Inglise-Eesti sõnastik sotsiaaltöö teemadel (vt. ka Eesti-ingllise versiooni)
... et virgad võiks nagu sõnu juurde saata...

sõnastiku sisestamise eest eriline tänu Helenile
INDEKS:   A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y


absolute poverty - absoluutne vaesus
Olukord kus inimesel puuduvad vahendid antud ühiskonnas minimaalse elustandardi kindlustamiseks.
accident compensation - õnnetuse puhul makstav kompensatsioon
Väljamakse, mis tehakse õnnetuste kompenseerimise skeemi alt, et heastada rahalist kaotust (olnud või oodatavat) ja võimalusel ka raskesti määratletavat kaotust nagu valu või kannatus.
accident insurance - õnnetuskindlustus (kindlustus õnnetusjuhtumite puhuks)
Kindlustusskeem, mis maksab kindlustatud isikule või tema perekonnaliikmetele hüvitist vigastuse või surma puhul.
accrual rate - aastakoefitsent
Koefitsent, mille alusel arvutatakse pensioni suurus fikseeritud hüvitisega kindlustusskeemis. Näiteks:1,5% aastakoefitsent annab 40 aastase kindlustus (töö) staazi korral 60%-list pensioni eelnevast sissetulekust. vt pension formula
accrued pension rights - järk-järguliselt suurenev pensioniõigus
acquired rights - omandatud (väljateenitud) õigused
Õigus hüvitisele, mis on saadud tänu varasemale seotusele tööturuga, teenistusele tööandja juures või kindlustusmaksete maksmisele.
vt. rights in the course of acquition, labour market
active employment policy - aktiivne tööturupoliitika
Poliitika edendamaks tööturgu tööloomeskeemide, ettevõtlustoetuste, ümberõppe- ja kutseõpetusprogrammide kaudu. See on vastand passiivsele tööturupoliitikale, mis pakub töötajatele rahalist toetust.
vt. employment policy
active population - majanduslikult aktiivne elanikkond; tööjõud
actuary - aktuaar/kindlustusstatistik
Kindlusstusstatistik arvutab välja kindlustusriskid ja määrab sobivad kindlustusmaksed. Sageli nõuab seadus, et kvalifitseeritud kindlustusstatistik vaataks aeg-ajalt üle pensioniskeemide aruanded.
actuarial adjustment - kindlustusstatistikal põhinev reguleerimine
Pensionilemineku plaani finantstingimuste matemaatiline kindlaksmääramine.
actuarial factor - kindlustusstatistiline tegur
Üks võimalikke pensionivalemi tegureid, mis kohandab pensioni üksikisiku oodatave eluea pikkusele.
 additional benefits - lisatoetused, hüvitiste liik
Toetused, mida makstakse lisaks põhihüvitistele, näiteks rahvapensionile.
 administrative cost - administratiivsed kulud
Kulutused, mis tehakse seoses süsteemi (pensionisüsteemihaiguskindlustuse vms.) haldamisega, erinevate skeemide elluviimisega.
adoption - lapsendamine
Paari (vahel ka üksikisiku) poolt vanemlike õiguste omandamine ja kohustuste võtmine lapse suhtes, kellele nad ei ole lihased vanemad. Lapsendamist võivad korraldada eraisikud, kuid arenenud maades teevad seda harilikult kas vastavad avalikõiguslikud agentuurid või mittetulundusühingud.
vt natural parent, parent
adoptive parent - kasuvanem
Vanem, kes ei ole lihane lapsevanem.
vt. adoption, natural parent, parent
adverse selection - väiksema riskiga inimeste eelistamine kindlustamisel
affiliation to the labour market - seotus tööturuga
Määr, mis näitab, kuivõrd isik on majanduslikult aktiivne, st. töötab või on valmis tööle asuma (aktiivsuse-passiivsuse määr).
after care - järelhooldus
Rehabilitatsiooni vorm, mida tavaliselt kasutatakse isikute puhul, kes lahkuvad hooldekodust. 
vt. rehabilitation
age pension - vanusepenison
Pension, mis antakse teatud vanusest alates. See võib olla määratud erruminekul või teistel puhkudel, aga errumineku puhul peaks seda õigupoolest nimetama erruminekupensioniks.
vt. penison age
aid - ühekordne abiraha või loonuseline abi (kõnekeelne)
vt. social assistance
allowance - toetus, rahalise hüvituse liik
Sotsiaalkaitse süsteemide poolt regulaarselt makstav kindlustusmaksetest sõltumatu rahasumma teatud tingimustele vastavatele isikutele nende toimetuleku toetamiseks.
vt. social allowance, social assistance
ambulant treatment - ambulatoorne ravi
vt. out-patientcare 
annuity - pajuk/annuiteet
Kindlustussumma perioodiline (iga-aastane) väljamaksmine pensioniõiguse omandanud isikule: Alternatiiv kogu kindlustussumma korraga väljamaksmisele. Seda meetodit kasutatakse sageli fondeeritud pensioniskeemides, et muuta omandatud pensioniõigused pensionimakseteks.
 anticipated pension - ootepension
Pension isikutele, kes pole veel pensionieas, kuid kelle töövõime on kestvalt vähenenud füüsilistel, vaimsetel ja/või sotsiaalstetel põhjustel.
vt. disability pension, survivors pension
appeal - appellatsioon, edasikaebus, taotlus otsuse muutmiseks; apelleerima
Pöördumine kõrgemate volitustega organi poole, et see vaataks üle madalama organi otsuse. Edasikaebamisõigus on enamasti sätestatud seadustega.
appliances (medical) - abivahendid, seadmed (meditsiinilised)
Loonuseline hüvitis raviteenuste raames, nt. proteesid, ratastoolid.
vt. benefit in kind
applicant - abivajaja, sooviavaldaja
vt. claimant
application for benefit - hüvitise taotlus
Teatud hüvitiste saamiseks vajalikud taotlejapoolsed ametlikud sammud, tavaliselt avalduse (ankeedi) täitmine ja sissetulekuid tõendavate dokumentide jm. asjakohase informatsiooni esitamine.
vt. claim for benefit
assessment (of disability) - püsiva töövõimetuse määra hindamine (puude korral). Nt. invaliidsuse määra hindamine, mis on aluseks invaliidile makstava hüvitise suuruse hindamisel.
vt. disability
 assessment of coping - toimetulekuvõime hindamine
vt. coping
assimilated periods - tööstaazi andvad perioodid, millal isik tegelikult ei töötanud. Perioodid, mil tavaliselt töötav isik pole tööl kas lühiajalise haiguse, töötuse, sõjaväeteenistuse, õppimise või lapse hooldamise tõttu. Nende perioodide eest arvestatakse sotsiaalkindlustuse süsteemidesse fiktiivseid, nn. arvestuslikke makseid. Vahel annavad fiktiivsed maksed vähem õigusi kui tegelikud maksed.
assistance - hoolekanne
vt. social assistance
assistance benefit - toimetulekutoetus
Toetus, mis ei eelda sissemakseid ja mida makstakse isikutele, kes pole majanduslikult aktiivsed. Nt. elatusraha, meil pension.
vt. allowance
attendance allowance - hooldustoetus (hüvitise liik)
Toetus, mida makstakse puudega isikule, et kompenseerida kulutusi hoolduse saamiseks teiselt isikult. Sageli makstakse seda oletatava vajaduse alusel, sest pole fikseeritud nõudmine mingi kindla hooldustaseme järele või hooldatakse toetuse saajat perekonnas. Toetust võib maksta erinevatelt tasemetelt (nt. pideva hoolduse puhul on toetuse määr kõrgem) ning invaliidsus- või vanusepensionist eraldi või selle sisse arvestatuna.
vt. care allowance, additional benefits
 attendance need - pideva hoolduse vajadus
Hooldusvajadus, mille puhul hooldaja ei saa käia palgatööl. On hooldusteotuse määramise aluseks.
availability for work/employment/labour market - valmisoleks täistööajaga tööle asumiseks
Seisund, mida nõutakse teatavate hüvitiste andmisel, eriti kui see on seotud töötusega - hüvitiste nõudleja peab olema valmis täistööajaga tööle asuma.
vt. seeking employment, affiliation to the labour market
basic allowance - põhitoetus, baastoetus (hüvitise liik)
Teatud üldine hüvitiste tase, millele lisaks võivad teatud isikud saada täiendavaid toetusi.
basic income benefit  - hüvitis põhisissetuleku tagamiseks (nt. rahvapension)
Hüvitis, mida makstab sotsiaalkaitsesüsteem või mis kindlustatakse maksusoodustusena kogu elanikkonnale sõltumata töötamisest, ametist, sissetulekust, kindlustusmaksete tasumisest jne. Võib olla diferentseeritud vanuse vm. demograafiliste näitajate järgi. Sellise hüvitise kasutuselevõtuks on tehtud erinevaid ettepanekuid, kuid ühtki neist pole juurutatud.
vt. national pension
basic needs, vital needs  - põhivajadused
Põhivajadused, mis peaksid olema üldiselt ja ühetaoliselt kaetud, et kindlustada antud ühiskonnas vastuvõetav elustandard.
vt. standard of living
basic pension  - põhipension, rahvapension
Minimaalne pension, mida makstakse üldise õiguse alusel.
vt. national pension
basket of goods  - kaubakorv
Tarbekaupade ja teenuste kogum, mida peetakse põhivajaduste rahuldamise seisukohalt teatud ühiskonnagruppide (nt. pensionärid, madala sissetulekuga pered) tüüpiliseks tarbimismustriks ning mille alusel arvutatakse välja elatusmiinimum ja elatusmiinimumist lähtudes omakorda sotsiaalabi määrad.
behavioural condition  - sotsiaalabi saamiseks esitatavad nõuded käitumis- ja elulaadile. Põhimõte pärineb sotsiaalkaitse ajaloost, tänapäeval kasutatakse harva. Nt. narko- või alkoholisõltlasele antakse sularahahüvitisi päevade või nädalate kaupa, mitte kord kuus. Mõnedes riikides kasutatakse seda põhimõtet ka sotsiaalabi taotlejate puhul: kui isik ei võta vastu pakutavat tööd, ei saa ta abi.
beneficiary  - hüvitise õigustatud saaja (isik, kellel on õigus sotsiaalhüvitisele).
benefit  - hüvitis (väljamakse, toetus, pension)
Mõnede riikide sotsiaalkaitse skeemid eristavad kindlustusmaksetel põhinevaid hüvitisi kindlustusmaksetel mittepõhinevatest toetustest.
benefit calculation  - hüvitise arvutamine, kalkulatsioon
Vajaduse, sissemaksete või mõnel muul alusel tehtav kalkulatsioon hüvitise suuruse määramiseks.
benefits in cash  - sularahatoetused (hüvitise liik)
Hüvitised, mida makstakse sularahas, pangaülekannetega või mõnel teisel rahalisel viisil, st. mitte kaupade või teenustena.
benefits in kind  - loonustoetused (hüvitise liik)
Hüvitised kaupade (nt. riided, toit, kütteaine) või ravi- ja sotsiaalteenustena.
benefits liable/not liable to taxation  - maksustatud/maksuvabad hüvitised.
benefit targeting  - sihtsuunaline hüvitis teatud tunnustega isikute ringile
Beverige/Beveridgian scheme  - Beveridge'i süsteem
Suurbritannias Sir William Beveridgei poolt 1942. a. kavandatud ja pärast Teist maailmasõda rakendatud sotsiaalpoliitika mudel, mille järgi riik tagab võrdselt kõigile ühiskonnaliikmetele minimaalse toimetuleku ning sotsiaalteenused (arstiabi).
vt. residual social protection, Bismarckian scheme
bilateral agreement  - bilateraalne (kahekülgne) leping (jur.)
Kahe poole, nt. kahe riigi vaheline sotsiaalkaitsealane kokkulepe.
vt. multilateral agreement
bipartite  - kahepoolne
Adj. kirjeldab töötaja ja tööandja esindajate kahepoolseid kokkuleppeid.
birth grant, birth allowance  - lapse sünnitoetus
Ühekordne toetus lapse sünni ja või ka adopteerimise puhul.
Bismarckian scheme  Bismarcki skeem
Töökohaga seotud sotsiaalkindlustuse skeem, mille viis esmakordselt sisse kantsler Bismarck Saksamaal XIX sajandi lõpul. Skeemi iseloomustavad üldist sotsiaalkindlustust täiendavad erinevatele töötajate gruppidele rakendatavad lisakindlustusskeemid ning sotsiaalkindlustuse hüvitiste erinev kättesaadavus erinevatele elanikkonna rühmadele, sh. meestele ja naistele.
budget financing  - eelarveline finantseerimine
 child  - laps
children's home -lastekodu
Institutsioon normaalsest perekonnaelust ilmajäänud lastele. Hooldevorm, mis on paljudes
maades kadumas, andes teed lapse hooldusele kasu- või tugiperes, supervisioonile ning toetusele loomulikus perekonnas.
vt. foster care, orphanage
civic rights - põhiseaduslikud õigused, kodanikuõigused
claimant - nõudleja, õigustatud taotleja
Isik, kes õigustatult taotleb toetust või teenust
vt. ka applicant
client - client
Ranges mõttes isik, kes rakendab teist isikut enda nimel tegutsema, nt. isik, kes palkab advokaadi ennast kohtus esindama. Sotsiaaltöötajad nimetavad enda poolt teenindatavaid isikuid tavaliselt klientideks, isegi kui teeninduse kehtestab kolmas isik ja see pole kliendi ja teenindaja poolt kokku lepitud.
(nt. child protection).
cohabitation - kooselu ühes leibkonnas, vabaabielu
Mõnikord loetakse koos elava paari liiget vastutavaks sugulaseks nagu abielu puhul, nt. sotsiaalabi arvestades. Koos elavad isikud võivad saada toetust pensioniskeemide raames.
vt. liable relative
cohesion - sidusus
collective agreement - kollektiivleping
Leping ühe või mitme tööandja ja töötajate esindaja vahel, mis sisaldab töösuhete tingimusi. Võimalik, et ka pensioni või teiste sotsiaalkaitse vormide tingimusi.
collective bargaining - kollektiivne läbirääkimine
Kollektiivlepingute läbirääkimisprotsess.
community care - hooldus kogukonnas
Sotsiaalteenuste ja põetuse pakkumine avahoolduse alusel, sageli vabatahtlike või eneseabi gruppide abil. Sisaldab päeva- ja koduhooldust.
community development - kogukonnatöö
Töö kogukonnaga kohaliku tegevuse arendamiseks (nt. eneseabirühmad) ning elukvaliteedi parandamiseks, eriti ebasoodsas olukorras olevate isikute puhul. Üks kolmest klassikalisest sotsiaaltöö vormist.
vt. casework, group work
compensation - kompensatsioon, kahju hüvitamine
Ühekordse summana või perioodiline rahaline väljamakse, et kompenseerida ülalpidaja töövõime vms. kaotusega seotud rahalist vm. kaotust
vt. accident compensation, lump sum payment
complementary benefit - lisahüvitis, et saavutada teatud piiri
Hüvitis, mis täiendab teisi (põhi)hüvitisi ja võimaldab isikul saavutada teatud sissetulekute piir.
compulsory isnurance scheme - sundkindlustusskeem
Vastand vabatahtlikule kindlustusskeemile.
concealed unemployment - varjatud tööpuudus
Tööpuudus, mis ei ilmne registreeritud tööpuuduse statistikas. Need on isikud, kes otsivad tööd, aga pole registreerunud tööbörsil ega saa toetust. Samuti isikud, kes lepingu kohaselt töötavad, aga tegelikult on töötud. Tavaline üleminekumajanduses - näiteks sundpuhkusel olijad või väga madala palgaga tasustatud töötajad, kelle tööl puudub majanduslik põhjendus.
consumer price index - tarbijahinna indeks
vt. cost of living index
consumer protection - tarbijakaitse
contingency - kindlustamist vajavasse gruppi kuulumine, kindlustusjuhtum
Sündmus või staatus, nt. vanadus, töötus, haigus, mille ilmnemisel on isikul õigus saada hüvitist.
continuous record, uninterrupted contribution - pidev kindlustus(töö)staap
contribution - kindlustusmakse
Kindlaksmääratud kohustuslik või vabatahtlik maksmine organisatsioonile, fondile või firmale, millega omandatakse õigus hüvitise saamiseks kindlustusjuhtumi korral.
contribution condition - hüvitise saamise tingimus
Sotsiaalkindlustusskeemides tavaline tingimus, mis nõuab hüvitise saamiseks teatud minimaalset kindlustustuse kestust või kindlustusmaksete summat.
vt. employment condition
contribution record - kindlustusmaksete personaalne register
Kindlustatud isiku poolt või tema nimel tehtud maksete register, mis võib sisaldada tingtööaasta kindlustusmakseid ja mis on aluseks hüvitise väljamaksmisel. Maksed võivad olla märgitud punktidena või koefitsendina. Kaasajal registreeritakse maksed enamasti elektrooniliselt. Individuaalset või personaalset registrit eristatakse tööandja maksete registrist.
vt. contributor record
contributory - kogumis-(kindlustus)
Termin kirjeldab skeemi (nii seadusjärgset kohustuslikku kui erakindlustust), mida finantseeritakse kas täielikult või osaliselt tööandja või töövõtja sissemaksetest kindlustusfondi. Sotsiaalkindlustuse kontekstis on hüvitis tingimuslik ja seotud kindlustusmaksete personaalse registriga.
Vastandiks on non-contributory
coping - toimetulek
Isiku või leibkonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla.
coping line - toimetulekupiir
Täpsemalt oleks öelda majandusliku toimetuleku piir.
cost of living index - elukallidusindeks, tarbijahinna indeks
Põhineb iseloomulikul kaupade ja teenuste kogumil (kaubakorvil) hindade dünaamika alusel.
vt. basket of goods
covered employment - sotsiaalkindlustuse poolt aktsepteeritud töölolek
Seadusega aktsepteeritud või era-sotsiaalkindlustusega kaetud tööhõive. Ka kõige laiema haardega skeemid ei hõlma tavaliselt kõiki tööhõive liike. Näiteks ei arvestata tavaliselt sotsiaalhüvitiste alusena väga madalalt tasustatud tööd.
credited contribution - tingtööaasta maksed
Arvestuslikud kindlustusmaksed tingtööaastate eest. Tingtööaastaid kasutatakse tavaliselt tööstaazi andvate mittetöötatud aastate arvestamisel, kui mittetöötav isik on skeemi poolt kaetud. Mõnikord antakse tagasiulatuvalt, nt. üle 16-aastastele õppeasutuste lõpetajatele, kes sisenevad tööturule. Arvestuslikud maksed võivad anda vähem õigusi kui tegelikud maksed.
criminal injury compensation - kuriteo ohvrile makstav kompensatsioon
Avalik-õiguslikul alusel finantseeritav kriminaalkahjude korvamise süsteem. Kindlustus kolmanda osapoolena ei saa hõlmata tahtlike tegude ohvreid, kuna kindlustuse põhimõtteks on hõlmata ainult juhtumeid, mis on väljaspool kindlustatud isiku kontrolli.
cumulation - kumuleerumine, kuhjumine
Ühe hüvitise kombineerimine teisega või muu sissetulekuga. Harilikult piiratakse kumuleerumist, eriti seadusega ette nähtud kohustuslikes skeemide.
cumulation of pension and earings - töötavale pensionärile makstava pensioni ja töötasu liitumine
custody, parental rights - hooldusõigus/vanemlik õigus
Hooldus(õigus), mille kohus annab last hooldavale vanemale, kui vanemad pole abielus, elavad eraldi või on lahutatud.
day care - päevahoid, päevahooldus
day centre - päevakeskus, päevakodu
Tavaliselt omavalitusele alluv keskus, kus mittetöötavatel eakatel või puudega inimestel on võimalik veeta päevast aega mõtestatult tegutsedes ning saades ravi ja/või hooldust.
death grant, death allowance, death benefit - matusetoetus, toetus surma korra. Toetus, mida makstakse vastavast sotsiaaltoetuse skeemist hõlmatud isiku korral tema ellujäänud abikaasale ja lastele.
vt. funeral grant
death in service benefit - teenistusülesannete täitmisel hukkunu hüvitis
decent living conditions, decent standard of living - inimväärne elustandard
deferred pension - edasilükatud pension
Normaalsest pensionieast hiljem taotletud pension. See võib tagada suurema pensioni.
deferred retirement - edasilükatud erruminek
Juhtum, kus töötajal on õigus erru minna, kuid ta ei tee seda, vaid eelistab edasi lükata oma pensioni algust. See võib tagada suurema pensioni.
defined benefit scheme - fikseeritud hüvitisega kindlustusskeem
Skeem, milles hüvitise suurus on ette kindlaks määratud ja sissemaksed kohandatakse nii, et hüvitise maksmine oleks tagatud. Fikseeritud hüvitisega on enamik kohustuslikke sotsiaalkindlustuse skeeme ja enamik tööandja skeeme.
defined contribution scheme - fikseeritud maksega kindlustusskeem
Skeem, kus sissemaksed on määratud või maksja poolt valitud ning hüvitised sõltuvad sissemaksu suurusest, neilt saadavast kasvikust ja muudest teguritest. Individuaalsed pensioniskeemid on tavaliselt fikseeritud maksega, samuti mõned tööandja skeemid. Kohustuslikes sotsiaalkindlustusskeemides kasutatakse tänapäeval fikseeritud maksete põhimõtet harva.
degree of invlidity - invaliidsusaste
Vigasuse või haiguse tagajärjel tekkinud rahateenimise suutlikkuse või võime alanemise määr, hinnatakse ametliku skaala järgi.
vt. earning capacity, loss of faculty
demogrant - demogrant
hüvitis, mida antakse puhtal kujul demograafilistest kriteeriumidest lähtudes, näiteks toetus teatud vanusest nooremate laste vanematele.
dependency insurance - hoolduskindlustus
Kindlustus pikaajalise hoolduse vajaduse puhuks vaimse või füüsilise puude ning vanadusnõtruse korral. Võib hõlmata hooldust nii kodus kui ka hooldeasutuses. Juurutatud kohustusliku sotsiaalkindlustuse liigina 1996. aastal Saksamaal ja võetud omaks mõnel naabermaal. Mujal esineb erakindlustusena.
dependant - ülalpeetav
Isik, kes sõltub teisest, tavaliselt abikaasast või vanemast ülalpidamise, heaolu või toetuste seisukohalt, saades kaudselt toetusi teisele isikule makstavate toetuste või hüvitiste näol.
dependancy ratio - ülalpeetavuse koefitsient
Mittetöötavate elanike arvu suhe töötavate elanike arvusse või pensionimaksu maksjate arvusse konkreetses skeemis. Esimest nimetatakse vahel demograafiliseks sõltuvusmääraks ja teist skeemi sõltuvusmääraks.
dependant's allowance - toitjakaotustoetus
Täiendava sotsiaalkaitse hüvitisena saadav tasu teatud kategooria ülalpeetavate sugulastega iskutele. Rahaline ülalpeetavus võib olla eeldatav või vajada tõendamist. Sageli on see piiratud abikaasa või lastega, kuid võib haarata laiemat ringi.
vt. death grant, death allowance
dependent child - ülalpeetav laps, alaealine
deretirement - tagasipöördumine aktiivsesse tööellu peale eelnevat erruminekut
Pensionile läinud isiku tagasipöördumine majandusliku tegevuse juurde. Võib kaasa tuua pensioni edasilükkumise, kui see on seotud errumineku tingimusega, et võib anda võimaluse suuremate pensioniõiguste omandamiseks.
vt. retirement condition
derived rights - omandatud õigused
Õigus hüvitisele teise isiku, nt. abikaasa või vanema, teenistuse või kindlustustusmaksete alusel.
vt. acquired right
disability - töövõimetus puude tõttu
vt. handicap, invalidity
disability benefit - töövõimetustoetus (hüvitise liik)
Puude või kroonilise haiguse tõttu töövõimetule isikule määratud toetus tema vajaduste katteks.
disability pension - töövõimetuspension
vt. invalidity pension
disability with attendance need - pideva hooldamise vajadusega puue
disabled person - puudega isik, vaegur, invliiid
vt. handicapped person
disaster relief - katastroofiabi
Rahalised või loonuselised hüvitised loodus- või muude katastroofide (nt. Tserobõli katastroofi) ohvritele sõltumata mingi kindlustusvormi olemasolust.
discretionary benefit - ühekordse otsusega määratud hüvitised
Rahaline toetus või teenus, mis on määratud omavalitsuse või eraorganisatsiooni otsustuse alusel. Toetuse määramiseks tarvilikud asjaolud ei ole seadusega täpselt määratud ja arvestavad individuaalset eripära.
disposable income - netosissetulek
Isiku sissetulek peale maksude ja kohustuslike sotsiaalmaksete mahaarvamist. Toetused võivad olla arvutatud isiku (leibkonna) neto- või brutosissetuleku (kogusissetuleku) põhjal.
disregard - välistus
Sissetulekud, mida ressursside testis ei arvestata. Võib käia teatud sissetuleku liigi (nt. sõjainvaliidustoetus) või teenitu teatud osa kohta.
vt. taper
domicilary care - hooldamine kodus
Teenused (nt. koduabiteenused) mida osutatakse inimestele nende kodus, vastandina päevahooldusele ja hooldusele hooldusasutuses.
vt. home help
domicilary services - avahooldusteenused, koduhooldus
vt. eelmine
drug abuse - narkootikumide kuritarvitamine
Narkootikumide ülemäärane ja kestev kasutamine, mis tavaliselt viib füüsilisele ja vaimsele sõltuvusele.
duration of benefits - toetuste kestus
Maksimaalne aeg, mille jooksul toetust, nt. töötustoetust makstakse. Toetuse kestus on sageli diferentseeritud vastavalt selle saaja (töö)panusele (kindlustusajale) ja vanusele.
early leaver - enneagne firma(tööandja)pensioni skeemilt lahkumine
Isik, kes lahkub firmaskeemilt enne pensioniiga, nt. töökoha vahetamisel. Mõnes riigis säilib neil seaduslik tagatis hüvitise säilimisele või õigus kanda hüvitised ühest skeemist teise üle.
vt. pension scheme, pension age
early pension - väljateenitud aastate pension
Teatud töötajate kategooriatele võimaldatav pension enne seaduslikku pensioniiga. Paljud skeemid näevad sel puhul ette vähendatud pensionimääga.
vt. pension age
 early retirement  - enneaegne erruminek, ootepension
Erruminek enne normaalset pensioniiga; sageli vähendatud pensioniga, mille eesmärgiks on anda võimalus või soodustada enneaegset erruminekut.
vt. eelmine
esrmarked tax - sihtsuunitlusega maks
vt. hypothecated tax
earning capacity - rahateenimise suutlikkus
Isiku võime teenida elatist; võib väheneda puude, tervise, stigma tõttu.
earnings ceiling (or participation) - sissetuleku lagi
Põhimõte, mille järgi kohustusliku sotsiaalkindlustussüsteemiga haaratakse töötajad, kelle sissetulek on alla teatava taseme. Kõrgema sissetulekuga isikud suunatakse kasutama erakindlustust.
vt. ceiling
earnings rule - teenimispiirang
Tingimus, mis piirab rahateenimist (palgalisel töökohal töötamist) pensioni kõrvalt. Tavaline avalikes sotsiaalkindlustusskeemides, aga haruldane eraskeemides. Seab tingimuseks errumineku mitte ühelt kindlalt töökohalt, vaid kõiglilt töökohtadelt. Erandiks võivad olla väikesed töötasud ja mõnikord ka üksikisikust ettevõtja tulud.
earnings related pension - tööpension, pensioniosak
Pension, mille saamise õigus arvutatakse isiku sissetulekute pealt ajal, mil ta oli majanduslikult aktiivne.
eligible - õigustatud
Isik, kel on seaduslik õigus taotleda teatud hüvitist.
vt. claimant
employer's pension - tööandja pension
Pension, mida tööandja tagab kõigile või teatud osale oma töötajatest. Tavaliselt nimetatakse seda kutsepensioniks, kuid see on eksitav, kuna enamus nn. kutseskeeme on üksiku tööandja skeemid (st. firmasisesed skeemid) ega kata kogu kutseala.
vt. occupational pension
employment condition - tööstaazitingimus
Teatud minimaalset töötamist nõudev tingimus toetuse saamiseks. Tavaline tööandja skeemides ja sotsiaalkindlustuse skeemide, kus pole kindlustusmaksete personaalset registrit.
employment creation - töökohtade loomine
Aktiivsele tööturupoliitikale on iseloomulik uute töökohtade loomine.
vt. employment measures
employment exchange - töövahendus(agentuur), tööbörs
Agentuur, mis pakub (tavaliselt tasuta) teenust tööd soovivatele töölistele ja töölisi soovivatele tööandjatele.
vt. labour exchange
employment injury - tööõnnetus
vt. occupational injury, industrial injury
employment measures (activ vs passiv) - tööturumeetmed (aktiivsed ja passiivsed)
vt. employment creation
employment policy - tööjõupoliitika, tööhõivepoliitika
entitlement - hüvitise saamise õigus
Seadusega ettenähtud õigus saada teatud hüvitisi (või soodustusi), mis laieneb isikult või isikute kategooriale, kes vastavad selle hüvitise (või soodustuse) määramise tingimustele.
vt. beneficiary
equivalence scale - võrldusskaala
Leibkonna teise täiskasvanu, eri vanuses laste jt. isikute sotsiaalabi määra või vanusepiiri suhe leibkonna esimese liikme või üksi elava tööealise isiku vastavasse näitajasse.
European Social Charter - Euroopa Sotsiaalharta
rahvusvaheline leping, mis tagab inimestele sotsiaalsed garantiid (kui riik neid lepigupõhimõtteid ise järgib)
exportable benefit - eksporditav hüvitis
Hüvitis, mida võidakse maksta väljaspool selle määranud riigi territooriumi. Enamus erahüvitisi on eksporditavad. Riiklikud hüvitised sageli mitte, kui puudub vastav kahe- või mitmepoolne kokkulepe, nagu näiteks Euroopa Liidu võõrtöölisi puudutavad regulatsioonid (EU Migrant Worker Regulations).
extra costs - lisaväljaminekud (laste, haiguse, puude tõttu)
vt. special costs
family allowance - peretoetus
Regulaarne rahaline toetus lastega perekondadele, kes vastavad selle saamiseks vajalikele tingimustele. Arvutatakse laste arvu ja nende vanuse ning vanemate abielulisuse põhjal.
family assistance - peresisene abitöö tegija
Mittepalgaline töötav pereliige talumajapidamises, pere-ettevõttes, nt. taluniku naine või täiskasvanud lapsed. Mõned sotsiaalkindlustuse skeemid annavad sellistele isikutele spetsiaalse kindlustusstaatuse.
family benefits - perehüvitised
Lastega perekondadele mõeldud spetsiifilised peretoetused ja muud hüvitised.
vt. family allowance
family centre - perekeskus
Lastega peredele ravi või sotsiaalset tegevust pakkub päevakeskus. Tavaliselt mõeldud mittetoimetulevatele peredele.
vt. day centre
family policy - perepoliitika
Valitsuse poliitika, mis tegeleb perede, eriti lastega peredega. Hõlmab sotsiaalkaitse-, maksu-, haridus- jms. poliitika ning demograafiapoliitika, kui see on olemas.
fee for service - teenustasu liik
Tavaliselt meditsiiniteenuste puhul rakendatav teenuste hinna määramise viis, kus eraldi arvestatakse iga teenuse elemendi (nt. analüüside, protseduuride jms.) maksumust.
vt. item of service fee
field of application - rakendusala
Juhtumid sotsiaalkindlustuses, mis on hõlmatud konkreetse kindlustusviisiga.
field of material application - kindlustusjuhtumi saabumise tunnused
Sotsiaalkaitse skeemiga hõlmatud riskid või sihtgrupid.
vt. contingency
fieald of personal application - sotsiaalkaitse skeemiga hõlmatud isikute ring
Isikute ring, kes saavad või võivad tulevikus saada hüvitist.
vt. field of application
final salary - pensioni arvutamise aluseks olev viimane palk
Palk viimaste töötatud aastate jooksul enne pensioniikka jõudmist või enne pensioniskeemi aktiivse liikme staatuse katkestamist (nt. töökoha muutmist). Paljud pensioniskeemid, olgu kohustuslikud või era-, kasutavad mõnd viimase palga varianti pensioni arvutamise alusena. See on tavaliselt viimase paari aasta keskmine palk, millest võivad olla välja jäetud mõned teenistusliigid, nt. lisatasud ja tasud üleajatöö eest. Võimalik on maksimumi või mõne muu piiri olemasolu.
vt. pensionable earnings, reference earnings
first pillar - esimene sammas
vt. third pillar
fixed benefit - fikseeritud summaga hüvitise skeem
fixed rate - fikseeritud maksete määr
flat rate - ühetaoline, fikseeritud suurusega hüvitis või kindlustusmakse
Mistahes muutumatu, fikseeritud rahaline määr.
flexible pension age - paindlik pensioniiga
Fikseeritud pensioniea vastand. Tavaliselt süsteem, millega võib pensionile minna teatud vanusevahemikus, kuigi on võimalikud ka teised paindlikkuse vormid.
vt. phased retirement, seniority pensions
flexible retirement age - paindlik errumineku iga
vt. retirement age
food stamps - toidutalongid
Talongid toiduainete ostmiseks, mida käsitletakse loonuselise hüvitisena. Võivad olla kindlat liiki toidukaupadele või kehtida teatud kauplustes või poodides. Kasutatakse laialdaselt USA-s.
foster care - lapse hooldamine kasuperes, asendusperes, tugiperes
Lapse eest hoolitsemine mõnes teises peres, mitte tema vanema(te) peres. Hoolekande vorm, mida sageli organiseerivad sotsiaalkaitse agentuurid alternatiivina lastekodudele. Mõnikord kasutatakse ka puudega täiskasvanud isiku või vanuri hooldamisel.
foster parent - kasuvanem
Isik, kes on kasuperes asendusvanemaks. Sageli talle makstakse, kuigi see on poolvabatahtlik tegevus.
fricrional unemployment - loomulik tausttöötus
Tuleneb tööjõu normaalsest liikumisest.
vt. structural unemployment
fringe benefits - ettevõttesisesed hüvitised
Osale või kõigile töötajatele tööandja poolt lisaks põhipalgale makstavad hüvitised, näiteks pensionimaksed, tervisehooldus või lõunasöök.
frozen pension - külmutatud pension
Väljateenitud õigus pensionile, mida ei maksta kohe, vaid pensioniea saabumisel. Kasutatakse kutseskeemides endiste töötajate puhul, kes pole veel pensionieani jõudnud. Mõnikord tuntud kui väljateenitud aastate pension.
vt. early leavers, preservation
full time empoyment, full time work - täistööajaga töötamine
vt. part time employment
fully-funded - fond, mille kohustused on täielikult kaetud
Juhtum, kus pensioniskeemil on piisavalt rahalisi reserve, mis tagavad kõik tema tulevased kohustused. Kuna see on paratamatule hinnanguline, tuleb leppida teatava veapiiriga. Rahastatuse taseme mõõtmiseks on mitmeid viise, mis on sobilikud täielikult kaetud kohustustega fondi iseloomustamiseks. Erapensioniskeeme puudutavad seaduslikud normid nõuavad tavaliselt mingit rahastatuse astet, mis võib olla väiksem kui täielik kaetus.
vt. funded pension scheme
fund - fond
a) Sotsiaal- või erakindlustuse hüvitiste maksmiseks reserveeritud rahasumma. Võib olla hallatav eraldi või osana vastava üksuse arvepidamisest. Fondist makstavad hüvitised ei pea tingimata olema fondeeritud selle sõna tehnilises mõttes.
vt. funded pension scheme
b) Sotsiaal- või erakindlustusskeemide fondide haldamiseks loodud organisatsioonid. Võivad tegelda ka sissemaksete kogumise ja hüvitiste maksmisega. Neile on sageli antud teatav autonoomia ning kohustuslike kindlustuste puhul võivad olla kolmepoolse juhtimise all.
funded pension scheme - kapitaliseeritud/fondeeritud pensioniskeem
Pensioniskeem, kus tööandja ja töötaja poolt tehtud maksed investeeritakse töötaja töökarjääri kestel, et akumuleerida fondi, mille eest erruläinud töötajale ostetakse pensioni.
funding - maksete kapitaliseerimine, fondeerimine
Maksete investeerimise süsteem, pensioniõiguste kogumisel. Tagab kohustuste täitmise ka siis, kui skeemi enam makseid ei tehta. Tavaline erapensioniskeemides, kuigi kasutatakse ka teisi süsteeme. Mõnikord nimetatakse seda kapitalisatsiooniks. Vastandiks on pensioniraha otsevoolu süsteem, mida kasutatakse tavaliselt seadusega kindlaksmääratud skeemides.
funeral grant matusetoetus
Hüvitis, mis antakse lahkunu omastele matusekulude osaliseks või täielikuks korvamiseks.
vt. death grant
general care homes - üldhooldekodu
Vanuritele ja puuetega isikutele elamiseks, hoolduseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutus.
vt. residential homes
general system/scheme - üldine süsteem/skeem
Kohustuslik sotsiaalkindlustuse süsteem, mis hõlmab kõiki töötajaid vastandina eri skeemides hõlmatutele. See on tavaline Bismarcki skeemis, kus lisaks üldisele süsteemile on arvukalt eri ametitele mõeldud eriskeeme.
vt. Bismarckian scheme, special scheme
government revenue - valistususe aastatulu
Riigi sissetulek maksudest, lõivudest ja tollidest.
grant - subsiidium, dotatsioon, garanteeritud toetus
vt. state subsidy
gross earnings - brutotasu/brutopalk
Teenitud raha hulk enne tulumaksu ja/või sotsiaalkindlustusmaksete mahaarvamist
group work - grupitöö
Sotsiaaltöö liik, kus inimesed kogunevad gruppidesse ja probleemide teadvustamiseks ning lahenduste väljatöötamiseks kasutatakse grupi interaktsioone, mitte üks-ühele suhet sotsiaaltöötajaga.
guaranteed income - garanteeritud miinimumsissetulek
Elatiseks vajalik minimaalne sissetulek, tagatakse vaesuse vältimiseks riigi poolt kõigile isikutele ja peredele.
guaranteed minimum - garanteeritud miinimumsissetulek
Elatiseks vajalik minimaalne sissetulek, tagatakse vaesuse vältimiseks riigi poolt kõigile isikutele ja peredele.
guaranteed minimum benefit - garanteeritud miinimumhüvitis
Toetus, mis ei saa olla alla kindlaksmääratud suurust.
vt. ka minimum period
handicap - invaliidsus, füüsiline või vaimne puue
vt. disability, invalidity
handicapped person - puudega isik, vaegur, invaliid
vt. disabled person
healt care benefits - hüvitis ravikulude tasumiseks
health care services - terviseteenused
health insurance - ravikindlustus
Kindlustus, mis maksab hüvitised haiguse või vigastuse korral ravikulude, kaotatud sissetuleku vms. kompenseerimiseks.
health policy - tervishoiupoliitika
Poliitika, mis on ellu kutsutud elanikkonna tervise hoidmiseks ja parandamiseks ning haigete ravi ja muude tervisega seotud meetmete korraldamiseks ja rahastamiseks.
health security scheme - tervishoiu skeem
Skeem, mis tagab ühiskonnas tervise kaitse ja arstiabi.
health service(s) - tervishoiusüsteem
Administratiivorganite, era- või avalike asutuste, personali jms. kogum, mis tegeleb haiguste vältimisega, haiguste raviga ja tervise järelvalvega.
home care - koduhooldus
Hooldusteenus kodudes elavatele inimestele puude, haiguse, kõrge ea vms. puhul.
vt. home help services
home help services - koduteenindus
Teenindus, mis kergendab kliendil kodus elamist. Koduteenindusena võidakse korraldada kodupõetaja või koduabilise poolt antavat tööabi, puudega inimese, vanuri või pikaajaliselt haige põetust ja hooldust tema kodus või erilisi tugiteenuseid. Koduteenindust kohaldatakse perekonna või üksikisiku vähenenud toimetulekuvõime, haiguse, sünnituse, vigastuse vms. tõttu.
home nursing - kodupõetus
Haigete, invaliidide või eakate inimeste proffessionaalne põetus nende kodus.
vt. home help services
horizontal repartition - horisontaalne tulude ümberjagamine. Ressursside ümberjaotamine ühiskonnas akttivselt töötavate ja sissetulekut omavate liikmete ning mittetöötavate (harilikult laste, vanurite ja invaliidide) vahel. Toimub teatud kutseala või valdkonda hõlmavate kindlustusfondide kaudu.
vt. vertical redistribution
horizontal redistribution - horisontaalne tulude ümberjagamine. Ressursside ümberjaotamine ühiskonnas akttivselt töötavate ja sissetulekut omavate liikmete ning mittetöötavate (harilikult laste, vanurite ja invaliidide) vahel. Toimub teatud kutseala või valdkonda hõlmavate kindlustusfondide kaudu.
vt. vertical redistribution
hostel - ühiselamu, internaat
Tagasihoidliku tasu eest kosti ja ulualust pakkuv eluase. Mõistet kasutatakse sageli asutuste puhul, mida peetakse teatud gruppide, nt. kodututele või hoolduse all olevatele noortele.
household - leibkond
Koos elavate ja ühiselt majandavate inimeste grupp. Mõistet kasutatakse sageli sotsiaalabi skeemides sissetuleku arvestamise üksusena. Kõik ühised majapidamised pole leibkonnad, nt. koos elavad samasoolised mittesugulased. Aga pereliikmeid, kes alaliselt perega koos ei ela, võidakse leibkonna liikmeteks lugeda.
vt. liable reletive, supported extended family
housing allowance - eluasemetoetus
Madala sissetulekuga isikutele või leibkondadele makstav toetus, mis katab taotleja normeeritud eluasemekulud. Makstakse üürnikule või majaomanikule.
housing benefit - eluasemetoetus
Madala sissetulekuga isikutele või leibkondadele makstav toetus, mis katab taotleja normeeritud eluasemekulud. Makstakse üürnikule või majaomanikule.
housing subsidy - eluaseme ehituskulude subsideerimine või hüvitamine
Harilikult avaliku võimu poolt tehtav makse ehituskulude katteks, peamiselt madala sissetulekuga leibkondadele. Võib olla alternatiiviks või täienduseks eluasemetoetusele.
vt. housing allowance
hypothecated tax - sihtotstarbeline
Maks, millest laekuv tulu on reserveeritud teatud otstarbeks. Kohustuslik sotsiaalkindlustusmaks on suuresti sihtotstarbeline maks ja seda täiendavad mõnikord sotsiaalkaitsele reserveeritud tuluga erimaksud (nt. alkoholimaks) või protsent kehtestatud maksust, nt käibemaksust.
impairment - kahjustus
Mõne anatoomilise, füsioloogilise või psühholoogilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle.
vt. disability
incapacity for work - töövõimetus
Olukord, kus isik on kahjustuse, haiguse või õnnetuse tagajärjel kaotanud osaliselt või täielikult võime tööd teha.
vt. disability
income - sissetulek
Ressursside kogum, mida isik või leibkond saab raha, kaupade või teenustena. Maksude või hüvitiste arvutmisel tavaliselt ei arvestata sissetulekuna kodus osutatavaid teenuseid (nt. lapsehoidmine), kuigi võidakse ka arvestada, kui neid osutab tööandja. Sissetulekut eristatakse kapitalist, mis on rikkuse kogum ja mille väärtuse kasvu tavaliselt sissetulekuna ei käsitleta, ehkki teda võib selleks konverteerida.
income maintenance - sissetuleku taseme säilitamine, toimetulekutagatis
Pensionide ja toetuste abil harjumuspärase sissetuleku tagamine, mida arvestatakse sageli protsendina eelnevast sissetulekust.
income security - sissetuleku taseme säilitamine, toimetulekutagatis
Pensionide ja toetuste abil harjumuspärase sissetuleku tagamine, mida arvestatakse sageli protsendina eelnevast sissetulekust.
income redistribution - tulude ümberjagamine
Sissetulekute ümberjaotamine sotsiaalsete gruppide vahel maksu- ja sotsiaalkaitse-süsteemide kaudu.
vt. horizontal redistribution, vertical redistribution
income related benefit - sissetulekust sõltuv hüvitis
Hüvitis, mille saamise õigus ja arvutamise viis on pöördvõrdelises seoses muu sissetulekuga.
vt. means test
income test - sissetuleku kontroll
Standard, mille järgi mõõdetakse isiku sissetulekuid, tavaliselt näitamaks, et isikul on õigus saada hüvitisi.
vt. means test
indexation - indekseerimine
Põhimõte, mille järgi hüvitise suurust automaatselt muudetakse vastavalt hindade, palkade vm. näitajate muutumisele.
vt. cost of living index
individual pension scheme - individuaalne pensioniskeem
Tavaliselt pensionileping, mis sõlmitakse isiku ja finantsasutuse vahel. Sotsiaalkindlustusskeemid ja enamus tööandja skeeme on grupiskeemid, kuid mõned tööandja skeemid võivad kõigi või osade töötajate jaoks omandada individuaalsete lepingute vormi.
vt. personal pension scheme
industrial accident - tööõnnetus tootmises
vt. occupational accident
industrial disease - kutsehaigus
vt. occupational disease
industrial injury - tööõnnetuse tagajärjel saadud vigastus-
vt. occupational injury
industrial injury insurance - tööõnnetuskindlustus
vt. occupational insurance
industrial misconduct - töölepingu rikkumine, töödistsipliini rikkumine
Käitumine, mis õigustab töökohalt vallandamist. Isikut, kes on töötu töölepingu rikkumise tõttu, ei loeta tavaliselt mittevabatahtlikult töötuks ja seetõttu ei tarvitse tal olla õigust töötushüvitistele. See õigus võib puududa ka teatud aja jooksul.
vt. unfair dismissal
individual /earnings) coefficent - individuaalne (töötasu) koefitsient
Graafik, mis näitab suhet isiku sissetulekute ja grupi, kuhu isik kuulub (nt. kõik töötajad või kõik kindlustatud) töötasude vahel teatud perioodi vältel. Kasutatakse pensioniõiguste väljaarvutamiseks ning inflatsiooni ja üldise hindade tõusu tagajärgede kontrollimiseks. Pensioni aluseks olevat sissetulekute arvestamise perioodi tulusid arvestav koefitsient arvutatakse pensionieas ja rakendatakse jooksva aasta grupi keskmisele. Meetod arendati välja Saksamaal ja praegu rakendatakse seda tööpensioniskeemides.
vt. pension formula, reference earnings
infirmity - nõtrus, jõuetus
Vähemspetsiifiline kui töövõimetus. Tavaliselt mõistetakse selle all üldist võimekuse langust vanaduses.
vt. disability
in-kind benefit - loonuseline ehk esemeline hüvitis
Hüvitised, mis antakse kas kaupade (esemete) või teenustena, mitte rahana.
vt. benefit in kind
in-patient care - statsionaarne ravi meditsiiniasutustes
vt. out-patient care
institutional social protection - institutsionaalne sotsiaalkaitse
Väljakujunenud sotsiaalsete institutsioonide süsteemine toimiv sotsiaalkaitse vastandina jääkpõhimõttel toimivale sotsiaalkaitsele, mis pakub varuväljapääsu juks, kui muud võimalused toimetuleku kindlustamiseks puuduvad. Institutsionaalses süsteemis on hüvitised enamasti märgatavalt üle minimaalselt hädatarviliku.
vt. residual social protection
insurance - kindlustus
Leping, mille alusel kindlustaja (füüsiline või juriidiline isik) garanteerib kindlustatule täieliku või osalise hüvituse ühekordse või perioodiliste väljamaksetena lepingus kokkulepitud tingimuste saabumisel. Kindlustatu omalt poolt kohustub tasuma kindlaksmääratud sissemakseid kokkulepitud aja jooksul.
insurance incident - kindlustusjuhtum
Juhtum, mis annab kindlustusskeemis aluse kindlustusnõudele, tavaliselt kasutatakse seoses õnnetuskindlustusega.
insurance number - kindlustatu kood
insurance period - kindlustusperiood
Ajavahemik, mille kestele kindlustatu tegi või tema nimel tehti sissemakseid kindlustusskeemi. Enamus sotsiaalkindlustusskeeme nõuavad hüvitise saamiseks teatud minimaalse pikkusega kindlustusperioodi. Maksete tegemine võib jätkuda ka pärast esialgse kokkulepitud tähtaja saabumist, näiteks töötamisel pensionieas.
vt. assimilated period
insurance premiums - kindlustusmaksed, kindlustuspreemiad
Summad, mida maksab poliisi omanik, nt. töötaja või tööandja, et hoida poliisi jõus ja tagada sellega kaitse jätkumine.
insured employment - kindlustusmaksetega haaratud töökohad
insured person - kindlustatu, kindlustatud isik
Isik, kes on kindlustusmaksete personaalse registri, teise isiku (ülalpidaja) registri või mõnel juhul kindlustatud töökohal töötamise alusel õigustatud toetust saama.
vt. protected person
invalidity - invaliidsus
Füüsiline või vaimne defekt, nõtrus või puue, mis kahjustab või vähendab inimese suutlikkust elada normaalset elu ja töötada.
vt. disability, handicap
invalidity pension - töövõimetuspension, sõjainvaliidi pension
Pension, mida makstakse katmaks sellise isiku vajadusi, kes püsiva füüsilise või vaimse puude tõttu ei ole võimeline töötama.
invalid vehicle - invaliidi sõiduk
Sõiduk kasutamiseks puudega inimesele. Kas spetsiaalselt puudega isikule loodud või selleks kohandatud auto. Loonuseline toetus, mis kuulub mõnikord invaliidsustoetuse või meditsiinilise hoolekande skeemidesse.
job search assistance - tööotsimisabi
Rahaline abi, nt. sõiduraha tööintervjuust osavõtuks.
jobseekers allowance - abi tööotsijatele
Kindlustus- ja sotsiaalabi hüvitiste ühendvorm töötutele, sisse viidud USA-s 1996.a.
jurisdiction - jurisdiktsioon
Valitsusinstitutsiooni seaduslik võim valitseda ja seadust/õigust kindlates piirides kohaldada.
labour exchange - töövahendus
vt. employment exchange
labour force - majanduslikult aktiivne elanikkond; tööjõud
Majandustegevusega seotud või selleks valmisolevate isikute koguhulk. Isikuid, kes on seotud mitteformaalse majandustegevusega ("potipõllundus", kaubitsemine turul, illegaalne tegevus) ei arvestata tavaliselt ametlikus statistikas, kuid faktiliselt on nad osa tööjõust.
vt. active population, workforce
labour force partitipation - tööjõus osalemine
Osalus majandustegevuses või selleks valmisolek. Tööjõus osalemise määr mingis riigis sõltub põhiliselt naiste tööhõivest ja pensionieast ning päevaõppes õppivate õpilaste-üliõpilaste osatähtsusest.
labour market policy - tööturupoliitika
Valitsuse üldine poliitika tööd otsivate isikute toetamisel ja tööhõive edendamisel.
vt. active employment policy, passive employment policy
labour market services - tööturuteenused
Töötule antav abi, mille eesmärgiks on soodustada tema tööleasumist ja konkurentsivõime tõstmist tööturul; tööandjale antav toetus töökohtade loomiseks või säilitamiseks.
leakage - hüvitiste leke
Hüvitiste kalduvus sattuda gruppidele, kes ei ole esmased hüvitise saajad skeemi loojate vaatevinklist, nt. madala sissetulekuga gruppidele mõeldud subsideeritud kaupade ja teenuste tarbimine kõrgema sissetulekuga gruppide poolt.
vt. subsidized goods
liable relative - kohustatud sugulane
Pereliige, kes on seadusega kohustatud vastutama teiste pereliikmete majandusliku toimetuleku eest.
vt. dependant
lifetime earnings - eluaegne töötasu
Kogu tööelu jooksul teenitud töötasu. Võib olla viimase palga asemel tööpensioni arvutamise aluseks. See võib olla kasulik pensionärile, kelle palk ei kasvanud tööelu jooksul. Võimaldab ka keskmiste pensionikulutuste vähendamist, sest üldiselt töötasu kasvab vanusega.
vt. final salary, reference earnings
living allowance - toimetulekutoetus
vt. allowance
living standard - elustandard
vt. standard of living
lone parent - üksikvanem
vt. one parent
long term benefit - pikaajaline hüvitis
Hüvitis, mida määratakse pikaks perioodiks, erinevalt lühiajalisest (ühekordsest) toetusest.
long term care - püsiv hooldus
Hooldus või ravi, mida vajatakse ka perioodi jooksul või alaliselt.
long term care insurance - püsiva hoolduse kindlustus
vt. dependency insurance
long term unemployed - pikaajaline töötu
Isik, kes on arvel tööotsijana ning ei leia tööd ega oma töiseid sissetulekuid ning kelle töötu abiraha maksmine on lõppenud.
looked after child - hooldusalune (hooldusel) laps
vt. child in care
loss of earnings capacity - rahateenimisvõime kaotus
Töövõimetustoetuse suuruse määramise meetod. Alternatiiv võimete kaotuse määramise meetodile.
vt. disability benefit, earning capacity, loss of faculty
loss of faculty - võimete kaotus (õnnetuse, haiguse tagajärjel)
Elu nautimiseks vajalik vaimse või füüsilise võime kaotus (nt. moonutatud välimust võib lugeda võime kaotuseks). Töövõimetustoetuse arvutamisel on see alternatiivne meetod rahateenimisvõime kaotuse hindamisele.
vt. loss of earning capacity
loss of income - sissetuleku kaotus
lump sum payment/benefit - ühekordse summaarse hüvitisena väljamakstav toetus
vt. one-off payment
maintenance liability -ülalpidamiskohustus
Kohustatud sugulase kohustus toetada teisi leibkonna liikmeid. Kasutatakse tavaliselt isa kohustuse kohta toetada oma laste ema ja ülalpeetavaid lapsi. Suur osa sotsiaalkaitseagentuuride tööst on suunatud sellele, et kindlustada oma perekonna juurest äraolevate isade ülalpidamiskohustuse täitmise kindlustamine.
vt. liable relative, maintenance payment
maintenance payment - ülalpidamistoetus
Rahaline toetus perekonna hüljanud abikaasalt või isalt naisele (abikaasale) ja/või lastele.
maternity benefit - ema(dus)toetus (hüvitise liik)
Naistöötajatele ja -ettevõtjatele sünnitusele eelneval ja järgneval perioodil makstav toetus.
maternity leave - emaduspuhkus (rasedus- ja sünnituspuhkus)
Seadusega garanteeritud ajutine töölepingu katkemine, et last ootav ema saaks sünnitada ja lapse eest hoolitseda.
maturity (of the pension scheme) - küpsuse saavutanud pensioniskeem
Pensioskeem, milles sisse- ja väljamaksed ona tasakaalus. Fondeeritud pensioniskeemis ületab sissemaksetest saadav tulu esimestele aastatel väljamaksed, kuna algul ei ole pensionäre, ehkki sissemaksjaid võib olla palju. Seda kutsutakse harilikult ülesehitusfaasiks. Lõpuks on ainult pensionärid ja pole maksjaid - see on hääbumisfaas. PAYG süsteem on kohe küps ja eeldatavasti jätkub see igavesti.
vt. pay-as-you-go pension scheme
meals on wheels (service) - toitlustamisteenus (supiköök, soe-toit-koju)
Avalik või erateenus vanurite ja invaliidide toitlustamiseks.
means test(ing) - ressursside (elatusvahendite) hindamine
Kontroll toetuse taotleja sissetulekute või ressursside vastavuse hindamiseks hüvitise saamiseks määratud tingimustele.
vt. income test
means -tested benefit - ressursside (elatusvahendite) hindamisel põhinev hüvitis. Hüvitis, mida makstakse juhul, kui selle saaja sissetulek või ressursid on teatud tasemest (vaesuspiirist või ametlikust toimetulekupiirist) allpool.
medical benefit - ravitoetus (hüvitise liik)
Toetused haiguste või vigastuste ravimiseks ja rehabilitatsiooniks, raviteenuste ja ravimite eest tasumiseks.
medical care - ravi, arstiabi, meditsiiniabi
Meditsiiniasutuste kaudu pakutavad raviteenused. Haiguste või vigastuste ravi, mida viib läbi arst. Rangelt võttes ei ole parameditsiinilise või põetuspersonali osutatud tervishoiuteenused arstiabi, kuid termineid medical care ja health care kasutatakse sageli sünonüümidena.
medico social assessment - meditsiinilis-sotsiaalne töövõimetuse taseme määramine. Isiku normaalse elutegevuse võime hindamine arsti jt. asjatundjate, sh. sotsiaaltöötaja poolt määramaks õigust saada hüvitist (näiteks hooldustoetust).
mental handicap - vaimne puue
Isiku arukuse vähenemine, mis on tekkinud väärarengu või ajukahjustuse tõttu ja mis kahandab isiku töövõimet või välistab tema töötamise.
mentally retarded - vaimse arengupeetusega isik
migrant worker - võõrtööline, hooajatööline
Isik, kes rändab ühest riigist teise tööleasumise või tööotsimise eesmärgil. Ränd- või hooajatööline Ameerikas. Hõlmatud EL võõrtööliste lepetega (Migrant Worker Regulations)
minimum benefit - minimaalne hüvitis
Sissetulekust sõltuvate vm. muutuvate hüvitiste arvutamisel kehtestatud madalaim hüvitise tase.
minimum benefit/pension - miinimumpension
Vähim pension või hüvitis, mida makstakse kui teatud põhitingimused on täidetud. Näiteks võib saada miinimum-tööpensioni tingimusel, kui on tehtud teatud arv sissemakseid või töötatud minimaalne arv aastaid.
mixed type benefits - segatüüpi hüvitised
Hüvitised, mis jäävad sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalabi vahepeale. Hüvitiste tüüp, mis loodi EL võõrtööliste lepete (Migrant Worker Regulations) täitmiseks ja hõlmavad sotsiaaltagatisi, kuid ei puuduta sotsiaalabi. Segatüüpi hüvitised jäävad selle poolest osaliselt kokkuleppe sisse, et nad on avatud võõrtöölistele, kuid pole eksporditavad. Segatüüpi on mitmesugused sissemakseteta ja elatusvahendite hindamiseta makstavad hüvitised, eriti invaliididele.
mobility allowance - transporditoetus
Toetus, mis makstakse puudega isikule, et kompenseerida talle puude tõttu lisandunud transpordikulusid. Sageli makstakse seda alternatiivina invaliidi sõiduki hankimisele.
vt. invalid vehicle
mutuality - kasumit mittetaotlev eneseabi ühing
Nt. vastastikusel abil põhinev erakindlustus, mis pakub töölisklassidele odava kindlustuse võimalust.
vt. voluntary organization
national pension - rahvapension, kodanikupension
Rahaline sotsiaalkindlustushüvitis, mida makstakse isikule, kelle õiguslik seisund vastab seaduses sätestatule ning kellel puudub õigus teist liiki pensionile (nt. tööpensionile)
natural parent - lihane vanem, bioloogiline vanem
Ka biological parent, birth parent. Isik, kes on lapse ema või isa, sõltumata sellest, kas ta kannab vanemlikku vastutust. Terminit kasutatakse sageli eristamaks lihast vanemat adoptiivvanemast või vanemliku vastutusega asutusest.
vt. parent
needs test - vajaduste hindamine
Sotsiaalabi skeemis hüvitise suuruse määramise ühe etapina kasutatav vajaduste hindamine. Tehakse tavaliselt koos elatusvahendite testiga; menetlust oleks sel juhul õigem nimetada elatusvahendite ja vajaduste hindamiseks. Tavaliselt kasutatakse koefitsiente erinevas vanuses isikutele ja teatud olude puhul (nt. üksikvanemale, invaliidile) ning ühekordset otsustamist.
vt. means test, scale rate
net earning - netosissetulek
Sissetulek pärast maksude ja kohustuslike kindlustusmaksete mahaarvamist.
non-contributory - kindlustusmaksetel mittepõhinev
Adj. kirjeldab avalikku või eraskeemi, mida ei finantseerita personaalsetest (isiku) maksetest, vaid tavaliselt riigi või tööandja üldisest tulust. Mõnikord kasutatakse eristamaks sotsiaalabi sotsiaalkindlustusest.
vt. contributory
non-employed - tööga mittehõivatud (mitteaktiivsed)
Ka unoccupied. Termin, mida sageli kasutatakse isikute kohta, kes ei tööta ega ole ka eraettevõtjad ning pole hõlmatud kohustusliku sotsiaalkindlustuse skeemiga. On tavaline, et paljud mittetöötavaid inimesed võrdsustatakse töötavate staatusega (nt. töötud või pikka aega haiged isikud). Teiselt poolt võivad paljud nn. mitteaktiivsed ka töötada, kuid sotsiaalkindlustusskeem ei käsitle seda töötamisena.
vt. assimilated periods
non-profit organization - kasumit mittetaotlev organisatsioon
nursing home - hooldekodu
Avalik või erakodu nt. vanurite eest hoolitsemiseks, kes ei vaja haiglaravi, aga ei suuda ise enda eest füüsilise ja/või vaimse nõtruse tõttu hoolitseda.
occupational accident - tööõnnetus
Tööga seoses juhtunud õnnetus, mis tekitas vigastuse ja mille puhul saab taotleda toetusi või kahjutasu. Enamasti on kindlustusega kaetud ka teel kodust tööle ja töölt koju toimunud õnnetused.
occupational benefit - kutsetoetus (hüvitise liik)
Toetus, mis tuleb kutsepõhisest (kohustuslikust või tööandja) sotsiaalkaitseskeemist.
vt. occupational social insurance
occupational disease - kutsehaigus
Haigus, millesse haigestuti töösuhetes olles. Võib anda aluse kindlustushüvitise saamiseks. Harilikult on igas riigis ametlik kutsehaiguste (st. töötamisega seotud põhjustel tekkinud haiguste) nimistu. Muudel juhtudel peab ohver tõestama põhjuslikku seost töötamisega.
vt. occupational injury benefit
occupational disability - tööinvaliidsus
Tööülesande täitmisel tekkinud vigastus.
occupational injury - töövigastus
Tööülesande täitmisel tekkinud vigastus.
occupational injury benefit - töövigastuste puhul makstav (kindlustus) hüvitis
Seadusega ettenähtud hüvitis, mida makstakse tööõnnetuse või kutsehaiguse ohvrist töötajale või tema ülalpeetavatele. Põhiliselt invaliidsuspension, kuid ka spetsiaalne haigushüvitis, toitjakaotushüvitis ja soodusravi (nt. vabastamine ravitasust).
occupational injury insurance - tööõnnetuskindlustus
Tavaliselt tööandja maksetel põhinev kohustusliku kindlustuse skeem, mis hõlmab õnnetusi tööl ja haigestumisi töösuhte tõttu. Enamikus, kuid mitte kõigis arenenud riikides on spetsiaalsed sotsiaalkindlustusskeemid selliste õnnetuste ja haiguste puhuks, eraldi üldistest haigus- ja invaliidsusskeemidest.
occupational pension - kutsepension
Tööandja või firma poolt töötajale errumineku järel makstav pension, tuleneb töötaja ja tööandja kogutud maksetest. Sageli kindlustab skeem töötaja surma puhul ülalpidamise abikaasale ja alaealistele lastele.
old age benefit - vanadustoetushüvitis, elatusraha vanuritele
old age pension - vanadupension
Rahaline sotsiaalkindlustushüvitis, mida makstakse isikule, kelle õiguslik seisund, vanus ja pensionikindlustusstaaz ja/või pensioniõigulik staaz vastavad seadusega sätestatud nõuetele.
vt. age pension
one-off payment - ühekordne toetus
Nt. tööõnnetusest tuleneb kutsetoetus ühekordse väljamakse vormis. Vastand perioodiliselt makstavatele hüvitistele.
vt. lump sum payment, occupational benefit
one parent family - ühe vanemaga pere
vt. single parent, lone parent
orphan - orb
Alaealine laps, kelle üks või mõlemad vanemad on surnud. Orvul võib olla õigus toitjakaotuspensionile omandatud õiguse alusel.
vt. survivor's pension, derived right
orphanage - lastekodu
Algselt orbude varjupaik. Tänapäeval tavaliselt kodu iga liiki normaalsest pereelust ilmajäänud lastele. Termin on asendumas sõnaga children's home (vt.).
out of time - taotluse hilinemine
Enamus kindlustusskeeme nõuavad, et taotlused oleksid tehtud teatud aja jooksul pärast juhtumit. Hilinenud taotlejad võivad kaotada õiguse kogu hüvitisele või hüvitise maksmisele kaotatud aja eest tagasiulatuvalt.
vt. application for benefit
out-patient care - avaravi, ambulatoorne ravi
vt. in-patient care
owner-occupied housing - elamine endale kuuluvas majas või korteris
Olukord, kus majas elab omanik, mitte rentnik/üürnik.
parent - (lapse)vanem
Enamasti täiskasvanu, kes on lapse bioloogiline vanem või kes on lapse adopteerinud ja kellel on seaduslik kohustus lapse eest hoolitseda ning kindlustada teda materiaalselt. Riigiti on erinevad õigused otsustada lapse harimise ja üleskasvatamise üle. Mõnel juhul võib teatav organisatsioon, näiteks sotsiaalkaitseamet, võtta endale vanema juriidilise staatuse laste suhtes, kellel pole rahuldaval määral vanemate hoolitsust - sageli selleks, et korraldada lapsendamist.
vt. natural parent, adoptive parent, adoption
parental leave - lapsehoolduspuhkus
Puhkus, mida võib võtta nii ema kui isa tavaliselt pärast emadupuhkuse või lapsenduspuhkuse lõppu. Vanem võib saada rahalist hüvitist, mis katab täielikult või osaliselt sissetuleku kaotuse. Mõnes skeemis võib ka vanavanematel või teistel sugulastel olla õigus lapsehoolduspuhkusele, kui nad katkestavad töötamise lapse eest hoolitsemiseks.
vt. maternity leave, care leave, child care leave
partial pension - osaline pension
Pension, mida makstakse siis, kui isik on ainult osaliselt oma töökoormust vähendanud.
vt. flexible retirement age
partial unemployment - osaline töötus
Olukord, kus täiskohaga (põhikohaga) töötajad on sunnitud töötama poolel kohal või lühendatud tööajaga, olles valmis asuma tööle täiskoormusega. Niisugustel töötajatel on mõnede skeemide puhul õigus saada hüvitisi.
part time employment - osa-ajaga töö
Korraline töökoht, kus on vähem töötunde kui täistöökohal. Täistöökoha definitsioon on skeemiti erinev ja võib olla väiksem kui enamiku tööjõu jaoks on normaalne töökoormus. Definitsioon on sageli oluline, sest (1) paljud eraskeemid ja kohustuslikud skeemid välistavad poole kohaga töötajad ning (2) on tavaks keelata hüvitisesaajatel täistöökohti võtta. Osa-ajaga töötajate välistamine on Euroopa Liidus kuulutatud ebaseaduslikuks kui üks soolise diskrimineerimise vorme.
vt. full time employment
passive employment policy - passiivne tööturupoliitika
Mittetöötavatele isikutele finantstoetuse andmine töötuskindlustuse, sotsiaalabi jne. kaudu, erinevalt aktiivsest tööturupoliitikast.
vt. active employment policy
patient - patsient
Meditsiiniabi saav isik.
vt. medical care
patient charge - kulude osaline tasumine patsiendi poolt
vt. charge
pay-as-you go pension scheme, PAYG - PAYG-süsteem, pensioniraha otsevoolu süsteem. Süsteem, kus aktiivselt töötavate isikute ja/või maksumaksjate sissemaksed sotsiaalkindlustusskeemi makstakse suuremas osas hüvitistena välja sama aasta jooksul.
vt. funded schemes, maturity
payroll tax - sotsiaalmaks
Tööandja poolt kohustuslikku sotsiaalkaitse süsteemi tavaliselt töötajate brutopalgalt (palgafondilt) makstav makse.
pension age - pensioniiga
Vanus, millal määratakse tavaliselt pension või millest lähtudes arvutatakse ennetus- või edasilükatud pensioni. Siit tulenevalt ei pruugi normaalne vanus olla tavaline vanus. Pensioniiga ja errumineku iga võivad kokku langeda, aga see ei pruugi nii olla; paljudes maades on saanud tavaliseks minna errru enne pensioniiga. Vanus võib olla fikseeritud kõigile skeemi liikmetele ühtmoodi või erinevalt meestle ja naistele.
vt. anticipated pension, deferred pension
pension formula - pensionivalem
Pensioni arvestamise valem, mida sageli väljendatakse algebraliselt. Arvestab teatud maksete tasumist või teenistuse kestust, maksete või sissetuleku taset teatud perioodi jooksul, suurust ja aastakoefitsenti.
vt. reference earnings, accrual rate
pension plan - pensioniplaan
Sisse- ja väljamaksete kord individuaalse pensionikindlustuse puhul.
pension scheme - pensioniskeem
Skeem, mis kannab hoolt pikaajalise hüvitise maksmise eest vanas eas, errumineku korral või invaliidsuse puhul ning sageli ka toitjakaotushüvitiste maksmise eest.
vt. personal pension scheme
permanent assistance - kestev abi
Kestev sissetulekutoetus isikutele, kel pole teisi ressursse oma vajaduste rahuldamiseks. Tavaliselt ei ole seotud isiku poolt tehtud kindlustusmaksetega.
personal contribution record - isiklik kindlustarve
Kindlustatud isiku arvele tehtud maksete register. Erinev tööandja registrist, mis pole omistatud konkreetsele töötajale.
personal pension scheme - individuaalne pensioniskeem
personal social services - üksikisikule osutatav sotsiaalteenus
Teatud gruppidele, nt. vanuritele, puudega isikutele või lastele ette nähtud teenused enamast eriprobleemide korral. Sisaldab institutsionaalset ja päevahooldust, koduteenuseid ning mitmeid teisi sotsiaaltöö vorme.
pharmaceutical benefit - ravimisoodustus
Arsti poolt välja kirjutatud ravimite väljastamine teatud isikute kategooriatele tasuta või hinnasoodustusega, kusjuures ravimi tegeliku hinna ja soodustatud hinna vahe kaetakse sotsiaalkindlustuste vahenditest.
phased retirement - järkjärguline erruminek/pensionileminek
Süsteem, kus osalist pensioni makstakse töökoormuse järkjärgulise vähendamise korral. Tavaliselt eelneb see täielikult pensionilejäämisele.
pilot project - pilootprojekt
Eksperimentaalne näidisprojekt, millega kontrollitakse ühte või teist ideed ja mis on mõeldud teistele järgimiseks.
poor law - vaeste(hoolekande)seadus
Enna kahekümnenda sajandi keskpaika eksisteerinud ja peamiselt kohalikest maksudest finantseeritud sotsiaalabiprogrammide kohta kasutatud nimetus, sageli halvustava maiguga.
poverty - vaesus
Olukord, kus isikul on ressursse talutavast miinimumist vähem, s.o alla absoluutse vaesuse piiri. Võib olla seotud konkreetse ressursi puudumisega (kütusepuudus jne.).
vt. absolute poverty, relative poverty
poverty gap - sissetulekute vajak
Vahe, mille võrra enne ja pärast sotsiaaltoetusi jääb perekonna või isiku sissetulek vaesuspiirist allapoole. Sageli kasutatakse seda mõistet üldiselt, et tähistada kogusummat, mis on vajalik kõigi vaesuses olijate sissetulekute tõstmiseks vaesuspiirini.
vt. poverty line
poverty line - vaesuspiir, vaesuslävi, toimetulekupiir
Kindlaksmääratud sissetulekute tase, millest allpool oleva sissetulekuga inimesi käsitletakse kui absoluutselt vaeseid. Eestis nimetatakse toimetulekupiiriks.
poverty trap - vaesuslõks
Olukord, kus sotsiaalhüvitised ei soodusta vaesuse vähendamist. Madalapalgalisele töökohale asudes võivad töökulud, maksud ja teenistusest mahaarvatavad maksed ning hüvitiste vähenemine kahandada sissetulekut.
pre-payment of benefits - hüvitiste eest tasumine
Kapitaliseeritud toetuste skeemis kasutatav praktika, kus maksjad loovad fondi, mille abil on võimalik katta tulevasi kohustusi.
vt. funded scheme
pre-retirement scheme - pensionieelne skeem
Väljaspool põhilist sotsiaalkindlustuse skeemi organiseeritud hüvitiste süsteem enneaegse errumineku tarvis. Sageli kehtib lühikest aega. Tavaliselt kasutatakse vanema tööjõu sotsiaalkindlustusteks majandusliku languse ajal, et luua töökohti noorematele töötajatele.
prescription - retsept
Tähik (kviitung), mis määrab ravimi valmistamise ja kasutamise korra. Selle kirjutab tavaliselt arst. Enamikus riikides on paljud ravimid saadaval üksnes retseptiga. Kohustusliku tervisekaitseskeemi korral antakse tasuta või soodushinnaga ainult retsepti alusel väljastatavaid ravimeid.
prescription charge - retseptitasu
Ravimi saaja poolt makstav hind ravimi väljakirjutamise eest. Võib olla nii fikseeritud hind kui ka ravimi hinnaga proportsionaalne hind.
prescribed drug/medicament - ainult retsepti alusel väljastatav ravim
presence requirement - kohalviibimise nõue
Toetuse saamiseks esitatav nõue elada kindlaksmääratud territooriumil (nt. teatud riigis või omavalitsuse territooriumil).
vt. residence requirement
presence test - paiksustest
vt. residence test
preservation - õiguste säilitamine
Nende isikute pensioniõiguste säilitamine või külmutamine, kes lahkuvad skeemist enne pensioniiga. Tavaliselt kasutatakse seda kutsealastes skeemides, sageli seadusliku nõudena. Säilitatud õigused võivad kuuluda ümberhindamisele.
vt. occupational schemes
preventive health care - ennetav tervishoid
Haiguste ennetamisele suunatud meditsiiniteenused (nt. vaktsineerimine).
preventive social care - preventiivne sotsiaalhooldus
Ennetav sekkumine sotsiaalprobleemidesse, nt. lapsevanemate koolitus, noorsooprogrammid jms.
primary health care - esmatasandi tervishoid
Üldarstide (perearstide), õdede ja teiste esmatasandi tervishoiu spetsialistide poolt pakutavad tervishoiuteenused.
private insurance - erakindlustus
Erakindlustusturu poolt pakutav kindlustus.
private insurance scheme - erakindlustusskeem
Vabatahtlik või kohustuslik erakindlustusskeem, kus üksikisikud osalevad individuaalse kindlustuslepingu alusel.
vt. private insurance
private pension scheme - erapensioniskeem
Täiendav pensioniskeem, mille on vabatahtlikult loonud kas tööandja oma töötajate kasuks või millega üksikisik on liitunud oma pensioni kindlustamiseks.
vt. pension scheme
privileged pension - lisa(eri)soodustustega pension
Pension, mida makstakse teatud ametite puhul või muudele sotsiaalsetele gruppidele soodsamatel tingimustel kui tavalist pensioni, nt. varajane pensioniiga. Nõukogude pensioniskeemi iseärasus, mis on kasutusel mõnedes Kesk-Euroopa ja SRÜ riikides.
probation officer - kriminaalhooldusametnik
Kohtusüsteemis töötav sotsiaaltöötaja.
vt. probation service, social worker
probation, probation service - kriminaalhooldus
Sotsiaaltöö teenus süüdimõistetud, kuid karistusest tingimisi vabastatud isikutele. Vanglast või rahatrahvist vabastamise tingimus on, et nad annavad aru kriminaalhooldusametnikule ja järgivad tema korraldusi. Töö on suunatud seaduserikkumise kordumise vältimisele. Tavaline esmakordselt seadust rikkunute, eriti noorte puhul.
procured family care - tagatud perehooldus
Lapse või noore andmine mõne pere hoolde, mis ei ole tema päritolupere, et kaitsta last hülgamise või muu kahju eest. Last võib perehooldusele anda ka ilma asjaosaliste nõusolekuta.
vt. foster care, adoption
protected person - kindlustatud, kindlustatu isik
Isik, kellel on mingis sotsiaalkaitseskeemis potentsiaalselt õigus saada hüvitist. Kui skeem on korraldatud kindlustuse baasil, kasutatakse tavaliselt nimetust insured person.
protracted illness - pikenev haigus
Pikka aega kestev haigus, mis siiski ilmselt ei kujune pidevaks seisundiks. Mõnedes sotsiaalkindlustuse skeemides on kehtestatud selliste juhtumite puhuks maksimaalne haigushüvitise kestus.
provident fund - vastastikuse abistamise kassa
Kohustuslike säästude skeem, kuhu töötajad koguvad summa, mis neile kokkulepitud vanuses korraga välja makstakse. See on tavaline arengumaades, eriti ingliskeelses Aafrikas. Pensioniskeemi eelkäija.
vt. self-help insurance
public assistance - avalik abi, avaliku sektori poolt osutatav sotsiaalabi
Avalik sotsiaalabi skeem. Enamus vaeste seaduste süsteeme nimetati 20. sajandil ümber avaliku abi süsteemideks ja on sellest ajast saadik mitmel viisil ümber nimetatud, et pääseda negatiivsest varjundist, mis nendele nimetustele omistatakse.
vt. poor law
public housing - avalik elamufond
Sotsiaalelamufondi vorm, kus elamispind kuulub otseselt riigile või kohalikule omavalitsusele, mitte iseseisvale mittetulundusühingule.
vt. social flat, social housing
public social protection system - avalik-õiguslik sotsiaalkaitse süsteem
Sotsiaalkaitsesüsteem, mis toimib seaduslikult asutatud avalik-õiguslike üksuste baasil. Siia ei kuulu heategevus, tööandja või finantsasutuste erategevus.
purchaser-provider system - sotsiaalteenuste ostu-müügi süsteem
Ostmise ja müümise lahutamine. See on omane kindlustusskeemile, kus hüvitised on mitterahalised (nt. kindlustuskompaniidel pole tavaliselt oma haiglaid), kuid nn. National Health Service süsteemides on ostja ja müüja rollid sageli ühendatud. 20. sajandi lõpus hakati hoidma avalikke teenuseid lahus ostmisest ja müümisest, et nii luua pakkujate vahel konkurentsi, ehkki viimased jäid avalikku omandusse. Seda nimetatakse vahel ka simuleeritud turuks.
qualifying age - õigustandev iga
Nõutav vanus hüvitiste saamiseks
qualifying condition - õigust andev tingimus
Hüvitise saamiseks nõutav tingimus (nt. tööstaazitingimus, küllaldaste sissemaksete tingimus vms.)
vt. contribution condition, employment condition
 qualifying for assistance  - sotsiaalabi saamise tingimustele vastav
qualifying period - hüvitise suuruse arvutamise aluseks olev ajavahemik
Maksmis- või töötamisperiood, mis on aluseks hüvitise suuruse määramisel. Võib olla kindel ajavahemik, mitte kogu vastav aeg, nt. viimase viie aasta jooksul makstud maksed, välja arvatud viimased kolm kuud.
vt. waiting period
reprocal social security agreement - vastastikune sotsiaalkaitse kokkulepe
vt. bilateral agreement
redundancy - tööturul seoses koondamisega ülearuseks muutumine
Teenistuse kaotamine majanduslikel põhjustel või ümberstruktureerimise tõttu. Arvestatakse kui mittevabatahtlikku töötust (nii annab õiguse töötu abirahale), kuigi tegemist võis olla ka koondamist ennetava isikliku lahkumisotsusega (tingimusel, et otsustati töötajaskonna vähendamise tingimustes). Võib tööseadusandluse kohaselt anda õiguse ka muude kompensatsioonide saamiseks.
re-establisment centre - taastusõppe-keskus
Töötutele ja kodututele ööbimis- ja taastusõpet pakkuv keskus.
reference earnings - hüvitise aluseks olev töötasu
Töötasu, mille aluseks arvutatakse tööpension. See võib olla töötasu kogu karjääri või teatud aastate jooksul. Pensioni suuruse piiramiseks on võimalik, et teenitud töötasu võetakse arvesse teatud piirini või arvestatakse mõnda töötasu ainult osaliselt.
vt. final salary, lifetime earnings, earnings related pension
refuge - varjupaik
Tihti nimetatakse niimoodi hädaabi-varjupaika, mis on mõeldud koduse vägivalla ohvriks langenuile.
vt. shelter
registered unemployment - registreeritud töötus
Töötute nimekirjas olek, mis annab õiguse teatud hüvitistele.
rehabilitation - rehabilitatsioon, taastamine
Isiku füüsilise, vaimse, kutsealase või sotsiaalse seisundi taastamine ja säilitamise protsess pärast vigastust, haigust või tõsiseid sotsiaalseid või psühholoogilisi probleeme. Tervishoius või sotsiaalhoolduses eristatakse sageli kolme faasi: ennetamine, ravi ja rehabilitatsioon.
vt. after care
reimbursement - kulude tagantjärele hüvitamine
Kulutatud raha tagasimaksmine (nt. ravikulude täielik või osaline kompenseerimine kindlustatud isikule kindlustusfirma poolt).
reinsurance - edasikindlustus
Kindlustus kindlustajale. Osa riskist kantakse kindlustusfirmalt üle edasikindlustajale, et jagada riski ja vähendada kaotusi.
relative poverty - suhteline vaesus
Olukord, kus isikul ei ole ressursse saavutamaks antud ühiskonnas vastuvõetavat elatustaset, ehkki tema võimalused ületavad ellujäämiseks vajaliku füüsilise miinimumi.
vt. poverty, absolute poverty
rent allowance - eluasemetoetus
vt. housing allowance
residence requirement - alalise elamise nõue, paiksusnõue
Hüvitise saamisiseks kindlaksmääratud territooriumil elamise nõue. Enamasti on paiksusnõuded ajalised, nõudes hüvitise taotlejalt minimaalse kestusega paiksust.
vt. presence requirement
residence test - paiksustest
vt. presence test
residental institution - koolkodu
Puuetega kooliealistele lastele elamiseks, hooldamiseks, arendamiseks ja õpetamiseks loodud asutus.
residental care - hooldamine hooldekodus
Spetsiaalses asutuses (hooldekodus) antav hooldus isikule, kellele see on vanuse või tervisliku seisundi tõttu vajalik.
residental care home - hooldekodu
vt. nursing home
residual social protection - residuaalne sotsiaalkaitse
Sotsiaalkaitse filosoofia, mille kohaselt sotsiaalkaitse funktsioonid piirduvad ainult selliste inimeste kaitsega, kelle vajadusi ei ole võimalik rahuldada vabaturu raames. Kõik sotsiaalabi süsteemid on residuaalsed selles mõttes, et muud mehhanismid peavad olema ammendatud, enne kui isik saab sotsiaalabi. Institutsionaalse sotsiaalkaitse vastand.
vt. institutional social protection
residual work capacity - jääktöövõime
Kutsehaiguse, töövigastuste vms. tagajärjel isikule allesjäänud töövõime. Tavaliselt väljendatakse protsentides.
retirement - erruminek, ametist/töölt lahkumine, pensionileminek
Põhitöö lõpetamine ja eeldatavalt täielik lahkumine tööturult.
retirement age - erruminekuiga
Vanus, kus isik võib loobuda aktiivsest tööturul osalemisest, et minna pensionile.
vt. pension age
retirement condition - töölt lahkumise nõue
Pensioni saamiseks esitatav nõue, et isik lahkuks oma põhitöökohalt. Paljudes skeemides nõutakse, et isik loobuks edasistest olulisest majandustegevusest. Kohustuslikes skeemides tavalisem kui eraskeemides.
vt. earning rule
retirement pension - tööpension, väljateenitud pension
Pension, mida makstakse erruminekuea ületanud erruläinud isikutele.
rights in the course of acquisition - omandatavad õigused
Olukord, kus skeemi liige ei ole veel omandanud ühtegi õigust, kuid on selleks vajalikke tingimusi täitmas (nt. lõpetamas pensioni saamiseks piisavat teenistusaega). Õiguste säilitamise süsteem (nt. EL võõrtööliste lepped) võib puudutada ka omandamisel olevaid õigusi.
vt. acquired right
safety net - turvavõrk
Kitsamas tähenduses sotsiaalabi süsteem, millele võivad lisanduda ka teised elatusvahendite hindamisel põhinevad hüvitised. Vahel kasutatakse laiemas, kogu avalik-õiguslikku sotsiaalkaitse süsteemi hõlmavas tähenduses.
vt. social assistance, means tested benefits, publik social protection system
scale rate - leibkonna liikmete arvestamise koefitsent
Sotsiaaltoetuse määr teatud saaja tüübile, nt. üksi elavale tööeas isikule, teisele, kolmandale jne. täiskasvanud pereliikmele, lastele.
second pillar - teine tugisammas
Seotud sotsiaalkaitse "kolme tugisamba" mõistega. Teise tugisamba skeem on tavaliselt töötasudega seotud kohustuslik skeem, mis täiendab peamist fikseeritud suurusega hüvitist või vahendite hindamisel põhinevaid hüvitisi.
vt. third pillar
self-employed person - üksikisikust ettevõtja
Isik, kes teeb oma tööd üksi või oma palgata töötavate pereliikmete abiga, saab sissetuleku oma tuludest ja maksab ise oma sotsiaalmaksud (nt. talupidaja).
self employment - individuaalettevõtlus
self-help insurance - vastastikuse abistamise kassa
vt. provident fund
self-help insurance scheme - vastastikuse abistamise skeem
vt. mutuality
self-help organization - eneseabi organisatsioon
Organisatsioon, mis oma vahenditest (avalikult sektorilt tulevate ressurssideta) aitab organisatsiooni liikmetelt jt. üksikisikutel rahuldada nende vajadusi või lahendada probleeme.
self-sufficiency - iseseisev toimetulek
vt. coping, accomplishment
self support - enese ülalpidamine
Iseennast rahaliselt ülal pidada ilma välise abita on abiskeemide puhul taotleja esimene kohustus, seejärel tuleb kohustatud sugulase toetus. Alles seejärel on kohustus sotsiaalabi institutsioonil.
seniority pension - väljateenitud aastate pension
Pension, mida makstakse teenistuses oleku aja või makstud maksete kestuse alusel, sõltumata east. Tavaliselt mõeldud spetsiifilistele elukutsetele (nt. lendurid, politseinikud).
shelter - varjupaik, turvakodu
Isikutele ajutist majutust (ööbimisvõimalust) pakkuv asutus.
sheltered housing - teenindusega eluase
Eluasemed (majad või korterid) vanematele või puuetega inimestele, kus pakutakse teatavaid teenuseid. Iga elaniku ruum on tavaliselt tema kasutada, lisaks sellele on ka üldkasutatavad ruumid.
vt. social flat
short time working - lühendatud ajaga töötamine
Olukord, ks töötatakse vähendatud koormusega; tavaliselt seetõttu, et tootmises napib materjali või toodete järele on vähe nõudlust.
vt. part time employment
sickness benefit - haigushüvitis
Haiguskindlustushüvitis, mida makstakse töötajatele palga asemel nende ajutise töövõimetuse vältel.
sick benefit - haigushüvitis
Haiguskindlustushüvitis, mida makstakse töötajatele palga asemel nende ajutise töövõimetuse vältel.
sick pay - haigushüvitis
Haiguskindlustushüvitis, mida makstakse töötajatele palga asemel nende ajutise töövõimetuse vältel.
social advantage - sotsiaalsoodustus
Kõik hüvitiste tüübid avaliku agentuuri poolt, nt. sotsiaaltoetused, vähendatud transpordihinnad pensionäridele või maksusoodustused perekondadele. Terminit kasutab EL, kes keelab vahetegemise EL kodanik vahel sotsiaalsoodustuste andmisel.
social aid - ühekordne rahaline või loonuseline sotsiaalabi
social allowance - sotsiaalabi, rahaline sotsiaaltoetus
vt. social assistance
social assistance - sotsiaaltoetus
Rahaline või loonuseline toetus isikutele, kellel puudub sotsiaalkindlustus ja kellel pole vajalikke ressursse oma põhivajaduste rahuldamiseks. Enamasti on sotsiaaltoetuse eraldamine seotud elatusvahendite kontrolliga.
vt. assistance, means test
social benefit - sotsiaalhüvitis
vt. benefit
social flat - sotsiaalkorter
Munitsipaalomandis olev eluruum sotsiaalteenust vajavale isikule.
vt. sheltered housing
social housing - sotsiaalelamufond
Munitispaalomandis olevad mittetulunduslikud majad, mida tavaliselt üüritakse välja subsideeritud hinnaga. Nimetatakse ka council houses.
vt. public housing
social insurance - sotsiaalkindlustus
Kindlustustüüp, mis kaitseb haiguse, emaduse, invaliidsuse, vanaduse, lesepõlve vm. seaduses ettenähtud juhtumite korral.
socially desirable goods - sotsiaalselt vajalikud hüved
Hüved, mille tootmist ja tarbimist peetakse sotsiaalselt möödapääsmatuks, nt. odav elamispind, õppematerjalid, rasestumisvastased vahendid, ravimid, laste riided või pension. Mõnikord sekkuvad valitused nende tootmisse, andes riiklikke toetusi või tehes maksusoodustusi, et ergutada kas tootmist või tarbimist, kui vabaturg ei tundu olevat adekvaatne.
vt. state subsidy
social partners - sotsiaalsed partnerid
Terminit kasutatakse Mandri-Euroopas, viitamaks organisatsioonidele, mis esindavad tööandjaid ja töövõtjaid, teisiti öeldult juhtkonda ja töötajaid.
social policy - sotsiaalpoliitika
Avaliku võimu prioriteedid ja sihipärane tegevus sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, inimarengu edendamiseks ning ühiskonnaliikmete heaolu tagamiseks.
social protection - sotsiaalkaitse
Laia tähendusega termin, mis hõlmab kõiki sotsiaalse turvalisuse tagamise süsteeme, miinimumsissetuleku garanteerimise süsteemid, arstiabi ja sotsiaaltöö teenuseid, hoolitsemist laste, perekondade, vanurite, puuetega inimeste, töövõimetute, töötute ja teiste vähekaitstud gruppide eest kodus ning hooldekodudes, mida korraldavad nii avalikud kui ka eraorganisatsioonid.
vt. social security
social register - sotsiaalregister
Ühesuguseid mõisteid ja ühtseid klassifikaatoreid kasutav andmekogum sotsiaalteeenuseid, sotsiaaltoetusi või muud abi taotlevate isikute kohta.
social rights - sotsiaalsed õigused, õigus sotsiaalsele kaitsele
Isiku õigused majanduslikule turvalisusele ja kaitsele. Enamus riike aktsepteerib, et nende kodanikel on nüüd õigused, mis ületavad 18. ja 19. sajandil välja töötatud inim- ja tsiviilõigusi ja mis on oma põhiolemuselt vabadused, sealhulgas õigused majanduslikule ja sotsiaalsele toetusele. See on sageli konstitutsiooniga kindlaks määratud. Näiteks Venemaa deklaleerib, et ta on "sotsiaalne riik". Euroopa Nõukogul on Inimõiguste Harta ja eraldi Sotsiaalharta. Õigused sotsiaalkaitsle on sotsiaalõigused; teine peamine sotsiaalõiguste haru on õigus haridusele.
vt. civil rights
social security - sotsiaalne turvalisus, sotsiaaltagatised
Üldiselt kasutatakse osutamaks avalikule sotsiaalkaitsele ilma sotsiaalabita. Esimest korda kasutati seda terminit USA-a 1930. aastatel ning selle muutis 1942. aastal populaarseks Beveridge'i aruanne. Võeti kasutusele selleks, et eristada hüvitisi, mille saamiseks on indiviidil seaduslik õigus, nendest, kus ta sõltus valitsuse heast tahtest. ILO Konventsioon 102 defineerib sotsiaalse turvalisuse üheksat haru.
social (work) services - sotsiaal(töö)teenused
Kasutatakse laiemas tähenduses riigi peamiste sotsiaalprogrammide kirjeldamiseks, kuhu kuuluvad haridus, tööhõiveteenused ning ka sotsiaalkaitse. Kitsamas tähenduses aga eri gruppidele sotsiaalkaitse agentuuride poolt ette nähtud mittemeditsiiniliste teenuste kirjeldamiseks. Autorid eelistavad kitsamas tähenduses sotsiaalteenuste puhul terminit "üksikisikule osutatav sotsiaalteenus".
vt. personal social services
social welfare - sotsiaalhoolekanne (USA-s)
Täpne tähendus puudub. Vahel kasutatakse sotsiaalkaitse sünonüümina ja vahel kitsamalt tähistamaks personaalseid sotsiaalteenuseid.
vt. social services, personal social services, social assistance, social protection
social worker - sotsiaaltöötaja
Isik, kes organiseerib või pakub teenuseid, mis parandavad indiviidide, gruppide või kogukondade sotsiaalseid tingimusi. Mõnel maal kasutatakse seda terminit laiemas tähenduses, hõlmamaks paljusid mitteprofessionaale - mujal koduabilisteks nimetatud töötajaid või hooldajaid. Teistes maades viitab see termin kvalifitseeritud professionaalidele, kes on peamiselt seotud hindamis-, juhtimis- ja nõustamistöödega, vähem teenuste osutamisega otseselt.
vt. casework, groupwork, community development
social work services - sotsiaaltöö teenused
Teenused, mida osutavad või korraldavad sotsiaaltöötajad. Võib jagada alarühmadeks: teenused lastele ja peredele, täiskasvanud invaliididele ja vanuritele.
solidarity - solidaarsus, ühtekuuluvus
Tugevamate ja nõrgemate vaheline kokkulepe vahendite ümberjaotamiseks nõrgemate kasuks. Nt. PAYG, kus toetusi mittetöötavatele isikutele finantseeritakse otseste ülekannete kaudu töötavate isikute maksudelt. Vastandiks on isiklikud kindlustusarved, kus isikud koguvad ise ressursse oma tulevase pensioni jaoks.
vt. pay-as-you-go pension scheme
soup kitchen - supiköök
Heategevusasutus, kus puudustkannatavatele isikutele jagatakse tasuta toitu.
vt. meals on wheels
special scheme - eriskeem
Sotsiaalkindlustuse skeem konkreetse elukutse jaoks, erineb üldisest skeemist.
standard of living - elustandard
Üksikisiku materiaalse heaolu tase, st. ostujõud kaupade, teenuste või kinnisvara tarvis.
vt. living standard
state subsidy - riiklik toetus, subsiidium, sihtotstarbeline rahaline toetus
Riigilt üksikisikutele, gruppidele või asutustele antav raha, et kindlustada teatud tulemusi või ergutada arengut jne.
vt. grant
statutory (social) benefit - seaduslikult tagatud hüvitis
Hüvitis, mida sotsiaalkaitseamet on kohustatud andma kõigile, kes vastavad kehtestatud tingimustele.
stigma - märk
Häbimärk (stigmatiseerimine, sildistamine). Sotsiaalabi saamise seostamine ühiskondliku halvakspanuga, alaväärsusega.
structural unemployment - struktuurne tööpuudus, tööpuudus mingis kindlas valdkonnas. Majandusstruktuuride muutumisel tekkinud töötus, mis on tingitud nt. tööstuse tehnoloogilistest ümberkorraldustest, ettevõtte teise kohta viimisest või muutustest tööhõive koostises.
subsidised - subsideeritud
Tarbekauba või teenuse hind, mis on tootmise või müügi riikliku toetamise abil vabaturu hinnast madalamale viidud.
vt. socially desirable goods
subsidised housing - subsideeritud eluasemekulud
vt. housing allowance, benefit, subsidy
suitable employment - sobiv töö
Isiku tervisele, haridusele, perekonnaseisule jms. vastav töö, millest töötul pole õigust keelduda.
supplementary benefit/scheme - lisahüvitis
Hüvitis või skeem, mis on mõeldud täiendama teisi sotsiaalkaitse hüvitisi. Sageli kasutatakse poolkohustuslike või eraskeemide puhul, mis täiendavad kohustuslikku sotsiaalkindlustusskeemi. Mõnikord eristatakse supplementary ja complementary skeeme, tähistades viimasega ainult vabatahtlikke eraskeeme.
vt. complementary benefit/scheme
support home - tugikodu
Koduselavatele puuetega isikutele päevast või perioodiliselt ööpäevast hooldamist osutav asutus.
survivor - toitja kaotanud
Toitja või ülalpidaja kaotanud isiku abikaasa, alaealised lapsed jt. ülalpeetavad.
vt. survivor's benefit
survivors' benefit - toitjakaotushüvitis, toitjakaotuspension, perepension
Hüvitis, mida makstakse surnud isiku ülalpidamisel olnud isikutele.
taper - osaline sissetuleku välistus
Osaline sissetuleku välistus sotsiaalabi hüvitiste kalkuleerimisel, näiteks 50% töötasudest. Sissetuleku suurenemise tõttu kahanevad hüvitised järk-järgult. Süsteem ei stimuleeri sotsiaalhüvitiste saajaid teenima kõrgemat töötasu.
vt. disregard, poverty trap
targeted benefits - sihthüvitised
Hüvitis elanikkonna teatud gruppide (riskirühmade) vajaduste rahuldamiseks. Sageli kasutatakse vahendite hindmamisel põhineva hüvitise tähenduses.
vt. means tested benefit
tax allowance - maksusoodustus
Tulumaksukohustuse vähendamine tulumaksuvaba miinimumi kasutamisega. Kasutatakse vahel tööstiimulina või selleks, et parandada madala sissetulekuga gruppide olukorda või võrdsustada võimalusi (nt. maksusoodustused lastega peredele).
vt. disregard
tax rate - maksumäär
Maksudena äravõetav osa (protsent) sissetulekust pärast maksusoodustuste kõrvalejätmist. Maksumäärad on tavaliselt progresseeruvad - suurematele sissetulekutele rakendatakse kõrgemaid maksumäärasid.
vt. tax allowance
technical aid - tehniline abi
vt. appliances
temporary assistance - ajutine toetus (hüvitise liik)
Hüvitis, mida makstakse lühikese või piiratud aja jooksul.
tenant - üürnik
Isik, kes vastupidi omanikust elanikule maksab oma maja või korteri kasutamise eest üüri ja võib saada üüritoetust (eluasemetoetust).
vt. housing allowance
territorial centre - piirkondlik abistamiskeskus
Hooldekodus antava abi, päevahoolduse ja koduhoolduse ühendamine ühte keskusse. Ajalooliselt on hooldekodud arenenud piirkondlikeks abistmiskeskusteks, vähendades põhimõtteliselt hooldamist hooldekodudes.
vt. residential care, day care, domicilary care
third country national - kolmanda maa kodanik
Terminit kasutatakse kahepoolsetes ja mitmepoolsetes lepingutes viitamaks nende riikide kodanikele, mis ei ole lepingu osalised. Sellised lepingud hõlmavad vahel kolmanda maa kodanikke, kes töötavad riikides, mis on lepingu osalised.
vt. bilateral agreements
third person/third party - kolmas isik, kolmas pool
Iga isik, kes on seotud kindlustustaotlusega, välja arvatud kindlustatud isik ja kindlustajad. Nii erineb õnnetuses kannatanud kolmas isik õnnetuses kannatanud kindlustatust, nt. kindlustatu poolt vigastatud isik.
third pillar - kolmas tugisammas
Seotud sotsiaalkaitse "kolme tugisamba" mõistega. Kolmanda tugisamba skeem on tavaliselt vabatahtlik eraskeem, mis täiendab esimest ja teist (põhimist ja töötasudega seotud) kohustuslikku skeemi.
vt. second pillar
time limit - aegumistähtaeg
Tähtaeg, mille ületamisel on hüvitise taotlemisega (või tagasiulatuvalt taotlemisega) hilinetud. Enamus kindlustusskeeme nõuab, et taotlused esitataks kindlaksmääratud aja jooksul pärast juhtumit, mis põhjustas hüvitise vajaduse (nt. kahe nädala jooksul pärast töötuks jäämist).
vt. out of time
tripartite - kolmepoolne
Sõna, millega tähistatakse valitsuse ning tööandjate ja töötajate esindajate (tavaliselt ametiühingud) koostööd ja leppeid. Iseseisvad sotsiaalkindlustusfondid o sageli kolmepoolse juhtimisega.
trust - hooldus (trust)
Juriidiline kokkulepe, mille järgi üks isik (usaldusisik, volinik) haldab kellegi teise eest tema ressursse, näiteks üks täiskasvanud haldab lapse pärandust. Ingliskeelses maailmas on enamus erapensioniskeeme seaduslikult trustid ametisse nimetatud usaldusisikuga, kes vastutab nende korrektse juhtimise eest, kuna pensionifondid ei ole iseseisvad juriidilised isikud.
trustee - usaldusisik, volinik
Hoolduse (trusti) eest vastutav isik. Trustid peavad nimetama nende korrektse juhtimise eest vastutavad isikud, isegi kui nad on loodud organsiatsioonide poolt, nagu enamus tööandjate pensioniskeeme.
vt. trust
underemployment - vaegrakendus, varjatud tööpuuduse väljendus
Olukord, kus on olemas alakasutatud inimressursid, mis aga ei kajastu tööotsijate arvus. Tavaline näide on agaarmajandus, kus maal töötab enam inimesi kui on tarvis selle harimiseks, kuid liigtööjõud ei otsi muud tööd, sest seda ei ole võimalik saada.
unemployment assistance - töötu toetus, töötu abiraha (hüvitise liik)
Töötushüvitise andmine ilma vastavate kindlustusmakseteta. Enamus arenenud maid kasutab eraldi töötu toetust ja töötuskindlustuse poolt makstavat töötu hüvitist, kuna viimane katab tavaliselt ainult piiratud kestusega töötust ja on piiratud hõlmatusega. Töötu toetuse suurus sõltub tavaliselt sissetulekust ja seda finantseeritakse riigieelarvest.
vt. unemployment insurance, unemployment benefit
unemployment benefit - töötus(kindlustus)hüvitis
Hüvitis, mida makstakse tööandja, töötaja ja sageli ka riigi maksetest, et kompenseerida töötusest tulenevat sissetuleku kaotust.
vt. unemployment insurance
unemployment insurance - töötuskindlustus, kindlustus töökaotuse puhuks
Töötushüvitiste andmine kindlustusskeemi kaudu, tavaliselt korraldatud sissemaksete baasil. Peaaegu kõik töötuskindlustuse skeemid on kohustuslikud kindlustused ja peaaegu kõik nad maksavad hüvitisi ainult piiratud aja.
vt. unemployment benefit
unfair dismissal - ebaõiglane (ebaseaduslik) vallandamine
Olukord, kus töötaja on töölt ebaõiglaselt vallandatud. Vallandamine töölepingu rikkumise, töödistsipliini rikkumise vms. eest jätab endise töötaja tavaliselt ilma õigusest majanduslikel põhjustel vallandatutele ette nähtud hüvitistele ja piirab sageli õigusi töötushüvitistele. Kui aga hüvitise taotleja suudab töövaidluskomisjonis tõestada ebaseaduslikku vallandamist, võidakse need õigused taastada.
vt. redundancy, industrial misconduct
universal benefit scheme - universaalne hüvitiste skeem
Kogu elanikkonda hõlmab hüvitiste skeem. Sotsiaaltoetuste süsteem, mis hõlmab kõiki, kes vastavad teatud kriteeriumitele. Vastandiks on sihthüvitised.
vt. targeted benefits
universal scheme - universaalne skeem
1. Sotsiaalkindlustuse skeem eranditult kõigi ametite jaoks (nt. Beveridge'i skeem aastast 1946)
2. Skeem, mis annab hüvitisi sissemakseteta või tööhõive-alaste tingimusteta või elatusvahendite hindamiseta. Esime on ILO ametlik definitsioon, ehkki viimane on tegelikult universaalsem.
universal social insurance - universaalne sotsiaalkindlustus
vt. occupational insurance
visiting nurse - kodupõetusõde
Õde, kes külastab patsienti kodus, et teda põetada ning hooldada. Registreeritud sageli kohaliku omavalitsuse juures.
vt. home nursing
voluntary insurance - vabatahtlik kindlustus
Vastand sundkindlustusele; kindlustus, mida üksikisikud võivad võtta, kuid pole kohustatud. Riiklik kindlustus on enamasti sundkindlustus; mõnel maal on mõned erakindlustuse vormid samuti kohustuslikud. Tööandja skeemid on sageli kohustuslikud selles mõttes, et töötajad on kohustatud nendega ühinema, kuid nad võivad olla vabatahtlikud selles mõttes, et tööandjal ei pea kindlustusskeemi olema.
vt. compulsory insurance, statutory insurance
voluntary organization - vabatahtlik organisatsioon
Vabatahtliku algatusena käivitatud või toetav eraorganisatsioon, tavaliselt mittetulunduslik. Riik ja kohalikud võimud soodustavad ja toetavad mõnikord teenuseid osutavaid vabatahtlikke organisatsioone, selle asemel, et ise teenuseid osutada. Niisiis võib sellise organisatsiooni vabatahtlik iseloom olla pigem näiv kui tegelik.
vt. charity, mutuality, non goverment organization
vulnerable group - sotsiaalset haavatav, ohustatud grupp
Isikud, kelle ressursid või sissetulek on väike, nt. pikaajaliselt töötud ja need, kellel on oht saada ühiskonnast välja tõrjutud.
wage earner - palgasaaja
Isik, kes töötab töölepinguga ja saab töö eest palka. Vastand on eraettevõtja.
vt. self-employed
waiting period - ooteaeg
Ajavahemik hüvitise määramise aluseks oleva sündmuse (nt. haigestumise) ja hüvitise maksmise vahel. Ooteaja jooksul hüvitist ei maksta.
welfare - ühiskondlikult tagatud heaolu
Pole ühtset tähendust. Kasutatakse eri riikides, et kirjeldada kas kõiki sotsiaalkaitse vorme (nt. heaoluriik, sotsiaalabi (USA-s) või teatud sotsiaalteenuste tüüpe (UK).
vt. welfare state, welfare regime. welfare society
welfare regime - heaolureziim
Termin, mis kirjeldab sotsiaalkaitse ja tööturu süsteemi põhitüüpi. Loodud 1990-nendal aastal Esping-Anderseni poolt, kes klassifitseeris vabaturumajandused kolme heaolureziimi.
welfare society - heaoluühiskond
welfare state - heaoluriik
Riik, kus seadusandja ja valitsus sekkuvad turumehhanismide toimesse selleks, et suurendada ühiskonnaliikmete sotsiaalset kaitstust ja võimaluste võrdsust. Terminiga kirjeldatakse Lääne-Euroopas Teise maailmasõja järel kujunenud sotsiaalkaitse süsteemi, mis sisaldab laiahaardelisi peamiselt sotsiaalkindlustusel ja universaalsetel toetustel põhinevaid riiklikult tagatud hüvitiste skeeme.
work accident - tööõnnetus
vt. occupational accident
workfare - tööhõiveskeemides osaluse nõue
Nõue osaleda õppe- või tööhõiveskeemides hüvitise saamise eeldusena. Kuigi see nõue on enamikus maades juba pikka aega kehtinud töövõimeliseks loetud isikutele, loodi see termin USA-s 1960- nendatel aastatel kirjeldamaks poliitikat, mis oli suunatud töövõimeliseks loetavate inimeste ringi suurendamisele, eriti üksikvanemate kaasahaaramise teel. Poliitika, mis oli seotud hädaabitöödega ja avalike lastehoiuskeemidega.
vt. public works
workforce - majanduslikult aktiivne elanikkond; tööjõud
vt. labour force
work incentive - tööks motiveerimine
Meetmed, millega stimuleeritakse isiklikku huvi töötegemise suhtes, nt. hüvitiste ja miinimumpalga vahe suurendamine või töötasu ja hüvitiste kombineerimise piiramine.
vt. taper
working capacity - töövõime määr
Mõiste, mida kasutatakse töövõimetushüvitise taseme määramisel.
vt. earning capacity
youth home - noortekodu
Lastekodust, hälvikute erikoolist, koolkodust pärit või vanemate hoolitsuseta jäänud noortele elamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutus.
youth person - noor
Isik, kes kuulub vanusegruppi 16-25 aastat. Kuidas see seostub sotsiaalkaitsega?
vt. child
youth unemployment noorte tööpuudus
Paljud tööhõiveskeemid on suunatud tööpuudusele noorte seas. Rakendatakse erinevatele vanusegruppidele mõeldud programme, nt. 16-18, 16-20, 16-25-aastastele.


alates 14.04.2003