Deepak Chopra

EDU SEITSE VAIMSET SEADUST

Praktiline juht sinu unistuste täitmiseks
Originaali tiitel: Deepak Chopra "The Seven Spiritual Laws of Success"

Raamatu terviktekst pdf formaadis

  sisestamise eest eriline tänu Helenile


Sa oled see, mis on su sügav, liikumapanev soov.
Nagu on su soov, nii on su tahe.
Nagu on su tahe, nii on su tegu.
Nagu on su tegu, nii on su saatus.

Brihadaranjaka Upanishad IV.4.5


SISUKORD
TÄNUAVALDUSED
SISSEJUHATUS
1. PUHTA POTENTSIAALSUSE SEADUS
2. ANDMISE SEADUS
3. "KARMA" EHK PÕHJUSE JA TAGAJÄRJE SEADUS
4. VÄHIMA PINGUTUSE SEADUS
5. TAHTE JA SOOVI SEADUS
6. KIINDUMATUSE SEADUS
7. "DHARMA" EHK ELU EESMÄRGI SEADUS
Kokkuvõte ja lõppsõna
Autorist


TÄNUAVALDUSED

Tahaksin väljendada oma armastust ja tänulikkust järgmistele inimestele:
Janet Millsile, et ta hoolitses armastusega selle raamatu eest ideest kuni lõpetamiseni välja.
Rita Choprale, Mallika Choprale ja Gautama Choprale, et nad on seitsme vaimse seaduse elavaks väljenduseks.
Ray Chambersile, Gayle Rose´ile, Adrianna Nienow´le, David Simonile, George Harrisonile, Olivia Harrisonile, Naomi Juddile, Demi Moore´ile ja Alice Waltonile julguse eest ja panuse eest nägemusse, mis sisendab aukartust, on inspireeriv, kõrgelennuline, õilis ja elumuutev.
Roger Gabrielile, Brent Becvarile, Rose Bueno-Murphyle ja kogu mu personalile Mind-Body Medicine Sharp Center´is, et nad on olnud tiivustavaks eeskujuks kõikidele me külalistele ja patsientidele.
Deepak Singhile, Geeta Singhile ja kogu mu personalile Quantum Publications´is raugematu energia ja pühendumise eest.
Muriel Nellisile kartmatu tahte eest säilitada kõigis meie püüdlustes kõrgeimat tervikutaset.
Richard Perlile, et ta on nii ülevaks Minale-toetumise näiteks.
Arielle Fordile vankumatu usu eest Mina-teadmisse ja nakatava entusiasmi ning panuse eest nii paljude inimeste elu uuendamisse.
Ja Bill Elkusile mõistmise ja sõpruse eest.

SISSEJUHATUS

Ehkki sellele raamatule on pandud pealkirjaks “Edu seitse vaimset seadust”, võik selleks olla ka “Elu seitse vaimset seadust”, sest need on needsamad printsiibid, mida kasutab loodus kõige loomisel materiaalses olemises – kõige, mida võime näha, kuulda, nuusutada, maitsta või puudutada.
Oma raamatus “Külluse loomine: rikkuseteadvus kõikide võimaluste väljas” olen visandanud sammud, mis tuleb astuda, et jõuda rikkuseteadvusse, ja mis põhinevad looduses toimuva mõistmisel. Edu seitse vaimset seadust moodustavad selle õpetuse tuuma. Kui see teadmine on ühendatud su teadvusega, siis annab see sulle võime luua pingutusetu kergusega piiramatut rikkust ja kogeda igas püüdluses edu.
Edu elus võiks defineerida kui õnne jätkuvat avardumist ja inimvääriliste eesmärkide edenevat saavutamist. Edu on võime, mis täidab su soove pingutusetu kergusega. Ja ometi on edu saavutamist ja rikkuse loomistki alati peetud rakset tööd nõudvaks protsessiks, ning tihti peetakse seda teiste arvel toimuvaks. Meil on vaja vaimsemalt läheneda edule ja küllusele – kõikide heade asjade külluslikule voolamisele sinu juurde. Vaimse seaduse teadmise ja praktikasse rakendamisega harmoniseerimine ennast loodusega ja loome muretult, rõõmsalt ja armastades.
Edul on palju aspekte, materiaalne rikkus on ainult üks selle komponentidest. Pealegi on edu rännak, mitte aga sihtpunkt. Materiaalne küllus on juhtumisi üks endest asjadest, mis muudavad rännaku nauditavamaks. Edu aga sisaldab endas veel head tervist, energiat ja elurõõmu, täiustavaid suhteid, loovat vabadust, emotsionaalset ja psüühilist stabiilsust, heaolutunnet ja meelerahu.
Ja isegi kõiki neid kogedes, võime jääda teostumata, kui me ei hoolitse jumalikkuse seemnete eest meis endis. Tegelikult oleme jumalikud, ehkki kanname maske, ja embrüoseisundis olevad jumalad ja jumalannad meie sees tahavad täielikult materialiseeruda. Seepärast tähendab tõeline edu imepärase kogemist. See tähendab meis oleva jumalikkuse avanemist. See tähendab jumalikkuse tajumist kõikjal, kuhu läheme ja mida tajume – lapsesilmades, õieilus, linnulaulus. Hakates kogema oma elu jumalikkuse imepärase väljendumisena – ja seda mitte aeg-ajalt, vaid pidevalt – tunneme ära edu tõelise tähenduse.

