Liikumispuuetega inimeste tööhõivest , võetud aadressilt http://www.els.ee/projekt
Andres Siplane

    SISUKORD:
    Sissejuhatus

  1. Statistiline ülevaade
  2. Metoodika
  3. Tulemused

Sissejuhatus

Töötamine on indiviidi jaoks psühholoogiliselt olulisim võimalus tunda end vajalikuna, ennast teostada ning aktualiseerida. Töötamise materiaalne kasu seisneb kõrgema elukvaliteedi võimaldamises, abisaaja ning sõltuja rolli asendumises väärtuste looja rolliga. Ehkki puudega inimesed saavad riigilt elatisrahaks töövõimetuspensioni ja nende töövõime kadu mõõdetakse protsentides, ei anna see alust järelduseks nagu poleks töötamine nende jaoks oluline. Töötamine ei ole eesmärk iseeneses vaid vahend täisväärtuslikuma elu elamiseks.

Käesoleva uuringu eesmärk on leida neid tegureid mis aitavad puudega inimesel tööturul läbi lüüa. Selleks viisin läbi ankeetküsitluse töötavate puudega inimeste ning nende tööandjate seas. Samuti lõin lühikese ülevaate olulisemast puuetega inimesi puudutavatest näitajatest.

Töös kasutan sõnu “puudega inimene”, “töövõimetuspensionär”, “invaliid” ja “vaegur” sünonüümidena. Samuti kasutan puude iseloomustamisel üldsõnalisi termineid nagu “liikumispuue” või “halvatus”.

1. Statistiline ülevaade

Alates 2000-st aastast muudeti mõisteid ja invaliidsuse määramise metoodikat, mis tõi olulised muutused statistilisesse pilti. Töövõimetuspensionäride hulka ei arvata enam pensioniealisi inimesi ega ka lapsi. Selle muutusega seoses langes töövõimetuspensionäride arv 2000 aasta 67-lt tuhandelt 2001-sel aastal 43 tuhandeni. Tõsi küll, 2002 aasta alguseks oli töövõimetuspensionäride arv kasvanud juba 4 tuhande ehk umbes 10% võrra.

Tabel 1 ja joonis 1 osutavad töövõimetuspensionäride töövõime kaotuse protsendile ning vastavalt määratud keskmistele pensionitele seisuga 01.01.2001 ja 01.01.2002.

Tabel 1. Töövõimetuspensionäride arv ja pensionite suurus

  Töövõimetus-pensionäride arv 01.01.2001 Keskmine pension 01.01.2001 Töövõimetus-pensionäride arv 01.01.2002 Keskmine pension 01.01.2002
Töövõimetuspensionärid
sh töövõme kaotusega
43394 1057 47140 1037
100% 4449 1281 5449 1310
90% 1107 1190 2041 1198
80% 22887 1159 21519 1127
70% 1599 889 2663 917
60% 9611 824 9060 827
50% 1755 802 2891 801
40% 1986 802 3517 801

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

Võrdluseks keskmisele töövõimetuspensionile, mis oli 01.01.2001 seisuga 1057 krooni, toon ära leibkonnaliikmete keskmised tarbimiskulud 2000-ndal aastal (Statistikaamet 2001):

  • keskmine väljaminek leibkonnaliikme kohta kokku 2235 krooni
  • keskmine väljaminek leibkonnaliikme kohta toiduainetele 717 krooni
  • keskmine väljaminek leibkonnaliikme kohta eluasemele 340 krooni

Nendest numbritest peab järeldama, et keskmiselt tarbiv vaegur on oma leibkonnaliikmete poolt osaliselt ülalpeetav. Ja kui töövõimetuspensionär elab üksi, siis langeb ta suure tõenäosusega toimetulekutoetuse saajate sekka.

Joonisel 1 on vasakul Y-teljel töövõimetuspensionäride arv ning paremal Y-teljel keskmiste pensionite suurus. X-teljel on toodud töövõime kaotus protsentides.

Joonis 1. Töövõimetuspensionäride arv ja pensionide suurus. (allikas: Sotsiaalkindlustusamet)

Toimetulekutoetuse saajate hulgas oli 2001 aastal igakuiselt keskmiselt 4977 puudega inimese perekonda. Keskmiselt oli seega iga 9-s puudega inimene toimetulekutoetuse saaja.

2001-sel aastal viis Eesti Puuetega Inimeste Koda läbi küsitluse, millest selgus, et 974-st puudega inimesest töötas 35,3%. Liikumispuuetega inimeste seas töötas 28,9% vastanutest. Loomulikult ei saa seda töötamise osakaalu ekstrapoleerida kõigile 47 tuhande puudega inimesele. Tõenäoliselt on ametlikult töötavate puudega (sh liikumispuudega) inimeste osakaal oluliselt väiksem kui kolmandik või veerand.

Tööturuteenuse seaduse alusel makstakse tööandjatele toetust nõrgema konkurentsivõimega töövõtja palkamiseks. 2001-sel ja 2002-sel aastal on võimalik toetada pisut vähem kui 200 nõrgema konkurentsivõimega töövõtja tööleaitamist (Riigieelarve eelnõu seletuskiri 2002). Kirjavahetusest Tööturuameti spetsialistiga selgus, et 2001 aastal on sel kombel tööle aidatud 366 nõrgema konkurentsivõimega töövõtjat, kelledest 47 olid osalise töövõimega (see teeb siis puuetega inimeste osakaaluks 12,8%, kõikidest puudega inimestest moodustab see arv 0,1%). Kahjuks ei ole Tööturuametil andmeid selle kohta, kas ja kui kaua nõrgema konkurentsivõimega töövõtjad säilitavad oma töökoha pärast abirahade maksmise lõppemist.

2. Metoodika

Ankeetküsitluse eesmärk oli selgitada välja need tegurid, mis soodustavad liikumispuudega inimesel tööturul läbilöömist.

Hüpoteesiks oli väide, et liikumispuudega inimese tööhõivet soodustavad tegurid ja omadused on temast endast vähe sõltuvad.

Ankeetküsitlusel oli kaks sihtgruppi, keskseks sihtgrupiks olid tööga hõivatud liikumispuudega inimesed ning niiöelda teise osapoole arvamuse kajastamiseks oli sihtgrupiks ka nende tööandjad.

Liikumispuuetega inimestele esitatud ankeet koosnes kolmest osast: isikuandmetest, tööga seotud küsimustest ning soovitustest erinevatele tööturul tegutsevatele osapooltele. Kokku oli ankeedis 24 tunnust. Anketeerimine viidi läbi ajavahemikus 23.05.2002 kuni 14.06.2002. Ankeedid läkitati respondentidele pärast vastavasisulist telefonikõne e-maili või posti teel.

Valim moodustati isiklike suhete võrgustiku kaudu liikumispuuetega inimestest, kes peavad töökohta niiöelda reaalse tööjõukonkurentsi tingimustes. Valim koosnes üle Eesti kokku 41-st inimesest, kellest 22 tagastas ankeedi. Reaalse tööjõuturu tingimused leidsid väljendust ka selles, et hetkeks kui küsitluse läbiviija helistas respondentidele olid kolm nendest juba oma töökoha kaotanu ning keeldusid seega vastamisest.

3. Tulemused

Tabel 2. Standardhälve

  Valid N Mean Minimum Maximum Std.Dev.
Vanus 22 41,773 25,0000 65,00 12,573
Tööstaazh 22 9,227 1,0000 34,00 9,724
Haridus 22 3,364 1,0000 4,00 0,902
Rahulolu töökohaga 22 1,955 1,0000 4,00 0,899
Rahulolu palgaga 22 2,955 1,0000 4,00 1,046
Rahul õhkkonnaga tööl 20 1,750 1,0000 4,00 0,910
Rahul töötingimustega 22 1,682 1,0000 3,00 0,716
Ei loobu töötamisest 21 1,381 1,0000 3,00 0,740
Kuidas sai töökoha 20 2,500 1,0000 4,00 0,889
Keskmine palk 21 3555,00 600,0000 10500,00 2608,995
Keskmine töökoormus 20 32,800 3,0000 55,00 13,509

3.1 Isikuandmed

Vastajate keskmine vanus oli 42 aastat. Kõige vanem vastaja oli 65 aastane kunstnik (naine) ning kõige noorem oli 25 aastane laborant (naine). Kõige vanem mees oli 63 aastane toimetaja ning kõige noorem 27 aastane arvutihooldaja.

Mehi oli vastajate seas 15 ning naisi 7.

Kokku töötasid vastanud töökohtadel, mida võib jagada 13-ks kategooriaks: arvutihooldaja (4), bibliograaf (3), jurist (1), kaablikoostaja (1), kiirabiõde (1), kunstnik (2), laborant (1), raamatupidaja (1), sotsiaaltöötaja (3), teadur (2), toimetaja (1), tõlkija (1), õpetaja (1).

Keskmine tööstaaþ oli 9 aastat, kõige kauem oli sama töökoha peal töötanud üks bibliograaf 34 aastat ning 1-aastane staaþ oli ühel sotsiaaltöötajal ning juristil.

Oma puude iseloomustamiseks nimetas viis vastanut, et nad vajavad liikumisel abivahendina keppi või küünartugesid ning kolmeteistkümne respondendi vastustest ilmnes, et nad saavad liikuda vaid ratastooli abil.

Hariduse omandamine oli vaid ühel vastanud lõppenud põhiharidusega, keskharidus oli kolmel respondendil, keskeriharidus viiel ning kõrgharidus kolmeteistkümnel.

3.2 Töötamist puudutavad andmed

Konkurentsivõimet tõstvate kursuste seast nimetati enim arvutikursusi seitsmel korral. 10 vastajat osutas sellele, et nad on läbinud palju kursusi. Kaks vastajat nimetasid läbitud koolitusi „lugematuteks“, teised vastajad püüdsid neid loetleda, näiteks 40 a raamatupidaja vastas:

„raamatupidamine ja maksuseadustik, arvuti ja internet, inglise keel, psühholoogia ja suhtlemine, teatrietendus, puuetega inimeste probleemid“ 33 aastane kaablikoostaja (peenelektroonik) vastas: „traktorist-masinist, B-kategooria autojuhiluba, kingsepp, õmbleja, arvuti, kaablikoostaja, kvaliteedikontroll“ 25 aastane laborant vastas: „arvutikoolitused, keeltekoolitused, EIEK erikoolitused (psühholoogi, isiklik abistaja, projekti kirjutamise alused), masinakirjakursused, tööbörsi poolt korraldatud erikoolitused (müüja-kaubatundja, sekretäri, eesti keel)“

10 vastajat osalevad pidevalt täiendkoolitustel et end erialaselt tasemel hoida. Üks vastaja nimetas, et on osalenud mitmesugustel invaorganisatsioonide koolitustel aga mitte ühelgi ametialasel koolitusel.

5 vastajat osutasid kursustele, mis on aidanud neil töökohta saada. Nendeks olid kaablikoostaja koolitus, sekretärikoolitus, konserveerimise koolitus ning kahe respondendi puhul arvutikoolitus.

Väitega „olen rahul oma tööga“ nõustus 8 vastajat, 8 vastajat nõustus sellega osaliselt. Üks vastaja pigem ei nõustunud selle väitega ning 5 respondenti vastasid „nii ja naa“ (vt Joonis 2).

Väitega „ olen rahul oma palgaga“ nõustus 2 anketeeritut, osaliselt nõustus 6 vastajat. 9 vastajat ei nõustunud sellega ning 5 vastasid „nii ja naa“ (vt Joonis 2).

Väitega „olen rahul õhkkonnaga kollektiivis“ nõustus täiesti 10 ning osaliselt 6 respondenti. Selle väitega ei nõustunud üks ning 3 anketeeritut vastasid „nii ja naa“ (vt Joonis 2).

Väitega „olen rahul töötingimustega“ nõustus täiesti 10 ning osaliselt 9 vastajat. Kolm respondenti vastasid „nii ja naa“ (vt Joonis 2).

Väitega „ei kavatse niipea töötamisest loobuda“ nõustus täiesti 16 ning osaliselt kaks vastajat. Kolm respondenti vastasid „nii ja naa“. Üks anketeeritav juhtis tähelepanu, et tema haigus süveneb ja peagi ei ole ta võimeline üldse tööd tegema ning jättis seega küsimusele vastamata (vt Joonis 2).

Joonis 2. Nõusolek esitatud väidetega

Väitega „kui mul poleks puuet, siis töötaksin samas valdkonnas“ nõustus täielikult 4 ning osaliselt 6 vastajat. Selle väitega pigem ei nõustunud viis ning kindlasti ei nõustunud neli vastajat. Kaks inimest vastasid „nii ja naa“ (vt Joonis 2).

Väitega „motivatsioonipuudust ma sel töökohal töötades ei tunne“ nõustus täiesti kuus ning osaliselt seitse respondenti. Kaks vastajat pigem ei nõustunud selle väitega ning seitse vastasid „nii ja naa“ (vt Joonis 2).

Töökoha omandas kolm vastanut konkursil kandideerides, kuus tuttavate-sõprade vahendusel, üheksale tehti isiklik pakkumine ning kaks respondenti said töökoha ennast tööandjale ise pakkudes. Üks vastaja osutas, et ta teeb juhuotsi ning üks kirjeldas pikka kirjavahetust ENSV valitsusesindajaga, mille tulemusena eraldati talle korter ja töökoht tingimusega, et vastaja jätkab õpinguid kõrgkoolis (vt Joonis 3).

Joonis 3. Töökoha omandamise viis.

Keskmine palk, mida vastajad lisaks igakuisele töövõimetuspensionile teenivad on 3555 krooni. Kõige enam teenivad kaks meest, kelle ametiks on üldistavalt „teadur“, 10 000 ja 10 500 krooni. Kõige vähem teenib kunstnik, kes märkis oma töiseks sissetulekuks 600 krooni.

Keskmiseks töötundide arvuks ühes nädalas on 32,8 tundi. Kõige vähem tunde töötab nädalas õpetaja, kes märkis oma töötundide arvuks kolm. 55 tundi nädalas töötab arvutiprogrammeerija, kellele järgneb töötundide arvukuselt 50 tunniga teadur.

Keskmiseks tunnipalgaks on 29 krooni. Kusjuures kõige kõrgemini on tasustatud ühe töötunni eest keeleõpetaja, kes teeb 3 töötundi nädalas ja saab keskmiselt ühe tunni eest 60 krooni, talle järgneb teadur 59 kroonise tunnipalgaga ning suuruselt kolmas tunnipalk on teisel teaduril 45 krooni. Kõige väiksem tunnipalk on kunstnikul, kes teenib tunnis 10 krooni. Väiksuselt järgmine tunnipalk, 17 krooni, on arvutitöötajal (tekstitöötlus, süsteemihooldus).

Töökoha saamisele kaasaaidanud tegurid jagunesid üldjoontes kolmeks, 13 inimest osutasid enesest sõltuvatele teguritele (sh 6 inimest nimetas kõrgharidust), 4 inimest osutasid välimistele teguritele (tutvused, tööandjapoolne vastutulek) ning üks inimene nimetas määravaks teguriks juhust.

Töökoha hoidmist ja edasitöötamist määravateks teguriteks nimetas neliteist inimest töö huvitavust ning eneseteostamise võimalikkust. Kuus inimest arvasid, et nemad töötavad sellel kohal kuna muud töökohta silmapiiril ei ole ja et töötama ju peab. 40-aastane programmeerija nimetas oma töötamisele korraga nii positiivse kui ka negatiivse põhjuse:

“motiveerib teadmine, et minust on kellelegi kasu. Töö arvutiga on siin ilmas ainus, mida ma veel teha saan.“

Vanaduspensioni ikka jõudnud anketeeritu ütles end töötavat oma vaba aja sisustamiseks.

3.3 Ettepanekud osapooltele tööturul

Ettepanekutes tööandjatele nimetas kolm anketeeritut, et puudega inimesed on head töövõtjad – 32-aastane teadur osutab:

„soovitaks soojalt puuetega inimesi rohkem palgata – väga tihti on nende motivatsioon kõrgem kui teistel (paraku esineb ka negatiivseid näiteid, kuid neid on vähem kui arvatakse).“

36-aastane sotsiaaltöötaja kutsub üles:

„On mõtet riskida, võttes tööle puudega inimest. Tal on rohkem aega pühenduda tööle ja enesetäiendamisele.“

Üks miinimumpalga eest töötav respondent soovis rohkem palka saada. Üks inimene avaldas heameelt selle üle, et tema tööd keegi vajab ning üks inimene osutas kodustöötamise võimaldamise vajadusele. Üks inimene rõhutas tervise kaitsmise vajadust.

Võrdse kohtlemise printsiipi rõhutasid kolm vastajat, 60-aastane teadur ütles:

„Puudega inimest ei maksa väga karta. Kui on tegemist tõsise inimesega, kes on nõus oma puudest tingitud väiksemat resultatiivsust kompenseerima pikema tööpäeva, täiendavate teadmiste ja oskuste omandamisega, siis ei pruugi olla puue oluliseks takistuseks töös.“

56-aastane bibliograaf soovitab:

„tööandjatele võiks korraldada koolitusi, et nad suudaksid puudega inimest kohelda võrdselt tervega.“

Neli inimest palusid tööandjatelt rohkem mõistvust, näiteks 57-aastane jurist ütleb:

„Minul tööandjale mingeid erilisi soovitusi seoses oma puudega ei ole. Mõistvat suhtumist on vaja, sest ikka juhtub situatsioone, kus puudest tingituna kas hilined tööle või pead hoopis päevakese kodus olema. Minu puhul eriti siis kui auto juhtub rivist välja minema. Aga need on üksikud juhud. Ka ise ei aja rida, et see on minu tööülesanne ja see mitte. Täidan meeleldi kõiki korraldusi.“

56-aastane bibliograaf ütleb soovitusena tööandjale:

„Püüda puudega töötaja puhul süüvida ettepanekutesse ja realiseerida olemasolevaid võimalusi töökoha ja aja sobitamiseks puudega inimese erivajadusi arvestades.“

Viis vastajat osutasid vajadusele hinnata inimese seesmisi omadusi ja mitte välist puuet, 38-aastane tõlkija ütleb:

„Töötajate valik peaks kindlasti lähtuma mitte puude olemasolust või selle puudumisest, vaid töötaja kvalifikatsioonist ja potentsiaalist“

55-aastane bibliograaf avaldab arvamust:

„Tööandjad võiksid rohkem usaldada puuetega inimesi. Liikumispuudega inimesed on oma mõistusega võimelised rohkem ära tegema, kui seda senini on arvatud.“

Ettepanekud valitsusele olid enamasti (17 vastaja puhul) nõudvat laadi. Üksteist respondenti osutas vajadusele luua kaitstud või toetatud töökohti. 36-aastane sotsiaaltöötaja ütleb:

“Valitsus peaks 100% kompenseerima tööandja kulutusi, kes on võimaldanud puudega inimestele tööd, tööpaikade kohandamisel vastavalt nende töötajate erivajadustele”

55-aastane bibliograaf teeb ettepaneku:

“Seaduse peaksid antud juhul olema sellised, mis ei luba töökohal puuetega inimesi diskrimineerida. …… Teha uurimusi, millistes töökohtades oleksid võimelised puuetega inimesed töötama, millised on ligipääsuvõimalused töökohtadele, milliseid erivajadusi tuleb arvestada töökohtade kohandamisel puuetega inimestele”

28-aastane kiirabiõde ütleb:

“Valitsus peaks tegema tööandjatele mingit soodustust, et nad võtaks ka puudega inimesi tööle”

65-aastane kunstnik soovitab:

“Vabastada minu tööandjad minu töötasude pealt sotsiaal- või tulumaksu maksmisest”

38-aastane tõlk ütleb:

“… nii mõneski Euroopa riigis nähakse teatud töökohtadel eelistatultjust puuetega inimesi. Ka tuleb tööandjatel mõnes riigis (näiteks Austria) teatud hulga tervete töövõtjate kohta rakendada tööle üks puudega inimene. Kui seda ei tehta või kui töövaldkond seda ei võimalda, tuleb tööandjal tasuda eraldi maksu, mida kasutatakse puuetega inimeste rehabilitatsiooniks.”

Üks anketeeritu osutas eluasemeprobleemile – vaegur ei ole suuteline ise endale elamispinda muretsema. Valitsusel soovitati jätkata samas vaimus ja panna end ka puudega inimese olukorda. Üks vastaja soovis ühistranspordis tasuta või soodustusega sõita (vastaja elukoht on Lääne-Virumaa), tasuta haiglakohta ning tasuta taastusravi. Üks vastaja ei soovinud valitsusele midagi öelda, kuid tahtis parteidele osutada, et puuetega inimestel on palju hääli.

25-aastane laborant osutas vajadusele suurendada omavalitsuste rolli:

“Omavalitsused peavad olema aktiivsemad projektide osavõtjad ja algatajad, eriti mis puudutab info liikumist ja kättesaadavust tööturu kohta puuetega inimestele, tööbörsi täielik initsiatiivi pärssiv suhtumine puuetega inimestes on arusaamatu”

40-aastase raamatupidaja soovitus valitsusele käsitles muuhulgas töötavate ja mittetöötavate puuetega inimeste ebavõrdset olukorda ning perekonnale langevat kohustust:

“….sotsiaaltoetuste määramine peaks olema vähemal määral sõltuv sellest, kas puudega inimene töötab või mitte – tema vajadused puudest tingitud lisakulude kompenseerimiseks on üsna ühesugused. Ei ole õiglane panna puuetega inimesi tegema neid kulutusi oma palgast, kui mittetöötavatele kompenseeritakse need kulud sotsiaaleelarvest.
Riigi poolt on ebaeetiline panna enda kohustusi sotsiaalabi vajavate inimeste suhtes nende inimeste perekondadele. Näiteks mittetöötav puudega inimene, kes seni oli riigi ülalpidamisel, muutub oma abielu registreerimise järel vastavalt perekonnaseadusele oma palka teeniva abikaasa ülalpeetavaks (sotsiaalosakonnast toimetulekutoetust küsides uurib ametnik ka abikaasa tulusid).”

Üks vastaja ei soovitanud valitsusele mitte midagi ning nimetas põhjenduseks, et niikuinii teda ei võeta kuulda. Üks vastaja soovitas valitsusel täita olemasolevat seadusandlust.

Ettepanekutes teistele puuetega inimestele jäid vastajad oma sõnades napimaks. Kuus inimest osutas vajadusele õppida. 36-aastane sotsiaaltöötaja osutas lisaks õppimisele ka vajadusele töötada:

“Õppida nii palju kui on võimalik, sest üldjuhul saad sa paberi ja arvutitööd. Kasuks tulevad mitmekülgsed teadmised, juhul kui kaotad ühe töökoha, võid asuda teisele tööle kellegi teisena. Ja lõppude lõpuks kindlasti töötada, see parandab oluliselt sinu elukvaliteeti (pension ja abirahad ei suuda seda mitte iialgi).”

Kaheteistkümne vastaja soovitused võib koondada üleskutse “julgust ja pealehakkamist!” alla. Nii ütleb 37-aastane õpetaja:

“Leidke oma kutsumus siin elus, ärge rahulduge “vabakutselise vabakuulaja” staatusega”

56-aastane bibliograaf ütleb:

“olgem nähtavad ja õppigem pidama normaalseks tegelikkuses võrdsete võimaluste olemasolu, ning nende puudumise korral ka aktiivselt tegutsema olukorra muutmise nimel”

65-aastane kunstnik ütleb:

“Kindlasti proovida leida endale jõukohane tegevus, millest tõuseks ka majanduslikku tulu. See ei pruugi kohe õnnestuda, ei maksa esimese ebaõnnestumise peale heituda, tuleb edasi katsetada – ka täiuslikult terved inimesed ei ole sageli suutelised leidma endale sobivat tööd, rääkimata siis puuetega inimestest, kelle tegutsemine võib olla vägagi piiratud”

25-aastane laborant soovitab:

“olla maksimaalselt aktiivne osavõtja puuetega inimeste eri seltside elus, olla lahtiste kõrvadega ja silmadega, ise olla endale tööotsija, kui muu ei aita kas või FIE endale”

60-aastane teadur soovitab:

“Mõelge kriitiliselt läbi, mida Te suudate teha, omandage selle tegevuse jaoks vajalik haridus, mis oma tasemelt ületab teiste samale tegevusalale kandideerijate oma ja tõestage oma konkurentsivõimalisust. Andke endale aru, et kuna Te mõnes valdkonnas jääte paratamatult teistele alla, peate tööturul ületama oma konkurente teadmistelt oskustelt, stressi ja tööpinge taluvuselt. Enne kui jääda ainult pensionile lootma, tasub ennast tagant sundida, midagi ära teha (ja ka pisut suurem pension välja teenida).”

Üks vastaja kutsub üles puudega inimesi olema lahedad. Tsiteerimist väärib kohusetundele osutav 57-aastase juristi arvamus:

“Kui õnnestub tööd saada, siis kohustusi on palju, palju rohkem kui õigusi. Puuet ei saa kui medalit rinnas kanda. Kui tahad, et sind koheldakse võrdselt, siis tuleb ka kohustusi võrdselt kanda”

32-aastane teadur väljendab osaliselt sama mõtet:

“Ühiskond areneb ja lõpuks saadakse ilmselt ka puuetega inimestele võrdne koht ühiskonnas. Seniajani aga tuleb meil kaks korda rohkem pingutada kui teistel. Ja natuke kurjalt öelduna – puudega luuser on nagu iga teine: puue ei tohi olla mõnus vabandus”

Võimalust öelda midagi lõppsõnaks jätsid kasutamata 10 respondenti. Olulisemad mõtted olid:
- kodus peaksid olema trenaþöörid ja muud rehabilitatsioonivahendid
- tehtavast uuringust võiks kasu olla
- olen üles kasvatanud kaks last, ilma riigipoolse toetuseta oli see väga raske
- puudega naisi diskrimineeritakse, võrreldes puudega meestega
- kõik oleneb sellest, mis eas on puue tekkinud
- Põhiseaduse § 28 paneb puudega inimesed riigi erilise kaitse alla
- puue ei ole meditsiiniline probleem vaid proovikivi ühiskonnale
- uppuja päästmine on uppuja enese asi

Kasutatud kirjandus

1) EPIK (2001). Krooniliste haiguste ja puuetega inimeste elukvaliteet Eestis. Tallinn

2) Rahandusministeerium (2001). Riigieelarve eelnõu seletuskiri 2002. Tallinn

3) Sotsiaalkindlustusamet (2002). Pensionäride arv ja keskmine määratud pension. http://www.ensib.ee/eelarve/pensioniaride_arv.html

4) Sotsiaalministeerium (2002). Toimetulekutoetuse vahendite kasutamine 2001. aastal. http://www.sm.ee/gopro30/Web/gpweb.nsf/pages/statistika0086

5) Statistikaamet (2001). Leibkonna elujärg. Aastakogumik.TallinnKontaktandmed

Eesti Lihasehaigete Selts, Energia 8, 11316 Tallinn
 Tel: 6 524 745, faks: 6 372 566, e-post: els@els.ee


Muid (koolitus)materjale