Siia püüan panna konspekte, loengumaterjale ja erialast teavet mida võib sotsiaaltööhuvilisel vaja minna. Teoste reprodutseerimine toimub siin ainult hariduslikel eesmärkidel. Olgu need näiteks milline võiks olla tööde ülesehitus ja sisu või milliseid vigu peaks vältima. Igatsugu täiendavad materjalid on teretulnud.

Materjale saate kohe vaadata ja/või enda seadmesse tõmmata. Vaatamiseks vajutada kirjale "VAATA", tõmbamiseks muidugi kirjale "TÕMBA". Tõmmatavad failid on kokkupakitud (.zip formaat), nendes asuvad Word 7.0ga vormindatud dokumendid.
NB! Kohe vaadatavas materjalis ei pruugi olla kõiki jooniseid/tabeleid, valemeid, headereid-footerid jms, kuna konverteerimise käigus (doc-html) on need välja jäetud.
Kui pdf formaadis fail brauseris ei avane siis selle vaatamiseks võib kasutada Acrobat Reader'i nimelist programmi

KONSPEKTID
Sotsioloogia konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA
Biblioteraapia konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA
Demograafia konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA
Statistikat rahvastiku kohta VAATA TÕMBA
Elukaare psühholoogia konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA
Sotsiaaltöö kriminogeense kontingendiga konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA
Sotsiaalpsühholoogia konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA
Sotsiaalpsühholoogia konspekt (med. kool) VAATA
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne, konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA
Sotsiaaltöö väärtused ja eetika, konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA
Luba patsiendi surmaks, materjal VAATA TÕMBA
Avalik juhtimine, konspekt VAATA TÕMBA
Lepinguõigus, konspekt               TÕMBA
Rehabilitatsioon, konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA
Sotsiaalpoliitika konspekt (TPÜ) VAATA TÕMBA
Õiguse alused - konspekt VAATA TÕMBA
Toitumisõpetuse õppematerjal, koostanud Laine Parts (med. kool) VAATA
Kognitiivsed arengukäsitlused (med. kool) VAATA
Sissejuhatus kasvatusteadustesse, koost V. Nagel VAATA 
Terviseedendus - loengukonspekt, Anne Ehasalu PDF TÕMBA 
Sotsiaalpoliitika, sotsioloogia - täiendav õppematerjal, Meeli Tuubel, Reet Kõvask, 2006 PDF TÕMBA


REFERAADID, UURIMUSED, BAKALAUREUSE- JA MAGISTRITÖÖD
Referaadid Friedmani teemadel (Valikuvabadus) VAATA
Referaadid V. Piersoni teemadel (Heaoluriik) VAATA
Referaat kriminaalpreventsioonist, autor Kerli Albin VAATA TÕMBA
Bakalaureusetöö "Aktiivse tööturupoliitika võimalused heitunute taastoomisel tööturule Haapsalu linna näitel" , autor Tarvo Pikkaro VAATA
Referaat teemal "Töötu õigused ja kohustused", autor Valve Palm VAATA
Töötute elukvaliteet ja teenuste osa - uurimustöö, autor Urmi Nõmmeorg VAATA
Referaat "Sotsiaalkindlustussüsteemide kriis Lääneriikides" - (9 lk)
autorid Karmen Tammiste ja Katrin Siirak, TPÜ
VAATA TÕMBA
Referaat "Suurperede elukvaliteet ja selle hindamine", autor Ester Kaasik VAATA
Õpilaste heaolu ja toimetulek Eestis (uurimuse planeering), autor Epp Adler VAATA
Kasuperede arengust Eestis - bakalaureusetöö (TPÜ), autor Andres Siplane VAATA TÕMBA
Kirjand "Kasvatuse eesmärk" (sisseastumisel Tallinna Pedagoogikaülikooli) VAATA
"Toimetulematuse hindamisest Pärnu maakonnas" diplomitöö mustand VAATA TÕMBA
Hooldusvanemate ettepanekud lapse perekonnas hooldamise edendamiseks - bakalaureusetöö (TPÜ), autor Anu Lehtla VAATA
Kasupere taasiseseisvunud eesti hoolekandes - bakalaureusetöö (TPÜ), autor Keiu Tonts VAATA PDF
Bioloogiliste sidemete katkemise seostest hälbiva käitumisega - magistritöö (TPÜ), autor Andres Siplane VAATA
Põlvkondade deviantse käitumise järjepidevus - bakalaureusetöö (TÜ), autor Monika Luik Link puudub
Orvuna kasvanute toimetulekust, kursusetöö (TPÜ), autor Andres Siplane VAATA 
Kasupere kui alternatiiv vanemliku hoolitsuseta lastele - bakalaureusetöö, Marita Ilmoja VAATA
Referaat aroomiteraapiast, autor Marju Martjan VAATA TÕMBA
Alkohol seksuaalelu algust mõjutava tegurina 15-18 aastastel noortel, kursusetöö, autor Kalev Kuljus VAATA TÕMBA
Kodututele pakutavad sotsiaalteenused Pärnu linnas - diplomitöö, autor Marko Lelov VAATA
Kodutus kui sotsiaalne probleem - Tartu linna täisealiste kodutute näitel, bak. töö, autor M. Linnas VAATA
Kodutus kui isiksuse sotsiaalne tagajärg - magistritöö, autor Indrek OinusPDF
Vangide elukvaliteet - referaat sotsiaalpoliitikas, autor Evelin Orav VAATA
Kinnipeetavate elukvaliteet ja neile osutavad teenused - referaat sotsiaalpoliitikas, Gätlin Ardel VAATA
Kinnipeetavate elukvaliteet ja teenuste osa Pärnu Vangla näitel - uurimustöö, Kait Arenberg VAATA
Alkoholisõltuvusega meeste elukvaliteet - magistritöö rahvatervishoius, Indrek LinnustePDF
Heaoluriigist Eestis - referaat, autor Riina Redlich VAATA
Üldhooldekodudes elavate vanurite elukvaliteet ja teenuste osa - referaat, Marika Rosenstein VAATA
Intellektipuudega koolieelikutest hälviklaste kasvatamine ja õpetamine - referaat, Lee Kerde VAATA TÕMBA
Referaat raamatust "Seks ja äri", autor teadmata VAATA
Parema enesetunde nimel, erirühmade liikumise referaat, autor Liivi Laarman Link puudub
Positivism - referaat sotsiaalfilosoofials, autor Liivi Laarman Link puudub
Vaba Waldorf-kool, referaat kasvatusteadustes, autor Liivi Laarman Link puudub
Lubadustest - Referaat G.H. Wrighti raamatu põhjal VAATA
Narkomaania ja sellega seonduvad probleemid - referaat sotsioloogias VAATA
Hariduse omandamise ja vabaaja veetmise võimalused Mustamäel aastal 2013, essee, Tiia Tiik VAATA
Sotsiaaleluruumid - ülevaade VAATA
Rooma õigus - ülevaade VAATA
Õigus ja õiglus - essee, Küllike Põlma VAATA
Sotsiaalne sugu kui institutsioon ja võimusuhted, autor Piia Tammpuu VAATA
Suhtekorralduse ajalugu ja alaliigid (osa referaadist) VAATA
Tänavalapsed Tallinnas: nende aitamise võimalusi. Magistritöö, autor Eve Kraanvelt VAATA TÕMBA
Tänavalapsed ja neile suunatud sotsiaaltöö tänases Eestis, bakalaureusetöö, autor Ülly Enn PDF
Ida-Virumaa hoolekandeasutuste laste reflektsioone vägivallast, magistritöö, autor Siret Linde PDF    TÕMBA
Vabaduspedagoogika, referaat VAATA TÕMBA
Emotsionaalne intelligentsus versus IQ, referaat VAATA TÕMBA 
Spetsialisti turvalisuse probleem sotsiaaltöös, bakalaureusetöö, Kadi Ilves PDF
Muusikateraapia, referaat, Ljudmilla Atškasov VAATA
Paastumine - Dieedid - Kõhnumine - referaat, Ljudmilla Atškasov VAATA
Vaestehoolekanne keskajal Tallinnas - referaat, Ljudmilla Atškasov VAATA
Lev Võgotski (1886-1934) kultuurilis-ajalooline teooria - referaat, Ljudmilla Atškasov VAATA
Seikluskasvatus - elamuslik õppimine. Kursusetöö, Margus - Tarmo Pihlakas PDF
Hiliskurdistunute psühhosotsiaalsed probleemid. Lõputöö, Äli Roodemäe PDF
Ülikoolilt Tartu linnale: Sotsiaaltöö-teemaliste üliõpilasuurimuste kogumik III. PDF
Isiksuse käsitlusi kolme erineva teooria käsitluses - referaat, Ljudmilla Atškasov PDF TÕMBA
Sotsiaal - psühholoogilised terviseprobleemid - kursusetöö, Ljudmilla Atškasov PDF TÕMBA
Kasulaps iseseisvas elus - uurimus, Andres Siplane PDF
Ida-Virumaa ja Pärnumaa elanike toimetulek: sotsiaalteenuste vajadus, kasutamine ja korraldus - analüütiline ülevaade, Marju Medar PDF
Eesti pensionisüsteemi transformatsioon: poliitika valikud ja tulemid - analüütiline ülevaade, Lauri Leppik PDF
Vanurite enesetapud - referaat, Äli Roodemäe PDF
Vanglast vabanenute tööhõive võimalused - bakalaureusetöö, Klarika Kallikorm PDF
Lapsehoiuteenuse organiseeritus Eestis ja teistes Euroopa riikides, lapsevanemate ootused alternatiivsete lapsehoiuvõimaluste ning lapsehoidjate suhtes - bakalaureusetöö, Liana Peegel, Kadi Solman (TÜ) PDF
Prostitutsioon Eestis - Noortega töötajate hoiakud ja hinnangud - ülevaade, Helve Kase PDF TÕMBA
Prostitutsioon Eestis: ülevaade prostitutsiooni kaasatud naiste olukorrast. Sotsioloogilise uurimuse materjalid, Iris Pettai, Helve Kase, Ivi ProosPDF
Alaselja vaevused - referaat, Kadri ja Valdo HerzmannPDF
Haiguskoormuse tõttu kaotatud eluaastad Eestis - magistritöö rahvatervishoius, Kaire ValsLink pdf'ile
Kontoritöötajate terviseriskid seoses töökeskkonna ja töötingimustega - magistritöö rahvatervishoius, Georgi HrenovPDF
B-hepatiidi levik sugulisel teel: juhtkontrolluuring, magistritöö rahvatervishoius, Gerli PaatPDF
HIV-positiivsete riskikäitumine süstivate narkomaanide hulgas - magistritöö rahvatervishoius, Katri AbelPDF
Skolioos, kui levinum haigus laste ja noorukite seas - uurimustöö, Anni KadakasPDF
Ravimtaimed meie elus - uurimustöö, Kaisa FuchsPDF
Interneti mõju Põltsamaa ühisgümnaasiumi kolmanda kooliastme õpilastele - uurimustööPDF

Meditsiin, puuetega inimesed jms. - raamatud, õppematerjalid
Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglid VAATA TÕMBA
Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglite kasutamisjuhend VAATA TÕMBA
Puudega inimeste tööhõivepoliitika Eestis (EL Phare Consensus programm, puuetega in. sotsiaalse tõrjutuse ennetamine) VAATA TÕMBA
Puue ja töö: hea tava käsiraamat tööandjalePDF
Puuetega inimeste toimetuleku ja vajaduste uuring, uuringuraport, Märt Masso, Katrin Pedastsaar, Sotsiaalministeerium 2006 PDF
Isiklik abistaja puudega inimesele (kes on isiklik abistaja, milles tema töö seisneb, keda abistab)VAATA
Liikumispuuetega inimeste tööhõivest, autor Andres SiplaneVAATA
"Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis" käsiraamatVAATA TÕMBA
Tegevusteraapia ja tegevusterapeudid, voldik VAATA TÕMBA
Sagedasemad psüühikahäired mis põhjustavad toimetulekuraskusi VAATA TÕMBA
Skisofreenia- ükski perekond pole immuunne, buklett VAATA TÕMBA
Tugiisiku õpik, autor Pirkko Kiviniemi VAATA
Depressioon meestel, kirjeldusVAATA TÕMBA
Omastehooldusest Eestis 2002. koost. Sotsiaalministeerium, Eakate Poliitika Komisjon VAATA TÕMBA
Omastehooldaja käsiraamat: koduste haigete põetamisest 2012, MTÜ Inkotuba PDF
Omastehooldaja käsiraamat: koduste haigete põetamisest 2003
Sotsiaalministeeriumi eakate poliitika komisjon, MTÜ Inkotuba
VAATA PDF
Hooldajat säästvad abistamisvõtted - õppematerjal haige hooldajale, Ene TähtPDF
Abiks insuldihaige hooldajalePDF
Kroonilise psüühikahäirega eaka hooldusjuhend 2007PDF
Teisele emale - käsiraamat erivajadustega laste vanematele VAATA TÕMBA
Käsiraamat puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastelePDF
Väike kriisimeelespea (mis on kriis, toimetulek kriisiga, kriisis oleva inimese aitamine) VAATA TÕMBA
Raamat "Stressi teejuht. Kuidas saada lahti liigsest pingest". Eesti Tervisekasvatuse Keskus VAATA
Dr. John Preston - Kuidas jagu saada depressioonist VAATA
Lein - süvapsühholoogiline uurimus, Verena Kast VAATA TÕMBA 
"Mänguteraapia", autor Ivonny Lindquist VAATA TÕMBA
"Tööotsing ja turundus" autor Jim O'Brien VAATA TÕMBA
Sõltuvused - alkoholist, narkootikumidest, hasartmängudest. Abi sõltuvusest jagusaamisel. VAATA
Alkoholisõltuvus . Abivahend sõltlastele, nende omastele ja spetsialistidele.PDF
60 haigust - Nõuanded arstidelt ja tervendajatelt - loodusravi, maarohud, koduapteek VAATA
Kaljo Mandre - "Saialillesuvi" - Õppinud apteekri teadmised ravimtaimedest VAATA TÕMBA
Henry G. Bieler - "Toit on teie parim ravim" - haiguste ravimine erinevate toitude kaudu VAATA TÕMBA
Ravimtaimed koduapteegis, Tatjana GorbunovaVAATA TÕMBA
Südame ja veresoone haiguste ravimine taimede abil - Tatjana GorbunovaVAATA TÕMBA
"Eakas inimene ja tema liikumisvõime" - raamat käsitleb vanurite liikumisvõimega seotud probleeme VAATA TÕMBA
Kuulmine ja vananemine, Eesti Vaegkuuljate Ühing VAATA
Ma olen kurt, saame sõpradeks - Jüri Laumets, Eesti Puuetega Inimeste Koda VAATA TÕMBA
Mis on afaasia? - Nõuandeid eesti Afaasialiidult VAATA TÕMBA
Vähiabi - Marion Stroud, raamat annab teavet ning praktilisi nõuandeid vähihaigele ja tema lähedastele VAATA TÕMBA
Peavalu - Pat Thomas  VAATA
Vererõhk ja sinu tervis - teavet organismi talitlusest. Carola Lemne, Karin Lorenz VAATA TÕMBA
Seljavalust priiks - Dr. Jenny Sutcliffe PDF
Reuma aabits - Heikki Isomäki, Jukka  Marrtio, Tita StrömPDF
Naha mädapõletik - Elle Elberg PDF
Psoriaas - üldinformatsioon, Seija-Liisa KarvonenPDF
Kuulmispuue isiksusliku arengu mõjutajana - artikkel, Äli Roodemäe PDF
Tuberkuloosihaigestumus Eestis 2006, statistikakogumikPDF
Sotsiaaltervishoid mehe vanemas eas, ülevaade, Mari AmosPDF

MUUD MATERJALID
Kollokviumiks, U. Mereste raamatu "Rahvastik loenduspeeglis" alusel VAATA TÕMBA
Statistikat rahvastiku kohta VAATA TÕMBA
Mida tähendab sotsiaaltöö ja miks seda teha - essee, autor Raul Kivi VAATA
Kordamisküsimused elukaare psühholoogiast VAATA TÕMBA
Luba patsiendi surmaks, materjal VAATA TÕMBA
Märkmed sotstöö I kongressilt VAATA TÕMBA
Aitamise strateegiad, põhimõtted VAATA TÕMBA
Aasta keskmised enesetapujuhud 1994-1996 VAATA TÕMBA
Sotsiaalhoolekanne Eestis (korraldamine, rahastamine, teenused, abi osutamine jms.) VAATA
Lühiteatmik sotsiaalteenustest ja -toetustest Pärnu maakonnas VAATA TÕMBA
Sotsiaalhoolekandes kasutuselolevad põhimõisted ja nende seletused VAATA TÕMBA
Sotsiaalala terminoloogia (Sotsiaalministeeriumi kodulehelt ) VAATA
Laste hoolekandest Pärnu maakonnas ( SOS-lasteküla esindajale), autor Raul Kivi VAATA TÕMBA
Sotsiaaltöötaja III, IV ja V kvalifikatsiooni sisaldav kutsestandard VAATA TÕMBA
Sotsiaalhooldaja II kutsestandard  VAATA TÕMBA
Professionaalse sotsiaalala töötaja eetika teejuht tõlk. Anne Tiko VAATA
Väärtused ja eetika sotsiaaltöös, autor Anne Tiko VAATA TÕMBA
The Ethics of Social Work - Principles and Standards (IFSW, 1994)  VAATA
Ametnikueetika - õppematerjal (põhimõtted, ajalugu tänapäev), autor Ivar Tallo VAATA
Inimese probleem filosoofias, autor Peeter Pints VAATA TÕMBA
Isiksusteooriad. Koostanud I. Luhaäär VAATA TÕMBA
Vananemine Eestis: Eakate toimetulek ja teenuste vajadus - Taimi Tulva, Aino Kiis VAATA TÕMBA
Avahoolduse Arenduskeskuse materjalid
Kriis ja kriisisolija abistamine.
Ravimite kasutamine ja manustamine. Koduapteek.
Uroloogilise haige hooldusprobleemid
Nahk ja naha hooldus
Diabeet

VAATA TÕMBA
VAATA TÕMBA
VAATA TÕMBA
VAATA TÕMBA
VAATA TÕMBA
Eesti vanuripoliitika alused VAATA
"Avalike teenuste lepinguline üleandmine" käsiraamat, allikas - Siseministeerium VAATA TÕMBA
"Rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamat" allikas - Siseministeerium VAATA TÕMBA
Kuidas koostada plaani (plaani koostamise eesmärgid ja meetodid) VAATA TÕMBA
Edukas ettevõtlus ääremaal. Sissejuhatus plaani. Tõnis Mets   PDF
Mittetulundusühingute asutamine, maksustamine ja raamatupidamine VAATA
Ühistu kui (edukas) ettevõtlusvorm, näiteid Rootsist, seminari materjal VAATA TÕMBA
Samaaria Eesti Misjon - 10 aastat tegevust VAATA TÕMBA
Laste varjupaik Oliver - 10 aastat tegevust VAATA
"Kaasaegse ergonoomika alused" - Ülo Kristjuhan, raamat annab ülevaate nüüdisaja ergonoomikast VAATA TÕMBA
Ohvriabi käsiraamat - Kuriteoohvrite Toetamise Ühing "Ohvriabi"  VAATA TÕMBA
Euroopa Patsientide Õiguste Harta VAATA
Kommentaare ja sätteid patsientide õiguste kohta VAATA
Homoseksuaalsus - Juhend õpetajatele ja noortenõustajatele, koostajad: Aare Raudsepp ja Lilian Kotter VAATA TÕMBA
Euroopa Liit - skeptiku vaatenurk. Ühendus Eurodesintegraator VAATA TÕMBA
Shelter standards clarification manual (Ohio) - Kodutute varjupaikade standardid (inglise k.) VAATA TÕMBA
Eluasemega kindlustamise hoolekandealased aspektid ja võimatused - konverentsi materjalid VAATA TÕMBA
Koduta inimese hoolekanne Eestis - käsiraamat, 2003, Valdeko Paavel VAATA TÕMBA
Euroopa kodutuse ja eluasemepuuduses isikute tüpoloogia ETHOSPDF
Kodutus Lätis: Põhjused ja lahendused, analüütiline ülevaade, 2007, Signe DobelniecePDF
Ma tahan oma last narkootikumide eest kaitsta - abimaterjal lapsevanematele VAATA TÕMBA
Me saame palju teha selleks, et meie lastest ei saaks sõltlased - abimaterjal lapsevanematele VAATA TÕMBA
Narkootikumid ning doping- ja muud tervistkahjustavad ained VAATA TÕMBA
Tragöödia kirjades. Ei narkootikumidele! koostanud Vladimir Kukk VAATA TÕMBA
Narkomaania ennetamise riiklik strateegia aastani 2012 (eelnõu) PDF
Narkomaania ravijuhis (soovitusliku iseloomuga konsensusdokument.)  PDF
Narkootikumid Eestis: seadusandlus ja õiguserikkumiste statistika (2001) PDF
Narkoolukord Eestis 2008 (2007. aasta andmetel), Ave Talu, Katri Abel-Ollo, Kaire Vals, Andri AhvenPDF
HIV-i ja narkomaaniaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine süüdimõistetute hulgas, 2008, Liilia Lõhmus, Aire TrummalPDF
Uimasteid trotsides - teejuht lapsevanematele, Tom McGill VAATA TÕMBA
Tervise edendamine narkosõltlaste jaoks, Mariette Koopmans PDF
Kuidas saavutada laste poolehoid? Käsiraamat õpetajatele, nõustajatele jne. Francis X. Walton, Robert L. Powers VAATA TÕMBA
Agressiivne laps - Kuidas suunata lapse isiksuse arengut, Liisa Keltikangas-Järvinen VAATA TÕMBA
Lapse joonistus - essee, Piret Pent VAATA
Hea ajakirjandustava neljas dimensioon - lapsed - Halliki Harro VAATA TÕMBA
Meedia ja lapse õigused - praktilisi näpunäiteid meediaasjatundjatele VAATA TÕMBA
Lapsed kes kõnnivad omapäi.... Võimalusi tööks vanemliku hoolitsuseta lastega.  VAATA TÕMBA
Laps - elu, probleemid ja lahendused - Erki Korp, Anu Leppiman, Tiiu Meres, Anni Vaher PDF
Laste sportimine - kas tervis või trauma, presentatsioon, M.Kõiv, A.Kivimets, M. Tisler VAATA
Rasedusaegne võimlemine - Reet Linkberg, Margit Järva PDF
Kodanikuühiskonna lühisõnastik, Mikko Lagerspetz (2006) PDF
Kodanike ja kodanikeühenduste kaasamine kohaliku omavalitsuse töösse (2004) PDF
Kodanikud kui koostööpartnerid, Siseministeerium (2002) PDF
Hoolekande kontseptsiooni eelnõu 2004 (Sotsiaalministeerium) PDF
Eesti vaimse tervise poliitika alusdokument 2002  (Poliitikauuringute Keskus PRAXIS)PDF
Juhtumikorralduse käsiraamat 2006 (Sotsiaalministeerium) PDF
Riigi, kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas, Taavi Annus Berit Aaviksoo, Sotsiaalministeerium 2002 PDF
Vaesuse mõõtmine ja vaesus Eestis, autor Ene-Margit Tiit   VAATA PDF

Sotsiaalministeeriumi toimetised  

  • 1/2006 Sooline ebavõrdsus: hoiakud ja olukord Eestis
  • 2/2006 Tööturu riskirühmad: pikaajaliselt töötud
  • 3/2006 Tööturu riskirühmad: mitte-eestlased
  • 4/2006 Tööturu riskirühmad: puudega töötud
  • 5/2006 Tööturu riskirühmad: noored töötud
  • 6/2006 Tööturu riskirühmad: vanemaealised töötud
  • 7/2006 Tööturu riskirühmad: vanglast vabanenud töötud
  • 8/2006 Tiit, Ene-Margit. Vaesus ja selle mõõtmine. Vaesuse suundumused Eestis
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Toetus ja eluase - sotsiaaleluaseme kasutamise kogemus Tartu linnas 2006 -
Jüri Kõre, Karmel Tall, Maire Koppel
PDF
Minimaalne toidukorv 2005 a - Eesti toitumisteaduse selts PDF
Toitumise juhised - WHO, CINDI PDF
Saan tööd! - väike käsiraamat tööotsijale, koost. Regina Rohula PDF
Lastekaitsetöö kohalikus omavalitsuses, käsiraamat. Erki Korp, Reet Rääk, Sotsiaalministeerium 2004 PDF
Laste ülalpidamise kohustuse täitmine vanema poolt, Eestis kehtiva süsteemi analüüs, koostaja Ave Henberg PDF
Sissejuhatus suitsidoloogiasse, 2009  Karmel Tall , e-õppe programm PDF

Huvitav huvitav, siin leheküljel külastajaid nagu jaguks, a materjale keegi juurde ei taha saata...
Aadress on ometi nii lihtne
raul.kiviatparnu.ee. Konspektid teele!

alates 08.01.2003