vahe

Enne seitsme vaimse seaduse defineerimist, saagem aru seaduse mõistest. Seadus on protsess, milles avaldumatu saab avaldunuks; see on protsess, milles vaatleja saab vaadeldavaks; see on protsess, milles nägija saab maastikuks; see on protsess, mille kaudu unistaja avaldab unistuse.
Kogu loodav, kõik olemasolev füüsilises maailmas on selle tulemus, et avaldumatu on muundamas ennast avaldunuks. Kõik, mida näeme, on pärit tundmatust. Meie füüsiline keha, füüsiline universum – ükskõik mis, s.o. kõik see, mida suudame tajuda oma meelte kaudu – on avaldunuks, tuntuks ja nähtavaks muundunud avaldumatu, tundmatu ja nähtamatu.
Füüsiline universum pole midagi muud kui Mina, kes kummardub Iseendas tagasi, et kogeda Ennast vaimuna, meelena ja füüsilise mateeriana. Või teiste sõnadega, kõik loomisprotsessid on protsess, mille kaudu Mina ehk jumalikkus väljendab Ennast. Liikumises olev teadvus väljendab ennast universumi objektidena igaveses elutantsus.
Kogu loomise allikaks on jumalikkus (ehk vaim); loomisprotsess on liikumises olev jumalikkus (ehk meel); ja loomise objekt on füüsiline universum (mis sisaldab endas füüsilise keha). Need tegelikkuse kolm osa – vaim, meel ja keha, ehk vaatleja, vaatlemisprotsess ja vaadeldav – on põhiolemuses üks ja seesama. Nad kõik tulevad ühest ja sellesamast kohast: puhta potentsiaalsuse väljast, mis on täiesti avaldumatu.
Universumi füüsilised seadused on tegelikult kogu see liikuva jumalikkuse ehk liikuva teadvuse protsess. Kui mõistame neid seadusi ja rakendame neid oma elus, siis saame luua kõike, mida tahame, sest needsamad seadused, mida kasutab loodus metsa või galaktika või tähe või inimkeha loomiseks, saavad kutsuda esile meiegi sügavaimate soovide täitumise.
Mingem nüüd edasi edu seitsme vaimse seaduse juurde ja vaadakem, kuidas saame neid rakendada oma elus.

1.     PUHTA POTENTSIAALSUSE SEADUS

Kogu loomise allikaks on puhas teadvus... puhas potentsiaalsus, mis püüdleb väljendumisele avaldumatust avaldunusse.
Ja kui mõistame, et meie tõeline Mina on puhta potentsiaalsusega üks, siis astume samasse ritta jõuga, mis avaldab kõike universumis.

vahe

Alguses polnud ei olemist ega olematust,
kogu see maailm oli avaldumatus energia...
Üks hingas, hinguseta, Omaenda jõust,
midagi muud ei olnud...

Loomishümn, “Rigveeda”

vahe

Edu esimene vaimne seadus on puhta potentsiaalsuse seadus. See seadus põhineb faktil, et me oma põhiolemuses oleme puhas teadvus. Puhas teadvus on puhas potentsiaalsus; see on kõikide võimaluste ja lõpmatu loovuse väli. Puhas teadvus on meie vaimne põhiolemus. Olles lõpmatu ja piiritu, on see ka puhas rõõm. Teadvuse teisteks omadusteks on puhas teadmine, lõpmatu vaikus, täiuslik tasakaal, võitmatus, lihtsus ja õndsus. See on meie põhiolemuslik loomus. Me põhiolemuslik loomus on puhta potentsiaalsusega üks.

Kui avastad oma põhiolemusliku loomuse ja saad teada, kes sa oled tegelikult, siis selles teadmises endas on võime täita iga su unistust, sest sina oled selle, mis oli, on ja saab olema, igavene võimalikkus, mõõtmatu potentsiaal. Puhta potentsiaalsuse seadust võib nimetada ka ühtsuse seaduseks, sest elu lõpmatu mitmekesisuse aluspõhjaks on ühe kõikeläbiva vaimu ühtsus. Pole mingit eraldatust sinu ja selle energiavälja vahel. Puhta potentsiaalsuse väli on sinu enda Mina. Ja mida enam koged oma tõelist loomust, seda lähemal oled puhta potentsiaalsuse väljale.

Mina kogemine ehk "Minale-toetumine" tähendab seda, et meie sisemiseks toetuspunktiks on meie enda vaim, mitte aga meie kogemisobjektid. Minale-toetumise vastandiks on objektile-toetumine. Objektile-toetumise seisundis mõjutavad meid kogu aeg Minast väljaspool asuvad objektid, mille hulka kuuluvad olukorrad, tingimused, inimesed ja asjad. Objektile-toetudes otsime pidevalt teiste heakskiitu. Meie mõtlemine ja käitumine on pidevas reageeringu ootuses. Seepärast põhineb see hirmul.

Objektile-toetudes tunneme ka suurt vajadust asju kontrollida. Tunneme suurt vajadust välise jõu järele. Vajadus heakskiidu järele, vajadus kontrollida asju ja vajadus välise jõu järele on vajadused, mis põhinevad hirmul. Seda liiki jõud pole puhta potentsiaalsuse jõud ehk Mina jõud ehk tegelik jõud. Kogedes Mina jõudu, tunneme, et selles pole hirmu, et selles pole mingit sundi kontrollimiseks ega mingit võitlust heakskiidu ja välise jõu saavutamise pärast.

Objektile-toetumisel on su sisemiseks toepunktiks su ego. Aga ego pole see, kes sa tegelikult oled. Su ego on su minakujund; ta on sinu ühiskondlik mask; ta on osa, mida sa mängid. Su ühiskondlik mask edeneb heakskiidust. Ta tahab juhtida ja teda peab ülal jõud, sest ta elab hirmus.

Sinu tõeline Mina - su vaim, su hing - on neist omadustest täiesti vaba. Ta on kriitika suhtes immuunne, ta ei kohku ühestki väljakutsest ega tunne ennast kellestki madalamal. Ja ometi on ta samas ka malbe ega tunne ennast kellestki kõrgemal, sest tunnistab, et kõik teised on samuti seesama Mina, seesama vaim, ainult erinevates maskides.

See ongi põhiolemuslik erinevus objektile-toetumise ja Minale-toetumise vahel. Minale-toetudes koged oma tõelist olemust, mis ei karda ühtegi väljakutset, mida tunneb austust kõikide inimeste vastu, ega tunne ennast kellestki madalamal; Mina-jõud on seega tõeline jõud.

Objektile-toetumisel põhinev jõud on aga vale jõud. Põhinedes egol, kestab see jõud ainult seni, kuni on olemas vastav asi. Kui sul on mingi tiitel - kui oled mingi riigi president või aktsiaseltsi juhataja - või kui sul on palju raha, siis see jõud, mida sa naudid, kaob koos tiitli, töökoha või rahaga. Su egol põhinev jõud kestab ainult seni, kuni kestavad need asjad. Niipea kui tiitel, töökoht ja raha kaovad, kaob ka jõud.

