Euroopa Liit - skeptiku vaatenurk

toimetaja: Kalle Kulbok

väljaandja: Ühendus Eurodesintegraator

veebruar 2001

väljaande trükkimist on rahastanud riigikantselei
(ilma võimaluseta sisuliseks tsenseerimiseks)
 Materjal .pdf formaadis (283 kB)

 Materjal MS Word dokumendina (.zip pakitud)

Ehitades Euroopa föderatsiooni (valitud tsitaate europoliitikutelt)

"Viimane samm on integratsiooni lõpuleviimiseks Euroopa Föderatsioonis ...selline riikide rühm loob uue Euroopa lepingu, mis saab Föderatsiooni Põhiseaduse aluseks. Selle lepingu põhjal töötab föderatsioon välja oma institutsioonid, seades kohale valitsuse, ... tugeva parlamendi ja otseselt valitava presidendi. Selline juhtiv jõud peaks olema avangard ja integratsiooni juhtiv jõud... See Euroopa Liidu viimane etapp sõltub otsustavalt Prantsusmaast ja Saksamaast." Joschka Fischer, Saksamaa välisminister, 12.05.2000

"EL Põhiseadus arvatavasti tuleb, kuid protsessi ei tohi takka kiirustada. See peab liikuma alt üles." Paavo Lipponen, Soome peaminister, 10.11.2000

"Mitte ainult rahvusriik ei nõustu andma mõningate otsuste tegemist Liidule, tegelikult on see kodanik, kes nõustub rahvusriigiga ja sealt edasi üles Liiduga." Toomas Hendrik Ilves, Eesti välisminister, 5.02.2001

"Meie ülesandeks on nüüd liikuda ühise majanduse, ühise poliitilise olemuse poole... Esimest korda peale Rooma Impeeriumi langust on meil võimalus ühendada Euroopa." Romano Prodi, Komisjoni president, 13.10.99

"Piiride muutmise ja uute rahvusriikide loomise loogikas peaks toimuma läbimurre. Senise loogika korral järgneb Balkanil üks veresõda teisele. Rahvuslikkust tuleb pareerida Euroopa integratsiooniga." Joschka Fischer, Saksamaa välisminister, 20.07.99

"On kindel, et individuaalsete rahvuslike pingutuste aeg tööjõu-, sotsiaal- ja maksupoliitikas on lõplikult ümber. See nõuab mõnede ekslike rahvuslike suveräänsuse ideede lõplikku matmist. ...Ma olen veendunud, et olukord meie maailma kaubandus- ja finantspoliitikas sunnib varem või hiljem ühist välis- ja julgeolekupoliitikat väärima oma nime. ...Rahvuslik suveräänsus välis- ja julgeolekupoliitikas saab peagi olema ainult kujutlusvõime produkt." Gerhard Schröder, Saksamaa kantsler, 19.01.99

"Euroopa ühisraha juhib rahvaid loobuma oma suveräänsusest finants- ja palgapoliitikas nagu ka rahanduses. Liikmesriikide autonoomsuse säilitamine ühtse maksupoliitika korral on lihtsalt illusioon." Hans Tietmeyer, Saksa Riigipanga president, 1991


Sisukord

Sissejuhatuseks
 Väärteesid: a) Lähme Euroliitu kaitsmaks Eesti iseseisvust
b) 21. sajandil on iseseisvuse mõiste muutunud

