Tallinna Pedagoogikaülikool

Sotsiaalpsühhiaatria (loengu konspekt, 10 november 1998.)

Üles tähendatud Ene Lausvee loengul, kuid ei pruugi kokku langeda lektori nägemusega. Pigem kajastab konspekteerija arusaama ainest.
Konspekti kasutamisega seotud riskid on kogu ulatuses konspekti kasutaja kanda.


Olge rahul kasvõi killukesega möödunud päevast – see lõdvestab ja tekitab rahu enne und à väga oluline. Kui seda rahu ei ole on inimene pinges, tekkivad psühhosomaatilised häired, stressid, lõpuks ka psüühikahäired.

Alonen à Perekond on inimese tähtsaim turvamenüü.

Inimsuhted.
Võime teha tööd.
Ahistuse puudumine.

Mis on vaimse tervise häire, kust läheb piir?

Vaimse seisundi kindlaksmääramine peab olema lihtne.

 1. Teadvuse seisund – on teadvusel, kontakteerub
 2. Tähelepanu – hüperaktiivsus kui tähelepanuhäire
 3. Üldine meeleolu ja tuju – (depressioonide allikas)
 4. Kõne ja keele kasutus
 5. Ruumilise nägemise võime, praksis (?) jt. kognitiivsed funktsioonid

 

Tähtsamad sotsiaalpsühhiaatria probleemid.

 1. Pereprobleemid
 2. Perevägivald
 3. Psüühilised kriisid
 4. Puudeinimeste probleemid
 5. vaimse tervise probleemid (lastel, täiskasvanutel, vanuritel)
 6. Alkoholi kuritarvitamine
 7. Uimastite kuritarvitamine
 8. Suitsidiaalsus, depressioon, preventsioon
 9. Ravivõimalused psühhiaatrias

Sotsiaalpsühhiaatria ülesanded à tegeleda psüühiliste haiguste ja psühholoogilistest eripärasustest tulenevate haigustega, leida kultuurilisi ja sotsiaalseid põhjusi. uurida mis faktorid suurendavad (haigestumise) riski. Tegeleda riskigruppidega (noored, noored pered, üksikemad jms.). luua tingimused nendele avahoolduse rakendamiseks ja depressiivse keskkonna/olukorra muutmiseks.

Varem – raviti (psühhiaaria raames) ainult haigust, ei arvestatud piisavalt inimisiksusega.

Patsiendi esindus – selleks et patsient saaks ak sedasorti probleee väljendada, leidmaks alternatiivseid vahendeid, patsiendile vastuvõetavaid ravimeetodeid. Ravitegevused peaks olema pidevad, mitmekülgsed, paindlikud.

 

 1. Vältida seisundi pöördumatut halvenemist
 2. Tagama efektiivsema taastumise

Preventsioon

 1. Muuta keskkonnategureid (pere, töö, elukeskkonna)
 2. Selgitada häired välja võimalikult vara
 3. Taastusravi, kohanemise soodustamine ägeda haigusperioodi järel, jõuvarude taastamine.

Euroopas – esineb tõsiseid psüühikahäireid u. 5%-l elanikkonnast, 15% on kergemaid psüühikahäireid mis segavad inimeste toimetulekut.

Eestis tegeleb psühhiaatriline süsteem 2-2,5 %-ga elanikkonnast. Neurootilisi häireid esineb 25%-l elanikkonnast. Kõige rohkem ongi neurootilised ja stressiga seotud häired. Suurim tõus – narkomaania.

Abi jaguneb – statsionaarne, ambulatoorne, avahooldus. Peale selle rehabilitatsioon.

Reahbilitatsioonikeskused (ravi)

Astangu
Tartu vaimse tervise hooldekeskus – staadioni tn
Haabersti klubimaja
Ellu kutsutakse – Merimetsa haigla rehabilitatsioonikeskus
Karaski kohanemiskeskus
Raudvere Perekeskus (Elukvaliteedi uuringute instituudi Raudvere Perekeskus)

