Tallinna Pedagoogikaülikool

Puuetega inimeste hoolekanne (konspekt)

Üles tähendatud Tiia Tamme loengul, kuid ei pruugi kokku langeda lektori nägemusega. Pigem kajastab konspekteerija arusaama ainest.
Konspekti kasutamisega seotud riskid on kogu ulatuses konspekti kasutaja kanda.


Puuetega inimesed - isikuid, kellel on keha-, meele- või vaimupuue või raske terviserike ning kes puudest põhjustatud hälbe tõttu vajavad õppimiseks ja kutse omandamiseks eritingimusi. Puuetega inimestele on vormistatud invaliidsusgrupp või arsti- või arstliku komisjoni tõend või rehabilitatsiooni soovitus

Hoolekanne à (protsess, tegevuste valdkond, et aidata toime tulla) à toimetulek à vajaduste rahuldamine.

Hoolekande asukoht riigi sotsiaalpoliitikas.

Sotsiaalpoliitika olemasolu? Miks ei ole?

Kontseptsiooni väljatöötamiseks peab vastama paljudele küsimustele.

Inimese käsitlus sotsiaaltöös.

 1. Biopsühhosotsiaalne lähenemisviis – lähtub inimese 3-st mõõtmest
 2. bioloogiline baas
 3. psühholoogiline baas
 4. inimene on määratud sotsiaalsete karakteristikutega mis panevad piire tema toimetulekule

Puudega inimene on see, kellel üks nendest mõõtmetest on häirunud.

Psühholoog Eiseng

Teadmiste ja oskuste käsitlemise kiirus e. intellekt à inimeste võimete kogum, mis aitab olemasolevas keskkonnas toime tulla.

Puudenoored à soovivad end rohkem tunda end ühiskonnale lihtsalt vajalikena à abiks tugiisik

Roheline raamat: "Rahvusvaheline puuete, vaegusrluse ja invaliidsuse klassifikatsioon" ,väljaandja Sotsiaalministeerium (tõlketeos, meditsiini seisukohalt).


Puude liigid ja nende põhjused.

Vaimupuuded (e. intellekti puuded.)
Liikumispuuded
Meelepuuded (nägemis, kuulmis)

 WHO definitsioon puude kohta

 Impairment
(kahjustus)

 Disability
(piiratus, vaegus)

 Handicap
(sotsiaalne takistus)

 haigus s.o.
struktuurikaotus, staatiline

 rääkimine
kuulamine
nägemine

 olukorras, ümbruses orienteerumine
  keel = rääkimine
kõrv = kuulmine
silm = nägemine
lihased, luud = liikumine
 

 psüühiline haigus või kahjustus

käitumine

sotsiaalse integratsiooni probleemid

Näit. kogelemine – disability
ajukahjustus - impariment

Vaimupuude tekkepõhjused à keksknärvisüsteemi kahjustus või häire.

50% - enne sündi saadud kahjustused
10% - sünnitusel saadud kahjustused
10% - haigused, õnnetused lapseeas
30% - teadmata põhjustel.

Vaimupuue – IQ test mõõdab tajumisvõimet, seoste mõistmist, mälu tegevust, teadmiste hulka

Kerge
IQ=50-70

(8-12 aastase lapse tasemel) mahajäämus sensomotoorikas, saab õppida kuni 6 klassini viimases teismelise eas, vajab sotsiaalset juhendamist, omandab sotsiaalseid ja keelelisis oskusi, mis on vajalikud eneseteostuseks.

Mõõdukas
IQ=35-50

(5-8 a. lapse tasemel) võib õppida rääkima ja suhtlema, nõrk sotsiaalne orientatsioon, korralik motoorika areng, saab aru enesehooldustegevusest, võib õppima reisima tuntud kohtades, võib õppida eneseteostust mitte tavapärases või harjumuslikes töödes, vajab tuge ja juhendust, kui on sotsiaalsetes või majanduslikes raskustes.

Raske
IQ=20-35

(2-4a. lapse tasemel) väike motoorika areng, minimaalkõne areng, kommunikatsiooniharjumused minimaalsed või puuduvad. Võib õppida suhtlemist, võib osaliselt enese eest hoolitseda, kuid pideva järelvalve all.

Sügav
IQ=0-20

(0-2 a. lapse tasemel) igakülgne peetus, minimaalsed võimed sensomotoorikas, vajab nii med. kui ka sotsiaalset hooldust, abi ja järelvalvet pidevalt, treenimise tulemusena on võimalik mõningane motoorne areng, võib saavutada osalise eneseteeninduse.

MBD – minimal brain disfunctions

Intellekt

s.o. võime praktilises elus taju abil vastu võtta, analüüsida ja talletada informatsiooni.
1) aeg 2) ruum 3) kvaliteet 4) kvantiteet 5) kausaalsus

 

Intellekti peetus, tagasilangus (dementsus).

Intellekti ülesanded

1. Info töötlemise võime (assimillatsioon) 2. Info säilitamine akkommodatsioon
3. Kognitiivsed oskused.

Andragoogikud hindavad info töötlust 5 palli süsteemis (nt testidega) .

Alginfo – märgatav info – töödeldatav info – säilitatav info – tagasiside.

Orgaanilised kahjustused on järgnevatel

Geenirikkest või häirest põhjustatud haigused. (Geen asub rakutuumas, kromosoomis. Igas rakus on 46 kromosoomi sh. 23 x ja 23 y, sugurakus 23 kromosoomi, mehel y, naisel x). Kromosoomid on paaris à 22x, summ 44 + xx

Aspartüülglükosa....hape – vajalik ainevahetuseks. AGO haiguse puhul seda ei toodeta, aine eraldub põide, tekib raske vaimupuue.

Fragile – X – seda haigust kannab edasi ema, üks X kromosoom on kahjustatud, see põhjustab vaimupuude.

Naisel 44+xx
XX – XY
Ema Isa
x+x=tüdruk
x+y=poiss

Downi – sündroom – 21-ses paaris on üks liigne kromosoom. Mongoliidsed silmad, kitsas ja vaha täis kuulmekäik, vilets vereringe, nõrgad lihased, töntsid näpud, võib-olla kaasasündinud südamerike, oht leukeemiaks, kilpnäärme ületalituse puhul võib esineda rahutus rahutus.

Puuete esinemissagedus à 1000-st lapsest 0-15..

CP- 2,8
Epilepsia – 9,2
Ortopeediline puue 3,1
Vaimne puue – 24
Kuulmispuue – 1
Nägemispuue – 1

Lapsevanemale on puue kui väljakutse, puudelapse puhul reageerib vanem järgnevalt.

Kübler – Rossi reaktsioonietapid.

 1. Eitamine
 2. Viha ja ärritus
 3. Kauplemine
 4. Depressioon
 5. Aksepteerimine

Scucharti reaktsioonid

 1. Ebakindlus
 2. Kindlus
 3. Agressioon
 4. Kauplemine
 5. Depressioon
 6. Aksepteerimine
 7. Tegutsemine
 8. Solidaarsus

Cullberi reaktsioonid.

 1. Shoki etapp
 2. Reaktsioonietapp
 3. Kohanemisetapp
 4. Tulevikku suunatud etapp

Puudega lapse sünd

Silvia –koolid Soomes.

Normatiivne – vanema ja lapse suhe on kõige tähtsam
Situatiivne – määratleb olukorra sotsiaalselt – majanduslik, kultuuriline kontekst. Kuidas suhtub ja vastab ühiskond sellele.

Ferguson – 4 lähenemisviisi.