Kas tänased EL liikmesriigid on kaotanud oma suveräänsuse?
Väärtees: EL-ist saab vabalt välja astuda
Kas europropagandiste türmi panna ei saaks?
Väärtees: Euroliitu astumine otsustati Euroopa lepinguga
Väärtees: Põhiseadust saab tõlgendada
Väärtees: Euroskeptikud panevad võrdusmärgi NL ja EL vahele
Väärtees: EL annab meile palju raha
Väärtees: Isiklikult kuulun võitjate hulka
Väärtees: EL toetab põllumeest
Väärtees: Toiduainete hinnatõus muudab maamehe jõukaks
Väärtees: Iirimaa sai EL toetusrahadega jõukaks
Väärtees: Euroliit ei ohusta väikekeeli
Väärtees: Eesti huvisid kaitstakse euroläbirääkimistel
Väärtees: Eesti unikaalne asend Euroliidus tagab jõukuse
Väärtees: Liit kardab liikmeid pügada
Väärtees: Euroskeptikud on globaliseerumise vastu
Väärtees: Euroliidus olles osaleme otsuste vastuvõtmisel
Väärtees: Me ei pruugi täita meile ebameeldivaid direktiive
Väärtees: Brüsselist suudetakse ohjeldada meie ametnikke
Väärtees: Euroopa Liit on vaid klubi
Väärtees: Liit tagab meie julgeoleku
Väärtees: Venemaad ei võeta kunagi Euroliitu
Väärtees: Euroliidu liikmesriike migratsioon ei ohusta
Väärtees: Suurenevad töö ja õppimisvõimalused Euroopas
Väärtees: Ajakirjandus suhtub Euroliitu kriitiliselt
Väärtees: Teavitamine ei ole europropaganda


Sissejuhatuseks

Seni on Eestis eurointegratsiooni aetud kõigi vahenditega ühte väravasse - lisaks eurointegratsioonibüroo poolt tellitud tele ja raadiosaadetele on Eesti maksumaksja ja Euroliidu raha eest ilmunud palju Euroopa Liidu positiivsemaid külgi tutvustavaid värvilisi trükiseid. Rahvale püütakse selgitada, miks peaks Eesti Euroopa Liitu astuma, ent senini on vastamata, kas üldse peaks kuhugi astuma. Oluliseks peetakse liitumise kiirust, ent teadvustamata on, milline saab Euroliit oma reformide tulemusena üldse tulevikus olema. Euroliidust räägitakse kui rongist (vaja mahajäämise kartuses kiiresti rongi peale hüpata), ent on teadmata, millises suunas rong sõidab ja kas ta ka meile vajalikus jaamas peatub. Huupi ei ole mõtet rongi peale hüpata isegi siis, kui rongipilet odav on ...

Järgnevatel lehekülgedel vaatleme põhjalikumalt Euroliidu erinevaid aspekte Eesti seisukohalt, mõistagi skeptiku pilgu läbi. Skeptik ei pea tähendama ilmtingimata vastast, skeptik on kahtleja, kes soovitab enne otsuste vastuvõtmist silmad avada.

Euroliidu kohta on käibel mitmeid teese, mis lähemal vaatlusel väärteesideks osutuvad. Levinum neist on valikuvõimalus vaid kahe alternatiivi vahel - kas SRÜ või Euroliit. Nii see siiski ei ole - isegi kui iseseisvaks riigiks jäämine kõlbmatuna kõrvale heita, on iseseisvuse kaotamiseks märgatavalt rohkem võimalusi:
a) liitumine Norraga (või Islandiga);
b) Põhjala Liidu moodustamine;
c) astumine Balti riikide ühendusse;
d) avalduse esitamine USA 51. osariigiks saamiseks (saame NATO-sse);
e) liitumine mõne rikka naftaemiraadiga.

Paraku põrkuvad needki alternatiivid vastuolule meie põhiseadusega: Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu. Nende sõnade tähendust on selgitatud põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni arvamuses, mis on kättesaadav veebilehtedel http: //www.euroskepsis.ee/ps/ või http://www.just.ee/index.php3?cath=1613. Kes oma silmaga järgi vaatamisest ei hooli, neile teadmiseks komisjoni tõdemus: kehtiv põhiseadus ei võimalda Eestil astuda Euroopa Liitu.

Ja ega SRÜ ja Euroliit ole teineteist välistavad alternatiivid. Millegipärast unustatakse, et Euroopas paiknevad ka Ukraina ja Venemaa. Tõsi, endine eurominister Andra Veidemann ja eurointegratsioonibüroo pealik Henrik Hololei on Venemaa Euroopas paiknemise vaidlustanud, ent Euroliidule, kes tunnistab Euroopas olevat ka Küprose ja Türgi, see vaevalt korda läheb. Ukraina ja Venemaa astumine Euroliitu pole võimatu - on ju mõlemad riigid sellekohast huvi üles näidanud ja Ukrainat on meie poliitikud isegi toetada lubanud.

Mõistagi eeldab Vene turu Euroliidule allutamine mitmeidki reforme Venemaa riiklikus pealisehituses (Kopenhaageni kriteeriumid), ent midagi võimatut selles ei ole. Migrante need reformid aga vaevalt puudutavad. Esmalt saabutakse ikka sinna, kus ootab juba ees sobiv keelekeskkond. Eestile on aga ohtlik olla Euroliidu sisepiirideta alal isegi koos Lätiga - mis siis, kui lõunanaabri keeleliselt ahistatud migrandid otsustavad põhja poole suunduda?

Mõnele tähendavat kuulumine Euroliitu suuremat turvalisust. Samas nõustuvad nad ka ise, et Euroliit ei taga kriisiseisundis julgeolekut. Omal kohal on ka Tõnis Tulbi retooriline küsimus, mida on meil üldse praegu Eestis kaitsta: "Kas rahvusriiki, põhiseadust ja riiklikku korraldust? Või kultuuri ja eluviisi? Võib-olla enam ei ühte ega teist, vaid pigem asukohta ja ajaloolist mälu ...? Või kaitseme juba praegu endile aru andmata hoopistükkis rootslaste pankasid ja ajakirjandust, ameeriklaste elektrijaamu ja raudteed, venelaste sadamaid ja vahenduskontoreid, lõpuks ka soomlaste suvilakrunte ning kodumaal läbikõrbenud ärimehi?!"


 Väärteesid: a) Lähme Euroliitu kaitsmaks Eesti iseseisvust
b) 21. sajandil on iseseisvuse mõiste muutunud

Eesti iseseisvuse ja sõltumatuse mõistet avades üritavad euroliitlased kalduda skolastikasse ja räägivad indiviidi kultuurilisest, majanduslikust ja poliitilisest iseseisvusest - vastavas vormis küsimus on isegi Saar-Polli avaliku arvamuse küsitluses. Eesti riiki ei saa samuti võrrelda mingite Amazonase jõgikonna ja Uus-Guinea suguharudega. Eesti riigi puhul tuleb rääkida ikka riiklikust iseseisvusest ja sõltumatusest ja selle mõiste üldlevinud tähendus ei ole muutunud. Seni, kuni euroliitlased ei ole defineerinud termineid "iseseisvus" ja "sõltumatus" kuidagi uutmoodi, tuleks lähtuda nende sõnade üldlevinud tähendusest.

Eesti õigusteadlane Artur-Tõeleid Kliimann omistas neile terminitele järgmise sisu: (A.-T. Kliimann "Eesti iseseisvuse areng" Õigus 1935/2)

Iseseisvus tähendab, et põhiseaduse järgi ei saa Eesti Vabariiki muuta mõne teise riigi liitosaks, liitriigi osariigiks. Ta peab jääma iseseisvaks riigiks, mille üle ei tohi olla mingit teist kõrgemat juhtivat võimu. See on ka mõistetav, kuna üldtunnustatud käsitluse kohaselt lõpetavad föderatsiooniks koonduvad riigid eksistentsi ja nende asemele tekib uus riik, liitriik.

"Et kehtiva Põhiseaduse 1. paragrahvi mõttes Eesti vabariik, teiseks, peab olema ühtlasi sõltumatu, siis ei tohi olla sellist olenemist mõnest üksikust välisriigist, et viimane saaks Eesti seadusiandvaile asutisile ette kirjutada juhiseid, kuidas oma elu korraldada, ning selliste juhiste teostamist ka kontrollida".

Milliste rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeksastumine piiraks aga Eesti sõltumatust? Ilmselt võib Eesti liituda koostööorganisatsioonidega. Aga nn. integratsiooniorganisatsioonid, milliste hulka kuuluvad ka Euroopa Ühendused, riivavad juba oluliselt liikmesriikide sõltumatust, seda valdkondades, mille juhtimine on antud organisatsiooni vastavate keskorganite kompetentsi. (A. Truyol Serra "La souveraineté")

Rahvuslikku sõltumatust riivavaks tuleb pidada tegelikult Euroopa Liidu lepingu esimest komponenti, kolme Euroühendust, mis näevad ette teatud valdkondades rahvuslike võimuorganite allutamise ühenduste õigusele. Allutamine võib toimuda niiviisi, et liikmesriigid kaotavad üldse teatud valdkondades pädevuse seadusandluseks (tollindus), teatud valdkondades aga seisneb õigusloome vaid ühenduste poolt määratletud printsiipide elluviimises. Niisamuti on liikmesriigid kaotanud neis valdkondades ka rahvusvaheliste lepingute sõlmimise pädevuse, mis on üle läinud Euroopa Liidu organeile. (J.Boulouis "Droit institutionnel de 1'Union européenne")

EL liikmesriikide seadusandlik pädevus on üle läinud Ministrite Nõukogule ja teistele EL institutsioonidele, kus printsiibiks on otsuste tegemine enamushääletuse teel. Sealjuures ei jagune hääled võrdselt nagu see sünniks iseseisvate riikide suhtluses.

Põhiseaduse lause "Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu" puhul olevat (lähtudes Põhiseaduse Assamblee istungitel kõlanud seisukohtadest) tegemist Eesti ajaloolisest kontekstist tuleneva, kollaboratsionismi vältiva sättega. Iseseisvuse ja sõltumatuse võõrandamatuse all tuleb mõista ilmselt iseseisvusest ja sõltumatusest loobumist. Nimetatud säte ei keela ilmselt sõltumatuse ehk suveräänsuse sisuks olevate kompetentside delegeerimist, küll aga on säte vastuolus kompetentside lõpliku ülekandmisega ning loobumisega selle tagasivõtmise võimalusest. Sõltuvalt sellest, missugune on vastus küsimusele, kas Euroopa Liidust on võimalik välja astuda või vähemalt lepingulisi suhteid niiviisi muuta, et sellega kaasneks delegeeritud kompetentside tagasivõtmine riiklikku pädevusse, võib määratleda, kas see säte on ühitatav liikmelisusega Euroopa Liidus või mitte.

Euroopa Liidu asutamislepingud ei näe ette liikmesriikide väljaastumist ega ka väljaarvamist Liidust. Viini rahvusvaheliste lepingute õiguse konventsiooni art. 54 sätestab, et juhtudel, kui rahvusvaheline leping ei näe ette ühtegi sätet tema denonsseerimise või temast taganemise kohta, ei ole need ka võimalikud, vähemalt, kui ei tõestata, et poolte tahtest selline võimalus siiski tulenes, või võiks lepingu denonsseerimise või sellest taganemise võimalus tuleneda lepingu iseloomust. Euroopa Liitu käsitlevate teoste autorid üldiselt Euroopa Liidust väljaastumise temaatikat ei käsitle, seda tehes on nad arvamusel, et ei üks ega teine Viini konventsioonis sätestatud erandjuhtum kõne alla ei tule (on ju Euroopa Ühenduste ja Euroopa Liidu lepingute preambulatest pigem välja loetav tulevikus toimuva tihedama integratsiooni võimalikkus). Seega on kirjanduses omaksvõetud seisukoht, et juriidiliselt ei ole Euroopa Liidust väljaastumine võimalik; liikmesriikide poolt Euroopa lepingute ühepoolne denonsseerimine ei ole võimalik, nende sõlmitus määramatuks ajaks tähendab, et Ühendustesse ja Liitu kuulumine on lõplik. Siia tuuakse näide - territoriaalne integratsioon tähendab riikide lõplikku intuitu personae kohustumist (nii poleks Prantsusmaa aktsepteerinud eurosüsteemi, kui Saksamaal oleks olnud võimalus sealt omatahtsi välja astuda). See lõplikkuse tunnus lähendab Euroopa Liitu juba vägagi föderatsioonile, mitte konföderatsioonile.

Euroopa õiguse otsene kohaldatavus liikmesriigi territooriumil ning tema ülimuslikkus rahvusliku õiguse suhtes välistavad täielikult tõlgenduse, mis lubaks meil oma riiklikust iseseisvusest ja sõltumatusest loobuda (iseseisvust võõrandada).

Eeltoodud katked ekspertkomisjoni ja välisekspertide arvamustest osundavad põhiseaduse konfliktidele Euroliidu õiguskogumiga (acquis'ga). Muutmist vajavat eelkõige § l (suveräänsuse loovutamise keeld), §§ 48 ja 57 (valimisõiguse piirang), § 59 (seadusandlik võim), § 111 (pangandus), § 152 (keeld kohaldada PS-iga vastuolus olevat EL õiguskogumit). Põhiseadust ei saa aga muuta välisministeeriumi ebaseadusliku tegevusega ega ka mitte välislepingu ratifitseerimisega Riigikogus. Põhiseaduse § 123 ei luba Eestil sõlmida põhiseaduse vastast välislepingut.

Järgnevast tabelist nähtub, et liikmesriigid on delegeerinud põhiseaduslikult mitmed oma riikliku iseseisvuse funktsioonid Euroopa Liidu institutsioonidele. Kui mõnel juhul jätabki sõnastus otsad lahti, on liikmesriikide konstitutsioonikohtud tunnistanud Euroliidu õiguse ülimuslikkust.

Prantsusmaa 1958. a. põhiseadusesse lisati 1992. a. "europeatükk", milles on vastav volitusklausel (Prantsusmaa Konstitutsiooninõukogu leidis, et varasem suveräänsuse 'piiramine' ei ole samastatav suveräänsuse 'üleandmisega')
Saksamaa Art. 24 (1) lubab kõrgema võimu volitusi seadusandluse kaudu üle kanda rahvusvahelistele organisatsioonidele, 1992.a. lisati art.23 (euroartikkel), sätestati valimisõigus eurokodanikele (art.28) ja pangaküsimused (art.88)
Itaalia art. 11 sätestab riikliku suveräänsuse piiratuse "nagu on vajalik organisatsioonile, tagamaks rahu ja õiglust rahvaste vahel"
Belgia art.24 sisaldab volitusklauslit suveräänsuse ülekandmiseks Euroliidule
Holland art.93 ja 94 sätestavad rahvusvaheliste organisatsioonide määruste prioriteedi põhiseaduse üle
UK 1972.a. Euroopa Ühenduse Seadus (korrigeeritud 1992.a.) jõustab ühenduse seadused kohalikus seadusandluses
Iirimaa küsimused on reguleeritud analoogiliselt Ühendkuningriigiga 1972.a. Euroopa Ühenduse Seaduses
Taani konstitutsiooniline seadus (art.20) lubab teatava hääletusprotseduuri läbimisel delegeerida riikliku võimu rahvusvahelistele võimudele
Kreeka 1975.a. konstitutsioonis on nii delegatsioonivõimalus kui ka rahvusvaheliste lepingute ülimuslikkus
Hispaania art.93 lubab konstitutsioonilise seadusega sõlmida välislepingu, mis delegeerib rahvusvahelisele organisatsioonile põhiseadusliku pädevuse
Portugal art.7 lisati 1992.a. lõige, mis lubab Portugalil Euroopa Liidu moodustamise. Art.8 (3) sätestab EL õigusaktide muutumise kohaliku seadusandluse osaks
Austria Austria liitumisel Euroliiduga lisati põhiseadusesse spetsiaalne peatükk
Rootsi 1994.a. lisati Valitsuse Seaduse (moodustab koos troonipäriluse, pressi ja sõnavabaduste seadustega põhiseaduse) 10 ptk. § 2 delegatsioon otsustusõigusest Euroliidule


