LISA 3

UURIMISTULEMUSTE KOKKUVÕTE

Järgenavalt on uurimistulemused valdkondade kaupa kokkuvõtvalt välja toodud .

Kohanemine:

 • hoolduspere lastel oli kasulastega raske harjuda;
 • kasulapsed olid alguses kinnised ja tagasihoidlikud;
 • kasulastel oli hirm, et kui nad midagi valesti teevad, viiakse nad tagasi tagasi ema juurde;
 • kasulastel oli raske harjuda, et keegi nende tegemiste vastu huvi tunneb, nende pärast muretseb;
 • probleemid tekivad sageli sellest, et hooldusvanematel on kasulaste käitumise suhtes ootused ning pahatihti need ei täitu;
 • kasulaps ei kohane kunagi täielikult, bioloogiline pere jääb ikka "meieks" ja hoolduspere "teieks"
 • kasulapsed klammerdusid hooldusvanemate külge;
 • lastekodust tulnud lapsed ei saa aru "privaatsuse" mõistest ning nad ei mõista asjade väärtust;
 • kohanemist raskendasid majanduslikud probleemid;
 • hooldusvanemate kohanemine seisnes pidevas avastamises.

Probleemid:

 • majanduslikud probleemid;
 • kasulaste probleemne käitumine, hooldusvanemate vastu sõdimine(pidev vastuhakk);
 • hooldusvanematel on raske vaimupuudega lapsi mõista;
 • muret teeb ebakindlus suhetes kasulapse bioloogilise perega;
 • kasulapsed ei oska heal ja kurjal vahet teha, neil on teistsugused väärtushinnangud;
 • kasulapsed ei oska teistega arvestada;
 • probleemid pisisasjadega (harjumine hooldusperes väljakujunenud tavadega);
 • hooldusvanemad ei ole osanud probleeme ette näha.

Ettevalmistus hooldusvanema rolliks:

 • ükski vastaja pole läbinud spetsiaalset hooldusperekoolitust;
 • koolitust peetakse vajalikuks, sest hooldusvanemad vajavad eriteadmisi;
 • koolitusel tuleb rääkida võimalikest probleemidest, psühholoogiast, meditsiinist, juriidilisest asjaajamisest, seadusandlusest, pedagoogilistest nõksudest, lapse kooliks ettevalmistamisest;
 • koolitusel tuleks teha grupitööd, jagada hooldusvanemate jaoks olulist informatsiooni;
 • hooldusvanematele tuleb rääkida, kuhu abi vajadusel pöörduda;
 • hooldusperede valimine ja ettevalmistus peaks olema hoolikam ja põhjalikum.

Abi saamise võimalused, suhted ametnikega

 • ametnikud on sageli klientidega ebaviisakad, kliente ei usuta;
 • kõik ametnikud ei ole kompetentsed, ei oska oma tööd teha;
 • ametnikud ei tee omavahel koostööd;
 • ametnikud peaksid hooldusvanematega tihedamat koostööd tegema;
 • sotsiaaltöötajad peaksid hooldusperede vastu rohkem huvi tundma, tunnustama;
 • abi vajadusel pöördutakse esmalt sotsiaaltöötaja juurde, kes aitab ise või suunab edasi;
 • inimesed ei tea, mis on sotsiaaltöötaja ülesanded, seega ei teata, mis küsimustega tema poole pöörduda, mida temalt oodata;
 • sageli saadakse abi lähedastelt;
 • hooldusvanemaid tuleb teavitada, kust vajadusel abi küsida;
 • ametnikud ei jaga hooldusvanematele nende perre paigutatava lapse kohta piisavalt informatsiooni;

Ootused ja ettepanekud

 • hooldusperelepingut tuleks lubada sõlmida ka kasulapse suhtes ülalpidamiskohutust omavatae inimestega;
 • hooldusvanematele tuleks võimaldada tasuta psühholoogilist ja juriidilist nõustamist;
 • hooldusvanematele tuleks pakkuda võimalust puhata, lõõgastuda;
 • lühikeseks perioodiks peaks olema võimalik last paigutada hooldusele ilma kohtulahendita nii, et hooldusvanematele makstaks siiski kasulapse ülalpidamiseks lisatoetust;
 • tuleks teha rohkem ennetavat tööd, et ei tekiks vajadust last bioloogilisest perekonnast eraldada;
 • ennetava töö tegemiseks peaks olema töötaja, kes õpetaks kriisiperedele majanduslikku toimetulekut;
 • hooldusperele ja kasulapsele ei tohi bioloogilise perega suhtlemist peale suruda;
 • inimestele tuleks läheneda individuaalsemalt;
 • lapsega peaks haiguslugu kaasas olema, et hooldusvanem saaks tutvuda kasulapse tervislikku olukorraga;
 • avalikkust tuleks perekonnas hooldamisest rohkem teavitada;
 • oleks vaja korraldada hoolduvanemate kokkusaamisi.

Bakalaureusetöö algusse


 KASUPEREDE LEHELE

 Muid (koolitus)materjale