Vaimse tervise probleemi lahendamiseks on ühiskonnal 8 funktsiooni

 1. Kriisisekkumine (teenistus, telefon)
 2. Psühhiaatriline ravi (sümptomite vähendamine, diagnoos, teraapia)
 3. Baasiline toetus (toit, elukoht, riided)
 4. Rehabilitatsioon
 5. Klientide õiguste kaitse (psühhiaatrilise abi seadus)
 6. Juhu (case) korraldamine (case-management), inimeste ring kes selle haigusjuhtumiga tegeleb, organiseerib teenistusi jms.
 7. Eneseabi – gruppidele, peredele jms.
 8. Rikastav funktsioon

 

Rehabilitatsiooni eesmärk – toetada psüühiliste puuetega inimesi nii, et nad saaksid olla edukad ja rahul selles keskkonnas, mida nad ise valivad (nt. Haabersti keskus) – võimalikult vähene arstide sekkumine peaks siiski tagama inimese toimetuleku eluga.

Ravi – teraapiline, tervendamisele suunatud, keskendub diagnoosile.

Rehabilitatsioon – suhe kahe täiskasvanute vahel, keskendub isiksusele, püüab luua rahulolu à läbi (seal) elamise, töötegemise, õppimise, suhtlemise.

Rehabilitatsiooni nägemus – nägemus paranemisest, aidata inimeses parem pool välja tuua.

Vaimse tervise komponendid.

 1. Mina-käsitlus à terve inimene on rahul iseenda ja eluga, realistliku enesetunnetusega.
 2. Enesevalitsus sotsiaalsetes suhetes
 3. Sotsiaalsete rollidega toimetulek peredes

Psüühiliste haiguste avaldumiskujud

Sümptom à ühe psüühilise funktsiooni üksikhälve

Sündroom à sümptomite kogum, patogeneetiliselt seotud kompleks

Haigus à ühtse tekke, kulu, ilmingute ja lõppega protsess või seisund.

 

Sümptomite süstemaaatika

 

 1. Tegelikkuse tunnetamise häired
 1. Häired tegelikkusele reageerimisel
 1. Hälbed võimete tasemes

 

Psüühiliste haiguste avaldumiskujud sõltuvad

 1. Närvisüsteemi küpsusastmest (iga)
 2. Varem põetud haigustest
 3. Isiku konstitutsionaalsest omapärast (temperamendi tüüp)
 4. Isiku varasemad elukogemustest, huvidest, probleemidest, teadmistest, lootustest, kartustest.

Laste psüühiliste häirete puhul on oluline

 1. raseduse kulg, ema emotsioonid, suhtumine tulevasse lapsesse
 2. looteea --?
 3. sünnikahjustused
 4. pärilikkus
 5. põetud haigused esimesel eluaastal
 6. kasvatus

Psühhiaatria – õpetus psüühika ja käitumishäiretest, tegeleb haiguste põhjustega, tekkelooga, kirjeldab ja tõlgitseb haiguse avaldusi, töötab välja abinõusid haiguste vältimiseks.

 

Tajumishäirete sümptomid

 1. Kvantitatiivsed
 2. tundetus – anasteesia, analgeesia
 3. kurtus – anakuusia
 4. pimedus – amauroos
 5. ülitundlikkus – hüperesteesia, hüperalgeesia
 6. Kvalitatiivsed – sise või välisärritus peegeldub teadvuses moonutatult.
 7. aistingumeele petted – sädemed silme ees, sipelgate jookmine
 8. tajupetted

tõelised hallutsinatsioonid – haige suhtub sündmustesse kriitikata, võtab seda reaalsusena

pseudohallutsinatsionid – haige tunnetab, et midagi oli, aga pole kindel (kas ja mis oli).

Senestopaatia – ebamääraselt lokaliseeritav raske vaevav elamus keha sisemusest.

Psühhosensoorsed häired à moonutatud on üksikaistingute süntees ajukoores.

Agnoosia – isik ei tunne ära esemeid, objekte, oma kehaosi.

Ruumitaju häired – mikropsia, makropsia, kõverpeegliline taju

Ajataju häired –

derealisatsioon à moonutatud välisilma tajumin

anosognosia – keha puude mitetajumine jms.

Mõtlemise häired

 1. vormilised: mõistete kujunemisel – afaasia

  mõistete väärastumine – mõistete ja neid tähistavate sõnade kooskõla

  neologismid – uudissõnad

  targutav mõtlemine

  mõtlemise kiiruse vaheldumine, mõttelise seostatuse suurenemine ja vähenemine, sihipärasuse tõus ja langus

 2. sisulised häired

Meeleoluhäired

 1. Negatiivne meeleolu

 

 1. Positiivne meeleolu

Tundeelu reaktiivsuse muutused

Emotsionaalne väärastumine, tundeelu kahestumine.

