Raulpage Raamatud Koolitus
          
 

Siia püüan panna konspekte, loengumaterjale ja erialast teavet mida võib sotsiaaltööhuvilisel vaja minna. Teoste reprodutseerimine toimub siin ainult hariduslikel eesmärkidel. Olgu need näiteks milline võiks olla tööde ülesehitus ja sisu või milliseid vigu peaks vältima. Igatsugu täiendavad materjalid on teretulnud.

Materjale saate kohe vaadata ja/või enda seadmesse tõmmata. Vaatamiseks vajutada kirjale "VAATA", tõmbamiseks muidugi kirjale "TÕMBA". Tõmmatavad failid on kokkupakitud (.zip formaat), nendes asuvad Word 7.0ga vormindatud dokumendid.
NB! Kohe vaadatavas materjalis ei pruugi olla kõiki jooniseid/tabeleid, valemeid, headereid-footerid jms, kuna konverteerimise käigus (doc-html) on need välja jäetud.
Kui pdf formaadis fail brauseris ei avane siis selle vaatamiseks võib kasutada Acrobat Reader'i nimelist programmi


KONSPEKTID

Sotsioloogia konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA

Biblioteraapia konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA

Demograafia konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA

Statistikat rahvastiku kohta VAATA TÕMBA

Elukaare psühholoogia konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA

Sotsiaaltöö kriminogeense kontingendiga konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA

Sotsiaalpsühholoogia konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA

Sotsiaalpsühholoogia konspekt (med. kool) VAATA

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne, konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA

Sotsiaaltöö väärtused ja eetika, konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA

Luba patsiendi surmaks, materjal VAATA TÕMBA

Avalik juhtimine, konspekt VAATA TÕMBA

Lepinguõigus, konspekt               TÕMBA

Rehabilitatsioon, konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA

Sotsiaalpoliitika konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA

Õiguse alused - konspekt VAATA TÕMBA

Toitumisõpetuse õppematerjal, koostanud Laine Parts (med. kool) VAATA

Kognitiivsed arengukäsitlused (med. kool) VAATA

Sissejuhatus kasvatusteadustesse, koost V. Nagel VAATA 

Terviseedendus - loengukonspekt, Anne Ehasalu PDF TÕMBA 

Sotsiaalpoliitika, sotsioloogia - täiendav õppematerjal, Meeli Tuubel, Reet Kõvask, 2006 PDF TÕMBAREFERAADID, UURIMUSED, BAKALAUREUSE- JA MAGISTRITÖÖD

Referaadid Friedmani teemadel (Valikuvabadus) VAATA

Referaadid V. Piersoni teemadel (Heaoluriik) VAATA

Referaat kriminaalpreventsioonist, autor Kerli Albin VAATA TÕMBA

Bakalaureusetöö "Aktiivse tööturupoliitika võimalused heitunute taastoomisel tööturule Haapsalu linna näitel" , autor Tarvo Pikkaro VAATA

Referaat teemal "Töötu õigused ja kohustused", autor Valve Palm VAATA

Töötute elukvaliteet ja teenuste osa - uurimustöö, autor Urmi Nõmmeorg VAATA

Referaat "Sotsiaalkindlustussüsteemide kriis Lääneriikides" - (9 lk)
autorid Karmen Tammiste ja Katrin Siirak, TPÜ
VAATA TÕMBA

Referaat "Suurperede elukvaliteet ja selle hindamine", autor Ester Kaasik VAATA

Õpilaste heaolu ja toimetulek Eestis (uurimuse planeering), autor Epp Adler VAATA

Kasuperede arengust Eestis - bakalaureusetöö (TPÜ), autor Andres Siplane VAATA TÕMBA

Kirjand "Kasvatuse eesmärk" (sisseastumisel Tallinna Pedagoogikaülikooli) VAATA

"Toimetulematuse hindamisest Pärnu maakonnas" diplomitöö mustand VAATA TÕMBA

Hooldusvanemate ettepanekud lapse perekonnas hooldamise edendamiseks - bakalaureusetöö (TPÜ), autor Anu Lehtla VAATA

Kasupere taasiseseisvunud eesti hoolekandes - bakalaureusetöö (TPÜ), autor Keiu Tonts VAATA PDF

Bioloogiliste sidemete katkemise seostest hälbiva käitumisega - magistritöö (TPÜ), autor Andres Siplane VAATA

Põlvkondade deviantse käitumise järjepidevus - bakalaureusetöö (TÜ), autor Monika Luik Link puudub

Orvuna kasvanute toimetulekust, kursusetöö (TPÜ), autor Andres Siplane VAATA 

Kasupere kui alternatiiv vanemliku hoolitsuseta lastele - bakalaureusetöö, Marita Ilmoja VAATA

Referaat aroomiteraapiast, autor Marju Martjan VAATA TÕMBA

Alkohol seksuaalelu algust mõjutava tegurina 15-18 aastastel noortel, kursusetöö, autor Kalev Kuljus VAATA TÕMBA

Kodututele pakutavad sotsiaalteenused Pärnu linnas - diplomitöö, autor Marko Lelov VAATA

Kodutus kui sotsiaalne probleem - Tartu linna täisealiste kodutute näitel, bak. töö, autor M. Linnas VAATA

Vangide elukvaliteet - referaat sotsiaalpoliitikas, autor Evelin Orav VAATA

Kinnipeetavate elukvaliteet ja neile osutavad teenused - referaat sotsiaalpoliitikas, Gätlin Ardel VAATA

Kinnipeetavate elukvaliteet ja teenuste osa Pärnu Vangla näitel - uurimustöö, Kait Arenberg VAATA

Alkoholisõltuvusega meeste elukvaliteet - magistritöö rahvatervishoius, Indrek Linnuste PDF

Heaoluriigist Eestis - referaat, autor Riina Redlich VAATA

Üldhooldekodudes elavate vanurite elukvaliteet ja teenuste osa - referaat, Marika Rosenstein VAATA

Vaimupudega laste elukvaliteet ja teenuste osa - referaat, autor Oliivika Zeiger VAATA

Intellektipuudega koolieelikutest hälviklaste kasvatamine ja õpetamine - referaat, Lee Kerde VAATA TÕMBA

Referaat raamatust "Seks ja äri", autor teadmata VAATA

Parema enesetunde nimel, erirühmade liikumise referaat, autor Liivi Laarman Link puudub

Positivism - referaat sotsiaalfilosoofials, autor Liivi Laarman Link puudub

Vaba Waldorf-kool, referaat kasvatusteadustes, autor Liivi Laarman Link puudub

Lubadustest - Referaat G.H. Wrighti raamatu põhjal VAATA

Narkomaania ja sellega seonduvad probleemid - referaat sotsioloogias VAATA

Hariduse omandamise ja vabaaja veetmise võimalused Mustamäel aastal 2013, essee, Tiia Tiik VAATA

Sotsiaaleluruumid - ülevaade VAATA

Rooma õigus - ülevaade VAATA

Õigus ja õiglus - essee, Küllike Põlma VAATA

Sotsiaalne sugu kui institutsioon ja võimusuhted, autor Piia Tammpuu VAATA

Suhtekorralduse ajalugu ja alaliigid (osa referaadist) VAATA

Tänavalapsed Tallinnas: nende aitamise võimalusi. Magistritöö, autor Eve Kraanvelt VAATA TÕMBA

Tänavalapsed ja neile suunatud sotsiaaltöö tänases Eestis, bakalaureusetöö, autor Ülly Enn PDF

Ida-Virumaa hoolekandeasutuste laste reflektsioone vägivallast, magistritöö, autor Siret Linde PDF    TÕMBA

Vabaduspedagoogika, referaat VAATA TÕMBA

Emotsionaalne intelligentsus versus IQ, referaat VAATA TÕMBA 

Spetsialisti turvalisuse probleem sotsiaaltöös, bakalaureusetöö, Kadi Ilves PDF

Muusikateraapia, referaat, Ljudmilla Atškasov VAATA

Paastumine - Dieedid - Kõhnumine - referaat, Ljudmilla Atškasov VAATA

Vaestehoolekanne keskajal Tallinnas - referaat, Ljudmilla Atškasov VAATA

Lev Võgotski (1886-1934) kultuurilis-ajalooline teooria - referaat, Ljudmilla Atškasov VAATA

Seikluskasvatus - elamuslik õppimine. Kursusetöö, Margus - Tarmo Pihlakas PDF

Hiliskurdistunute psühhosotsiaalsed probleemid. Lõputöö, Äli Roodemäe PDF

Ülikoolilt Tartu linnale: Sotsiaaltöö-teemaliste üliõpilasuurimuste kogumik III. PDF

Isiksuse käsitlusi kolme erineva teooria käsitluses - referaat, Ljudmilla Atškasov PDF TÕMBA

Sotsiaal - psühholoogilised terviseprobleemid - kursusetöö, Ljudmilla Atškasov PDF TÕMBA

Kasulaps iseseisvas elus - uurimus, Andres Siplane PDF

Ida-Virumaa ja Pärnumaa elanike toimetulek: sotsiaalteenuste vajadus, kasutamine ja korraldus - analüütiline ülevaade, Marju Medar PDF

Eesti pensionisüsteemi transformatsioon: poliitika valikud ja tulemid - analüütiline ülevaade, Lauri Leppik PDF

Vanurite enesetapud - referaat, Äli Roodemäe PDF

Vanglast vabanenute tööhõive võimalused - bakalaureusetöö, Klarika Kallikorm PDF

Lapsehoiuteenuse organiseeritus Eestis ja teistes Euroopa riikides, lapsevanemate ootused alternatiivsete lapsehoiuvõimaluste ning lapsehoidjate suhtes - bakalaureusetöö, Liana Peegel, Kadi Solman (TÜ) PDF

Prostitutsioon Eestis - Noortega töötajate hoiakud ja hinnangud - ülevaade, Helve Kase PDF TÕMBA

Prostitutsioon Eestis: ülevaade prostitutsiooni kaasatud naiste olukorrast. Sotsioloogilise uurimuse materjalid, Iris Pettai, Helve Kase, Ivi Proos PDF

Alaselja vaevused - referaat, Kadri ja Valdo Herzmann PDF

Haiguskoormuse tõttu kaotatud eluaastad Eestis - magistritöö rahvatervishoius, Kaire Vals Link pdf'ile

Kontoritöötajate terviseriskid seoses töökeskkonna ja töötingimustega - magistritöö rahvatervishoius, Georgi Hrenov PDF

B-hepatiidi levik sugulisel teel: juhtkontrolluuring, magistritöö rahvatervishoius, Gerli Paat PDF

HIV-positiivsete riskikäitumine süstivate narkomaanide hulgas - magistritöö rahvatervishoius, Katri Abel PDF

Skolioos, kui levinum haigus laste ja noorukite seas - uurimustöö, Anni Kadakas PDF

Ravimtaimed meie elus - uurimustöö, Kaisa Fuchs PDF

Interneti mõju Põltsamaa ühisgümnaasiumi kolmanda kooliastme õpilastele - uurimustöö PDF


Meditsiin, puuetega inimesed jms. - raamatud, õppematerjalid

Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglid VAATA TÕMBA

Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglite kasutamisjuhend VAATA TÕMBA

Puudega inimeste tööhõivepoliitika Eestis (EL Phare Consensus programm, puuetega in. sotsiaalse tõrjutuse ennetamine) VAATA TÕMBA

Puue ja töö: hea tava käsiraamat tööandjale PDF

Puuetega inimeste toimetuleku ja vajaduste uuring, uuringuraport, Märt Masso, Katrin Pedastsaar, Sotsiaalministeerium 2006  PDF

Isiklik abistaja puudega inimesele (kes on isiklik abistaja, milles tema töö seisneb, keda abistab) VAATA

Liikumispuuetega inimeste tööhõivest, autor Andres Siplane VAATA

"Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis" käsiraamat VAATA TÕMBA

Tegevusteraapia ja tegevusterapeudid, voldik VAATA TÕMBA

Sagedasemad psüühikahäired mis põhjustavad toimetulekuraskusi VAATA TÕMBA

Skisofreenia- ükski perekond pole immuunne, buklett VAATA TÕMBA

Tugiisiku õpik, autor Pirkko Kiviniemi VAATA

Depressioon meestel, kirjeldus VAATA TÕMBA

Omastehooldusest Eestis 2002. koost. Sotsiaalministeerium, Eakate Poliitika Komisjon VAATA TÕMBA

Omastehooldaja käsiraamat: koduste haigete põetamisest 2012, MTÜ Inkotuba PDF

Omastehooldaja käsiraamat: koduste haigete põetamisest 2003
Sotsiaalministeeriumi eakate poliitika komisjon, MTÜ Inkotuba
VAATA PDF

Hooldajat säästvad abistamisvõtted - õppematerjal haige hooldajale, Ene Täht PDF

Abiks insuldihaige hooldajale PDF

Kroonilise psüühikahäirega eaka hooldusjuhend 2007 PDF

Teisele emale - käsiraamat erivajadustega laste vanematele VAATA TÕMBA

Väike kriisimeelespea (mis on kriis, toimetulek kriisiga, kriisis oleva inimese aitamine) VAATA TÕMBA

Raamat "Stressi teejuht. Kuidas saada lahti liigsest pingest". Eesti Tervisekasvatuse Keskus VAATA

Dr. John Preston - Kuidas jagu saada depressioonist VAATA

Lein - süvapsühholoogiline uurimus, Verena Kast VAATA TÕMBA 

"Mänguteraapia", autor Ivonny Lindquist VAATA TÕMBA

"Tööotsing ja turundus" autor Jim O'Brien VAATA TÕMBA

Sõltuvused - alkoholist, narkootikumidest, hasartmängudest. Abi sõltuvusest jagusaamisel. VAATA

Alkoholisõltuvus . Abivahend sõltlastele, nende omastele ja spetsialistidele. PDF

60 haigust - Nõuanded arstidelt ja tervendajatelt - loodusravi, maarohud, koduapteek VAATA

Kaljo Mandre - "Saialillesuvi" - Õppinud apteekri teadmised ravimtaimedest VAATA TÕMBA

Henry G. Bieler - "Toit on teie parim ravim" - haiguste ravimine erinevate toitude kaudu VAATA TÕMBA

Ravimtaimed koduapteegis, Tatjana Gorbunova VAATA TÕMBA

Südame ja veresoone haiguste ravimine taimede abil - Tatjana Gorbunova VAATA TÕMBA

"Eakas inimene ja tema liikumisvõime" - raamat käsitleb vanurite liikumisvõimega seotud probleeme VAATA TÕMBA

Kuulmine ja vananemine, Eesti Vaegkuuljate Ühing VAATA

Ma olen kurt, saame sõpradeks - Jüri Laumets, Eesti Puuetega Inimeste Koda VAATA TÕMBA

Mis on afaasia? - Nõuandeid eesti Afaasialiidult VAATA TÕMBA

Vähiabi - Marion Stroud, raamat annab teavet ning praktilisi nõuandeid vähihaigele ja tema lähedastele VAATA TÕMBA

Peavalu - Pat Thomas  VAATA

Vererõhk ja sinu tervis - teavet organismi talitlusest. Carola Lemne, Karin Lorenz VAATA TÕMBA

Seljavalust priiks - Dr. Jenny Sutcliffe PDF

Reuma aabits - Heikki Isomäki, Jukka  Marrtio, Tita Ström PDF

Naha mädapõletik - Elle Elberg PDF

Psoriaas - üldinformatsioon, Seija-Liisa Karvonen PDF

Kuulmispuue isiksusliku arengu mõjutajana - artikkel, Äli Roodemäe PDF

Tuberkuloosihaigestumus Eestis 2006, statistikakogumik PDF

Sotsiaaltervishoid mehe vanemas eas, ülevaade, Mari Amos PDF


MUUD MATERJALID


Kollokviumiks, U. Mereste raamatu "Rahvastik loenduspeeglis" alusel VAATA TÕMBA

Statistikat rahvastiku kohta VAATA TÕMBA

Mida tähendab sotsiaaltöö ja miks seda teha - essee, autor Raul Kivi VAATA

Kordamisküsimused elukaare psühholoogiast VAATA TÕMBA

Luba patsiendi surmaks, materjal VAATA TÕMBA

Märkmed sotstöö I kongressilt VAATA TÕMBA

Aitamise strateegiad, põhimõtted VAATA TÕMBA

Aasta keskmised enesetapujuhud 1994-1996 VAATA TÕMBA

Sotsiaalhoolekanne Eestis (korraldamine, rahastamine, teenused, abi osutamine jms.) VAATA

Lühiteatmik sotsiaalteenustest ja -toetustest Pärnu maakonnas VAATA TÕMBA

Sotsiaalhoolekandes kasutuselolevad põhimõisted ja nende seletused VAATA TÕMBA

Sotsiaalala terminoloogia (Sotsiaalministeeriumi kodulehelt ) VAATA

Laste hoolekandest Pärnu maakonnas ( SOS-lasteküla esindajale), autor Raul Kivi VAATA TÕMBA

Sotsiaaltöötaja III, IV ja V kvalifikatsiooni sisaldav kutsestandard VAATA TÕMBA

Sotsiaalhooldaja II kutsestandard  VAATA TÕMBA

Professionaalse sotsiaalala töötaja eetika teejuht tõlk. Anne Tiko VAATA

Väärtused ja eetika sotsiaaltöös, autor Anne Tiko VAATA TÕMBA

The Ethics of Social Work - Principles and Standards (IFSW, 1994)  VAATA

Ametnikueetika - õppematerjal (põhimõtted, ajalugu tänapäev), autor Ivar Tallo VAATA

Inimese probleem filosoofias, autor Peeter Pints VAATA TÕMBA

Isiksusteooriad. Koostanud I. Luhaäär VAATA TÕMBA

Vananemine Eestis: Eakate toimetulek ja teenuste vajadus - Taimi Tulva, Aino Kiis VAATA TÕMBA

Avahoolduse Arenduskeskuse materjalid
Kriis ja kriisisolija abistamine.
Ravimite kasutamine ja manustamine. Koduapteek.
Uroloogilise haige hooldusprobleemid
Nahk ja naha hooldus
Diabeet

VAATA TÕMBA
VAATA TÕMBA
VAATA TÕMBA
VAATA TÕMBA
VAATA TÕMBA

Eesti vanuripoliitika alused VAATA

"Avalike teenuste lepinguline üleandmine" käsiraamat, allikas - Siseministeerium VAATA TÕMBA

"Rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamat" allikas - Siseministeerium VAATA TÕMBA

Kuidas koostada plaani (plaani koostamise eesmärgid ja meetodid) VAATA TÕMBA

Edukas ettevõtlus ääremaal. Sissejuhatus plaani. Tõnis Mets   PDF

Mittetulundusühingute asutamine, maksustamine ja raamatupidamine VAATA

Ühistu kui (edukas) ettevõtlusvorm, näiteid Rootsist, seminari materjal VAATA TÕMBA

Samaaria Eesti Misjon - 10 aastat tegevust VAATA TÕMBA

Laste varjupaik Oliver - 10 aastat tegevust VAATA

"Kaasaegse ergonoomika alused" - Ülo Kristjuhan, raamat annab ülevaate nüüdisaja ergonoomikast VAATA TÕMBA

Ohvriabi käsiraamat - Kuriteoohvrite Toetamise Ühing "Ohvriabi"  VAATA TÕMBA

Euroopa Patsientide Õiguste Harta VAATA

Kommentaare ja sätteid patsientide õiguste kohta VAATA

Homoseksuaalsus - Juhend õpetajatele ja noortenõustajatele, koostajad: Aare Raudsepp ja Lilian Kotter VAATA TÕMBA

Euroopa Liit - skeptiku vaatenurk. Ühendus Eurodesintegraator VAATA TÕMBA

Shelter standards clarification manual (Ohio) - Kodutute varjupaikade standardid (inglise k.) VAATA TÕMBA

Eluasemega kindlustamise hoolekandealased aspektid ja võimatused - konverentsi materjalid VAATA TÕMBA

Koduta inimese hoolekanne Eestis - käsiraamat, 2003, Valdeko Paavel VAATA TÕMBA

Euroopa kodutuse ja eluasemepuuduses isikute tüpoloogia ETHOS PDF

Kodutus Lätis: Põhjused ja lahendused, analüütiline ülevaade, 2007, Signe Dobelniece PDF

Ma tahan oma last narkootikumide eest kaitsta - abimaterjal lapsevanematele VAATA TÕMBA

Me saame palju teha selleks, et meie lastest ei saaks sõltlased - abimaterjal lapsevanematele VAATA TÕMBA

Narkootikumid ning doping- ja muud tervistkahjustavad ained VAATA TÕMBA

Tragöödia kirjades. Ei narkootikumidele! koostanud Vladimir Kukk VAATA TÕMBA

Narkomaania ennetamise riiklik strateegia aastani 2012 (eelnõu) PDF

Narkomaania ravijuhis (soovitusliku iseloomuga konsensusdokument.)  PDF

Narkootikumid Eestis: seadusandlus ja õiguserikkumiste statistika (2001) PDF

Narkoolukord Eestis 2008 (2007. aasta andmetel), Ave Talu, Katri Abel-Ollo, Kaire Vals, Andri Ahven PDF

HIV-i ja narkomaaniaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine süüdimõistetute hulgas, 2008, Liilia Lõhmus, Aire Trummal PDF

Uimasteid trotsides - teejuht lapsevanematele, Tom McGill VAATA TÕMBA

Tervise edendamine narkosõltlaste jaoks, Mariette Koopmans PDF

Kuidas saavutada laste poolehoid? Käsiraamat õpetajatele, nõustajatele jne. Francis X. Walton, Robert L. Powers VAATA TÕMBA

Agressiivne laps - Kuidas suunata lapse isiksuse arengut, Liisa Keltikangas-Järvinen VAATA TÕMBA

Lapse joonistus - essee, Piret Pent VAATA

Hea ajakirjandustava neljas dimensioon - lapsed - Halliki Harro VAATA TÕMBA

Meedia ja lapse õigused - praktilisi näpunäiteid meediaasjatundjatele VAATA TÕMBA

Lapsed kes kõnnivad omapäi.... Võimalusi tööks vanemliku hoolitsuseta lastega.  VAATA TÕMBA

Laps - elu, probleemid ja lahendused - Erki Korp, Anu Leppiman, Tiiu Meres, Anni Vaher PDF

Laste sportimine - kas tervis või trauma, presentatsioon, M.Kõiv, A.Kivimets, M. Tisler VAATA

Rasedusaegne võimlemine - Reet Linkberg, Margit Järva PDF

Kodanikuühiskonna lühisõnastik, Mikko Lagerspetz (2006) PDF

Kodanike ja kodanikeühenduste kaasamine kohaliku omavalitsuse töösse (2004) PDF

Kodanikud kui koostööpartnerid, Siseministeerium (2002) PDF

Ühiskonnaõpetus - Gümnaasiumi õpik 2005, Katrin Olenko, Anu Toots PDF

Hoolekande kontseptsiooni eelnõu 2004 (Sotsiaalministeerium) PDF

Eesti vaimse tervise poliitika alusdokument 2002  (Poliitikauuringute Keskus PRAXIS) PDF

Juhtumikorralduse käsiraamat 2006 (Sotsiaalministeerium) PDF

Riigi, kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas, Taavi Annus Berit Aaviksoo, Sotsiaalministeerium 2002 PDF

Vaesuse mõõtmine ja vaesus Eestis, autor Ene-Margit Tiit   VAATA PDF

Sotsiaalministeeriumi toimetised  

  • 1/2006 Sooline ebavõrdsus: hoiakud ja olukord Eestis
  • 2/2006 Tööturu riskirühmad: pikaajaliselt töötud
  • 3/2006 Tööturu riskirühmad: mitte-eestlased
  • 4/2006 Tööturu riskirühmad: puudega töötud
  • 5/2006 Tööturu riskirühmad: noored töötud
  • 6/2006 Tööturu riskirühmad: vanemaealised töötud
  • 7/2006 Tööturu riskirühmad: vanglast vabanenud töötud
  • 8/2006 Tiit, Ene-Margit. Vaesus ja selle mõõtmine. Vaesuse suundumused Eestis
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

Toetus ja eluase - sotsiaaleluaseme kasutamise kogemus Tartu linnas 2006 -
Jüri Kõre, Karmel Tall, Maire Koppel
PDF

Minimaalne toidukorv 2005 a - Eesti toitumisteaduse selts PDF

Toitumise juhised - WHO, CINDI PDF

Saan tööd! - väike käsiraamat tööotsijale, koost. Regina Rohula PDF

Lastekaitsetöö kohalikus omavalitsuses, käsiraamat. Erki Korp, Reet Rääk, Sotsiaalministeerium 2004 PDF

Laste ülalpidamise kohustuse täitmine vanema poolt, Eestis kehtiva süsteemi analüüs, koostaja Ave Henberg PDF

Sissejuhatus suitsidoloogiasse, 2009  Karmel Tall , e-õppe programm PDF

Huvitav huvitav, siin leheküljel külastajaid nagu jaguks, a materjale keegi juurde ei taha saata...
Aadress on ometi nii lihtne
raul.kiviatlv.parnu.ee. Konspektid teele!

alates 08.01.2003