7. KOKKUVÕTE JA ETTEPANEKUD

Lapse hooldamine perekonnas on sotsiaalteenus, mida osutatakse lapsele, kes on vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud. Niisiis vajavad perehooldust lapsed, kelle vanemad on surnud, teadmata kadunuks või teovõimetuks tunnistatud, kelle ema või isa on kinnipidasmisasutuses ning poisid-tüdrukud, kes on oma vanematelt kohtu kaudu ära võetud. Hooldusperelepingu võib sõlmida ilma kohtuotsuseta juhul, kui lapse bioloogiline vanem annab oma nõusoleku. Lapsi ja nende vanemaid ei tohi vastu nende tahtmist eraldada. Loomulikult ei kehti eelnev nõue juhul, kui vanemate juurde jäämine ohustab lapse elu või tervist.

Inimene, kes soovib hakata hooldusvanemaks, peab esitama avalduse kohalikule omavalitsusele. Viimase ülesandeks on perehoolduse ettevalmistamine, mille hulka kuulub ka hooldusvanemate koolituse korraldamine. Samuti peab kohalik omavalitsus võimaldama hooldusvanematele nõustamist. Kahjuks näitavad kogemused, et nii perehoolduse ettevalmistamine kui hilisem toetamine on üsna puudulik. Sageli piirdub sotisaaltöötajate ja hooldusvanemate kontakt lepingu sõlmimisega. Ometi on hooldusperede ettevalmistamine väga oluline, sest kasulapse kasvatamiseks on vaja eriteadmisi. Seega peaks koolitus olema kättesaadav kõigile inimestele, kes soovivad hakata hooldusvanemaks. Siiski ei saa koolitus ette valmistada kõigiks võimalikeks raskusteks. Kuna hooldusvanemad ei oska probleeme ette näha, ei pea mõned inimesed ettevalmistust vajalikukski. Kui kasulaps perre tuleb, kerkivad esile erinevad raskused, millega hooldusvanemad ei oska toime tulla. Nii võivad hooldusvanemad jõuda punkti, kus neil tekib mõte kasulapsest loobuda. Sellises olukorras vajavad hooldusvanemad võimalust nõu ja tuge saada.

Uurimistulemustest (vt. Lisa 3) selgus, et lapse perekonnas hooldamise edendamisel peavad hooldusvanemad oluliseks psühholoogilise nõustamise võimalust, hooldusvanemate kokkusaamiste korraldamist, perekonnas hooldamise põhjalikumat ettevalmistust, ametnike ja hooldusvanemate koostöö parandamist.

Uurimistöö tulemused kinnitasid teoreetilist seisukohta, et hooldusvanemaid on vaja toetada. Inervjuudest selgus, et hooldusvanemad peavad oluliseks nii psühholoogi nõustamist kui toe saamist teistelt hooldusvanematelt. Viimasest lähtudes tõstsid vastajad esile vajaduse korraldada hooldusvanemate kokkusaamisi. Ka teistes Euroopa maades peavad hoolduspered üksteiselt saadud toetust väga oluliseks. Kooskäimistel oleks hooldusvanematel võimalus oma kogemusi jagada, muredest rääkida, üksteist toetada. Tekib ju kasulapse kasvatamisel mitmeid raskusi. Uurimusest selgus, et hooldusperedes tekivad probleemid sageli pisisasjadest. Kasulapsed tulevad hoopis teisest keskkonnast ning neil tuleb harjuda hooldusperes väljakujunenud tavadega. Mitmes hooldusperes tekitas raskusi ka kasulapse oskamatus teistega arvestada.

Hooldusvanemad kinnitasid teoreetilises osas selgunud tõsiasja, et kasulapse kasvatamisel esile tõusnud raskusi ei suudeta ette näha. Seepärast peeti oluliseks, et hooldusperesid ettevalmistades räägitaks ka võimalikest probleemidest. Hooldusperekoolitusel tuleks käsitleda ka meditsiini, psühholoogiat, juriidilist asjajamist, majanduslikku toimetulekut. Samuti tuleks juba hooldusvanemaid ettevalmistades neid informeerida abi saamise võimalustest.

Praeguste abi saamise võimaluste kohta öeldi, et esmalt pöördutakse sotsiaaltöötaja poole, kes vajadusel edasi suunab. Seoses sotsiaaltöötajaga kerkis aga esile probleem, et inimesed ei tea, millega too tegeleb ning mis küsimustega tema poole pöörduda võib. Intervjuudest selgus, et sotsiaaltöötajad peaksid hooldusvanematega tihedamat koostööd tegema. Samuti tuleks tõhustada ametnike omavahelist koostööd.

Eestis ei ole perekonnas hooldamise teenus veel lõplikult välja kujunenud, vajalikud on paljud muutused. Hooldusvanemad, keda uurimistöö raames intervjueerisin, tegid perekonnas hooldamise edendamiseks mitmeid ettepanekuid:

 • hooldusvanematele tuleks võimaldada tasuta psühholoogilist nõustamist;
 • hooldusvanemate jaoks tuleks koostada abisaamise võimalusi käsitlev voldik;
 • tuleks korraldada hooldusvanemate kokkusaamisi;
 • hooldusperelepingut tuleks lubada sõlmida ka hooldust vajava lapse suhtes ülalpidamiskohustust omavate inimestega;
 • ametnikud ja spetisialistid peaksid rakendama kliendikeskset lähenemist;
 • ametnikud ja spetsialistid peaksid tõhustama omavahelist koostööd;
 • sotsiaaltöötajad peaksid hooldusvanematega tihedamat koostööd tegema;
 • hooldusvanematele tuleks kasulapse kohta rohkem vajalikku informatsiooni jagada;
 • hooldusperede valimine ja ettevalmistus peaks olema põhjalikum;
 • hooldusvanematele tuleks korraldada vastavat koolitust;
 • inimesi tuleks teavitada sotsiaaltöötaja kohustustest, tööülesannetest;
 • oleks vaja sotsiaaltöötajaid, kes tegeleksid ainult perehoolduse korraldamisega;
 • tuleks tõhustada tööd bioloogilise perega, et vältida lapse eraldamist vanematest või võimaldada lapse tagasiminekut koju;
 • bioloogiliste vanemate, hoolduspere ja kasulapse suhted tuleks täpselt määratleda;
 • avalikkust tuleks perekonnas hooldamisest rohkem teavitada.

Ettepanekud lapse perekonnas hooldamise edendamiseks esitan sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna peaspetsialistile Signe Riisalole.
KASUTATUD KIRJANDUS

Avaldatud allikad:
Archer, C. (1996). Attachment disordered children. Teoses: Phillips, R., McWilliam, E. After Adoption: working with adoptive families (lk. 56-65). Nottingham: Russell Press Ltd.

Clark, H. H. (1977). Domestic Relations. Cases and Problems. Somerville.

Colton, M., Hellinckx, W. (1993). Child care in the EC. Aldershot:
Arena.

Colton, M., Hellinckx, W. (1994). Residental and Foster Care in the European Community: Current Trends in Policy and Practice. The British Journal of Social Work, Volume 24, Number 5, October 1994, 559 - 576. Oxford: Oxford University Press.

Colton, M., Williams, M. (1997). The Nature of Foster Care: International Trends. Adoption & Fostering, Volume 21, Number 1, Spring 1997, 44 - 49. London: Collage Hill Press.

Douglas, C. (1996). A model of assessment and matching. Teoses: Phillips, R., McWilliam, E. After Adoption: working with adoptive families (lk. 5-18). Nottingham: Russell Press Ltd.

Eesti Vabariigi lastekaitse seadus (1992). Riigi Teataja 28, 370, 787 - 796.

Foster Families (1987). Council of Europe. Strasbourg.

Itzkowitz, A. (1989). Children in Placement: A Place for Family Therapy. Teoses: Combrinck - Graham, L. (ed.): Children in Family Context (391-412). London.

Jakobson, U. (1997). Tugi-ja kasupered. Teoses: Laps ja vägivald. Konverentsi materjale (lk. 4-7). Tallinn: Spin Press.

Jakobson, U. (1999). Aeg on vormistada kasuvanema töö töösuhteks. Sotsiaaltöö, 5, 6-8.

Jarkko, M., Mikkola, M. (1994). Lastensuojelu. Helsinki.

Kaplan, S. (1999). Kasulaps, kasuvanem, kasupere. Sotsiaaltöö, 5, 4-5.

Kurorski, L. (1984). General Principles of Law of the Polish People's Republic. Warsaw.

Laste riiklikuks hoolekandeks määratud rahaliste vahendite kasutamine (2000). Riigi Teataja Lisa 13, 147, 552-560.

Laste riiklikuks hoolekandeks määratud rahaliste vahendite kasutamine (2001). Riigi Teataja Lisa, 10, 134, 331-339.

Morrissette, P. (1994). Foster Parenting: Developmental Model. Child and Adolescent Social Work Journal, Volume 11, Number 3, June 1994, 235 - 346. New York: Human Sciences Press, Inc.

Nixon, S. (1997). The Limits of Support in Foster Care. The British Journal of Social Work, Volume 27, Number 6, December 1997, 913 - 929. Oxford: Oxford University Press.

Paddock, D. (2000a). Proactive parenting in adoptive families:why is my child so angry, depressed, anxious? http://www.adopting.org/DeePaddock/html/traumatized_children.html (17.11.2000)

Paddock, D. (2000b). Grief and loss issues for adopted children: caring adults can make a world of difference. http://www.adopting.org/DeePaddock/html/grief_and_loss.html#top (17.11.2000)

Paddock, D. (2000c). Going and growing through grief and loss. http://www.adopting.org/DeePaddock/html/grief_and_loss.html#top (17.11.2000)

Paddock, D. (2000d). Proactive parenting : how to recognize issues and when to seek help. http://www.adopting.org/DeePaddock/html/when to seek help.html (20.11.2000)

Pelzer, D. (1997). The Lost Boy. Deerfield Beach: Health Communications, Inc.

Perekonnaseadus (1994). Riigi Teataja 1, 71, 1326, 2111 - 2139.

Perekonnas hooldamise juhend (1995). Riigi Teataja Lisa 55, 1878-1882.
Riisalo, S. (2000). Lapse hooldamisest perekonnas. http://www.sm.ee/ajakiri4_00riisalo.html. (06.12.2000)

Rääk, R., Allev, R. (1999). Lastekaitsetöö käsiraamat. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Sotsiaalhoolekande seadus (1995). Riigi Teataja 21, 323, 723 - 736.

Thoburn, J. (1994). Child placement: principles and practice. Aldershot: Arena.

Tolfree, D. (1995). Roofs and Roots: The care of separated children in the developing world. Aldershot: Arena.

Tonts, K. (1999). Kasupere taasiseseisvunud Eesti hoolekandes. http://raulpage.org/koolitus/kasupere/tonts.html (15.02.2001)

Whytte, N. (1996). Councelling adopted adolescents. Teoses: Phillips, R., McWilliam, E. After Adoption: working with adoptive families (lk. 73-80). Nottingham: Russell Press Ltd.

Wiman, R. (1995). Alternatives to Institutional Child Care. Helsinki.

Avaldamata allikad:
Kaldre, K. (1996). Võimalikud alternatiivid lastekodule tänases Eestis. Lõputöö. TPÜ. Käsikiri. Tallinn.

Lehtla, A. (2000). Hooldusperede hetkeolukorrast Läänemaa näitel. Seminaritöö II. TPÜ. Käsikiri. Tallinn.

Siplane, A. (1999). Kasuperede arengust Eestis. Uurimus kasuperede hetkeseisust ja arenguvõimalustest. Bakalaureusetöö. TPÜ. Käsikiri. Tallinn.


LISA 1

TEEMAINTERVJUU HOOLDUSVANEMAGA

TAUSTINFORMATSIOON
Kas Teil on ka varem kasulapsi olnud?
Kas Teil on omal lapsi?
Kust kasulaps teie perre tuli (lastekodust, bioloogilisest perest, hooldusperest)?
Kas Teile on teada, millistel põhjustel kasulaps bioloogilisest perest lahutati?

KOHANEMINE
Kuidas kasulaps kohanes?
Kuidas Te ise uue olukorraga kohanesite?
Millist abi oleksite kohanemisperioodil vajanud?

PROBLEEMID
Milliseid probleeme on kasulapse hooldusel olemise ajal ilmnenud?
Kuivõrd suutsite esinenud probleeme ette näha?

PEREKONNAS HOOLDAMISE ETTEVALMISTUS
Milline peaks Teie arvates olema perehoolduse ettevalmistus?

ABI SAAMISE VÕIMALUSED, SUHTED AMETNIKEGA
Kust hooldusvanemad praegu vajadusel abi saavad?
Kuidas olete rahul sotsiaaltöötajate ja teiste ametnike tööga?
Kuidas olete rahul ametnike poolse kasulapse taustinformatsiooni jagamisega?

OOTUSED JA ETTEPANEKUD
Kuidas tuleks Teie arvates muuta perehoolduse korraldamist?
Kuidas tuleks Teie arvates hooldusperesid toetada?

Jätkub - Lisa 2 - HOOLDUSVANEMATE INTERVJUUD


 KASUPEREDE LEHELE

 Muid (koolitus)materjale