TEGEVUSTERAPEUDI KUTSEKIRJELDUS
ÜLDSEISUKOHAD

 

Inimene areneb, küpseb ja teostab end tegevuse kaudu. Tegevuse all mõeldakse kõike seda, millele inimene kulutab oma aega ja energiat. Tegevust mõjutavad inimese arusaamad, käsitlused endast, oma oskustest ja oma tegevuse tähendusest, tähtsusest. Tegutsedes suhtleb inimene teiste inimestega ja on vastasmõjus oma keskkonna ümbrusega.

Tegevusteraapia on inimliku kasvu ja arengu toetamine tegevusvõime alalhoidmine ja edendamine nii, et inimene tuleks võimalikult hästi toime oma igapäevastes toimetustes ja tegemistes. Tegevusvõime koosneb tegevustervikutest (enese eest hoolitsemine, töö ja vaba aeg) ning tegevusvalmidustest (sensomotoorsed, kognitiivsed ja psühhosotsiaalsed).

TEGEVUSTERAAPIA EESMÄRGID

On asjaolusid, tegureid, mis võivad piirata inimese võimet ise enda eest hoolitseda, töötada, hobidega tegeleda, mängida ja suhelda.
Tegevusteraapia kaudu püütakse takistada tegevusvõime ja/või selle komponentide väljalangemist, arendada/kujundada tegevusvõimet ning taastada seda olenemata indiviidi elukvaliteedilistest piirangutest.

Tegevusteraapia eesmärgid ja tulem:

TEGEVUSTERAAPIA PROTSESS

PATSIENDI/KLIENDI PROBLEEMI MÄÄRATLEMINE

Tegevusterapeut uurib ja hindab patsiendi tegevus- ja töövõimet. Tegevusvõimet piiravate tegurite mõju patsiendi igapäevaelule terapeut ja patsient koos.

PLANEERIMINE

Toetudes probleemimääratlustele ja patsiendi olemasolevate võimete profiilile valivad tegevusterapeut ja patsient üheskoos teraapiaks kohandatavad tegevused, mis võimalikult mitmekülgselt tugevdaksid tegevusvõimet.

REALISEERIMINE

Tegevusviise kohandatakse tegevusteraapiasse vastavalt patsiendi individuaalse taastusravi ja arendamise eesmärkidele. Patsienti püütakse aidata oma probleemi mõista ja lahendada. Selleks rakendatakse patsiendi enese jõuvarusid ja arengut.
Tegevusteraapiat viiakse läbi individuaalteraapiana ja rühmateraapiana kui ka osana kollektiivsest tegevusest.

TEGEVUSTERAAPIA MEETODID

Tegevusteraapia on tegevuse teadlik ja eesmärgipärane rakendamine. Tegevusteraapias saab kasutada mitmesuguseid tegevusviise, mida analüüsitakse ja kohandatakse vastavalt patsiendi tegevusvõime taastamise, säilitamise ja edendamise eesmärgile (nt. savitöö abil saab ravida käevigastust ja tunde- elu häireid).

Tegevusterapeut aitab patsienti igapäevategevuste harjutamise kaudu (nt. toimetulek isikliku hügieeniga, toidu valmistamine, asjaajamised väljaspool kodu) selleni, et patsient oma koduses argielus võimalikult iseseisvalt hakkama saaks. Vajadusel valib terapeut individuaalsed abivahendid ja planeerib patsiendi eluruumis vastavad ümberehitustööd.

Patsiendi psüühilist tegevusvõimet toetatakse ja suhtlemisoskust arendatakse loovmeetodite (sotsiodraama, muusika, joonistamine jne.) abil. Laste tegevusteraapias on lähtealuseks mäng, mille kaudu tegevusterapeut arendab last tervikuna (sh. motoorikat, tunnete väljendamise oskust, keskendumisvõimet).
Vajadusel tegevusterapeut nõustab ja juhendab patsiendi omakseid ja teda hooldavat personali, konsulteerib koduhooldajaid, päevakeskuste/lasteaedade personali, ehitusspetsialiste.

TEGEVUSTERAPEUDI KVALIFIKATSIOON

Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist.

Tegevuste kasutamine taastusra-vis ja üldarendavas töös eeldab inimese üldseisundi tundmist, mõistmist ja hindamist.

Tegevusterapeut analüüsib tegevusviise ja kohandab neid haigete ning puuetega inimeste taastusraviks ja/või arendamiseks. Tegevusteraapia on seega seotud psühholoogia, meditsiini, loodus-, ja ühiskonnateadustega. Tegevusterapeut tunneb inimese anatoomiat ja füsioloogiat.

Tegevusteraapia juhindub tegevuse teooriatest ja tegevusteraapia konseptsioonist (Frame of Reference).

Tegevusterapeut tunneb inimese:

Ta tunneb põhijoontes:

TEGEVUSTERAPEUTIDE TÖÖKOHAD

TEGEVUSTERAPEUTIDE KOOLITUS

Lääneriikides koolitatakse tegevusterapeute meditsiinilistes õppeasutustes või ülikoolides. Keskharidusebaasil kestab õpe 3,5 aastat, mis sisaldab 140 õppenädalat. Koolituse jooksul spetsialiseerutakse neuroloogilisele, psühhiaatrilisele, laste tegevusteraapiale jne.
Tegevusterapeutide õpetajaks või teaduriks saab õppida ülikooli baasil.

Tegevusterapeudi erialanimetus on registreeritud tervishoiuministeeriumis, kuuludes taastusravi spetsialistide hulka.

Tegevusterapeutide koolitust aktsepteerib tegevusterapeutide maailmaorganisatsioon (World Federation of Occupational Therpists).

Oulu Regiooni Rakenduslikus Kõrgkoolis alustas taastusravi tasemekoolitust kaugõppe vormis 1995.a. oktoobris 10 tegevusterapeuti ja 9 füsioterapeuti Eestist.Tegevusterapeutide koolituse koordineeriaks on õp. Ulla-Maria Törmala, füsioterapeutidel õp. Eija Mämmelä. Esimesed Eesti tegevusterapeudid saavad kutsetunnistuse 1999.a. mais. Projekt on ainukordne ja selle ülesandeks on toetada taastusravialast koolitust Eestis.Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .