest. Samuti vaatlen tööturu situatsiooni Eestis ja Euroopa Liidus tööpuuduse kontekstis. Käesoleva töö aktuaalsus seisneb selles, et liitudes Euroopa Liiduga muutub ka Eestile pikajaliste töötute probleemidega tegelemine üheks prioriteediks sotsiaalprobleemidele lahenduste otsimisel.
Uurimistöö innovaatilisus seisneb selles, et püüan anda hinnangut meetmetele, mida on rakendatud selleks, et heitunute arv ei suureneks ning juba raskustesse sattunud inimesi tagasi tuua tööturule. Kuidas on meil toimivad abinõud kaasa aidanud probleemide lahendamisele? Millised on nende abinõude puudused? Millistest abinõudest on kõige rohkem kasu? Otsides vastuseid neile küsimustele, on uurimustöö ülesandeks teha ettepanekuid pikaajaliste töötute/heitunute taastoomiseks tööturule ja Eesti aktiivse tööhõivepoliitika kohandamiseks.

Kasutan uurimustöös järgmisi lühendeid:
ESA - Eesti Statistikaamet;
MTÜ - mittetulundusühing;
ILO - Rahvusvaheline Tööorganisatsioon;
RT - Riigi Teataja;
OV - omavalitsus.

Kasutan oma töös järgnevalt ära toodud mõisteid.
Töötuse määr ehk tööpuuduse määr - töötute osatähtsus tööjõus (ILO).
Töötu - isik, kelle puhul on üheaegselt täidetud kolm tingimust:
1) on ilma tööta (ei tööta mitte kusagil ega puudu ajutiselt töölt);
2) on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul) tööd alustama;
3) otsib aktiivselt tööd (ILO).

Registreeritud töötu on täieliku või osalise töövõimega isik, kelle vanus on 16 aastat või üle selle kuni vanaduspensionieani, kes ei tööta, valmis kohe toole asuma ning otsib tööd. Isik otsib tööd, kui ta pöördub tööhõiveametisse vähemalt kord 30 päeva jooksul sooviga kohe tööle asuda ning on valmis osalema tööturukoolituses (RTI 2000, 57, 371).
Pikaajaline töötu on isik, kes on tööhõiveametis olnud töötuna arvel üle 12 kuu (ibd.).
Heitunud isik - mittetöötav isik, kes sooviks töötada ja oleks valmis töö olemasolu korral ka kohe tööle asuma, kuid ei otsi aktiivselt tööd, sest on kaotanud lootuse seda leida (ILO).


2. TEOREETILINE ÜLEVAADE

2.1. TÖÖPUUDUSE PÕHJUSED

2.1.1. Klassikaline koolkond

Klassikalise koolkonna aluse panijaks oli teadlane, poliitik ja publitsist William Petty (1623-1687) Prantsusmaal. Pettyt on nimetatud originaalseimaks ja geniaalseimaks majandusteadlaseks, kuna tema teadustööd panevad aluse klassikalisele kodanlikule poliitilisele ökonoomiale. Tema tähtsamad teadustööd on : "Traktaat maksudest ja andamitest", "Iirimaa poliitiline anatoomia", "Poliitiline aritmeetika", "Mõnda rahast" (Krinal 1998, 57).

Vastavalt Petty kontseptsioonile tuleb kõik tööproduktid jagada kahte gruppi: 1) kuld ja hõbe; 2) ülejäänud tööliikide produktid. Merkantilismi mõjutustel uskus Petty, et töö loob rikkust ainult kulla ja hõbeda tootmisel. Ta ei unustanud ka maad ning väitis, et "töö on rikkuse isa ja maa rikkuse ema" (ibd., 61).

Klassikalise poliitilise ökonoomia koolkonna üks tähtsamaid esindajaid oli filosoof ja majandusteadlane Adam Smith (1723-1790). Tema esitas poliitilise ökonoomia uued seisukohad, väites, et igal ühiskonnal peab olema mehhanism, mis muudab tootmisressursid tarbijatele vajalikeks kaupadeks ja teenusteks. Smith oli ka üks suurim majanduslik liberal. Tema unistus oli analüüsida ja valgustada inimtegevuse kõiki külgi. 1759. aastal ilmus temalt "Kõlbeliste tundmuste teooria" ja 1776. aastal "Rahvaste rikkus". Esimeses uuris ta kõlblust ja moraali, teises majanduselu probleeme ning esitas poliitilise ökonoomia uued seisukohad. Oma teoates tegeleb Smith majanduselu objektiivsete seoste ja majandusnähtuste vastastikuse mõju uurimisega ning teisalt ainult vaatleb neid, tungimata nähtuste olemusse. Smith lähtub majandusprobleemide lahendamisel indiviidi huvidest ning väidab ka, et individualism ei vii kaosesse, vaid loob ühiskonnas hoopis korra. Inimesed tegelevad omakasu eesmärgil, kuid siiski üksteist tahtmatult ja kavatsematult aidates ja toetades. Oma raamatus Smith väidab: "… keegi ei kavatse töötada üldise heaolu hüvanguks ja ta ei tea ka, kui palju ta sellega üldisele hüvangule kaasa aitab …, ta taotleb ainult omaenda kasu ja on siiski seejuures, nagu ka paljudel teistel juhtudel, juhitud nähtamatust käest, see paneb töötama eesmärgil (ibd., 87).

Nn. nähtamatuks käeks peeti turujõudu: nõudmist ja pakkumist. Miljonite üksikute majandusotsuseid koordineerib päevast päeva anonüümne ja täiesti erapooletu mehhanism - turusüsteem (ibd.).

Joonis 1. Palga ja tööhõive seos.

P - turu poolt reguleeritud palk
Pn - kunstlikult turunõuetest kõrgemale aetud palk
Q - loomulik tööhõive
Qe - tegelik tööhõive
Qt - vajalik tööhõive

Nagu jooniselt võib näha, on tööjõu nõudlus ja pakkumine tasakaalus, kui turg saab ise reguleerida palga (P) suuruse. See tähendab, et tööhõive (Q) on töötada sooviva ja saava tööjõu osas 100%. Tegelikkuses reguleerivad palga (Pn) suurust seadused, kokkulepped ja teised kunstlikud tegurid. Sel juhul on tööjõu pakkumine suurem, kui nõudlus ning tegeliku tööhõive (Qe) ja vajaliku tööhõive (Qt) vahe moodustabki tööpuuduse.

Adam Smith käis välja mõtte, et töö on samasugune kaup kui iga teine ning töölise ja ettevõtja tehing sarnaneb kaupade ostu-müügi tehingule. Järelikult peab olema tööl loomulik hind ja turuhind, mis tähendab, et tööturul on üldiselt samad reeglid ja seaduspärasused nagu igal teisel turul (ibd., 94).

2.1.2. Keinsistlik koolkond

Keinsismi rajajaks oli teadlane ja poliitik John Maynard Keynes (1883-1946), kes oli pärit Inglismaalt. Majandusteadlase Keynesi põhitööd langevad Suure Depressiooni aegadesse 1920. aastate lõpus, 1930. aastate alguses, kui Ameerika Ühendriikides ja Ühendatud Kuningriigis töötuse tase oli paljude aastate vältel 20%. Mujal Euroopas oli aastaid tööta 1/3 tööealistest. Nii suur töötus toob kaasa olulise kaose tootmises ning põhjustab suuri materiaalseid ja vaimseid inimkannatusi (Isachen, Hamilton, Gylfason 1994).

Kuulsuse tõi Keynesile 1936. aastal ilmunud raamat "Rakendatuse (tööhõive), raha ja protsendi üldteooria", kus ta tõi välja põhiseisukohad. Nimetatud teoses ühendas Keynes makrokategooriad - rahvatulu, säästlikkuse, kapitalimahutused ja tarbimine - suletud süsteemiks, mis tema arvates tagab majandusliku tasakaalu. Neid siduvaks lüliks pidas Keynes raha. Põhiolemuselt on keinsism kapitalismi tähtsamaid teoreetilisi aluseid ja suunatud turumajanduse süsteemi parandamisele, seda reformides ja moderniseerides (Krinal 1998, 296).

Keinsismi aluseks olid Keynesi soovitused, kuidas kiiremini ravida kahte peamist majanduskriisi tulemust - tootmise langust ja eriti suurt tööpuudust. Ühe tähtsama abinõuna kasutati riigi poolt tekitatud mõõdukat inflatsiooni. Selle põhimõte oli see, et kui inimesele tuleb kätte rohkesti odavnevat raha, siis kiirustab ta selle eest kaupu ostma. Selle tulemusena tootmine elavneb taas ning tööpuudus väheneb. Oli teisigi majanduse mõjutamise viise, nt. erakapitalile madalaprotsendilise krediidi võimaldamine ja kodumaise tootmise võimaldamine, mis ühtlasi iseenesest inflatsiooni tekitab, riiklike kapitalimahutuste tegemist, pankade riiklikule kontrollile allutamine jms. Keynesi enda arvates oli keinsism eelkõige kriisiravipoliitika. Pärast kriisist ülesaamist tuli korraldada deflatsioon - inflatsiooni ajal käibele lastud liigse raha kõrvaldamine. Deflatsiooni eesmärgiks oli alandada hindu ja tõsta raha ostujõudu (ibd.).

Keynesi majanduspoliitikas kasutab riik aktiivset fiskaalpoliitikat, s.o. riiklike kulutusi ja maksupoliitikat. Sellega loodeti säilitada majanduslik stabiilsus ja edendada majanduskasvu. Tööpuudusega peab toime tulema isereguleeruv turumehhanism, mille käsutuses on vastavad ressursid, kuid samas väitis Keynes, et nõudlus loob pakkumise ja ressursside mittetäieliku koormatuse põhjuseks on ebapiisav kogunõudlus. Keynes leidis, et täishõive saavutamiseks tuleks suurendada kogunõudlust, seda valitsuse kulutuste suurendamise kaudu. Keynesi teooria kohaselt peaks valitsus majandusliku aktiivsuse taset rahva üldistes huvides juhtima ja reguleerima, kuid siiski peab jätma majanduse vabaks, et reageerida üksiktarbijate ja tootjate ootustele (Krinal 1998, 304).

2.1.3. Monetaristlik koolkond

Monetarism tekkis 1950-1960-ndatel aastatel, mil Nobeli preemia laureaat, majandusteadlane Milton Friedman (s. 1912) USA-st kogus hulgaliselt teoreetilisi andmeid, et esitada vastuseisu keinslaste teooriale. Pöörduti tagasi klassikalise koolkonna mõtete juurde. Friedman väitis, et majandus on stabiilsem, kui seda oletasid varajased keinslased. Kui Kui Friedmani vaated laienesid ja need sünteesiti mõttekoolkonnaks, kujunes välja ka koolkonna nimetus - monetarism. Monetarismil on kolm peamist aspekti:
1) eramajandus on põhiliselt stabiilne - hindade ja palkade paindlikkus tekitavad tugevaid isekorrigeerimisomadusi. Langusperioodid kalduvad olema lühikesed ja mõõdukad;
2) aktiivsuspoliitika teeb rohkem halba kui head - poliitika viitajad ja ennustusvead tähendavatki seda, et aktiivsuspoliitika teeb üldiselt rohkem halba kui head. Parim poliitika on lihtsalt jätta majandus rahule;
3) raha on tähtsaim majandusmuutuja - raha võib pikapeale mõjutada ainult inflatsioonimäära, kuid üsna kiiresti avaldada tugevat mõju kõigile majandusmuutujatele (Brown 1997, 373).

Monetaristide arvates on majandus pikaajalises perspektiivis stabiilne, mistõttu lühiajaliste kõikumiste tasandamine on edutu ja mõnevõrra isegi destabiliseeriv. Seetõttu toetavad monetaristid ka passiivset poliitikat. Nad arvavad, et igasugune märgatav ebastabiilsus on tõenäoliselt valitsuse sekkumise tagajärg. Suhtumine poliitikasse on monetaristidel sügavalt umbusklik (ibd.).

Neil on ka arusaam, et tööpuudus ja palkade erinevused ja kõikumised on põhjustatud järgnevatest mõjuritest:
1) ametiühingute võim;
2) kollektiivsed läbirääkimised;
3) tsentraalsed palgamäärad;
4) kõrged palgad;
5) kergekäeliselt antavad abirahad;
6) töökaitsealane seadusandlus;
7) liiga kõrge tulumaksu tase;
8) üleliia suur riiklik sektor (Kikas 2001).

Kasutades Philipsi kõverat, mis püüab graafiliselt kujutada inflatsiooni ja tööpuuduse suhet, käis Friedman välja "loomuliku" tööpuudusetaseme idee. Selle abil määratakse töötuse tase üldiste tingimustega tööturul ning see ei sõltu eelarvevahenditest, krediidi- ega rahanduspoliitikast. Küll aga kaasneb selle ideega takistus, mis väljendub sellega, et tööpuuduse vähendamine alla "loomuliku" taset pole võimalik. Selle tagajärg oleks hävitav inflatsioon ja annulleeriks kõik rahaemissiooni kaudu saadu. Sellest tulenevalt nõuab Friedman stabiilsete hindade pikaajalist kehtestamist, mis oleks ka majanduspoliitika põhitoeks (Krinal 1998, 328).

Kokkuvõtteks võib öelda, et klassikalise poliitilise ökonoomia koolkond lõi tööväärtusteooria, käsitles majandusseadusi ja -kategooriaid igavestena ning pidas kapitalistlikku tootmisviisi kõige enam vastavaks inimloomusele. Keinsistide põhiideeks on see, et turg ei ole automaatselt isekorrigeeruv. Monetaristid väidavad, et raha on kõige olulisem majanduslik muutuja, nad pooldavad vabakaubandust ning raha pakkumise pidevat kasvu.

2.2. TÖÖPUUDUSE LIIGID

Praktikas on suhteliselt raske erinevaid tööpuudusi üksteisest eristada, samas on see aga väga oluline tööpoliitika seisukohast. Kui meil pole teada, millist liiki tööpuudusega on tegemist, võime valede poliitika meetmetega kasu asemel hoopis kahju tuua (Eamets 1994).

2.2.1. Siirdetööpuudus

Vaheaega töötamises nimetatakse siirde- ehk hõõrde- ehk friktsionaalseks tööpuuduseks. Siirdetööpuudus on vabatahtlik ja seda on võimalik vähendada, kui luuakse hästi funktsioneeriv andmepank vakantsetest töökohtadest ja tagada tööotsijale informatsiooni kiire kättesaadavus. Täielikult aga pole siirdetööpuudust võimalik kaotada, sest paratamatult toimub tööealiste inimeste elus muudatusi ja vaheldusi. Siirdetööpuudus jaotub kaheks alaliigiks:
1) ümberõppest tingitud siirdetööpuudus (inimesel on soov ennast täiendada; ta on võimeline ümberõppima; on vabatahtlik, seega on inimene teatud aja rakendamata, kuna ümberõpe, enesetäiendamine võtab teatud aja);
2) voolav tööpuudus (inimene vahetab töökohta, tekib ajavahemik, mil inimene on tööta) (Arrak, Eamets, Varblane, Trasberg 1996, 157).

Siirdetööpuuduse juures tuuakse eraldi välja ka sesoonne tööpuudus, mis tekib seoses hooajalise hõive vähenemisega mõnedes majandusharudes (nt. Põllumajandus, ehitus, turism). Kõige vähem on sesoonset tööpuudust suvel (ibd., 157).

2.2.2. Struktuurne tööpuudus

Struktuurne tööpuudus on tööpuuduse liik, mis tekib siis, kui tööjõu nõudlus ei lange kokku tööjõu kvaliteedi (kvalifikatsioon, haridustase, ametioskused/kogemused) ja/või paiknemisega. Struktuurse tööpuuduse tunneb ära tööpuuduse probleemi ebaühtlase jaotuse järgi ühiskonnas. Näiteks ei leia endale tänasel tööturul oma vananenud teadmiste ja oskustega tööd endised oskustöölised (keevitajad, masinaremontijad, lukksepad jne.), kes töötasid sellistes majandusharudes, kus tootmist vähendati või hoopis likvideeriti (Arrak, Eamets, Varblane, Trasberg 1996, 158).

Struktuurse tööpuuduse korral ei leia ühes regioonis teatud kutseteadmiste ja oskustega töötajad tööd, samal ajal, kui mõnes teises piirkonnas on nõudmine nende järele suur.
Struktuursel tööpuuduse alaliigid:
1) demograafiline tööpuudus (tööpuudus kindlates elanikonna gruppides, nt. Noored, vähemusrahvused jne.);
2) hariduspoliitiline tööpuudus (teatud elukutseid on üleprodutseeritud, spetsialiste on ettevalmistatud rohkem, kui vaja, nt. Arste);
3) kapitali puudusest tulenev struktuurne tööpuudus (iseloomustab kapitali defitsiit võrreldes rahvaarvuga; seetõttu jääb kohaliku tööjõu potentsiaal piisaval määral rakendamata);
4) regionaalne tööpuudus (töötus teatud geograafilistes piirkondades, kus valitsevad tegevusalad, mis majanduse arengu käigus on oma tähtsuse kaotanud) (ibd.).

Struktuurse tööpuuduse põhjuseks on toodud majanduse pikaajalist sektoraalset arengut töötlevast tööstusest teenussfääri suunas. Samuti deindustrialiseerimist, mida iseloomustab rasketööstuse tähtsuse taandareng. Samuti on toodud üheks põhjuseks tööstuse ümberlokaliseerimist (Brown 1997, 303).

2.2.3. Tsükliline tööpuudus

Tsükliline tööpuudus tekib sisemajanduse kogutoodangu suuruse või kasvutempode kõikumisel. See on tingitud ebapiisavast kogunõudlusest ja avaldub ennekõike majanduskriiside perioodil. Seda on hakatud nimetama ka alanõudmise tööpuuduseks ehk Keynes`i tööpuuduseks.
Keynesi teooriast lähtudes tekib töötajate alanõudlus tsüklilise tööpuuduse korral majandustsükli langusfaasis. Hõive taastub ja tööpuudus likvideerub iseeneslikult majandusliku tõusu korral (Arrak, Eamets, Varblane, Trasberg 1996, 59).

Siirdetööpuuduse, struktuurse tööpuuduse ja tsüklilise tööpuuduse kõrval võib eristada veel järgnevaid tööpuuduse vorme:
1) varjatud tööpuuduse all mõistetakse ametlikus tööstatistikas kajastamata jäänud töötust (nt. hulk inimesi on alahõivatud ehk töötavad osalise tööajaga või on väljaspool tööjõudu, kuid töö nõudmise suurenedes sisenevad tööturule). Varjatud töötud on isikud, kes otsivad tööd omal käel, ilma tööhõiveabi kasutamata;
2) vabatahtlik ja mittevabatahtlik töötus on Keynesi teooria järgi põhjustatud majanduse toodangust alla oma potentsiaalse tootmismahu, mistõttu tööjõu pakkumine on suurem, kui tööjõu nõudmine. Sellist töötust nimetatakse sunnitud töötuseks. Kuid on ka teisi arvamusi - mõned teadlased väidavad, et niikaua kui vakantsed töökohad ja tööotsijad püsivad tööturul üheaegselt, on tegemist vabatahtliku töötusega. Üks ratsionaalsete ootuste teooria rajajaid S. Lucas väitis, et töötus on siiski seotud mittevabatahtlikkusega, põhjendades seda väitega, et vaevalt keegi otsustab vabatahtlikult töötuks jääda ning on õnnelik sellise staatuse üle;
3) Klassikaline tööpuudus tekib ametiühingu või valitsuse sekkumisel palgapoliitikasse ning turu tasakaalupalgast kõrgema miinimumpalga kehtestamisel. Sellises olukorras vajavad tööandjad vähem töötajaid ja vallandavad mitmed vähemvajalikud töötajad (Arrak, Eamets, Varblane, Trasberg 1996, 158-160).

Kokkuvõtteks võib öelda, et Eestis on tegemist põhiliselt struktuurse tööpuudusega. Inimeste teadmised ja oskused ei vasta nõudmistele. Puudu on oskustöölistest. Kui ühes piirkonnas on tööjõu ülejääk, siis teises napib seda. Eesti probleemiks on tööjõu vähene mobiilsus.

 Järgneb - EESTI TÖÖTURG  

 Tagasi sisukordaMuid (koolitus)materjale