Koduta inimese hoolekanne Eestis
Käsiraamat
Koostaja: Valdeko Paavel, Tallinn 2003


Sisukord

Saateks
Värviline must-valge maailm
Mida on inimestel vaja?
Inimeste vajaduste õigusruum
Eluasemega kindlustatuse kontiinum
Inimeste kindlustatus eluasemega
Eluasemega kindlustamata inimeste hoolekanne
Koduta inimeste isiksuslik taust
Koduta inimeste hind ja resotsialiseerimise hind
Resotsialiseerimise protsess
Resotsialiseerimissüsteemi elemendid
Erialane tegevus koduta inimeste resotsialiseerimisel
Koduta inimeste hoolekande teenused ja asutused
Koduta inimeste hoolekandesüsteemi institutsionaalne korraldus
Koduta inimeste hoolekande teenuste soovitava süsteemi lühikirjeldus

Ärasaateks

Lisad:
Rehabiliteeritavuse hindamise skaala PPS-1

Koduta inimeste resotsialiseerimise süsteemi töötajate tööprofiilid

 


 Materjal .doc formaadis (.zip pakitud)  

 Materjal .pdf formaadis
Saateks

Moto: Kes vana asja meelde tuletab,...

Minu kunagine juhendaja Tampere Ülikoolis, Jorma Sipilä, tavatses öelda, et mistahes uurimuse läbiviimine ja vastavasisulise aruande (sh. doktoritöö) kirjutamine on imelihtne:

 • On vaja leida õige lähenemine (käsitlus);
 • On vaja leida üks hea uurimisküsimus;
 • On vaja osata "käsitööd".

Põhimõtteliselt on kõik need tingimused samaväärsed, sest ühe puudumisel korralikku tulemust lihtsalt ei tule. "Tehete järjekorrast" lähtuvalt võiks siiski esmatähtsaks pidada õige lähenemise leidmist kuna ennekõike just see loob eeldused hea küsimuse formuleerimiseks ja käsitöö on enamasti õpitav, vajadusel võib selle kasvõi osta. Õige lähenemise olulisust suurendab seegi, et selle kaudu korrastatakse vastavasisuline mõisteaparaat.
Kuigi Eestis on viimasel ajal ka korraliku käsitöö oskusega probleeme, võiks sotsiaalsete probleemide permanentse kuhjumise peamise põhjusena välja tuua ebaadekvaatset lähenemist ja/või käsitusaluseid. Konkreetsemalt kannab (või kandis) suur osa meie ühiskonda taasülesehitanud inimestest eelmisest rezhiimist pärit hälbekeskset lähenemist ja/või mõttelaadi. Teiseks unustati vabariigi institutsionaalsel kujundamisel esimest vabariiki aluseks võttes ära, et maailm on 70 aastaga väga palju muutunud ja nii mõnigi toonane institutsioon või põhimõte uutes tingimustes enam ei tööta.
Nii ongi enam kui kümne aasta jooksul püütud iganenud mõttelaadi (meenutagem, et normaliseerimisfilosoofiale tuginev normikeskne lähenemine on maailmas levinud juba ligi 40 aastat) ühendada iganenud strukturaalse moodustisega ja püütud sellele üles ehitada kaasaegset heaolusüsteemi. Pole midagi imestada, et masinavärk ei tööta ja elementaarsestki heaolusarnasest ilmajääjate hulk pidevalt suureneb. Kui see (heaolust ilmajääjate hulga suurenemine) pole olnud meie senise ja ei ole eesoleva arengu eesmärk, peaks otsima võimalusi, kuidas olukorda normaliseerida. Paraku, nagu pedagoogikast teada, on ümberkasvatamine (millegi ümberkujundamine) reeglina keerukam ja valulisem, kui algusest peale õigesti tegemine.
Võrreldes elutu maailmaga, teeb inimeste ja sotsiaalsete protsesside puhul asja keerukamaks see, et kuna korduseksperimenti läbi viia pole võimalik, jäävad paljud põhimõttelised asjad paratamatult vähem või rohkem uskumuste ja/või veendumuste tasandile. Mis teha annab, on püüelda sinnapoole, et seda uskumust ja/või "iseenese tarkusest" tegemist oleks võimalikult vähe. Üheks möödapääsmatuks etapiks ja/või tegevuseks on seejuures konkreetse teema või probleemivaldkonna selgendamine, lahtimõtestamine ja lahtikirjutamine.
Niisugune on ka käesoleva käsiraamatu ambitsioon: püüda lahti mõtestada Eesti jaoks suhteliselt uut probleemivaldkonda - koduta inimesed ja nende hoolekanne. Allpooltoodu ei pretendeeri ainuõigele, ainuvõimalikule ja/või lõplikule tõele, tegemist on paljutahulise probleemi ühe võimaliku käsitlusega, mis loodetavasti aitab kaasa koduta inimeste hoolekande arengule ja selle kaudu ka meie ühiskonna üldisele heaolu tõusule.
Käsiraamat on küll kirjutatud ühe inimese poolt aga selle sünnile ja arenguloole on kaasa aidanud paljud: Kersti Põldemaa, Helen Peeker ja Signe Martin Avahoolduse Arenduskeskusest, Uku Tõrjus ja Andrus Toompuu Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist, Imbi Eesmets ja Kaspar Sild Tallinna Hoolekande Keskusest. Eraldi peaks välja tooma Tallinna abilinnapea Anders Tsahkna, kelle initsiatiivil ja toetusel kõnealuse teemaga Avahoolduse Arenduskeskuses viimase aasta jooksul tegeldud on.


Värviline must-valge maailm

Moto: Kui ainult seda metsa ees ei oleks

Sellest on juba päris palju aega möödas, kui pikajuukseline Einstein avastas, et me elame mitte kolme-, vaid hoopis neljamõõtmelises maailmas. Lihtsamalt öeldes maailmas, mille mõõ-tudeks on (kolmemõõtmeline) ruum ja aeg. Võib siiski arvata, et seda teati või vähemalt aimati ammu enne teda, sest mida see idamaine tarkus - kaks korda ühte ja samasse jõkke astuda pole võimalik - ikka muule osutas kui aja mõõtmele. Et seda juba siis relatiivsusteooriana ei formuleeritud, võib olla tingitud mitmest asjaolust nagu näiteks: polnud vajadust, polnud asjakohast keelt, polnud üldist teoreetilist raamistikku, vastavasuunalist mõttearendust jne jne. Selleks ajaks kui Einstein sündis, oli vajalik eeltöö juba põhijoontes tehtud ja mis tal muud ikka üle jäi, kui see üldkättesaadavana ja toona vähemalt mõnele inimesele arusaadavana formuleerida.
Nüüdseks on relatiivsusteooriat Eestis juba aastakümneid ka keskkoolides õpetatud ja põhimõtteliselt võiks ju eeldada, et nö ruumiline ja ajaline mõtlemine on enamusele Eesti inimestele selge ja selle kasutamine harjumuspärane. Paraku see ainult ilusaks eelduseks jääbki, sest niimoodi mõelda pole sugugi lihtne, pigem vastupidi - see on keeruline ja nõuab inimeselt parasjagu suurt pingutust ja seda nii mõtlemise õppimise kui kasutamise osas. Seepärast piirdubki suur osa inimestest ainult ühemõõtmelise mõtlemisega, mõnevõrra väiksem osa ilmselt oskab mõelda tasapinnaliselt, veel väiksem ruumiliselt ja üsna väike osa inimestest suudab asjadele vaadata aeg-ruumis.
Tegelikult pole selles midagi traagilist, sest teatud mõttes on see paratamatus, et inimesed on erinevad, mõtlevad erinevalt ja kui massilist kloonimist ei tule, siis jäävadki erinevateks. Pealegi, nagu on öelnud mõned mõtlemise uurijad, on erinevat tüüpi probleemide lahendamiseks ja erinevate tööde tegemiseks sobilikud erinevad mõtlemise tüübid: teatud ülesannete puhul on kõige parem just sirgjooneline mõtlemine, teiste tööde jaoks tasapinnaline jne. Probleemseks läheb asi siis, kui tasapinnalise mõtlemisega hakatakse lahendama ruumilisi või veel hullem - aeg-ruumilisi probleeme ja/või nähtusi. Võib ka öelda, siis kui "köögitüdrukud hakkavad riigi elu korraldama" nagu üks kunagine klassik soovis.
Seega on ka paratamatus, et nii-öelda tavateadvuses või igapäevaelus inimesed lihtsustavad kõikvõimalikke asju ja räägivad suhteliselt sirgjoonelises või tasapinnalises keeles ka olemuslikult keerukatest asjadest nagu seda on näiteks sotsiaalsed nähtused ja/või probleemid. Ühelt poolt võib põhjuseks olla asjaolu, et enamusel inimestel lihtsalt ei ole asjade sügavamaks nägemiseks vajalikku väljaõpet, teiselt poolt on nii lihtsalt lihtsam ja arusaadavam rohkematele inimestele. See aga ei tähenda, et ühiskonna tasandil probleemide lahendamine
peaks toimuma samamoodi, sest ruumilisi ja aeg-ruumilisi nähtusi ei ole põhimõtteliselt võimalik lahendada sirgjoonelise või tasapinnalise mõtlemisega, kui muidugi pea kehast eraldamine välja jätta.
Üks niisuguseid aeg-ruumilisi nähtusi ja/või probleeme on tavateadvuses ja/või igapäevakäibes klassifitseeritud mõiste "kodutus" alla. Niisugune "sildistamine" on siiski olukorra oluline lihtsustamine, sest olemuslikult on nö klassikalises tähenduses "kodutud" ainult suure probleemikompleksi ja tegevusvaldkonna - elanike eluasemega kindlustatus - "veepealne" osa ja tegelikult on kõnealuse probleemi poolt vähem või rohkem mõjutatud inimeste hulk ilmselt kordi suurem, kui see, mida võib näha tänaval või "kodututele" teenuseid, abi või toetust osutavates asutustes.
Mõnevõrra lihtsustatud analoogiat kasutades on nö kodutud inimesed võrreldavad näiteks õigusrikkujatest ainult nendega, kes viibivad vanglas, terviseprobleemidega inimestest ainult nendega, kes on haiglas või akuutravil, tööga hõivamata inimestest ainult nendega, kes on tööta olnud väga pika aja (näiteks enam kui üks aasta) jooksul, alkoholiprobleemidega inimestest ainult nendega, kes on viibinud kainestusmajas jne.
Samal ajal on üldiselt aktsepteeritud, et ühelt poolt puudutavad nii õigusrikkumiste kui tervisega seotud probleemid tegelikult märksa suuremat hulka inimesi, teiselt poolt ei ole kogu probleemistiku poolt mõjutatud inimesi reeglina võimalik abistada ainult teatud äärmuslikus seisundis olevate inimeste jaoks lahendusi konstrueerides. Teisiti öeldes ei ole õigusrikkumistega seotud probleeme võimalik lahendada ainult kinnipidamiskohtades viibivate inimeste ja nendega tehtava töö kaudu, nii nagu ka elanikkonna tervisega seonduvaid probleeme ei saa lahendada ainult uute haiglate ehitamise ja/või tervishoiuteenuste edendamise kaudu.
Elanikkonna eluasemega kindlustamise probleemistikku käsitledes on oluline arvestada, et Eesti kliimavööndis on osutatud teema ennekõike oma ressursimahukuse (ja seda nii investeeringu kui ekspluateerimise) tähenduses märksa komplitseeritum ja samal ajal olulisem, kui näiteks Indoneesias, Malaisias, Kreekas või Kongos. Teiselt poolt ei ole Eestil kahjuks võimalik otseselt ja üheselt üle võtta ka teiste analoogses kliimavööndis olevate riikide kogemusi, kuna kogu elanikkonna eluasemega kindlustamise valdkond on lisaks paljule muule oluliselt seotud vähemalt järgmiste teguritega:

 • riigi majandus- ja rahanduspoliitika ning selle varasem praktika,
 • kogu sotsiaalkaitse süsteem kui tervik,
 • riigi eluasemepoliitika,
 • kultuur.

Siiski ei tähenda see, et mitte midagi pole olemas ja kõik tuleb ise nullist leiutada. Kuigi inimesed ise kipuvad arvama, et nad on unikaalsed ja vähemalt osalt on neil õigus, oleme me väga paljus siiski sarnased, mistõttu suhteliselt palju korralduslikke- ja/või töömudeleid ning oskusteavet on võimalik üle võtta kas teistest tegevusvaldkondadest või ka teistest riikidest. Oluline on ainult teada, mida võtta, kuidas seda kohandada meie oludesse ja kuidas seda rakendada.
Sotsiaal- ja hoolekandepoliitika kontekstis on eriti tänuväärseks kogemuste allikaks psüühikahäiretega inimeste hoolekanne. Praktikute seas öeldakse, et kui midagi õnnestub lahendada psüühikahäiretega inimeste jaoks, on selles omandatud kogemused, mudelid ja meetodid üle kantavad mistahes teise hoolekande valdkonda. Koduta inimeste hoolekanne ei ole selles mõttes kindlasti mingi erand.
Mida on inimestel vaja?

Moto: Süüa, juua ja püherdada

Millegi, sealhulgas selle mida inimesed tahavad ja/või mida inimestel on vaja, teadasaamiseks on teadupärast mitmeid erinevaid võimalusi, näiteks:

 • Lugeda läbi üks või mitu õhemat või paksemat raamatut;
 • Lugeda muid tekste;
 • Rääkida mõne(de) targa(kade) inimes(t)ega;
 • Mõtelda;
 • Lihtsalt jälgida ümberringi toimuvat.
 • Missugune meetod igal konkreetsel juhul valida, sõltub paljudest teguritest ja loomulikult võib viia läbi ka asjakohase uurimuse. Siiski, ka mistahes uuringu kavandamisel ja/või läbiviimisel on eelnevalt otstarbekas kasutada teisi, eespool loetletud võimalusi. Ja kui ikka peab uuringu läbi viima, ei pea see tingimata olema laiu masse haarav ja nö kvantitatiivne (nagu Eestis viimasel ajal on populaarne). Paljude asjade teadasaamiseks piisab lihtsatest ja odavamatest meetoditest.
  Ühe elegantse võimaluse ka pealkirjas toodud küsimusele vastamiseks on toonud Bill Jordan oma suurepärases raamatus "Heaolu ümbermõtestamine". Tema pakutud meetod on tegelikult imelihtne ja seisneb teatud mõttes triviaalses tõdemuses: Kui tahad teada, mida inimestel on vaja, siis küsi seda nende käest, kusjuures harjutada võiks iseenese peal. Konkreetselt palus ta oma üliõpilastel sotsiaalpoliitika teema käsitlemisel vastata järgmisele küsimusele: Missugused sündmused on viimase kahe aasta jooksul mõjutanud teie isiklikku heaolu kõige enam? Vastustest ja nende analüüsist kujunes Bill Jordani raamatu tuum.
  Käesoleva töö autoril hetkel nii suuri ambitsioone ei ole, kuid Jordani meetodit olen kasutanud väga paljudel erineva tausta ja rakendusega inimeste täiendkoolituses. Võibolla on kellegi jaoks tulemused üllatavad, kuid vastused on reeglina väga lihtsad. Selgub, et inimeste eneste hinnangul pole nende heaolu seisukohast mingit tähendust ei isamaalisusel, riiklikul suveräänsusel, Euroopa Liidul, Vabariigi Valitsuse koosseisul või selle vahetumisel ja muul sarnasel, kusjuures pole võimalik välja tuua erinevusi sõltuvalt vanusest, soost, haridusest, erakondlikust kuuluvusest, ametikohast ega muust sarnasest.
  Inimeste heaolu kõige enam mõjutanud sündmused keerlevad erinevates kombinatsioonides järgmiste märksõnade ümber: töö (uus töökoht, töökoha vahetus, ametikõrgendus, töörõõm jne), perekond (lapsed, lapselapsed, abikaasa, nende areng, kordaminekud), kodu (uus eluase, korteri remont jne), õppimine (nii inimeste eneste kui nende lähikondsete), vaba aeg (reisimine, uued sõbrad jms), haridus (kooli lõpetamine, lapsed kõrgkooli jne).
  Seega osutab ka see lihtne uuring, et psüühikahäiretega inimeste heaolu tagamise süsteemi kujundamise üldine alusskeem on asjakohane kõigi inimeste jaoks, sõltumata nende tervislikust, materiaalsest, sotsiaalsest vms seisundist, vanusest, soost, seksuaalsest orientatsioonist jms. Ning loomulikult on see asjakohane, kui käsitleda inimeste eluasemega kindlustamise probleemistikku.
  Täpsuse huvides peab märkima, et toodud raamistik on tegelikult ruumiline, mille tipus on isik ja alustaladeks neli välimist blokki, mida kategoriseeritakse ka inimeste baasiliste vajadustena, millele kõigil inimestel peab olema ligipääs. Siseringi blokke võiks käsitleda vahetasandi lülidena, mis peaksid aitama tagada inimese ligipääsu vajalikele põhiväärtustele.
  Inimeste vajaduste õigusruum

  Moto: Maakera on suur ja ümmargune ning selle sees on teine, veel suurem kera

  Eelmises peatükis välja toodud inimeste põhilised vajadused (eluase töö/sissetulek, haridus, sotsiaalsed suhted) on mitmetes rahvusvahelistes dokumentides ühes või teises sõnastuses ja rohkem või vähem deklaratiivsetena sätestatud inimõigustena. Ajalises perspektiivis võiks alguseks pidada ÜRO poolt 1948.aastal vastuvõetud inimõiguste ülddeklaratsiooni, millele hiljem on järgnenud mitmeid nii ÜRO ja selle allorganisatsioonide kui Euroopa formaadis dokumente. Konkreetse Eesti inimese heaolu ja igapäevaelu seisukohalt võiks kõige olulisemaks dokumendiks siiski pidada Euroopa Sotsiaalhartat.
  Eluasemega kindlustatuse (ja ka vaesuse) kontekstis võib Eesti inimeste ilmseks ebaõnneks pidada seda, et Euroopa Sotsiaalharta ratifitseerimise ajal 2000.aastal oli riigipiruka juures põhijoontes sama grupp inimesi, kes kavandas ja viis läbi Eesti olude jaoks pehmelt öeldes mitte just eriti asjatundliku eluaseme omandi reformi, mis muuseas on ka üheks kodutuse tekke arvestatavaks põhjuseks. Ebaõnn väljendus konkreetsemalt selles, et Riigikogu jättis ratifitseerimata 2 eluasemega seotud artiklit (art.30 - õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest ja art.31 - õigus eluasemele). Lihtsalt öeldes tähendab nende artiklite mitteratifitseerimine seda, et inimeste kindlustatus eluasemega ning kaitsega vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest pole Eesti riigi jaoks olulised või vähemalt prioriteetsed.
  Loomulikult võib öelda ja ka tõestada, et nii osutatud kui mitmete teiste ratifitseerimata jäänud artiklite (art.3 lg.4 - õigus töötada ohututes ja tervislikes töötingimustes, art.4 lg.1 - õigus saada õiglast töötasu jms) täitmine käib Eestile praegu üle jõu. Paraku võib põhijoontes sama öelda nii mõnegi teise artikli kohta, mis ometigi ratifitseeriti. Teisiti öeldes, Euroopa Sotsiaalhartas fikseeritud taset võib tõlgendada pigem eesmärgi kui reaalsusena ja artikleid ratifitseerimiseks valides oli valitsusel ja Riigikogul teatud mõttes põhimõtteliseks valikuks, kumb on prioriteet ja/või kumba ohverdada: kas rahvusvahelist võimalikult head imidzhit (ratifitseeritud artiklite täitmist kontrollitakse ja mittetäitmise korral pahandatakse) või oma inimeste (elementaarset) heaolu. Nagu näha, peeti olulisemaks esimest ning ohverdati teine.
  Igatahes oleme praeguseks olukorras, kus eluasemeprobleemidega ja/või vaesuses oleval inimesel on Eesti Vabariigile üsna raske midagi juriidiliselt vettpidavat ette heita, sest riik lihtsalt pole võtnud endale praktiliselt mingeid vastavasisulisi ja selgesti formuleeritud kohustusi. Meie põhiseaduse §28 deklareerib küll, et Eesti kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral, kuid sotsiaalhoolekandeseaduse viimaste korrektiividega on puudustkannatajate abistamise ülesanne delegeeritud kohalikule omavalitsusele.
  Ju on ülesannete delegeerimine seadusandja õigus, kuid eluasemega kindlustatuse ja vaesuse kontekstis on praeguse tööjaotusega seotud vähemalt kaks tõsist ebakohta. Esiteks, omavalitsuste tase ja suutlikkus nii rahaliste- kui inimressursside tähenduses on väga ebaühtlane, millest tulenevalt on samasugune (ebavõrdne) ka inimestele osutatav võimalik abi. Ehk teisiti öeldes - inimeste võimalused oma õiguste realiseerimiseks on ebavõrdsed ja sõltuvuses nende elukohast.
  Teine ebakoht on lisaks sisulisele ka mõningase moraalse alatooniga, sest niisuguse ülesannete jaotusega on probleemide lahendamine tehtud ülesandeks neile, kellel probleemide tekkimises oli minimaalne osalus, kui seda üldse oli. Teostati ju omandireform Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu, mitte omavalitsuste tasandil. Analoogne on olukord näiteks märkimisväärselt suure koduta inimeste taimelava - kinnipidamiskohtadest vabanenud - kujunemisega. Ka nende kindlustamine eluasemega on tehtud ülesandeks omavalitsustele, paraku pole omavalitsused teadaolevalt veel ühtki inimest vangi pannud.
  Eluasemega kindlustatuse kontiinum

  Moto: Kust kohast saab alguse kodumaa?

  Kui nõustuda, et eluasemega kindlustatus on üheks normaalse elukvaliteedi (loe: inimväärse elu) tagamise eesmärgiks ja/või tingimuseks, on probleemi olemuse selgendamiseks ja võimalike lahendusstrateegiate ning konkreetsete tegevuste kavandamiseks vajalik kujundada üldine, nö. erialane (kogu valdkonda haarav) raamistik. Seejuures on oluline arvestada vähemalt nelja eluasemesuhet iseloomustava kriteeriumiga:

  • Omandisuhe
  • Kohustused
  • Territoriaalne paiknemine
  • Eluaseme kindlustatus

  Ennekõike omandisuhte ja kohustuste alusel on inimesed eluasemega kindlustatuse kontekstis võimalik paigutada neljast grupist (staatusest), moodustuvale kontiinumile:


  Esimesse gruppi kuuluvateks - koduga - võiks lugeda kõik inimesed, kelle kindlustatus eluasemega ei ole sõltuvuses (praktiliselt) millestki. Need on inimesed, kes on isiklikus kasutuses oleva eluaseme omanikud ega oma sellega seonduvalt mingeid (olulisi) varalisi kohustusi.
  Pigem koduga võiks käsitleda inimesi, kelle kindlustatus eluasemega sõltub ennekõike nende regulaarsetest sissetulekutest. Sellesse gruppi kuuluvateks võiks lugeda kahte inimeste gruppi:

  • Inimesed, kes on isiklikus kasutuses oleva eluaseme omanikud, kuid omavad sellega seonduvalt teatud varalisi kohustusi (laen, maksevõlgnevus), mille täitmine on reaalne;
  • Inimesed, kes ei ole isiklikus kasutuses oleva eluaseme omanikud, kuid on eluasemega seotud kulude katmiseks materiaalselt piisavalt kindlustatud.

  Kolmas grupp - pigem koduta - on põhimõtteliselt analoogne teisega, st sellesse kuuluvad inimesed, kelle kindlustatus eluasemega sõltub ennekõike nende regulaarsetest sissetulekutest. Erinevus eelnevatest seisneb aga ennekõike selles, et eluasemega seotud kohustuste täitmine on vähetõenäoline:

  • Inimesed, kes on isiklikus kasutuses oleva eluaseme omanikud, kuid omavad sellega seonduvalt teatud (olulisi) varalisi kohustusi (laen, maksevõlgnevus), mille täitmine on kujunemas ebareaalseks;
  • Inimesed, kes ei ole isiklikus kasutuses oleva eluaseme omanikud ja on eluasemega seotud kulude katmisel pidevalt materiaalsetes raskustes.

  Neljanda grupi - koduta - määratlemise üle on üsna palju diskuteeritud ja pakutud erinevaid (peamiselt imporditud) formuleeringuid. Käesoleva töö autor on seisukohal, et sellesse gruppi kuuluvateks võiks lugeda inimesi, kellel ei ole mingit legaalset suhet ühegi elamispinnana kvalifitseeritava hoone, ruumi või nende osaga.
  Kuigi mistahes analoogse iseloomuga kontiinum on dünaamiline, tõusevad eluasemega kindlustatuse kontekstis eriti esile kaks keskmist staatust, mis elanikkonna elamispinnaga kindlustamise seisukohalt on teatud mõttes võtmestaatused. Konkreetsemalt tähendab see, et näiteks inimese paigutumine "pigem koduga" staatusest "pigem koduta" staatusesse ja sealt edasi juba "koduta" staatusesse võib tänapäeva Eestis toimuda uskumatult kiiresti, kusjuures sageli et pruugi selle liikumise mõjutamine olla üldse konkreetse inimese, kohaliku omavalitsuse ja/või isegi Eesti Vabariigi võimuses.
  Eluaseme territoriaalne paiknemine on käsitletav ennekõike olulise ohufaktorina, mis võib mõjutada inimese staatuse nihkumist kontiinumi ühe või teise otsa suunas. Ennekõike on see seotud tööturu olukorra, võimaliku tööhõive ja/või töökoha kaotamisest tingitud maksevõime vähenemisega. Inimese omandis oleva, aga ka kasutatava eluruumi kindlustatusel on põhijoontes samaväärne tähendus, kuid võib öelda, et kindlustuse puudumine on oma olemuselt ohtlikum kui territoriaalne paiknemine, sest uue elamispinna ning elamiseks vajalike olmevahendite jms saamine on nende kaotuse korral reeglina märksa komplitseeritum (ja kulukam), kui uue töökoha leidmine.
  Inimeste kindlustatus eluasemega

  Moto: Uurida, uurida, uurida, jah...

  Inimeste eluasemega kindlustatuse, eluasemega rahulolu ja/või erinevate eluasemega seotud probleemide uurimiseks on Eestis viimaste aastate jooksul läbi viidud mitmeid uuringuid (Märksõnadena: Rahvaloendus, NORBALT, Avahoolduse Arenduskeskus, Praxis). Uuringute eesmärgid, rõhuasetused ja täpsusastmed on olnud mõnevõrra erinevad, kuid olukorra hetkeseis ja üldised tendentsid on valdkonna dünaamilisust arvestades määratletud suhteliselt selgesti ja ühegi järgneva uuringuga eelnevatele midagi eriti olulist pole lisatud. Kahjuks on märksa vähem välja töötatud konkreetseid ettepanekuid ja/või tegevuskavu kogu probleemikompleksi lahendamiseks.
  Võib öelda, et analoogne olukord, milles nö (teaduslik-)uurimuslik tegevus ületab oluliselt (teaduslik-)rakenduslikku on viimase aastakümne Eesti sotsiaalteadustele ja reaalsusele kurblooliselt iseloomulik. Teisiti öeldes, sotsiaalteaduslikule uuringule ei järgne sellest tuleneva ja/või sellele tugineva tegevuskava väljatöötamist ja rakendamist. Käesoleva teema kontekstis sobiks heaks näiteks 1999.aastal lõppenud esinduslik uuring vaesuse leevendamisest Eestis, millele senini pole midagi rakenduslikku järgnenud ning vaesus muudkui süveneb ja laieneb. Midagi tõsiseltvõetavat pole ette võetud ka näiteks elanikkonna vananemisega seotud uuringute alusel.
  Võimalik, et üheks olulisemaks põhjuseks on seejuures Eesti elu mõõdutundetu ülepolitiseeritus, mis muuseas väljendub ka selles, et teaduslikult põhjendatud tegevustest olulisemaks peetakse sisulises tähenduses väheargumenteeritud (loe: politiseeritud või populistlike) valimisloosungite ja/või -lubaduste täitmist. On ju väga lihtsustatud arvamus, et erakondi valitakse ainuüksi ja/või ennekõike mõne kõlava valimisloosungi (nt tulumaksu vähendamine, vanemapalk vms) pärast. Tegelikke valikuid mõjutavaid faktoreid on palju ja valimisprogrammid ning -loosungid moodustavad ainult üsna pisikese osa sellest.
  Teise ja mitte väheolulise põhjusena võiks märkida rakendusliku kompentsuse üldist nappust, sest sotsiaalsete probleemide puhul eeldab see konkreetsetelt tegijatelt nii uurimuslikku kui rakenduslikku asjatundlikkust, kogemust ja küpsust. Tahtmata siinkohal kedagi ealiselt diskrimineerida, nõustun siiski nendega, kes väidavad, et enne 35-ndat eluaastat on inimese sotsiaalteaduslik ja ka sotsiaalpoliitiline suutlikkus äärmiselt kasin.
  Inimeste eluasemega kindlustatusest mõningase ülevaate saamiseks on allpool toodud väljavõtteid Avahoolduse Arenduskeskuse poolt 2001 .aastal teostatud uurimuse "Tallinna toimetulekutoetuse saajate ja taotlejate ringi analüüs" lõpparuandest.
  2001.aastal oli Tallinna elanike arv veidi alla 400 000, kes 2000. aasta rahva- ja eluruumide loenduse esialgsete tulemuste järgi olid jaotunud 175 000 leibkonda, kelle kasutada oli 173 400 tavaeluruumi. Nende andmete alusel on ühe Tallinnas elava leibkonna keskmiseks suuruseks seega ligikaudu 2,3 inimest. Üldise hinnanguna on uuringu aruandes väidetud, et elamumajanduslik situatsioon Tallinnas on kriitiline ja linnakodanikul, kelle keskmine sissetulek on alla või ei ületa oluliselt riigi keskmist, pole kõrgete turuüüride tõttu võimalik leida eluaset isegi siis, kui see on hädavajalik.

  Võimalike eluasemeprobleemide kontekstis on oluliseks näitajaks ning konkreetsete inimeste seisukohalt tõsiseks ohuks üürivõlgnevused. 2001 .aastal oli Tallinnas üürivõlgnevusi kokku orienteeruvalt 21%-l kõigist leibkondadest. Kuigi ka juba mõnetuhande kroonise võlgnevuse likvideerimine võib paljudele inimestele osutuda tõsiseks probleemiks, on kindlasti päris kriitilises seisundis enam kui 10 000 krooni suuruse võlgnevusega leibkonnad. Uuringu andmetel oli niisuguseid leibkondi kokku 1591.
  Keskmise leibkonna suuruse alusel tähendaks see, et orienteeruvalt 4000-l inimesel on väga tõsine oht kaotada üürivõlgnevuste tõttu oma eluase, mistõttu võib ka öelda, et nad on praktiliselt nö. kodutuse piiril. Neile võivad lisanduda inimesed, kellel esineb raskusi üürivõlgnevuste tasumisel kas pidevalt või sageli. 1999.aasta NORBALT II põhiandmete alusel võis Tallinnas hinnanguliselt esimesse gruppi kuuluda orienteeruvalt 10 tuhat inimest, teise orienteeruvalt 30 tuhat inimest. Seega võib öelda, et umbes 10% Tallinna elanikest, st ligikaudu 40 tuhat inimest võib kuuluda gruppi, mida eespool on defineeritud "pigem koduta". Laiendades seda kogu vabariigi mastaapi, saame orienteeruvaks arvuks 140 000 - mest.
  Koduta inimeste arvu määratlemisel saab lisaks eksperthinnangutele tugineda ainult olemasolevate öömajade ja varjupaikade statistikale. Öömajade ja varjupaikade andmetel kasutas 2001. aasta esimesel poolaastal Tallinnas nende poolt osutatavat teenust 635 erinevat isikut. Arvestades asjaolu, et isikutunnistused olid neist vähem kui pooltel, võib tegelik öömajades/varjupaikades viibinud inimeste arv osutuda mõnevõrra erinevaks, aga suurusjärk ilmselt ei muutu. Öömajade/varjupaikade teenuste kasutajatest umbes 20% olid oma viimase elukoha määratlenud väljaspool Tallinna.

  Eespooltoodud andmed on küll ligikaudsed, aga siinkirjutaja arvates sellest täiesti piisab nii probleemi teadvustamiseks kui konkreetsete tegevuste kavandamiseks. Praktilis-rakenduslikul tasandil ei tohiks küll olla märkimisväärset tähendust sellel, kas mingi probleem on näiteks 29 846-1 või 31 458-l inimesel, oluline on teada suurusjärke ja tendentse.
  Eluasemega kindlustamata inimeste hoolekanne

  Moto: Me peame oma hinge eest hoolt kandma

  Hoolekande reguleerimiseks on Eesti Vabariigis juba enam kui viis aastat lausa omaette seadus, mis, tõsi küll, kipub vahetevahel Põhiseadusega pahuksis olema. Paraku pole see seaduse ainus puue, vähemtähtis pole seaduse ülddeklaratiivne iseloom ja sellega kaasnev ebamäärasus. See omakorda annab erinevatele asjaosalistele seaduse suvalise (vastavalt oma kompetentsile ja/või huvidele) tõlgendamise võimaluse, mis tulemusena viib vähemalt mõningasele hoolekande teostamise meelevaldsusele.
  Igatahes on Sotsiaalhoolekandeseaduse praeguste formuleeringute kohaselt kohalikul omavalitsusel kohustus abistada kõiki abivajaduse hetkel nende territooriumil viibivaid isikuid. Kahjuks pole sellele nö kohustuslikule abile sätestatud mingeid kriteeriume, sh alammäära, mistõttu abistamisena võib põhimõtteliselt käsitleda kõike, sh ka lihtsalt lohutamist. Teisalt pole seadusega sätestatud mingeid mõõdetavaid sanktsioone omavalitsuste ja/või konkreetsete töötajate suhtes, kelle tegevuse tulemusena abi jäi kas hiljaks, osutus ilmselt ebaadekvaatseks või jäi sootuks osutamata
  Lisaks seaduse puudulikkusele kujunevad nii omavalitsustel kui konkreetsetel hoolekandega tegelevatel inimestel paratamatult nö "lemmikabivajajate" grupid, kellega tegeldakse märksa meelsamini ja intensiivsemalt, kui mitte just eriti populaarsete abivajajate gruppidega. Üsna kindlasti pole lemmikuteks eluasemeprobleemidega inimesed, sh kodutud. Kokkuvõttes viib see selleni, et kuigi formaalselt peaks mistahes linnas viibivate eluasemega kindlustamata isikute, sh kodutute abistamisega tegelema nii vastavale sihtgrupile keskendunud asutused (öömajad ja varjupaik) kui omavalitsus organisatsioonina, kaldub põhiraskus ennekõike konkreetsetele asutustele. Iseenesest on see mõistetav, paraku vähendab see probleemi lahendamise üldist suutlikkust.
  Praeguseks on enamuses Eesti suuremates linnades (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu) koduta inimeste hoolekandele keskendunud asutused olemas. Väiksemates linnades on need kombineeritud teiste hoolekandeasutustega. Oma olemuselt võiks neid nimetada nii-öelda esimese etapi asutusteks, mis tegelevad elementaarse päästetööga: võimaldavad inimestel ennast pesta ning annavad peavarju ja kaitset külma eest. Mõnes asutuses on ka toitlustamise ning minimaalse arstiabi võimalus. Põhijoontes on see ka kõik.
  Näiteks Tallinnas oli 2002. aastal 2 öömaja ja üks öömaja/varjupaik kokku 161 kohaga. Kõigis öömajades ja varjupaigas viibijatel on võimalik end pesta ning oma riideid desinfitseerida. Varjupaigas viibijaid toitlustati linna kulul kolm korda päevas. Öömaja- ja varjupaigateenuse maksumus on nende 100%-lise täitumuse korral ligikaudu 1 000.- krooni kuus ühe koha kohta. Teenuseid osutavad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajaga sõlmitud tööettevõttelepingute alusel mittetulundusühingud. Sisulise (funktsionaalse) tegevuse osas on lepingute lisades sätestatud:

  • Teenuse üldine kirjeldus, sh teenuse maksumus ja kulutuste proportsioonid, personali üldine struktuur (juht, valvetöötajad, sotsiaaltöötaja) ja tööülesanded ning tingimused teenuse osutamisel
  • Öömaja/varjupaiga sisekorraeeskiri, sh kliendi kohustused ja õigused, keelatud tegevused, personali õigused
  • Sisulise töö aruande vorm


  Koduta inimeste isiksuslik taust

  Moto: Igas inimeses on päike, laske sel ometi paista

  Mistahes inimese või grupiga tulemuslikuks töötamiseks on vaja ennekõike nelja asja:

  • Teadmisi konkreetsest inimesest, grupist ja keskkonnast;
  • Oskusi neid teadmisi rakendada;
  • Spetsiifilist tehiskeskkonda (asutused, teenused, toetused, tugistruktuurid jms), mille toel inimest aidata;
  • Raha.

  Analoogiat kasutades võib öelda, et teatud mõttes on seejuures tegemist neljajalgse lauaga, millel kõik neli jalga on võrdselt olulised. Piisab sellest kui üks jalg teha lühem, seda kärpida või veel enam - amputeerida - ja laua kasutamine (loe: inimeste või grupiga tulemuslik töötamine) muutub vähemalt probleemseks kui mitte võimatuks. Samal ajal peaksid need jalad olema nii-öelda dünaamilises tasakaalus. sest pole mõtet teha üht jalga teistest kolm korda paksemat või tugevamat kuna laud tervikuna sellest ei tugevne.
  Loomulikult on need neli alustala vajalikud ka tööks inimestega, kellel pole eluaset. Alustalade kujundamisel on oluline arvestada, et ennekõike sihtgrupi ja ka kogu teema suhtelise ebapopulaarsuse tõttu, tööks koduta inimestega suuri rahavoogusid loota ei ole. Seepärast peab hoolikalt kalkuleerima ka ülejäänud alustalade konstruktsioone, st asjakohaste teadmiste sügavust ja täpsust, professionaalsete oskuste taset ning vajalike tugistruktuuride ülesehitust. Üldreegliks ja/või üldiseks eesmärgiks peaks ilmselt jääma koduta inimeste võimalikult kiire seostamine üldiste avalike teenustega.
  Koduta inimese isiksusliku tausta, seisundi ja võimalike arenguperspektiivide määratlemiseks pole ilmselt vajalik välja arendada mingeid väga keerulisi ja täpseid metoodikaid, skaalasid ning instrumente. Resotsialiseerimise võimatuste ja võimalikkuse seisukohalt olulised on ennekõike järgmised isiksuse kriteeriumid:

  1. Isiksuse üldise degradatsiooni määr ja ulatus (füüsiline, psüühiline, moraalne, tööalane jms);
  2. Isiksusehäirete ja/või haiguste olemasolu (psüühikahäired, sõltuvus alkoholist, narkootikumidest, surrogaatidest, mängurlusest);
  3. Rahulolu/rahulolematus olemasoleva olukorraga ja sellest tulenev motivatsioon muutuseks;
  4. Varanduslik seis (reeglina varatu);
  5. Sugulaste, lähedaste ja/või oluliste inimeste olemasolu ning seosed nendega.

  Konkreetse inimesega töö alustamiseks peaks loetletud kriteeriumide hindamisest vähemalt esialgu piisama, mistõttu praktikas kasutamiseks võiks sobida psüühikahäiretega inimeste seisundi hindamiseks Ants Puusilla poolt välja arendatud lihtne instrument, mida käesoleva käsiraamatu jaoks on kõnealusele sihtgrupile veidi kohandatud. Osutatud skaala koosneb 12-st inimest iseloomustavast teljest (iseloom, vaimsed võimed, oskused, koostöövalmidus, suhted, seosed omastega, stressor, tervis, psüühikahäire, seos sõltuvusprobleemiga, ohtlikkus, rehabiliteeritavus), mida hinnatakse nelja palli süsteemis, alates vähesest väljendumisest ja lõpetades tunduva väljendumisega. Kasutusel on ka 0 hinnang, mis tähendab, et telg ei ole hinnatav või on seda miskipärast raske teha. Instrumendi kasutamine ei nõua eriharidust ega spetsiaalset ettevalmistust (vt Lisa 1).
  Loetletud kriteeriumitele tuginedes võib koduta inimesed jaotada põhimõtteliselt nelja rühma, kuigi nagu näitavad ka allpooltoodud gruppide eristamisel kasutatud alused (ilmselt võimalik, tõenäoliselt võimalik, vähetõenäoline, võimatu), ei saaks gruppidesse kuuluvust lugeda väga kategooriliseks, sest inimeste puhul on siiski põhimõtteliselt kõik võimalik:

  1. Rehabiliteeritavad - isikud, keda professionaalse sekkumisega on ilmselt võimalik taasintegreerida ühiskonda;
  2. Pigem rehabiliteeritavad - isikud, keda professionaalse sekkumisega on tõenäoliselt võimalik taasintegreerida ühiskonda;
  3. Pigem rehabiliteerimatud - isikud, kelle taasintegreerimine ühiskonda on vähetõenäoline;
  4. Rehabiliteerimatud - isikud, kelle taasintegreerimine ühiskonda on ilmselt võimatu.

  Loomulikult saaks välja arendada ja/või konkreetsele inimeste grupile kohandada palju täpsemad ja/või põhjalikumad instrumendid, paraku on seisundi väga täpsest hindamisest märksa olulisem konkreetne töö inimesega. Teisiti öeldes, väga täpsest ja igakülgsest hinnangust pole olulist kasu, kui tugistruktuurid on ligikaudsed, napid või vähe välja arendatud. Nagu inimestega töös ikka, laheneb palju asju tegevuse käigus üsna loomulikul viisil, lihtsalt tuleb alustada. Kasutades analoogiat töös pikaajaliselt töötute inimestega - mistahes ühiskonnapoolne sekkumine ei saa konkreetsetele inimestele olla kahjulik. Lisada võiks, et eespool väljapakutud esialgsel orienteerival hinnangul on eriti oluline tähendus just ressursside piiratuse tingimustes.
  Kuigi tänaste koduta inimeste seas on ka esimesse ja teise gruppi kvalifitseeritavaid isikuid, on hinnanguliselt suhteliselt rohkem siiski kolmandasse ja neljandasse gruppi kuuluvaid. Põhjusena võib ennekõike välja tuua asjaolu, et koduta inimesed on liiga kauaks jäetud hooletusse, mistõttu paljud juhud on jõudnud pöördumatusse staadiumisse. Esimesse või teise gruppi kuuluvateks võib aga tõenäoliselt lugeda enamuse käesoleva töö kontekstis "pigem koduta" kvalifitseeritud isikutest.
  Nagu ka muude ühiskondliku elu valdkondade probleemide põhjuste selgendamisel, on ka kodutuse tekkimist põhjendatud kahepoolselt:

  • konkreetsest inimesest lähtuvad põhjused;
  • struktuursed, ühiskondliku elu korralduse ja ühiskondlike ressursside jaotusega seotud põhjused.

  Olemuselt on niisugune vastandamine analoogne näiteks kuritegeliku käitumise põhjuste väljatoomisega, mille puhul algselt arvati, et põhjused on konkreetses inimeses, sh näiteks tema keha või pea kujus, geenides, mõnedes kultuurides isegi inimese nimes jms. Aja jooksul on aga üha enam jõutud arusaamale, et kuritegevusel on ennekõike sotsiaalsed põhjused, mis sõltuvalt inimeste eripärast ja/või konkreetsest elukeskkonnast võivad mõnel juhul ilmneda, mõnel mitte. Ilmselt on niisugune lähenemine elujõulisem ka kodutuse kui nähtuse selgendamisel ja koduta inimeste resotsialiseerimisel.
  Ennekõike just resotsialiseerimise perspektiiv on üheks täiendavaks argumendiks, miks konkreetsete koduta inimeste mineviku (arenguloo) väga täpne uurimine ja/või hindamine pole vajalik. Kasutades psüühikahäiretega inimeste psühhosotsiaalse rehabiliteerimise tarkvara võib öelda, et koduta Inimeste resotsialiseerimise missiooniks on inimeste funktsioneerimise parandamine ja rahulolu teatud keskkonnas ning resotsialiseerimise käigus keskendutakse ennekõike olevikule |a tulevikule, olemasolevate ja vajaminevate oskuste ning toetuste hindamisele, uute oskuste õpetamisele, ressursside koordineerimisele ja/või modifitseerimisele jne.
  Ennekõike lugeja uudishimu rahuldamiseks on allpool siiski toodud mõned praktikute hinnangul tüüpilised koduta inimeseks saamise arengulood:

  Töötus - alkoholi kuritarvitamine - (üüri)võlad - eluasemelt väljatõstmine või korteri sundmüük;

  Töötus - alkoholi kuritarvitamine - perekonna lagunemine või kooselu lõppemine - eluaseme kaotus;

  Kinnipidamiskohast vabanemine - võimetus leida tööd - võimetus üürida eluaset sissetulekute puudumise ja isikliku tausta tõttu;

  Narkomaania - perekonnast väljaheitmine või perekonna lagunemine -eluaseme kaotus;

  Ränne töökoha leidmiseks linna - püsiva töö mitteleidmine - ebapüsiv eluase või kodutus;

  Omavoliline eluruumi kasutamine - omanikupoolse kontrolli tugevnemine -varjupaika sattumine;

  Vaimne puue või psüühikahäire - eluaseme väljapetmine - kodutus;

  Suurte rahaliste riskide võtmine - töökoha või sissetuleku kaotus - eluaseme kaotus

  Protsessuaalselt on koduta inimeseks saamine põhimõtteliselt analoogne sotsiaalse puude tekkimise mehhanismiga. Konkreetsemalt, inimene võib eluaseme kaotada nii mõne hetkega (näiteks kindlustamata maja põleng) kui pikaajalise protsessi käigus (näiteks pidev alkoholi tarvitamine, narkootikumide kasutamine, hasartmängude mängimine jne).

   Järgmine osa - Koduta inimese hind ja resotsialiseerimise hind  

   Tagasi sisukorda


  Muid (koolitus)materjale