 1. psühho-dünaamiline – vaadatakse emotsioonide poole pealt . Vanemate emotsionaalsed toimetulekuraskused..
 2. psühho-sotsiaalne – vanemate hoiakud, keskkond ja elutingimused, ühiskonnapoolse negatiivse suhtumise tunnetamine
 3. funktsionaalne – perekonna funktsioon, argielu muutumine
 4. interaktsionaalne (igakülgne vastasmõju) – 3 tegurit
 5. puudelapse erivajadused
 6. erilise sotsiaalse konteksti olemasolu, stigma (sildistamine)
 7. ka puudega lapse pere on arenev üksus.

Lähenemisviisid puudelapse perele.

Ökokultuuriline – puudelapse pere pole midagi eripärast.

Preventsiooneesmärgipärane ja ajaliselt piiratud protsess, aitamaks puudeinimesel saavutada parim võimalik intellektuaalne, füüsiline ja sotsiaalne funktsioneerimistase, andes talle ühiskonna poolt variandid ja võimalused oma elu muutmiseks ja parendamiseks, mis viib kohanemiseni.

Rehabilitatsioon

 1. meditsiiniline à taastusravi. Ebapiisava tegutsemisvõimega isiku tegutsemisvõime parandamine.
 2. kutsealane à puudeinimese poolt töö saamine ja säilitamine
 3. sotsiaalne à inimese toimetulekuvõime arendamine.
 4. pedagoogiline

Normalisatsioon – võimaluste võrdsustamine (puuetega inimestele).à elutingimused, liiklus, koolitus, meditsiin, sport, vaba aeg, kultuur, ühiskondlik elu jms.
Integratsioon.
Deinstitutsionaliseerimine – püüe viia hooldus suurtest hooldekodudest teistesse vormidesse – avahooldus, rühmakodu jms.

Psüühiliste v. füüsiliste v. meelte puuete ennetamine või juba ilmnenud ouuete puhul nende ühiskondliku eitamise ennetamine.

WHO – (world health org?) – rehabilitatsioon on protsess, millega üritatakse vähendada indiviidi puudest põhjustatud kahjustust ning võimaldada puuetega inimeste sotsiaalne integreerumine ühiskonda. Integratsiooni edendamiseks üritatakse mõjutada puuetega inimeste lähikeskkonda ja ühiskonda.

Projektis (?) – haridus, töö, mobiilsus ja kättesaadavus, eluase, sotsiaalkaitse, info ja side.

Osa neist on vaid seadusega tagatavad!

TT rahadest – koduõpetaja puudeinimesele.

Hariduse kohta – 7 seadust. Töö kohta – 4 seadust. Vastuvõtmata – planeerimis ja ehitusseadus.

Integratsioon. Läbipõimumine. Erinevate osade ühendamine tervikusse kus kõi osad on muutunud à 0+/=Ø

 1. Füüsiline integratsioon – väljatoomine varjust, teiste hulka.
 2. Tegevuslik integratsioon – et isik saaks teha kõiki tavategevusi.
 3. Sotsiaalne integratsioon – vaba suhtlemine sotsiaalses keskkonnas, partneri vaba valik
 4. Ühiskondlik integratsioon

Puuetega inimeste hoolekanne, neljapäev 05.02.97

1 isiku ülalpidamine hooldekodus maksab kuus 27 000 DEM (saksamaal?)

Kuulmispuue – tunnevad end tõrjutuna

Nägemispuue à kaasasündinud haiguse v. trauma tagajärjel

I kerge aste – 0,3-0,1, vaatevälja diameeter 60 kraadi või väiksem
II keskmine (mõõduka astme) nõrgalt nägijad 0,1-0,05 (vv 20 kraadi v.. vähem)
III raske astme nõrgalt nägijad: nägemisteravus 0,05-0,02 v. diameeter 10 kraadi v. vähem
IV aste, peaaegu pimedad (pimesus), valgustaju kuni 0,02
V aste (pimesusaste), pimedad, pole valgustaju

Nägijad – vaegnägijad, pimedad.
Funktsionaalne häire – peegeldustundlikkus, pilgu fokusseerimisraskus.

