Tallinna Pedagoogikaülikool

Sotsiaaltöö väärtused ja eetika (konspekt)

Üles tähendatud Anne Tikko loengul, kuid ei pruugi kokku langeda lektori nägemusega. Pigem kajastab konspekteerija arusaama ainest.
Konspekti kasutamisega seotud riskid on kogu ulatuses konspekti kasutaja kanda.

vaata ka PROFESSIONAALSE SOTSIAALALA TÖÖTAJA EETIKA TEEJUHTMissugune psühhooloogia sobiks (sotsiaaltöös?)? Humanistlik psühholoogia kui üks variant.
Filosoofia - võimaldab meil mõista ja mõtestada.
Sidney Hook - elutarkuse otsimine kus tegu on väärtuste ja väärtusotsustega, et edukalt juhtida inimlikku elu (mida otsustada ja teha, kuidas talitada).
Eetika = teooria, moraal =praktika?
Inimeseks olemine on väärtus iseenesest.
Humanistlik - kui oleks välised eeldused, küll siis inimesed kasvaks....?
Arengupsühholoog - väärtuste hierarhia kujuneb välja lapsepõlves.
Kumba eelistada 1) Tarka sotsiaaltöötajat 2) Tundlikku sotsiaaltöötajat

Väärtused aitavad määratleda faktide tähendust

Gordon: on oluline ära tunda, mis eksisteerib täpselt selliselt kui me väärtustame à millal faktid ja tõde, millal uskumused ja väärtused.

Hemeren - kogu avalik otsustus põhineb eetilistel valikute

Inimene vastutab nii oma teo kui ka tegematajätmise eest.

Sotsiaaltöötaja juures --> kliendi toetamise ja kontrolli piirid on ebaselged.
Eutanaasia kui ahvatlus (seda teadvale haigele).

Eetikakoodeks - tugi sotsiaaltöötajale raskete otsuste tegemisel.

Praegu -->riik toetab seda kes ise end toetab.

Mäntysaari

 1. Inimestel on õigus ressurssidele, mida vajatakse eluga toimetulekuks.
 2. Iga inimene on ainulaadne ja tal on sünnist saati inimväärtus
 3. Inimestel on õigus vabadusele vähemalt kuni nende endi vabaduse teostamine ei riku teiste õigusi
 4. Ülaltoodud väärtuste realiseerimine on ühiskonna kõigi liikmete ja kogu ühiskonna ühine kohustus

Sotsiaaltöö 6 eesmärki

 1. Aidata inimestel avardada oma teovõimet ning suurendada nende probleemilahendus ja kohandusvõimet (probleem uues valguses, probleemi lahendusviiside õpetamine)
 2. Aidata inimestel olemasolevaid võimalusi ära kasutada
 3. Mõjutada organisatsioone nii, et need reageeriksid kliendile abivalmimalt (bürokraatia paindlikumaks, eriline advokaadiroll kliendi suhtes)
 4. Parandada indiviidide ja nende ümbruse vastastikust mõju
 5. Mõjutada organisatsioonida ja asutuste omavahelist vastastikust mõju.
 6. Mõjuatada sotsiaal ja keskkonnapoliitikat. Viia otsustajani üldistus probleemidest.

 

Inimene, kui ta on abivajaja - peab saama riigi toetust hoolimata sellest, kas ta viibib hoolekandeasutuses või teda hooldatakse kodus (praegu kodushooldamise puhul toetus minimaalne)

Potentsiaalsed väärtuskonflikti alad

 1. Mis seisukoht mul endal on
 2. Kuidas need väärtused kujunesid
 3. Kas olen nõus muutma oma väärtusi (seisukohti)
 4. Olen nõus ründama vastu selles küsimuses
 5. Kas nõuan, et maailm jääks samasuguseks nagu oli
 6. Kas olen mõnele väärtusele nii andudnud, et hakkan kliendile survet avaldama
 7. Kuidas teavitaksin klienti oma väärtustest
 8. Kuidas mu väärtused ja uskumused mõjutavad isiklikku suhtlemist kliendiga

3 tegurit mis mõjutavad juhtumisse suhtumist (sh. enesetapp, eutanaasia)

 1. Autonoomsus - kas (klient) on võimeline ise otsustama?
 2. Kompetentsus - kas näeb oma otsuse tagajärgi ette?
 3. Paternaalsus - kas võtab vastu otsuse teise inimese huvide eest seistes?


Esimese ja teise puudmise korral läheb käiku kolmas.

Enesetapp - inimene tahab ära sellisest elust, nagu tal (hetkel) on, mitte aga elust üldse.
Inimesel on õigus ravist keelduda.
Passiivne eutanaasia - ravi lõpetamine
Aktiivne eutanaasia - kaasaaitamine surmale.

Lindqvist.

Kodus teha essee teemal - kas näen Eestis väärtuskriisi ja millistest aspektidest.

Lääne ja Ida väärtused (HO 1985)

Lääs Ida

Indiviid on tähtis

Suhe on tähtis

Demokraatlik ühiskond

Autoritaarne ühiskond

Nukleaarperekond

Laiendatud perekond

Rõhk noorusel

Rõhk küpsusele

Sõltumatus

Vastastikune sõltuvus

Kehtestavus

Kuulekus

Nonkomformsus

Komformsus

Võistlus

Koostöö

Konflikt

Harmoonia

Vabadus

Turvalisus

Tegevusprintsiibid

Individuaalsete vajaduste rahuldamine

Kollektiivsete eesmärkide saavutamine

Individuaalne vastutus

Kollektiivne vastutus

Käitumisorientatsioon

Tunnete väljendamine

Tunnete kontroll

Indiviidi unikaalsus

Ühetaolisus

Enese aktualiseerimine

Kollektiivne aktualisatsioon

Aja orientatsioon

Tulevikku suunatus

Traditsioonilisus

Uuendus

Säilitamine, konservatiivsus

Eetiline orientatsioon

Moraal lähtub indiviidist

Moraal seondub suhtega

Vanematele inimestele on üleminek Lääne mudelile raskesti vastuvõetav.
On valmisolek oma vaateid avardada kui ühiskonna nähtuste taustal tekib küsimus - kas sellel avardamisel on mõtet?


Milliste põhimõtete alusel tuleks ühiskondaehitada, et (inimesed) oleks kaitstud ebainimliku kohtlemise eest?
Inimeste ühiselu headus ei sõltu vaid inimesuhete headusest, vajatakse ka inimõigusi tagavaid ühiskondlikke struktuure ja tingimusi.
Heale ühiskonnale isloomulike joonte sotsiaaleetilne uurimine võib saada ühiskonnakriitilise sisu.
Sotsiaaleetilise analüüsi võiks suunata seadusandlusele ja õiguspraktikale.

Oskus elada hästi koos teiste inimestega

7 vaesusvaldkonda - majanduslik, sotsiaalne, võimust ja osalemisest kõrvalejäämine jne.

Eetika lähtub väärtustest.... või vastupidi?

1.Rahvastikuregister 2. Regionaalpoliitika 3. Kutsehariduse arenematuse

Eetilise praktika printsiibid - peavad aitama vältida töötaja läbipõlemist ja samas...

IFSW - rahvusvaheline sotsiaaltöötajate föderatsioon. 1990 - eetika printsiipide deklaratsiooni algvariant.

IASSW - rahvusvaheline sotsiaaltöökoolide föderatsioon

Sotsiaaltöö kõrgkoolide assotsiatsiooni moodustamine Baltikumis

Põhjamaade sotsiaaltöötajate kongress

I Sotsiaaltöö Kongressi - eetiliste printsiipide põhialus. Sotsiaaltöötaja, hooldaja, pedagood - neil on kõigil erinevad funktsioonid ja (seega ka ) erinevad pädevusnõuded. Proffessiooni enesmääratlus - kes on kes.

Olen väsinud vastutamast asjade eest, mida ma ei suuda mõjutada (Maruste)

Seadusefetišism à kui olen seaduse ees õige siis olengi õige.

{Mida võib ja peab isik tegema, kui seadused pole tema jaoks vastuvõetavad?}

EN – Euroopa Nõukogu (European Council), loodud 1949 Lon´donis, mittesõjaline, nõuandev organ Strassbouris, Eesti ona selle liige, pole kinnitanud vaid surmanuhtluse keelustamist käsitlevat lisaprotokolli.

EMÜ – Euroopa Majandusühendus (European Economic Community), Ühisturg, loodud 1957 a. Roomas, peakorter Brüsselis

 1. Euroopa Inimõiguste Konventsioon 1950 – kodaniku ja poliitilised õigused
 2. Euroopa Sotsiaalharta – majanduslikud ja sotsiaalsed õigused, vastu võetud 1961 a.
 3. Euroopa julgeoleku ja koostöö konverents
 4. Euroopa kohus

Loe kirjandust !

"Inimkäsitlused ja eetika sotsiaaltöö lähtekohana", A. Tiko, P.Pints
Viimane "Akadeemia" (ja teised kah!), samuti 95 dets ja 96 jaan. oma.
Davis Portwood "A right 2 die", Psychology 2day, 1978 jan
Powell (1982) -Adolsecence and the right 2 die.
Viimane "Luup" (dets. 97)
Eelviimane "Akadeemia" - uuest ja vanast sallivusest (Tulviste)
Dets `95 "Akadeemia" artikkel eutanaasiast
"Rakenduspsühholoogia" nr. 2 à psühholoogide eetikakoodeks.

Artikkel "Postimehes" Hurraa, eetika on mõrvatud" 1998 a. jaan-veeb..

vaata ka PROFESSIONAALSE SOTSIAALALA TÖÖTAJA EETIKA TEEJUHTMuid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .