EUROOPA PATSIENTIDE ÕIGUSTE HARTA
(võetud Eesti Patsientide Esindusühingu aadressilt http://www.epey.ee/mod.php?mod=userpage&menu=1107&page_id=81)

ALUSDOKUMENT *
Rooma, november 2002

(II ja III osa)PATSIENDI NELITEIST ÕIGUST
Kõigi antud dokumendis kirjeldatud õiguste eesmärk on tagada “inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse” (EL Põhiõiguste Harta punkt 35), et kindlustada rahvuslike tervishoiusüsteemide pakutavate teenuste kõrge kvaliteet. Need õigused peavad olema kaitstud kogu Euroopa Liidu territooriumil.


1. ÕIGUS ENNETAVATELE MEETMETELE

Igal inimesel on õigus nõuetekohastele haigust ennetavatele teenustele.


Selle õiguse tagamine kuulub riikliku tervishoiu ülesannete hulka sisaldades muuhulgas inimeste teadlikkuse tõstmist; tasuta ja regulaarsete terviseprotseduuride tagamist elanikkonna erinevatele riskirühmadele ning teadusuuringute ja tehnoloogiliste uuenduste tulemuste kõigile kättesaadavaks muutmist.


2. ÕIGUS LIGIPÄÄSULE

Igal inimesel on õigus saada niisuguseid tervishoiuteenuseid, mida tema tervis vajab. Tervishoiuteenused peavad olema kättesaadavad kõigile, ilma diskrimineerimiseta nii rahaliste ressursside, elukoha, haiguse liigi või aja tõttu.


Inimesel, kes vajab ravi, kuid ei suuda ravikulusid tasuda, on õigus saada tasuta teenindust.
Igal inimesel on õigus asjakohasele ja küllaldasele teenindamisele, sõltumata sellest, kas teda võetakse vastu suures või väikses haiglas või polikliinikus.
Igal inimesel, isegi kui tal puudub nõutav elamisluba, on õigus saada kiireloomulist või eluliselt vajalikku statsionaarset ja ambulatoorset ravi.
Harvaesinevate haiguste all kannataval inimesel on samasugune õigus vajalikele ravimeetmetele ja ravimitele kui neil inimestel, kellel on sagedamini esinev haigus.


3. ÕIGUS TEABELE

Igal inimesel on õigus juurdepääsule iga liiki teabele, mis puudutab tema tervislikku seisundit, tervishoiuteenuseid ja nende kasutamist ning kõigele, mida teaduslikud uurimused ja tehnoloogilised uuendused kasutada võimaldavad.


Tervishoiusüsteem, tervishoiuteenuste osutajad ning spetsialistid peavad patsientidele võimaldama neile kohandatud informatsiooni, võttes eriti hoolikalt arvesse patsientide usulisi, rahvuslikke või keelelisi erisusi.
Tervishoiuasutused on kohustatud muutma kogu teabe kergesti ligipääsetavaks, läbi bürokraatlike tõkete eemaldamise, tervisehoiuteenuse osutajate koolituse ning teabematerjalide ettevalmistamise ja jagamisega.
Patsiendil on õigus otsesele juurdepääsule oma kliinilistele andmetele ja haiguslugudele – neist koopiate tegemiseks, nende sisu kohta küsimuste esitamiseks ja neis esinevate mis tahes vigade parandamiseks. Statsionaarsel patsiendil on õigus pidevale ja põhjalikule teabele; selle võib tagada “juhendaja”. Igal inimesel on õigus otsesele juurdepääsule teaduslike uurimuste, farmatseutilise ravi ja tehnoloogiliste uuendustega seonduvale teabele. See teave võib pärineda nii avalikest kui ka erakanalitest – eeldusel, et see on täpne, usaldusväärne ja üheselt mõistetav.


4. ÕIGUS TEADLIKULE NÕUSOLEKULE

Igal inimesel on õigus juurdepääsule kogu teabele, mis võiks võimaldada tema aktiivset osalemist oma tervist puudutavate otsuste vastuvõtmises; niisuguse teabe andmine on nõutav eeltingimus mis tahes protseduuri või ravimeetme teostamiseks, kaasa arvatud patsiendi osalemiseks teaduslikus uurimuses.


Tervishoiuteenuste pakkujad ja erialaspetsialistid peavad edastama patsiendile kogu tema ravi või operatsiooniga seonduva teabe, sh kaasnevate riskide ja ebamugavuste, kõrvalmõjude ja ravi alternatiivide kohta. See teave tuleb patsiendile edastada piisava (vähemalt 24 tundi) etteteatamisajaga, et võimaldada patsiendil aktiivselt osaleda tema tervislikku seisundit puudutavates terapeutilistes valikutes. Tervishoiuasutused ja erialaspetsialistid peavad kasutama patsiendile arusaadavat sõnavara ja suhtlema temaga viisil, mis on mõistetav ka meditsiinihariduseta inimestele. Kõikidel juhtudel, mille puhul annab patsiendi asemel informeeritud nõusoleku tema seaduslik esindaja, peab patsient (alaealine või täiskasvanu, kes on ilma piisava otsustusvõime või tahteta) olema kaasatud teda puudutavate otsuste vastuvõtmisse nii palju kui võimalik.
Patsiendi informeeritud nõusolek tuleb hankida eeltoodud alustel. Patsiendil on õigus keelduda ravist või meditsiinilisest sekkumisest ja ravi kestel meelt muuta või keelduda selle jätkumisest. Patsiendil on õigus keelduda ka tema tervislikku seisundit käsitleva teabe saamisest.


5. ÕIGUS VABALE VALIKULE

Igal inimesel on õigus valida vabalt erinevate raviprotseduuride ja raviasutuste seast endale meelepärane, toetudes asjakohasele ja küllaldasele teabele.


Patsiendil on õigus otsustada, milliseid diagnostikaprotseduure ja ravimeetodeid ta tahab läbida ning millist raviarsti, erialaarsti või haiglat kasutada. Tervishoiuasutustel on kohustus tagada patsiendile see õigus, varustades teda teabega erinevate ravikeskuste ja arstide kohta, kes on võimelised teatud ravi teostama, toetudes seejuures nende tegevuse tulemustele. Tervishoiuasutused peavad kõrvaldama igasugused seda õigust kitsendavad takistused. Patsiendil, kel ei ole usaldust oma arsti vastu, on õigus nõuda, et talle määrataks teine arst.


6. ÕIGUS PRIVAATSUSELE JA KONFIDENTSIAALSUSELE

Igal inimesel on õigus isikliku teabe konfidentsiaalsusele, sh teave tema tervisliku seisundi ja võimaliku diagnostika või terapeutiliste protseduuride kohta, samuti oma privaatsuse kaitsmisele diagnostiliste uuringute läbiviimisel, arsti visiitidel ning üldistel meditsiinilistel/kirurgilistel protseduuridel.


Kogu isiku tervislikku seisundit ning talle määratud meditsiinilist/kirurgilist ravi puudutavat teavet ja andmeid tuleb käsitleda privaatseina ning neid asjakohaselt kaitsta.
Isiklikku privaatsust tuleb austada, isegi meditsiiniliste/kirurgiliste meetmete (diagnostikauuringud, eriarsti visiidid, ravimite määramine jms) rakendamisel, mis peab toimuma sobivas keskkonnas ja ainult nende isikute juuresolekul, kelle kohalviibimine on hädavajalik (välja arvatud muud juhud, kui patsient on andnud selgesõnalise nõusoleku või esitanud palve).


7. ÕIGUS PATSIENDI AJA AUSTAMISELE

Igal inimesel on õigus saada vajalikku ravi kiiresti ja eelnevalt määratud ajavahemiku jooksul. See õigus rakendub ravi igas staadiumis.


Tervishoiuasutus on kohustatud fikseerima ooteajad, mille kestel teatud teenuseid pakutakse, toetudes eriomastele standarditele ja sõltuvalt juhtumi kiireloomulisuse astmest.
Tervishoiuasutus peab tagama iga inimese juurdepääsu raviteenustele, tagades ootelehe olemasolul patsiendi kohese ootele registreerimise.
Igal inimesel, kes esitab asjakohase palve, on õigus privaatsusnormide austamise piires ootelehega tutvuda.
Kui tervishoiuasutus ei ole võimeline pakkuma teatud teenust eelnevalt määratud maksimaalse ooteaja kestel, tuleb patsiendile tagada võimalus otsida võrreldava kvaliteediga alternatiivseid teenuseid ning hüvitada kõik patsiendil tekkinud kulud mõistliku ajavahemiku jooksul. Arstid peavad pühendama oma patsientidele vajalikul ja asjakohasel määral aega, sh teavitamisele pühendatud aeg.


8. ÕIGUS KVALITEEDISTANDARDITE JÄRGIMISELE

Igal inimesel on õigus juurdepääsule kõrge kvaliteediga tervishoiuteenustele, mille osutamisel järgitakse selleks koostatud detailseid standardeid.


Õigus kvaliteetsetele tervishoiuteenustele nõuab, et tervishoiuasutused ja erialaspetsialistid pakuvad rahuldaval tasandil tehnilist sooritust, mugavust ja inimsuhteid. See sisaldab kindlate
kvaliteedistandardite üksikasjalikku määratlust ja neist kinnipidamist. Kvaliteedistandardid tuleb kinnitada avalike ja konsultatiivsete protseduuride käigus ning neid tuleb perioodiliselt üle vaadata ning uuesti hinnata.

Selle õiguse tagamiseks peavad haiglad ja tervishoiuasutused pidevalt jälgima erinevaid riskifaktoreid ning kindlustama elektrooniliste meditsiiniseadmete nõuetekohase hoolduse ja seadmete operaatorite nõuetekohase väljaõppe.
Kõik tervishoiuspetsialistid peavad kandma täielikku vastutust meditsiinilise ravi turvalisuse eest selle kõikides staadiumites ja üksikkohtades.
Arstid peavad olema võimelised ära hoidma vigadest tekkivat riski eriliste juhtumite jäerelevalve ja pideva koolituse saamise teel.
Tervishoiuasutuste personali, kes kannab oma ülemustele ja/või kolleegidele ette riskide olemasolust, tuleb kaitsta võimalike ebasoodsate tagajärgede eest.


10. ÕIGUS UUENDUSTELE

Igal inimesel on õigus juurdepääsuks uuenduslikele protseduuridele, sh diagnostilised protseduurid, vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja sõltumatult majanduslikest või finantsilistest kaalutlustest.


Tervishoiuasutused on kohustatud edendama ja jätkusuutlikult teostama biomeditsiinilise valdkonna uurimusi, pöörates erilist tähelepanu harvaesinevatele haigustele.
Uurimuste tulemusi tuleb asjakohaselt levitada.


11. ÕIGUS VÄLTIDA MITTEVAJALIKKU KANNATUST JA VALU

Igal inimesel on õigus vältida nii palju kannatusi ja valu kui võimalik –oma haiguse igas staadiumis.


Tervishoiuasutused peavad võtma kohustuse rakendada kõiki vajalikke meetmeid nimetatud õiguse toimimiseks, sh leevendavate ravimeetmete rakendamine ja neile juurdepääsu lihtsustamine patsientide jaoks.

Tervishoiuasutused peavad nimetatud õiguse toimimiseks tagama paindlikud programmid, mis on võimalikult suurel määral orienteeritud patsiendi isikule, sealjuures kindlustades, et majandusliku alalhoiu kriteerium ei valitseks õiguse üle saada tervishoiuteenuseid.


13. ÕIGUS KAEBUSTE ESITAMISEKS

Igal inimesel on õigus esitada kaebusi alati, kui ta on kahju kannatanud, ja õigus saada kaebusele vastus või muud laadi tagasisidet.


Tervishoiuasutused peaksid selle õiguse rakendumise tagama, varustades patsiente (kolmandate poolte abiga) informatsiooniga nende õiguste kohta, mis võimaldab neil ära tunda väärkohtlemist ja vormistada kaebusi. Kaebusele peab fikseeritud ajavahemiku kestel järgnema ammendav kirjalik vastus tervishoiusüsteemi ametiisikutelt.
Kaebusi peab saama esitada standardse protseduuri järgi, mis sisaldab sõltumatu organi ja/või kodanike organisatsioonide abi kaebuse esitamisel ning millised protseduurid ei tohi takistada patsientide õigust otsida juriidilist abi või alternatiivseid lahendusi.


14. ÕIGUS KOMPENSATSIOONILE

Igal inimesel on õigus saada kompensatsiooni mõistlikult lühikese ajavahemiku jooksul iga kord, kui ta on kannatanud tervishoiuasutuse raviprotsessi tõttu füüsilist või moraalset ja psühholoogilist kahju.


Tervishoiuasutus peab tagama kompensatsiooni mis tahes raskusastmega kahjude ja nende põhjuste eest (alates ülemäärasest ooteajast kuni puudujääkideni meditsiinitoimingutes), isegi kui vastutuspiiri ei ole võimalik täies mahus määratleda.


ÕIGUS AKTIIVSELE TEGEVUSELE LÄBI KODANIKUÜHISKONNA

Hartas esiletõstetud õigused kehtivad pigem “isiku” kui “kodaniku” puhul, niivõrd kui isiku põhiõigused on üle kodakondsusest. Sellegipoolest sooritab iga isik, kes tegutseb enda ja/või teiste õiguste kaitsmiseks, “aktiivse kodaniku” teo. Seetõttu kasutatakse harta selles osas terminit “kodanikud”, viidates Euroopa Liidu territooriumi töötavatele aktiivsetele isikutele. Ülalpool esitatud patsientide õiguste edendamiseks ja nende rakendamise tõendamiseks tuleb mõned kodanike õigused avalikult teatavaks teha. Peamiselt puudutavad need organiseeritud kodanike erinevaid rühmitusi (patsiendid, tarbijad, eestkosterühmitused, nõustajad, eneseabirühmitused, vabatahtlikud ja teised organisatsioonid rohujuure tasandil), millel on ainuomane roll ja volitused indiviidide toetamisel ja nende endi õiguste kaitsel. Need õigused on määratletud Põhiõiguste Harta punkti 12 osa 1 juurde kuuluvates kodanikuühenduste õigustes.


1. ÕIGUS TEGEVUSTELE ÜHISKONDLIKE HUVIDE KAITSEKS

Kodanikel, nii üksikisikutel kui ka ühingute liikmetel, on kaitsepõhimõttest tulenev õigus sooritada ühiskondlikest huvidest lähtuvaid tegevusi inimeste tervisega seonduvate õiguste kaitseks. Ametivõimudel ja kõigil asjassepuutuvatel isikutel on omakorda kaasnev kohustus niisuguseid tegevusi soodustada ja edendada.


2. ÕIGUS SOORITADA EESTKOSTEALASEID TEGEVUSI

Kodanikel on õigus sooritada tegevusi tervishoiuvaldkonnaga seonduvate õiguste kaitsmiseks, sh eriti:

Ø õigus isikute ja teabe vabale ringlusele avalikus ja era tervishoiuteenuste süsteemides, jäädes seejuures privaatsusõiguste austamise piiridesse;

Ø õigus teostada auditeid ja kontrolle, eesmärgiga mõõta kodanikuõiguste järgimise tõhusust tervishoiusüsteemis;

Ø õigus sooritada tegevusi tervishoiuvaldkonnas kehtivate õiguste rikkumise takistamiseks;

Ø õigus otseselt sekkuda olukordades, kus õigusi rikutakse või ebakohaselt kaitstakse;

Ø õigus esitada teavet ja ettepanekuid, koos sellest tulenevate ühiskondlike ja erasektori tervishoiusüsteemide administreerimise eest vastutavate ametiisikute kohustustega nimetatud teavet ja ettepanekuid arvesse võtta ja neile vastata;

Ø õigus avalikuks dialoogiks ühiskondlike ja erasektori tervishoiuvõimudega.


3. ÕIGUS OSALEDA TERVISEVALDKONNA TEGUTSEMISPOLIITIKA VÄLJATÖÖTAMISEL

Kodanikel on õigus osaleda avalike, tervishoiuõiguste kaitsega seonduvate tegutsemispoliitikate defineerimises, rakendamises ja hindamises, toetudes seejuures järgmistele põhimõtetele:

Ø kahepoolse suhtluse põhimõte otsuste tegemisel ja tegevuskavade väljatöötamisel, teisisõnu, tegevuskavade määratlemise ajal toimuv pidev teabevahetus kodanike ja institutsioonide vahel;

Ø nõupidamise põhimõte tegutsemispoliitika planeerimise ja otsustamise kahe staadiumi ajal, koos institutsioonide kohustusega kodanike organisatsioonide ettepanekud ära kuulata, anda neile asjakohane tagasiside, neid enne iga otsuse langetamist arvesse võtta ja õigustada oma otsuseid, kui need väljendatud arvamustest erinevad;

Ø partnerluse põhimõte tegevuste juurutamises, mis tähendab, et kõik partnerid (kodanikud, institutsioonid ja muud erasektori või ühishuvidega partnerid) kannavad täit vastutust ja toimivad võrdse väärikusega;

Ø jagatud hinnangu põhimõte, mis tähendab, et kodanike organisatsioonide tegevuse tulemustesse peaks suhtuma kui avalike tegutsemispoliitikate hindamisvahenditesse.

Harta tervikliku tekstiga on võimalik tutvuda lingil European Charter of Patients Rights


Muid (koolitus)materjale