Su Mina-jõud on aga jääb, sest see põhineb Mina tundmisel. Ja Mina-jõul on oma teatavad omadused. See tõmbab inimesi sinu poole, ja see tõmbab su poole ka asju, mida tahad. See magnetiseerib inimesi, olukordi ja tingimusi, pannes need toetama su soove. Seda nimetatakse ka toetuseks loodusseadustelt. See on jumalikkuse toetus; see on toetus, mis tuleb armulikkuse seisundis olemisest. Su jõud on niisugune, et sa naudid suhtlemist inimestega ja inimesed naudivad suhtlemist sinuga. Sinu jõud on suhtlemisjõud - tõelisest armastusest tuleva suhtlemise jõud.

vahe

Kuidas saama oma elus rakendada puhta potentsiaalsuse seadust, kõikide võimaluste välja? Kui tahad nautida puhta potentsiaalsuse välja häid omadusi, kui tahad täielikult kasutada puhtale teadvusele igiomast loovust, siis peab sul olema sellele ligipääs. Üks viis sellele väljale ligi pääsemiseks on igapäevane vaikimine, meditatsioon ja kritiseerimisest hoidumine. Ka aja veetmine looduses annab sulle ligipääsu selle välja igiomastele omadustele: lõpmatule loovusele, vabadusele ja õndsusele.
Vaikimise praktiseerimine kujutab endast otsuse tegemist endale teatud aja võtmiseks, selleks, et lihtsalt Olla. Vaikuse kogemine tähendab ka perioodilist rääkimisest hoidumist. See tähendab ka perioodiliselt niisugustest tegevustest hoidumist, nagu televiisori vaatamine, raadio kuulamine või raamatu lugemine. Kui sa ei anna endale kunagi võimalust kogeda vaikust, siis tekitab see su sisemises dialoogis rahutuse.
Varu endale vahete-vahel natuke aega, et kogeda vaikust. Või otsusta lihtsalt iga päev teatud aja vältel olla vait. Võiksid teha seda kaks tundi, või kui see tundub palju, tee seda üks tund. Ja pikemate ajavahemike järel koge vaikust pikemat aega järjest - terve päeva või kaks päeva või isegi terve nädal.
Mis toimub siis, kui alustad niisugust vaimset kogemist? Algul muutub su sisemine dialoog veelgi tormilisemaks. Tunned suurt vajadust rääkida asjadest. Tunnen inimesi, kes, olles otsustanud pikemat aega vaikida, lähevad esimesel paaril päeval lausa meeletuks. Äkki hakkavad nad tundma tungivat vajadust ja murelikkust. Aga jäädes edaspidigi kindlalt vaikseks, hakkab nende sisemine dialoog vaibuma. Ja peagi muutub vaikus sügavaks. See toimub sellepärast nii, et mõne aja jooksul annab meel alla; ta mõistab, et pole mingit mõtet käia ikka edasi ringiratast, kui sina - Mina, vaim, valikutegija ei kavatsegi hakata rääkima, ja kõik. Sisemise dialoogi rahunedes hakkad sa siis kogema puhta potentsiaalsuse välja liikumatust.
Vaikuse perioodiline praktiseerimine sulle sobival kujul on üks viis kogeda puhta potentsiaalsuse seadust. Veeta iga päev teatud aeg mediteerides, on teine. Ideaalolukorras peaksid mediteerima vähemalt kolmkümmend minutit õhtul ja kolmkümmend minutit õhtul. Mediteerimise kaudu õpid kogema puhta vaikuse ja puhta teadlikkuse välja. Selles puhta vaikuse väljas on lõpmatu vastastiksuhte väli, ülim loomisepinnas, kus iga asi on lahutamatult seotud kõige muuga.
Viiendas vaimses seaduses, tahte ja soovi seaduses, näed, kuidas saad sellesse välja tuua nõrga tahteimpulsi, ja su soovide täitmine toimub spontaanselt. Aga esmalt pead kogema liikumatust. Liikumatus on esimene nõue su soovide avaldumisele toomiseks, sest liikumatuseks on su ühendus puhta potentsiaalsuse väljaga, mis võib orkestreerida sinu jaoks lõpmatu hulga detaile.
Kujuta endale ette, et viskad tiigi liikumatusse vette väikese kivikese ja jälgid vee virvendamist. Natukese aja pärast, siis kui virvendamine lakkab, viskad teise väikese kivikese. See ongi täpselt seesama, mida teed, kui lähed puhta vaikuse välja ja tood sinna oma tahtmise. Selles vaikuses hakkab isegi nõrgima tahtmine virvendama üle aluspõhjaks oleva universaalse teadvuse pinna, mis ühendab iga asja kõige muuga. Kui sa aga ei koge oma teadvuses liikumatust, kui su meel on sama tormine nagu ookean, siis võid küll visata temasse kasvõi Empire Staté Building'i, ja ometi ei märka sa midagi. Piiblis on mõte: "Ole vaikne ja tea, et mina olen Jumal." See on võimalik aga ainult mediteerides.
Teine viis pääseda ligi puhta potentsiaalsuse väljale on hoiduda kritiseerimisest. Kritiseerimine on asjade pidev hindamine õigeteks või valedeks, headeks või halbadeks. Kui sa kogu aeg hindad, liigitad, märgistad, analüüsid, siis tekitad suurt rahutust oma sisemises dialoogis. See rahutus ahendab energiavoolu sinu ja puhta potentsiaalsuse välja vahel. Sa pigistad sõna otseses mõttes kokku mõtetevahelise "tühimiku".
Tühimik on aga sinu ühendus puhta potentsiaalsuse väljaga. See on puhta teadlikkuse seisund, see vaikne ruum mõtete vahel, see sisemine liikumatus, mis ühendab sind tõelise jõuga. Kui aga pigistad selle tühimiku kokku, siis pigistad kokku oma ühenduse puhta potentsiaalsuse ja lõpmatu loovuse väljaga.
Raamatus "Imede kursus" on palve, mis ütleb: "Täna ei kritiseeri ma midagi, mis toimub." Kritiseerimisest hoidumine loob su meelde vaikuse. Seepärast on hea mõte alustada oma päeva selle otsustusega. Ja kogu päeva vältel tuleta endale meelde seda väidet iga kord, kui tabad ennast kritiseerimiselt. Kui seda kogu päeva rakendada tundub olevat liiga raske, siis võid lihtsalt endale öelda: "Järgmise kahe tunni jooksul ei kritiseeri ma midagi" või "Järgmise tunni jooksul kogen kritiseerimisest hoidumist." Seejärel võid pikendada seda aega järk-järgult.
Vaikuse, mediteerimise ja kritiseerimisest hoidumise teel pääsed esimesse seadusesse - puhta potentsiaalsuse seadusesse. Kui hakkad juba pääsema, siis võid nendele kolmele lisada neljandagi komponendi - regulaarse ajaveetmise vahetus ühenduses loodusega. Ajaveetmine looduses võimaldab sul tunnetada elu kõikide elementide ja jõudude harmoonilist vastastikust toimimist, ja annab sulle ühtsustunde kogu eluga. Olgu see siis jõgi, mets, mägi, järv või mererand - aitab ühendus looduse arukusega sul ikka pääseda puhta potentsiaalsuse välja.
Sa pead õppima ühendusse astuma oma olemuse sisima põhiolemusega. See tõeline põhiolemus on kõrgemal väikesest egost. Ta on kartmatu; ta on vaba; ta on immuunne kriitika suhtes; ta ei karda ühtegi väljakutset. Ta pole kellestki madalamal ega kellestki kõrgemal, ja ta on maagiline, saladuslik ja võluv.
Pääsemine su tõelisse põhiolemusse annab sulle võimaluse heita pilk suhtlemispeeglisse, sest kogu suhtlemine on sinu suhtlemise peegeldus sinu enesega. Näiteks, kui sinus on süü, hirm või puudub turvatunne raha, edu või millegi muu suhtes, siis need on sinu isiksuse põhiliste aspektide - süü, hirmu ja turvalisuse puudumise - peegeldused. Ükski rahasumma ega mingi edukus ei lahenda neid olemis põhiprobleeme; ainult suur lähedus Minaga toob tõelise tervenemise. Ja kui oled tark oma tõelise Mina tundmises - kui saad tegelikult aru oma tõelisest loomusest, siis ei tunne sa ennast iial süüdi, ei karda midagi, ega puudu sul turvatunne raha või külluse või oma soovide täitmise pärast, sest sa mõistad, et kogu materiaalse rikkuse põhiolemuseks on eluenergia, s.o. puhas potentsiaalsus. Puhas potentsiaalsus on aga sinu igiomane loomus.
Ja sa pääsed ikka paremini ligi oma tõelisele loomusele, sa saad spontaanselt ka loovaid mõtteid, sest puhta potentsiaalsuse väli on ka lõpmatu loovuse- ja puhta teadmise väli. Austria filosoof ja poeet Franz Kafka ütles kord: "Sul pole vaja toast välja minna. Jää istuma oma laua äärde ja kuula. Sul pole vaja isegi kuulata, lihtsalt oota. Sul pole vaja isegi oodata, lihtsalt õpi muutuma vaikseks ja liikumatuks ja üksildaseks. Maailm pakub siis ennast vabatahtlikult sulle, et võtaksid tal maski eest. Tal pole muud valikut, ta hakkab ekstaasis veerema su jalgade ees."
Universumi küllus - universumi külluslik esiletoomine ja ohtrus - see on looduse loova meele väljendumine. Mida paremini oled häälestatud looduse meelele, seda parem ligipääs on sul ta lõpmatule, piiramatule loovusele. Aga esmalt tuleb sul ületada oma sisemise dialoogi tormitsemine, et ühenduda selle ohtra, küllusliku, lõpmatu, loova meelega liikumatust. See vaikse, piiramatu, lõpmatu meele oivaline kombinatsioon dünaamilise, piiratud, individuaalse meelega on ühel ja samal ajal liikumatuse ja liikumise tasakaal, mis võib luua kõike, mida sa iganes tahad. Vastandite - liikumatuse ja dünaamilisuse ühel ja samal ajal kooseksisteerimine teeb sul sõltumatuks olukordadest, tingimustest, inimestest ja asjadest.
Kui tunnustad vaikselt seda vastandite oivalist kooseksisteerimist, siis astud samasse ritta energiamaailmaga - kvantsupiga, mittemateriaalse mitteainega, mis on materiaalse maailma allikaks. See energiamaailm on voolav, dünaamiline, elastne, muutuv, igavesti liikuv. Ja ometi on see ka muutumatu, liikumatu, rahulik, igavene ja vaikne.
Liikumatus üksi on loovuse potentsiaalsus, liikumine üksi on oma väljendumise teatud aspekti piiratud loovus. Aga liikumise ja liikumatuse kombinatsioon võimaldab sul vallandada oma loovust kõikidesse suundadesse - kõikjale, kuhu su tähelepanujõud sind viib.
Kuhu sa ka ei läheks liikumise ja tegevuse keskel, kanna endas oma liikumatust. Siis ei varja su ümber olev kaootiline liikumine su ligipääsu loovuse varamule, puhta potentsiaalsuse väljale.

vahe

PUHTA POTENTSIAALSUSE SEADUSE RAKENDAMINE

Viin puhta potentsiaalsuse seaduse ellu, otsustades astuda järgmised sammud:

1. Astun ühendusse puhta potentsiaalsuse seaduse väljaga, võttes iga päev aega olla vaikne, lihtsalt Olla. Istun ka üksinda vaikses meditatsioonis vähemalt kaks korda päevas umbes kolmkümmend minutit hommikul ja kolmkümmend minutit õhtul.
2. Võtan iga päev aega, et suhelda loodusega ja jälgida vaikselt arukust igas elusolendis. Istun vaikselt ja jälgin päikeseloojangut või kuulan mere või jõe kohinat või lihtsalt nuusutan lillelõhna. Omaenda vaikuse ekstaasis, ja suheldes loodusega, naudin ajastute elutukset, puhta potentsiaalsuse ja piiramatu loovuse välja.
3. Harjutan hoidumist kritiseerimisest. Alustan oma päeva otsustusega "Täna ei kritiseeri ma midagi, mis toimub", ja kogu päeva jooksul tuletan endale meelde, et ma ei kritiseeriks.

 Järgmine seadus - ANDMISE SEADUS

  Sisukord


 Raamatutest veel..... 
al. 01.02.2003