Lucius Annaeus Seneca

Moraalikirjad Luciliusele

Kirjastus "Ilmamaa" ja fond "Avatud Eesti Raamat"

1. Miks ei taha me surra? Armastus enda vastu, enese alalhoiuinstinkt, põlastus lagunemise vastu eemaldumine asjadest, millega oleme harjunud, suubumine tundmatusse kohta tekitab õudu, hirm pimeduses ees.
2. Just möödaläinu näitab meile kätte, mis edaspidi teha (sealsed õppetunnid, kogemused, soodumused jms.)
3. Vahemaa (teineteise vahel?) kasvab ruttu suureks, kui kaks teelist vastupidises suunas liiguvad.
4. Enamasti on see patu häbenemine ja mitte hea tahe (vooruslikkus), mis keelatud asjust (pahelisest, mittevooruslikust) hoiduma sunnib.
5. Joomine ei sünnita pahesid, ta toob need ainult esile. Hingelise seisundi pidev ebaloomulikkus lõppeb sellega, et kestev veinist põhjustatud vaimunõtrus jääb püsima ka ilma veinita. See, mida naudinguks kutsutakse, muutub otsekohe karistuseks, kui ületatakse mõõt.
6. Säärasena soovin näha meie vaimu; olgu temas palju oskusi, palju õpetusi, paljude ajastute näiteid, kuid valitsegu seal üksmeel.
7. Kirgede hulk (kurbus, viha, ägedus jms?), olgugi nad kõik mõõdukad, suudab rohkem kui üks suur ja metsik kirg. Pealegi pole üldse tähtis, kui suur on kirg, milline ta (ka) ei oleks, kuuletuda ta ei oska ja nõu kuulda ei võta. Usaldusväärselt ei muutu pahed (kired?) kunagi vaguraks. Keelata (neid kirgi) alguses on ju kergem, kui ohjeldada nende sööstu. Halvad kihud (kired?) kasvavad vastavalt sellele, kui suured või väikesed on nende põhjustajad (mis asuvad väljaspool meid?). Kirgedel on alati omadus suuremaks kasvada. (kahjulik ei pea kunagi mõõtu). Mismoodi saan ma piisavalt tugev olla selle lõpetamiseks, mille ärahoidmine käis mul üle jõu.
8. Õnnelik ei pea oma elust midagi paremaks (kuna peab seda täiuslikuks?). Kõrgeima asendi annab talle ta (õnnelik, täiuslik?) loomus, mitte hulgaline suurus.
9. Vabadus hukkub, kui me ei põlga seda, mis paneb meie peale ikke (meie ihad, kired, pahed?)
10. Valu ja vaesus ei tee halvemaks (meie loomust, kui see om kindel), niisiis pole nad hädad.
11. Oskused teenivad elu (annavad meile võimaluse mugavalt elada?), tarkus valitseb (võimaldab elada elu vabana?).
12. Milline saatus ka saaks talle (targale) osaks, ta teeb sellest midaki mälestusväärset (nii enda jaoks kui teiste tarbeks, samas iseendaks jäädes?)
13. Kes räpase sõiduki (maja, naise, töökoha, toa, sõprade) pärast punastab, hakkab kalli sõiduriistaga (jms.) uhkeldama.
14. Rahalaegas on väärt niipalju, kui temas on, ta on täienduseks sellele, mis temas on (samuti on inimeste välise au ja hiilgusega).
15. Hüve ei sünni pahest, viljad on seemnetega vastavuses.
16. Rikkused on hädade põhjus; mitte et nad ise midagi teeksid, vaid sellepärast, et nad teisi tegema õhutavad (st. omaniku käitumist muudavad, teisi ahvatlevad jms.)
17. Pahe on see, mis ise otseselt kahjustab või kahju põhjuseks on (rikkus on näiv, ta pole pahe, pahe peab olema tõeline? otsene on tihti suhteline...)
18. Mis hingele suurust, eneseusaldust ja kindlustunnet ei anna (hüvede 1 määratlus?), küll aga põhjustavad häbematust, uhkust ja ülbust (nt. rikkus), need on pahed.
19. Vaesust määratakse mitte hallatava (eluase, söök, raha rohkus), vaid puuduva, ilmaoleku järgi. Rikkuse moodustavad paljud asjad, mitte paljude asjade (vaesuse, viletsuse, nälje, haiguste jms.) puudumine. Vaesus pole siis, kui omatakse vähe, vaid siis, kui paljut ei omata. (?!)
20. Mina ei tea, mis juhtub tulevikus. Mis juhtuda võib, tean (arvan, kõik võib juhtuda). Sellest ei vii mind miski meeleheitele, ootan kõike; kui miski (ebameeldiv) ära jääb, pean seda õnneks. Sest nagu olen teadlik sellest, et kõik võib juhtuda, nõnda tean sedagi, et tingimata juhtuda ei tarvitse. Ootan küll soodsat, kuid halvaks olen valmis.
21. Filosoofia ei taotle midagi mujalt, ta püstitab kogu hoone omale pinnale (st. pole vaja lahti seletada mingeid põhialuseid ja seoseid(nagu matemaatikas valemid), need saab inimene kasvades ja kogemusi omandades ise).
22. Vaid üks asi muudab vaimu täiuslikuks, hüvede ja pahede muutumatu tundmine, mis on jõukohane ainult filosoofiale, ükski teine teadus ju hüvesid ja pahesid ei uuri.
23. Mõõdukus teab, et ihade parimaks määraks on mitte kui palju tahad vaid kui palju pead võimaldama (hädavajaduse rahuldamine?).
24. Piisavast rohkem teada soovimine tähendab mõõdutuse liiki (?) /see muudab inimese tüütuiks, jutukaiks, korratuiks, edevaiks/
25. Igat asja saab võrdselt käsitleda poolt ja vastu (Protagoras).
26. Kindel on see, et miski pole kindel (Nausiphanes)
27. Ülemäärane jaotus (detailide tundmine, pisiasjad?) on niisama puudulik kui jaotuse puudumine (terviku teadmine kuid selle osade mittetundmine?)
28. Filosoofia on abivahend tarkuse (kõige tunnetamise?) saavutamiseks. Samas on filosoofia ja voorus lahutamatult üksteise osad (püüdlus vooruse poole pole võimalik ta eneseta). Vooruse juurde minnakse ta enese kaudu, filosoofia ja voorus moodustavad terviku.
29.

Filosoofia kõlbuslik osa

  1. otsusta, kuipalju miski väärib (lähtudes kooskõlast enesega)
  2. korrasta ja talitse oma tung (vajadus?) selle järgi (ära liialda jms?)
  3. sea oma tung teoga vastavusse (millal, kuidas, kus ja mismoodi pead asja tegema)
  4. et see eelnev oleks Su enesega kooskõlas.
30. (Paljudel on) nälg kõhust suurem (ahnus, himurus jms. liialdused).
31. Õpi selleks, et mitte teada rohkem, vaid paremini.
32. Tarkuses on hinnaline see, et ta ei saa juhtumisi osaks, tema eest on igaüks endale tänu võlgu, teda ei saada teistelt (niisama?).
33. Võib ju see teha kõike, mida tahab, kes arvab end võivat ainult seda, mis on tema kohus.
34 Kõige võimsam on see, kellel on võim enda üle.
35. Ootamatu rõhub tugevamini, uudsus lisab hädadele raskust ja imestades kannatab iga surelik rohkem.
36. Rõõmude endi keskelt saavad alguse valu põhjused (rõõmu katkemist hakatakse pidamakannatuseks?). Miski eraeluline, miski ühiskondlik pole püsiv. Kõik surelike teosed on määratud surmale, elame kaduvuse keskel (ja sellega tuleb end harjutada).
37. Ebavõrdseina (vanemate varast ja seisundit lähtudes) sünnime, võrdseina sureme.
38. On ennatlik taunida, mida sa ei tea (oled vaid kuulnud, pole kogenud).
39. Me pole kellegi võimuses, kuna surm on meie võimuses.
40. Õnneliku elu ainsaks tingimuseks on meie täiuslik mõistus, mistahes olukorras tagab ta meile häirimatuse.
41. Keda mingi abivahend toetab, võib kukkuda (seega on parim vaid iseendale toetuda)
42. Targa mehe hing peab olema säärane, nagu see oleks kohane jumalale (tegutseb mõõtu pidades, hea tahtega, sündsalt jms.?)
43. (Meeldivus on õnne juures hea, kuid pole selle saavutamiseks vajalik?) Ebameeldivuste koorem ei rõhu tublit meest õnnetuks (vooruslik mõistab seda ja lepib raskustega). Mõnede meeldivuste puudumine (tervis, jõud) ei sega teda olemast täiesti õnnelik.
44. Vooruses on erakordne see, et ükskõik kui lühikese aja (eluea?) jooksul saavad talle osaks igavesed hüved.
45. Vaimu tuleb täita, mitte rahalaegast.
46. Rahajõmmid on pigem tusased võõra, kui rõõmsad endalekuuluva pärast.
47. Keegi pole vaba, kui ta keha orjab.
48. Peab kandma hoolt, et elada mitte kaua, vaid küllaldaselt (saavutamaks iseenese mõistmist ja kooskõla maailmaga - loodusega). Kauase elu võimaldab saatus, küllaldase elu vaim (meie vaim, mõistus?). Elu on pikk, kui ta on täielik (täiuslik?). taotlegem seda, et meie elul oleks mitte suur näivus (pikkus) vaid kaal. Mõõtkem seda tehtu, mitte ajaga.
49. Milleks mult veel küsid, millal olen sündinud või kas mind peetakse veel nooremate hulka kuuluvaks? Oma on mul käes (iseenese olen leidnud?).
50. Kui kaua olen (elus), see ei sõltu minust (kuigivõrd), kui kauaks jään (inimeste südametesse?) , sõltub minust.
51. Elu pikim kestus s.o. elada tarkuse saavutamiseni.
52 Tühine on see, mille pärast ollakse ülimalt ärevil (surm). Sest mis tähtsust on, kui kaua väldid, mida vältida ei saa.
53. Kõige rohkem kasu (inimese vaimule) toovad filosoofia põhitõed ja ülima hüve määratlus. Muidu (lihtsalt head käitumist jms. õpetades) õpetad talle mida terve (vooruslik) peab tegema, aga terveks (vooruslikukuks) sa teda ei tee. Pahed tuleb kõrvaldada, mitte aga õpetada seda, mis nende (pahede st.) püsides pole võimalik.
54. Kestev valu ei saa olla suur ja suur valu ei saa olla kestev.
55. Vahvalt tuleb enda peale võtta kõik, milleks maailma paratamatus käsu annab.
56. Õnnelik elu ei järgi mitte naudingut vaid loodust.
57. Anda juhiseid teadjale on üleliigne (sest ta oskab isegi), mitteteadjale neist ei piisa (ta pole neid kogenud, ei oska kasutada?). (Siiski - märkuste tegemine aitab neil märgata, seoseid luua?).
58. Tarkuse õpetused peavad olema piiritletud ja kindlad; kui nad ei suuda piiritleda, siis on nad tarkusest väljaspool; tarkus tunneb asjade piire.
59. Mõnikord me ju teamegi, kuid ei pane tähele.
60. Kohatu on (ju) nõuda (kõikidelt?) naistelt kombelisust, olles ise teiste naiste (abikaasade?) rikkuja.
61. Suurimal määral annavad hingele jõudu 2 asja; usk tõesse ja usk endasse.
62. Üksmeeles kasvavad väiksedki asjad suureks, tülides lagunevad suurimadki (M.Agrippa)
63. (enese) otsijat tuleb suunata, kuni ta saavutab suutmise end ise suunata.
64. Keegi ei kahjusta eksides (pahede küüsis olles?) ainult ennast vaid külvab meeletust ka lähedaste hulka ning saab neilt sedasama vastu (alateadlikud ja teadlikud mõjud?). Muutes kedagi halvemaks muutub igaüks ka ise halvemaks.
65. Pole sul vaja uskuda, et keegi muutub õnnelikuks teise õnnetuse läbi.
66. Tarkus seisnebki pöördumises looduse poole ja taasjõudmises sinna, kus üldine eksitus meid välja on tõuganud.
67. Kõige puhul, mis meid jaburdama paneb on ergutiks imetleja ja kaasteadja.
68. Kui oleme saavutanud, et ei sea ennast nähtavale, siis kaovad ka meie ihad (auahnus, toredusearmastus jms.?!)
69. (sageli on nii, et) alles õnnetuses muutume mõistlikuks, soodsad olud (rikkus, aupaiste jms.) viivad õige teadmise minema.
70. Mõnikord me ju palume innukalt seda, millest keelduksime, kui keegi pakuks. Tahame näida palju tahtvatena, kuid ise ei taha.
71. Juhtmõtted (ideed?)on need, mis kindlustavad, mis kaitsevad meie häirimatust ja rahu (dogmad kaitsevad samuti....) mis kätkevad endis üheaegselt kogu elu ja kogu asjade loomust.
72. Oma pahedega on naised kaotanud oma soo eelise ning naiselikkusest loobumise pärast saavad neile osaks meeste haigused (joomarlus jms. pahed?)
73. Üksikute poolt salaja toimepandud tapmised on vähem kahjulikud ja koletud, kuid nüüd saadetakse metslusi korda senati ja rahva tahtel, nii et eraviisil keelatut kästakse teha riiklikult.
74. Kõik peale vooruse muudab nime, muutudes kord halvaks, kord heaks.
75. Ettekirjutuste andmine (õigeks käitumiseks) on täiesti kasutu, kui sa eelnevalt pole kõrvaldanud seda, mis hakkab ettekirjutuse täitmist takistama (pahede põhjust - meelasust, hirmu jms.)
76. Kiitust ei vääri tegu, vaid see, mismoodi (mis põhjusel?) ta teoks saab (kas tuleneb see tahtest endale rohkem toetajaid leida või lihtsalt heast südamest vms; haige sõbra juures istutakse kas pärandust lootes või teda toetada püüdes). Seesama asi võib olla nurjatu ja auline; tähtis on miks ja mismoodi ta teoks saab.
77. Elu ilma eesmärgita tähendab ekselmist. kui aga eesmärk tingimata peab olema, siis osutuvad hädavajalikuks ka juhtmõtted (filosoofilised? idealistlikud? vms.?!)
78. Inimestega suheldes pea meeles, et oleme sündinud koosluseks.
79. Tegu ei osutu õigeks, kui tahe pole õige; temast ju tegu tulenebki. Tark ei osutu õigeks, kui õige pole hingeseisund (kui hing on endast väljas, vihane jms.?). (Kindla hingesesiundi tagab tõe ja iseenda tunnetamine?).
80. (targa?) mehe jaoks pole õnnetus miski peale selle, et ta seda (juhtunut) õnnetuseks peab.
81. Ma ei kuuletu jumalale (saatusele), vaid olen temaga nõus. Järgin teda meeleldi, mitte paratamatuse sunnil.
82. Pahede poole pole tee mitte ainult kaldu, vaid ka järsk.
83. Kuriteod võivad olla küll ohutuses (avastamata) , kuid mitte häirimatuses (hirm on alati tegijate südameis)
84. Saatus annab heaks ja halvaks vaid ajendi ning alguse asjadele (vaesuse või rikkuse, kõrge või madala soo jms.), mis meie käes lõpuks muutuvad paheks või hüveks. Mistahes saatusest on tugevam hing, ta juhib ise oma asju ühes või teises suunas, olles oma õnneliku või õnnetu elu põhjustajaks.
85. Kaduda (surra) on niisama paratamatu, kui kaotada (ebaõnne taluda, varast loobuda?), ning just see, kui seda mõistate, on lohutuseks. Rahumeeli tuleb kaotada see, millele on määratud kaduda (maised hüved).
86. Võib ära võtta selle, mis meil on, kuid eales ei saa ära võtta seda, mis meil oli (st. mälestustes jääb alles aeg, mil asi või inimene või hüve meil oli ja kasu/rõõmu tõi). Juhus röövib meilt asja (inimese) kui temalt saadud kasu ja vili (rõõm) jäävad meile alles.
87. See mida saadakse anda, võidakse ka ära võtta.
88. Kui saab osaks sõbra kaotus, kõikidest suurem häda, siis tuleb püüda pigem rõõmustada, et sul sõber oli, selle asemel, et kurvastada tema kaotuse üle. Kuid enamik inimesi ei arvesta, kui palju nad said, kui palju tundsid rõõmu. Mida sul siis kurvastada kaotuse üle, kui sellest, et ta (sõber) oli, polnud kasu.
89. Tulevase peale lootes oleme tänamatud varemsaadu suhtes, justkui tulevik, kui ta meile osaks saab, ei muutuks kiiresti möödanikuks.
90. On ülekohtune kaevata selle üle, mis ühele osaks saades kõigil ees seisab (surm, lähedaste kaotus jms.)
91. See, keda pead kadunuks, on ainult ette saadetud. Kuid mis oleks tobedam, kui taga nutta seda, kes on sinust ette jõudnud selsamal teel, mis sul endal tuleb käia.Kas nutab keegi sellepärast, mille teokssaamine oli teada?
92. Kõiki ühendab seesama tingimus; kes on sündinud, sel tuleb surra. vahemikud teevad meid erinevaiks lõpp ühesuguseks.
93. Kõik on püsimatu ja petlik, kõik on muutlik nagu ilm.
94. inimlike asjade liikuvuses pole midagi kindlat peale surma. Ometi kaebavad kõik tema üle, kes ainsana pole kedagi petnud.
95. Ka pikimas elus on ülivähe seda, mida elatakse.
96. Elu pole hüve ega pahe, ta on koht hüve või pahe paigutamiseks.
97. Ärgem lisagime leinale vähimatki, ärgem suurendagem teda võõra eeskuju järgi. Pisaraid voolaku, kuipalju (tõeline) tunne välja annab, mitte kuipalju matkimine nõuab. Pisarate lakkamine või voolamine pole kunagi nii häbistav kui teesklus nende puhul.
98. Niisiis tuleb kõigis juhinduda mõistusest.
99. Saab järgida loomust kõlbelist tõsidust säilitades (st. vooruslikust ei kahjusta see, kui oma (siiraid) tundeid vabalt väljendad).
100. Rahuliku meelega tuleb taluda paratamatust.


Järgmine lehekülg (4) Seneca mõtteid........" juhul kui ei kasutata freime Eelmine lehekülg (2) Seneca mõtteid........" juhul kui ei kasutata freime