Eesti-inglise sõnastik sotsiaaltöö teemadel (vt ka Inglise - eesti versiooni)


... et virgad võiks nagu sõnu juurde saata...

INDEKS:   A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Õ Ä Ö Ü


aasta- - yearly
aastaaruanne  - annual report
abi, toetus - assistance, aid, help
abi osutama - render assistance
abielus - married
abinõu, samm - measure
abinõu, vahend - expedient
ajutine - temporary
akt / õigusakt - act
ala / valdkond - area, sphere
alaealine  - under age, teenager, juvenile, 
alev, väikelinn  - borough
ambulatoorium - outpatient's department
ambulatoorne haige - ambulant patient, outpatient
ametiaeg  - term of office
ametiasutus - public authority
ametisaladus - proffessional secret
ametlik kokkulepe - formal agreement
areng - development
arengumaa - developing country
arengutase  - level of development
arutelu  - proceedings
arvamus - opinion
asjakohane menetlus  - appropriate procedure
asulaplaneerimine  - town and country planning
asutus, otsuseid tegev organ - body
avahooldus - open care
avalik ettevõte - public undertaking
avalik kord - law and order
avalikustama  - make public
avalik-õiguslik organisatsioon  - body governed by public law
avatud turumajandus - open market economy
baas, alus - base
deprivatsioon, ilmajäetus - deprivation
direktiiv  - directive
edastama - forward
edendama - promote
edendamine/soodustamine - promotion, encouragement for
eelarve - budget
eelnevalt konsulteerima  - prior consultation
eeskirjad, reeglid  - rules
eesmärk  - objective
eestkoste - trusteeship, custody
eestkostja, hooldaja - trustee, custodian
eitav arvamus - adverse opinion
elama (paiknema) - reside
elatusraha - allowance
elaltustase  - standard of living
elukaar - life cycle
elukaarepsühholoogia - life-span psychology
elukindlustus - life insurance
elu kvaliteet  - quality of life
elujõulisus - viability
elustruktuur - life structure
ennetusmeede  - preventive action
erand  - derogation
erimeede  - specific action
esialgne kutseõppe  - initial vocational training
esmatähtis eesmärk - primary objective
etapp - stage, phase
ettekanne, aruanne -report
ettepanek  - proposal
Euroopa Sotsiaalfond  - European Social Fund (ESF)
Euroopa Sotsiaalharta  - European Social Charter
fakt, tõsiasi;nähtus - fakt
finantsjuhtimine  - financial management
füüsiline isik - natural person
garanteerima, kinnitama, tagama - assure
hageja - plaintiff
hagi, menetlus  - action, appeal, proceeding
haige - patient, inmate
haige, tõbine, ebaterve - diseased
haigestuma - sicken
haigus - illness, sickness,disorder, trouble
haridus - education
haridussüsteem  - educational system
hilisem, järgnev - subsequent
hool, hoolitsus, mure - care, concern, charge
hooldekodu - nursing home, care home
hoolealune  - charge, patient
hoolekandeasutus - social care and welfare facilities
hoolekanne - welfare
hoolitsema, hoolt kandma - care, provide, take care of
hoolitsema oma perekonna eest - provide for one's family
hoolitsema, edendama - foster
hoolitsus - attention
hoolivus - consideration
hoolt kandma - attend
häda, mure - trouble
hätta jääma - get into trouble
hääleõigus  - having the right to vote
igal aastal - annually
ilma jätma, ära võtma - deprive
inflatsioonimäär - inflation rate
inflatsioonivaba  - non-inflationary
inimese tervis - human health
institutsionaalne (korraldus)  - institutional (framework)
institutsioon  - institutsioon
invaliidsuspension - disability pension
invaliidsuskindlustus - disability insurance
iseseisev - independent, self-sufficent (ka majanduslikult ~)
iseseisvus - independence
jooksev aasta - current year
julgeolekupoliitika - security policy
juriidiline isik - legal person
jõustumine - entry into force
järelvalve, supervisioon - supervision, surveillance
järelvalvesüsteem - monitoring system
järgnev/ hilisem - subsequent
järjepidev - consistent
jäätmemajandus - waste management
kahepoolsed lepingud - bilateral contracts
kapital - capital
karistus - penalty, sanction
kasuisa - foster-father
kasutuselevõtmine  - adoption / introduction
kasuvanemad - foster-parents
kasuvend - foster-brother
kasuõde - foster-sister
kaubad  - goods
kaubanduspoliitika  - commercial policy
kaugõpe  - distance education
kavand, projekt - draft, plan, project
kavandama, plaani koostama - draft, plan, project
kehtestatud tähtaaeg  - period laid down
kehtetuks tunnistatud õigusakt - act declared void
keskkond - environment
keskkonnatingimused - environmental condition
kindlustus - insurance
kindlustus poliis - insurance policy
kindlustama millegi vastu - insure, provide (against)
kodakondsus - citizenship
kodanik - citizen
kodanikukaitse  - civil protection
kodukord - rules of the procedure
kohalik omavalitsus - local government, local authority, municipality
kohalikud valimised  - municipal elections
kohandamine  - adjustment
kohtumenetlus  - legal proceedings
kohus  - court, tribunal
kohustus, kohustumine - commitment, duty
kokkuleppel  - in agreement with
konkurents - competition
konsulteerima teineteisega  - consult each other
koolitus - training
kooskõlastatud meetmed - concerted action
koostöö - collaboration, cooperation
kutseõpe - vocational training
käibemaks - turnover tax, value added tax (VAT)
lastekaitse - child welfare, child protection
 lastekodu - children home, orphanage
läbirääkimsied - negotiations
maksuseadused - tax law
maapiirkond  - rural area
maavalitsus  - county government, local authority, municipality
maavanem - county governor
meetmeid võtma - take action
mitteküllaldane, napp - insufficient
mittetöötamine - unemployment
mure, häda, raskus - trouble
muret tundma - be concerned
määrama (toetust) - determinate, assaign, appraise
määrus - decree, regulation
narkomaania - dope dependence
narkootikum - dope, narcotic, drug
noorsugu - youth
noortekodu - youth home
ohtlik;ebakindel - insecure
otsesed ja üldised valimised - direct universal suffrage
otsus  - decision
patronaaz - social welfare
pension  - pension
perekond - family
piirang - restriction
poliitika - policy
polikliinik- - outpatient's department
protokoll  - protocol
puudus, nappus - insufficiency, dare need
puue, takistus - handicap
põhikiri - statutes
põhiõigused - fundamental rights
põhiülesanne - basic task
põllumajandus - agriculture
pöörduma - apply
pädevus - jurisdiction
rahaeraldus - monetary appropriation
rahalised vahendid, allikad - funds
rahastamine - funding, financing
rahvusvaheline leping - international agreement
rahutu, püsimatu - restless
ravim - remedy
regionaalarengupoliitika policy of regional development
regionaalne ebavõrdsus  - regional imbalance
riigi ametiasutus  - national authority
riigieelarve - state budget
riigieelarve puudujääk  government deficit
seadused - laws
seadusega kehtestatud - laid down by law
siseturg - internal market
soovitus - recommendation
suhtumine - attitude
sotsiaalhooldus - social security, social welfare
sotsiaalhoolekandeasutused - social care and welfaere facilities
sotsiaalhoolekandeseadus - the Law of Social Care and Welfare
sotsiaalhoolekanne - social welfare
sotsiaal ja tervishoiuosakond - Social and Healt Department
sotsiaalkaitse  - social protection
sotsiaalkindlustus - social insurance
sotsiaalkindlustushüvitised - social security benefits
sotsiaalne - social
sotsiaalne probleem - social problem
sotsiaalne rühmitus - order
sotsiaalpoliitika  - social policy
sotsiaalselt, ühiskondlikult - socially
statsionaarne patsient - in-patient
supervisioon, järelvalve - supervision
säilitamine, alalhoidmine, (elu) ülalpidamine - maintenance
süda - heart
südamehäire - heart trouble
sõltuma, olenema - depend
sõltuvus, olenevus - dependence
sõltumatu - - independent, substantive
sõltumatus - independence
tagapõhi - background
taotlus - request
taotlust läbi vaatama  - examine a request
tarbija - consumer
tarbijakaitse - consumer protection
tasuta - free of charge
tasuta haridus - free education
teenus - service
teenuste osutamine - provison of services
tervis - health
tervisekaitse - health protection
toetama, ülal pidama - support
toetus, tugi - support
toimetulek - subsistence, coping
toimetulekutoetus - subsistence allowance
toimimine - functioning
toitja - breadwinner
toitjakotus - loss of breadwinner
tugiisik - support person
tugiperekond - support family
turg - market
turvakodu  - safehouse
tõeline, tegelik - substantive
tõsine üleastumine - serious misconduct
täideviimine, teostamine - implementation
täiendav sotsiaalabi - complimentary social assistance
töö, teenistus - employment
tööandja - employer
tööhõivevõimalused  - employment opportunities
tööinvaliid - disabled worker
tööle palkama, teenistusse võtma - employ
töötaja, töövõtja - employee, worker
töötingimused  - conditions of employment
töötu - unemployed
tähtaeg - time limit
täiendkutseõpe  - continuing vocational training
täitma (otsust)  - comply with (a decision)
tühistama otsust - abrogate a decision
uuesti läbi vaatama - re-examine
uurima, läbi vaatama, küsitlema - examine
uurimine, ekspertiis - examination
vaene - poor
vaenulik, ebasoodus - adverse
vaevama, rahutust tundma - worry
(rahalised)  vahendid - finances, means, wherewithal
vald, kihelkond - parish
vastastikused õigused ja kohustused  - reciprocal rihts and obligations
volikogu  - council
volitama - empower
võimalus saada tööd  - access to empoyment
võimetus, jõuetus - disability
võimetus, suutmatus, (uriini) pidamatus - incontinency
võrkude koostoimimisvõime  - interoperability of networks
väljalangenu (hüljatud) - outcast
väljavaadete (perspektiivi) puudumine - lack of prospects
õnnetu, ahistatud - distressed
õnnetus, avarii - accident
õnnetus, häda - ill
õnnetusjuhtum; kannatanu - casualty
õpetus - teaching
ärev, rahutu - troubled
ärevus, erutus, rahutus - agitation
öine vahetus - night-shift
ökonoomika, majandus - economy
ökonoomne, säästlik - economic
öömaja, öökorter - lodging for the night
ühine kokkulepe - common accord
ühine seisukoht  - common position
ühing, liit, ühendus - union
ühiskondlik, sotsiaalne - social
ühiskonnateadus - social science
ühtne seisukoht - single position
üldhinnang  - overall assessment
üleminekuperioodid - transitions
ümberõpe - vocational retraining