Tundeelu taseme alanemine e. regress

Tahtehäired

Tahe – psüühiline aktiivsus mis avaldub inimese sihipärases, eesmärki taotlevas tegevuses.

 1. tahteaktiivsuse tase – suured individuaalsed iseärasused
 2. tahte sihipärasus

Tahteaktiivsuse tõus e. hüperbuulia (rahutus, kärsitus, ei saa paigal püsida à võib olla ravimite kõrvalmõju)

 

Hüperkineesid

Hüpermiimia- grimassitamine

Tahteaktiivsuse langus e. hüpobuulia.

Mäluhäired

 1. Ülimälu – ei ole haiguslik (ei loeta haiguslikuks?)
 2. Liigmälu e. hüpermneesia – mälu haiglaslik ülefunktsioon, kiired ja vahelduvad mälestuspildid. Selle erivorm on sundmälestus . vastutahteline kindel mälestuskujund.
 3. Vaegmälu e. hüpomneesia – mälufunktsiooni üldine nõrgenemine.
 1. Mälulünk e. amneesia – ajaliselt piiratud lünk mälestuste kronoloogilises ahelas

joobe puhul mälulünk (osaline)

afektiivne mälulünk (täielik)

hüsteeriline mälulünk

 

 1. Mälupete e. paramneesia e. düsmneesia

Instinktid

Toitumisinstinkti häired

 1. Kvantitatiivsed:
 2. suurenenud näljatunne (hüperoreksia e. buliimia)
 3. küllastustunde puudumine
 4. pidurdamatu söömine
 5. ülitugev janutunne
 6. vähenenud isu ja näljatunde puudumine
 7. Kvalitatiivne
 8. süüakse toiduks kõlbmatuid asju

Enesekaitseinstinkti häited

 1. kvantitatiivne
 2. enesekaitseinstinkti elavnemine – hirm, ärevus, foobiad, paranoilisus, kahtlustamine
 3. enesekaitseinstinkti nõrgenemine – apaatia, hoolimatus, ükskõiksus
 4. Kvalitatiivsed
 5. tung tekitada endale vigastusi, enesevastased süüdistused, suitsiid

Suguinstinkti häired

Hüperseksuaalsus, hüposeksuaalsus, homoseksuaalsus

Normaalne psüühiline tegevus kujutab endast üksikute peaaaju funktsioonide keerukalt integreeritud tegevust (mälu, intellekt).

Haigus – ajas muutuv protsess, võib haarata mitmeid sündroome.

RHK10-s häire=haigus.

RHK10 – rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon, raamat.

 1. Orgaanilised psüühikahäired (tingitud muudest kehalistest või ajuhaigustest)

  Dementsus (krooniline e. akuutne), dementsuse liigid, deliirium (äge, teadvustase on langenud, inimene on desiorienteeritud)

 2. Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud käitumishäired (lahustid, alkohol, uimastid)
 3. Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired
 4. Meeleoluhäired
 5. Neurootilise stressiga seotud ja somaatilised häired
 6. Füsioloogiliste funktsioonide häired, sellega seotud funktsioonid (isu, uni, seksuaalelu, ravimite kuritarvitamine, muud sõltuvust nmittepõhjustavad ained)
 7. Täiskasvan isiksuse ja käitumishäited (sagedamini konfliktid ühiskonnas)
 8. Vaimne alaareng – debiilsus
 9. Psühholoogilise arengu häired - (lastel) à kõne ja keelehäired, õpivilumuste häired, autism
 10. Lapseeas olnud tunde ja käitumishäired (hüperkineesia, tikid, enureesiam kogelemine jms.)

 

Lugeda

Lennart Wittenberg – "Psühhiaatria taskuraamat".
Lembit Mehilase koostatud õppematerjal perearstidele – "Psühhofarmakoteraapia".
William Anthony, Mikal Cohen, Marianne Farkas – "Psühhiaatriline rehabilitatsioon"
Raamat – "Narkootikumid"
Sõnumilehes – Enn Vetemaa artiklite seeria narkootikumidest.
Johan Cullberg – "Dünaamiline psühhiaatria"