Kõnepuuded

Häälepuuded

afoonia – häält pole
düsfoonia –
fonasteemia
Tempo ja rütmihäired

dahhülaalia – kiirenenud kõne
bradülaalia – aeglustunud kõne
Kogelus

klooniline – kordab silpi
tooniline – kordab esimest häälikut

Häälikulise külje kahjustus

funktsionaalne
orgaaniline
düsartria – (nt. CP tõttu)
– hääldusliku külje häired

Polümorfsed

afaasia - - ajukahjustuse tagajärjel
alaalia – laste kõnetus
rinolaalia – ninahääldus
düsgraafia – kirjutamispuue
ehholaalia – kordab kõnet
tüflopedagoogika
surdopedagoogika
logopeedia -

Füüsilised puuded

Võivad olla kaasasündinud või teekinud haiguste või traumade tagajärjel.

CP – tserbraalparalüüs
Hemipleegia – ühe kehapoole halvatus (parem v. vasak)
Parapleegia – ülemise v. alumise kehapoole halvatus
Monopleegia – 1 jäseme halvatus
Tetrapleegia – kõikide jäsemete halvatus

   Erikool –  Tavakool
 Plussid  väikesed rühmad, individuaalõpe, turvalisus  hea sotsialiseerumiseks
 Miinused  kodust kaugel, vähene iseseisvus (sotsialiseerumine)  suured rühmad, standardõpe, kaitsmatus, julmus

Puudega inimesi – 150 000, pensionäre 288 000 (1998)
Invaliidsuspensionäre – 50 000 (I gr – 7024, II gr.-34933, III gr. – 9196) – neist töötas 6214
Puudega lapsi - 3000

Sotsiaalministeeriumi andmetel elas Eestis (1996-1997 a.) üle 55 000 puudega inimese.

Tööhõive

Kohandatud töökoht, sobiv tööaeg + muud soodustused
Puuetega inimeste ettevõte

Suojatyö – tegevuskeskus – keskus tegevuse võimaldamiseks
Töö kodus

Põhiteenused – et ellu jääks ja toime tuleks; isiku hooldamine igapäevase toimetuleku tagamiseks
Tugiteenused – ülejäänud, pole igapäevased.

Hoolekandeasutuste liigid

Päevakeskus, tugikodu, varjupaik, lastekodu, noortekodu, üldhooldekodu, koolkodu, sots. rehabilit. keskus, erihooldekodu.

Toimetulekutasandil elamisviisil

 1. iseseisvalt elav, toimetulek kõrvalise abi kasutamisega – kõrge toimetulekuvõime
 2. grupis elav, toimetulek kõrvalise abi kasutamisega – hea toimetulekuvõime
 3. rohke personaliga turvakodu - halb toimetulekuvõime

Nõuete kehtestamine eelnormina
Nõuded puuetega inimeste liikumisvõimaluste arvestamiseks
Keskonnaministri määrus nr. 37, 1996
Ukseava 700-900 mm

Puuetega inimese upitamine ja töö kvalif. nõuete alandamine.
Vajalik tasakaal majandusliku efektiivsuse ja pudeinimeste vajaduste vahelt (tööd teha).

Kuna puuetega inimestele võrdsete võimaluste tagamise praktikasse rakendamine pole edenenud vastavalt esialgsetele plaanidele siis kasutatakse nüüd välisrahadest finantseeritavaid projekte selle eesmärgi täitmiseks.

Kirjutada ülevaade – puuetega inimeste hoolekanne minu elukohas – paar lehte.
Kirjalik eksam – ülevaade mõistetest.


Loe raamatuid!

Õppekursus puuetega .... hooldajatele
Sinine raamat – Võrdsete võimaluste tagamine puuetega inimestele
Millalgi tuleb brozhüür – Puuetega inimeste sotsiaalsed tagatised
Eesti rahva tervis
Inimene ei kuule kõnet Juta ja Kaarel Kotsar, lk. 7 - 37Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .