TALLINNA ÜLIKOOL
Kasvatusteadusete teaduskond
Alushariduse pedagoog

Vabaduspedagoogika

Referaat

Juhendaja:

Tallinn 2005
 Materjal .doc formaadis (zip pakitud)  


SISUKORD

Sissejuhatus......................................................................................................................3
1. Romantism...................................................................................................................4
1.1 Looduslähedane kasvatus........................................................................................4
2. Rousseau pedagoogilised vaated..................................................................................5
3. Kasvatussüsteem..........................................................................................................6
3.1. Intellektuaalne haridus...........................................................................................6
3.2. Metoodilised käsud................................................................................................7
3.3. Tahtekasvatus........................................................................................................7
3.4. Seksuaalpedagoogika............................................................................................9
3.5. Usuline kasvatus....................................................................................................9
4. Johan Heinrich Pestalozzi............................................................................................9
5. Vabaduspedagoogika.................................................................................................10
6. Vabakasvatus..............................................................................................................11
7. Kriitikute märkused....................................................................................................12
8. Kokkuvõte..................................................................................................................13
9. Kasutatud kirjandus....................................................................................................14


Sissejuhatus

Kasvatusele peab õiged suunad kätte näitama kasvatusfilosoofia. Ent kas pole sageli nii, et inimene, kes pole kunagi käinud allikal, juhatab meile teed, aga kui me kohale jõuame sinna, siis pole seal allikat, vaid muda, ja kõnelev lind on ammu ära lennanud. " Ja meie elu on nii lühike, et me ei suuda enam üles leida teist allikat. Selle, mis meis oli, oleme kinni matnud ja hävitanud sel otstarbetul teekonnal," kirjutab Uku Masing (1993 : 4).

Suurimad erinevused kasvatuse põhiküsimustes on klassikalise ehk traditisoonilise kasvatusteaduse ja reformpedagoogika vahel, mille alla kuulub ka vabaduspedagoogika.

1. Romantism

Sella ajajärgu silmapaistvam pedagoog oli Jean - Jacques Rousseau, kelle pedagoogikat peaks vaatlema pigem tema isiklike eelduste kui ajajärgu taustal. Rousseau' kasvastus - käsitlus toetus ideele, et ka lapsel on oma elu, omad soovid, arusaamad ja ideaalid. Kasvatuse ülesanne on anda inimesele kõike seda, mida too täiskasvanuna vajab. On kolm suur õpetajat: loodus, asjad ja inimesed. Tema meelest peab kasvataja kohtlema last austusega.

1. 1 Looduslähedane kasvatus

Teoses "Emile" näitab Rousseau, milliste tulemustena saab looduslähedase kasvatusega jõuda. Loodus juhib inimest ning järelikult peab kasvataja arvestama lapse eri arengustaadiumide nõudmisi, et mitte sundida lapsele peale sellist tegevust, milleks too pole veel küps. Looduslähedus tähendab, et lapsed peavad saama olla lapsed, enne kui suureks kasvavad. Lapsepõlvel on omad, vaid sellele eale omased mõtlemis - ja tundmisviisid ning oleks arusaamatu suruda laps täiskasvanu mõtlemisskeemidesse.

Rousseau' arvates on inimene oma põhiolemuselt hea ning kasvatusega peaks neid häid omadusi säilitama ja edasi arendama. Selleks et kasvatus arendaks inimese loomupärast headust, tuleb last kaitsta kultuuri kahjulike mõjude eest. Ta arvas, et oma kogemuste ja algatusvõimega hangib laps teadmisi, mida ta omandab paremini kui raamatutarkust. Kasvatuse eesmärk on inimene ise. Pole tähtis, mis amet inimene endale valib, vaid tähtis on elukunsti valdamine.

Seega ei valitsenud 18. sajandil üksnes mõistust rõhutavad põhimõtted.

2. Rousseau pedagoogilised vaated

Vabaduspedagoogika juured ulatuvad kaks sajandit tagasi elanud Rousseau´ ni: just teda loetakse vabaduspedagoogika isaks.

Rousseau, kes kasvas üles täielikus vabaduses, mees täis hoogsat sõltumatustunnet, peab kõrgemaiks varaks vabadust ja suurimaks paheks nimetab sõltuvust, orjust. Ta on öelnud " Vaba on see inimene, kes ainult tahab seda, mida ta võib, ja teeb, mis talle meeldib; see inimene, kes piirdub oma loomulike jõududega ja ei lähe kaugemale, kui need lubavad. Vaba olla tähendab - vähe oleneda inimlikest asjadest. Vähem käte kui südame jõudude piiramine teeb meid sõltumatuks ja vabaks" (Rousseau 1997:38)

Vaba on see inimene, kes ühiskonna keerises ei saa inimeste kirgede ja arvamuste mängupalliks, vaid kes näeb oma silmadega, kes tunneb oma südamega ja laseb end juhtida oma autoriteedivabast mõistusest. Vaba inimene võib teiste inimeste otsustele vastu seista. Tunnustab ta ennast isandana enese üle, siis on tema inimväärtus hädaohus.

Hea kasvatuse meistriteos peab olema kujundada mõistlikku inimest (Rousseau 1993:38).
Ta pooldab koos valgustusaja meestega mõistust kui looduse ideaal - ja normmõistet. Mõistus ja loodus käivad tema juures käsikäes.

Teadmiste hulk pole sugugi tähtis; ei ole viga , kui keegi midagi ei tea. Aga segadus ja langemine eksitusse on juba pahe. Piirdume ainult nende teadmistega, mida sunnib meid otsima instinkt, ja jätame üleliigse. Mõistlikule inimesele pole tarvis teada, mis on, vaid mis on väärtuslik teada.

3. Kasvatussüsteem

Kogu kasvatussüsteemi aluseks on loodus. Tuleks jätta tungile tema õigus. Temas kõneleb loodus ise. Vaimsel alal vastab tungile vabalt arenev huvi, teadushimu. Ainult selle nälja puhul tuleb teda rahuldada vaimse toiduga. Tema puudumisel ei tohi midagi peale suruda. Parem ärgu õppigu midagi, kui et teeb seda ilma puhta huvita.

3. 1 Intellektuaalne haridus

Varases lapseeas on juba kasvatuse reegel: Lase loodusel tegutseda! Hoia eemale kultuuri kahjulik mõju! Järelikult: mitte midagi teha! Kuid mitte ehmuda arvatava ajakaotuse pärast! Hoolitsege selle eest, et midagi ei "tehta". See aeg, mis halvasti tarvitati, on palju halvemini kasutatud kui täiesti puhatud aeg.

Lapse aega kasutatakse selleks, et talle õpetada asju, millest tal puudub igasugune arusaamine. Need on ainult sõnad, mis neile külge poogitakse. Näiteks on ajalugu lastele arusaamatu. Fakte, mis iseenesest huvituseta ja väärtuseta, võib ju neile õpetada. Aga nenede faktide põhjuste ja tagajärgede seaduspärasust leida on neil täiesti võimatu. Harjutada lapsi pidama sõnu teadmisteks tähendab hävitada nende otsustusvõimet. Järelikult - maha raamatuõppimise piinad, mis annavad ainult kurva, tühja lapsepõlve.

Lapses tuleb luua tööriistad, millega ta ise kogub endale teadmisi. See sünnib täies vabaduses looduse juhtimisel kehaliste harjutuste kaudu. Kui kardetakse, et siis ainult keha harjutatakse, siis lapseeas on see ainuke võimalus vaimu harimiseks. Keha - ja vaimne tegevus peavad toimuma mitte teineteise järel või kõrval, vaid teineteise sees ja teineteise läbi. Siis loome samal ajal tegutseva ja mõtleva olevuse.

3. 2 Metoodilised käsud

Esimeseks on vaatlus, mille sisuks on, et mitte midagi pakkuda, mida laps ei või näha, mitte midagi öelda, mida pole võimalik praktiliselt läbi viia. Kõnelda ainult tõsiasjade ja tegevuse abil.

Teine metoodiline käsk: isetegevus. Ilma selleta pole õppimisest rõõmu.; kes selle esile toob, on õige õpetaja. Kõige kohta, mis laps teab, peab ta teadma, et on sellest saanud aru, aga mitte et keegi on seda temale öelnud. Ta ei pea teadust õppima, vaid seda uuesti leiutama. Kui õpilane enese mõistust tarvitab, mitte teise oma, siis on need teadmised, mida ta omab, tõeliselt tema omad. Nii kasvab tema vaimne jõud alalise harjutamisega, nagu ka tema kehaline jõud tööd tehes. Nii hoitakse alal inimese tähtsaim tööriist - terve mõistus.

Kolmandaks käsuks on terviklus. Iga üksik asi peab alati teisi kaasa haarama. Näiteks saab maateaduses kasutada seda, mida ta astronoomias.

3. 3 Tahtekasvatus

Esimene aste. Kasvataja esimene tegevus on kaitsvat ja negatiivset laadi. Kui tõuseb lapse tujukus, siis on see juba tehtud. Tuju ei ole looduse kaasavara, vaid halva kasvatuse vili.

Mida peab tegema, kui tujukus on aset leidnud? Lapses ja eneses tuleb lasta tegutseda ainult looduse tungil. Aidata tuleb teda aga ainult vajaduse korral, et mitte pakkuda toitu tema tujukusele. Tema pisaratele ei pöörata tähelepanu. Neile järele andes tähendaks harjutada last võimuahnitsemisele

Mis kord on keelatud, peab ka selleks jääma. "Ei" on raudne müür, mis ei varise ühegi surumise all.

Teine aste. Samad põhimõtted, mis esimeseski. Moraliseeriv kasvatus ei leia Rousseau poolehoidu. Põhjendusteks on: kasvatus, mis möödub käskude, keeldude ja karistuse kujul, mis pöördub kasvandiku südametunnistuse ja kõlbla poole, on ebaloomulik, arusaamatu.

Ainuke mõjuv kasvatusvahend on vabadus, hästi korraldatud vabadus. Vabadust ei korraldata aga mitte loengute ega karistusega, vaid kogemusega. Näiteks kui laps pahameelega lõhub midagi ära, siis ei tuleks temaga riielda, vaid tuleks rahulikult jätta ta kiusatuste kätte, mis ta varsti õigele suunale viivad.
Niisama peaks ka valet arstima selle loomuliku tagajärjega: kes kord juba valetanud, seda ei usuta kunagi. Laste valedes on ikka kasvatajad süüdi, sest need oma sõnakuulmis - seadusega panevad laste peale suurema koorma, kui need suudavad kanda.

Kolmas aste. Seltskond astub silmapiirile. Nüüd tegutseb ta ühiskonna kui tervikuga. Kuid veel ei ole ta küps, et aru saada ühiskonnast kui kõlbalast suurusest. Kõigepealt tuleb asuda asja juurde teoreetiliselt.

Me peame kasvandikke õpetama inimtegevusi õigesti hindama, ilma kujunenud eelarvamusteta.

Neljandal astmel ilmuvad tugevad ja õilsad jõud, mis seni uinusid. Need on: suguline tung ja tundmusilm.

3. 4 Seksuaalpedagoogika

Tärkavate kirgede elus peab looma korda ja selgust, sest palju oleneb noorusajast, mis võimalikult kaua olgu puhas ja karske. Rousseau peab seda asja nii tähtsaks, et unustab oma süsteemi tähtsad põhimõtted: lasta tegutseda loodusel ja lasta targaks saada iseenda kogemuse ning kahju läbi.

Esmane on mitte rutata. Uudishimu tagasitõrjumine ja meelelikkust ärritava fantaasia vaigistamine on parim abinõu. Lubamatu aga oleks uudishimulike küsimuste tagasitõrjumine, lubades neile vastata hiljem. See ärritab veel rohkem.

3. 5 Usuline kasvatus

Laps ei ole usule veel küps. Sest usk on esijoones maailmavaade ja tema mõistete arusaamiseks, näiteks jumala mõiste arusaamiseks vajab ta kõrgesti arenenud ja meetodiliselt koolitatud vaimu. Kui laps ütleb, et ta usub Jumalat, siis ei usu ta Jumalat, vaid seda, kes talle ütles, et on olemas Jumal.

Usk ei ole ühiskondlik asi, vaid eraasi, küpse isiksuse ülim eraasi.

4. Johan Heinrich Pestalozzi

Teda on peetud Rousseau' järgijaks. Rousseau kasvatusteooria mõjutaski tema vaateid, kuid hiljem hakkas ta oma pedagoogilistes tõekspidamistes Rousseau'st kaugenema. Pestalozzi uskus, et inimene on sisimas hea, ent nägi ka inimloomuse hävitavaid külgi. Nende kasvatusideaal langes osaliselt kokku. Mõlemad pooldasid lihtsust ja loomulikkust. Pestalozzi rõhutas ühiskondlikku vaatenurka. Mõlema meelest oli loomus kasvatuse suunanäitaja, aga Pestalozzi ei uskunud tingimusteta sellesse, et "loomuse
omad käigud" viivad alati õigele teele. Tema meelest tuli inimese arengut plaanipäraseselt ja ratsionaalselt suunata. Õpetus pidi kindlasti olema süstemaatiline. Pestalozzi soovis elanikkonna majanduslikku, intellektuaalset ja moraalset taset tõsta üldise rahvahariduse abil. Ta uskus, ei iga kodanik suudab õppida ning õppides ja harjutades parandada oma füüsilisi ja vaimseid võimeid.

5. Vabaduspedagoogika

Vabadus on üks enam kasutatud sõnu 20. sajandi reformpedagoogikas. Rootsi kirjanik Ellen Key raamatut "Lapse sajand" loetakse teoseks, mis senised arusaamu lapse õigusest olla tema ise põhjani raputasid. Key nõudis põhimõttelisi uuendusi kodu - ja koolikasvatuses ning üldisi last puudutavaid sotsiaalpoliitilisi otsuseid. Tema arvates oli lapsele vaja luua täiesti uus kasvatuskeskkond ja nii koolis kui ka kodus kasutusele võtta uued didaktilised meetodid.

Kasvatuses oli Key meelest vaja järgida vabaduspedagoogika põhimõtteid, mille hulgas on tähtsamad:

· Kasvatuse lähtekohaks peab olema austus lapse vastu .
· Laps peab saama areneda võimalikult individuaalselt ja oma loomusele vastavalt.
· Lapsed peavad saama rahus areneda, neid ümbritsev ühiskond peab vaid toetama "looduse tööd". Kasvatus peab olema võimalikult loomulik.

Key arvas, et kui laps saab areneda võimalikult individuaalselt ja oma loomusele vastavalt, võib sündida uus inimsugu: iseseisvad ja varasemast võimekamad inimesed, isiksused.
Loomuliku kasvatuse rõhutamine tõstis taas esile Rousseau idee. Nagu Rousseau, nii arvas Keygi, et laps peab saama kasvada võimalikult vabalt ja kasvatuse piirid on määratud looduse poolt. Seejuures on loomulik karistus kõige parem ja ehk ka ainus tõeline kasvatusvahend.

Kooliõpetuses tähendas vabaduspedagoogilised põhimõtted järgmist:

· Spetsailiseerumist tuli lubada juba varasel kooliastmel
· Kõigis õppeainetes pidi algkursusele järgnema vabalt valitud kursus
· Järgida tuli järkjärgulise õpetamise põhimõtet
· Toetada tuli omaalgatuslikkust.

6. Vabakasvatus

20. sajandi esimesel poolel nõuti vabadust mitmel moel. Populaarseks said Tolstoi ideed. Tekkis "vabakasvatuse laine". Sel juhul peetakse vabaduseks seda, et asjadel tuleb lasta minna oma rada. Sõna " vabakasvatus" on meie sajandil saanud nii palju eri tõlgendusi, et on vaja alati täpsustada, mis tähenduses seda ühel või teisel juhul kasutatakse. See sõna on mitmetähenduslik ning seepärast võib selle kasutamine lööksõnana kergesti arusaamatusi tekitada. Kõige vaieldavam on, kuidas tuleks vabaduse nõuet teostada.

Vabakasvatus ei ole kasvatamatus. Vabakasvatuse mõistet kasutatakse sageli mõtlematult, sisusse süüvimata. Selle all mõistetakse pigem kasvatuse puudumist - kui vaba, siis vaba, laps kasvab ise. Tegelikul tähendab vabakasvatus konkreetset kasvatusmeetodit, mis annab vabaduse lapsele, mitte aga teda kasvatavale täiskasvanule.
Vabakasvatuse olulisim erinevus teistest kasvatusmeetoditest on see, et käsud ja keelud on selle puhul välistatud, nagu on välistatud ka lapse karistamine, kui ta halvasti käitub või midagi halba teeb. Ilma käskude, keeldude ja karistuseta peab ta hakkama tunnetama piire ning saama aru, kuidas ühiskond funktsioneerib ja millist käitumist temalt oodatakse.

7. Kriitikute märkused

Dearden väidab, et lapsekeskses pedagoogikas välditakse kasvatuseesmärkides rääkimist ja kirjutamist, selle asemel kirjeldatakse mõisteid. Kasvatuslikud valikud ja tegevused rajatakse lapse vajadustele, huvidele ning tema kasvamisele (Dearden 1968 : 13). Ent see ei vea kasvataja mitte ainult empiirikasse, kogemustest lähtuvale olemisele, vaid see on kasvatajale ka emotsionaalselt nõudlik - kasvatajal tekib süütunne, kui ta lapse tarbeid ei arvesta (Woodhead 1987).
Kokkuvõte

J. Hytöneni arvates peaks lapsekeskne kasvatus tähendama seda, et iga laps võetakse omaks just sellisena, nagu ta on, et teda ei üritata seostada mingite etteantud standarditega, et iga lapse ainukordsed huvid ja tarbed on kasvatajale võrdselt tähtsad ja väärtuslikud, et iga laps väärib austavat kohtlemist just sellisena, nagu ta on (Hytönen 1993 : 10).

Kasvataja kõnnib lapse arengu taga, mitte ei juhi seda.

Kasutatud kirjandus

Hirsjärvi, S; Huttunen, J. (2005) Sissejuhatus kasvatusteadusse. Tallinn: Medicina.
Rousseau, J. J. (1997) Emile. Tallinn: Olion.
Tuulik, M. (1995) Valikuvabadus elada inimesena. Kasvamine ja kasvatus. Kasvatusfilosoofia. Tallinn.
Sisask - Silla, A. (s. a.) Minu laps. [2005, oktoober 12.]
http://www.kodukolle.ee/sisu/200109/laps.html


Muid (koolitus)materjale