Kas tänased EL liikmesriigid on kaotanud oma suveräänsuse?

Enne Maastrichti lepingut oli kindlasti tegemist veel suveräänsete riikidega. Täna me Euroliidus täiesti suveräänsetest riikidest enam rääkida ei saa. Homne liikmesriikide suveräänsus sarnaneb aga paljuski NSVL liiduvabariikide suveräänsusega. Mida enam tugevnevad Euroliidu institutsioonid, seda vähemaks jääb neid valdkondi, kus liikmesriigid saavad oma suveräänsust demonstreerida.

Suveräänsuse kaotamine on küll pikaajaline protsess, ent kui sõrm on antud, on tagasikäik praktiliselt võimatu. Lootus sellele, et sisemistes vastuoludes vaevlev Euroliit niipea ei tugevne, on okkaline lohutus. Ajaloolises mõttes on ka paarkümmend aastat lühike aeg.


Väärtees: EL-ist saab vabalt välja astuda

Euroopa Liidust vabalt välja astumise võimalikkust on lennutanud mitmed poliitikud ja ametnikud, näiteks ka Eesti pealäbirääkija Alar Streimann Kuku "Välismäärajas" ja ETV saates "Noored eurooplased". Selle eksiarvamusega põhjendavad teisedki oma muretust Euroliidu tulevikupürgimuste suhtes - astume sisse, vaatame veidi ringi, ja kui ei meeldi, siis lahkume.

Paraku see nii lihtne pole. Väljaastumisvabaduse teesi lükkab ümber justiitsministeeriumi ekspertkomisjoni arvamus, viidates Viini rahvusvaheliste lepingute õiguse konventsiooni 54. artiklile ning tuginedes Euroopa õigusteadlaste seisukohtadele ja Euroopa Kohtu praktikale. Viimane rõhutas juba kaasuses Costa v. ENEL: "Liikmesriigid on kindlalt kandnud oma suveräänsed õigused üle nende poolt loodud ühendusele. Nad ei saa seda protsessi hilisemate, ühenduse kontseptsiooniga mitteühtivate ühepoolsete sammudega tagasi pöörata."

Dr. Hubert Beemelmans juhib oma sellekohases Eestile esitatud ekspertarvamuses tähelepanu sellele, et ainult kõigi ülejäänud liikmesriikidega sõlmitav väljaastumisleping loob õigusliku võimaluse liidust lahkuda. Ent kas võib eeldada, et kui Eesti soovib oma euroabielu lahutada, siis kõik ülejäänud liikmesriigid selleks kohe õnnistuse annavad? Ja isegi kui nad nõusoleku annavad, kas sel juhul ei tule Eestil hüvitada kogu Euroopa Liidult tulnud "liitumisabi". (Loe samal teemal ka Rodolphe Laffranque: Kas Euroopa Liidust väljaastumine on juriidiliselt võimalik? Juridica nr. 10, 1999)

Kui teised eurooptimistid võiksid oma eksiarvamuse välja vabandada vähese teadlikkusega, siis delegatsiooni juhi Alar Streimanni puhul kerkib kahtlus - kas tegemist on ebapädeva ametniku või teadliku desinformaatoriga? Ma ei usu, et Alar Streimann ei ole lugenud justiitsministeeriumi ekspertkomisjoni seisukohta: "...juriidiliselt ei ole Euroopa Liidust väljaastumine võimalik; liikmesriikide poolt Euroopa lepingute ühepoolne denonsseerimine ei ole võimalik, nende sõlmitus määramatuks ajaks tähendab, et Ühendustesse ja Liitu kuulumine on lõplik."

Kõigest hoolimata suleb mõni eurooptimist silmad juriidiliste argumentide ees ja lausub sinisilmselt: "Aga Gröönimaal avanes ju võimalus Euroliidust välja astuda..." Selle väärteest ümberlükkamiseks piisab teadmisest, et Gröönimaa pole kunagi olnud Euroliidu liikmesriik. Tõsi on, et 1984. a. muutus küll tema staatus ülemeremaana, ent ka selle otsuse langetas lõppkokkuvõttes ikkagi Brüssel, mitte Taani Kuningriik ega Gröönimaa eskimod.

Muide, õige ei ole ka väide, et Gröönimaa puhul "liitumisabi" sisse ei nõutud. Hüvitised sideme nõrgenemise eest nähti ette protokollis Gröönimaa eristaatuse kohta ja ka näiteks 29.01.85 sõlmitud kalastuskokkuleppes - Gröönimaa rannavetes püügiõiguse eest tasumisel arvestati eelnenud finantsabiga.

Parafraseerides Trooja preestrit Laokooni: "Karda euroliitlast isegi siis, kui ta sulle kingitusi toob!" Teadmata on ju, mida kõike võib veel sisaldada Euroliidu puuhobune ...


Kas europropagandiste türmi panna ei saaks?

Kui Eesti oleks õigusriik, kus seaduste täitmine oleks kohustuslik ka tippametnikele, võiks meie peaministri, välisministri ja mitmete teiste tipptegijate (väikestest käiadest rääkimata) tegevust käsitleda kui Euroopa Komisjoni delegatsiooni abistamist Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud tegevuses. Kriminaalkoodeksis on aga selle kohta eraldi säte.

 Kriminaalkoodeks:

RIIGIVASTASED KURITEOD

§ 62. Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud tegevus

(l) Välisriigi, välisriigi organisatsiooni, välismaalase või välisriigi ülesandel tegutseva isiku või nende grupi või nende ülesandel tegutseva isiku abistamise eest Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud tegevuses, kui see ei ole seotud vägivallaga ning puuduvad käesoleva koodeksi §-s 63 ettenähtud kuriteo tunnused - karistatakse vabadusekaotusega kuni seitsme aastani.


Omaette küsimus on aga see, kas Eesti ametnike ringkäenduse korral üldse kedagi karistada saab. Europropagandistide karistus on õhus vaid teoreetiliselt, sest Kaitsepolitsei kirjutab vastuseks sellekohasele pöördumisele: "Vastuseks Teie kirjale teatame, et kriminaalkoodeksi paragrahvi 62 lõike l mõtte kohaselt moodustab kuriteokoosseisu Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud tegevuse ebaseaduslik abistamine. Eeldatakse, et Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud tegevus toimuks riigi ametlikku poliitikat ja seisukohti eirates."

Samas ei oska kaitsepolitsei nimetada õigusakti, mis selliseks abistamiseks seadusliku voli annab. Ei ole ka õigusakti, mis sätestaks riigi ametlikuks poliitikaks Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud tegevuse.

Justiitsministeerium on oma vastuses konkreetsem: "Eesti avalik arvamus ei ole selgelt Euroopa Liiduga ühinemise vastu, mistõttu ka karistuse kohaldamine suure hulga riigiametnike suhtes ei langeks kokku ühiskonna enamuse arvamusega ega vastaks seetõttu põhiseaduses sätestatud õigusriigi põhimõttele ..."

Lõuapoolikud on juba tõmmanud paralleele - Eesti avalik arvamus ei olevat selgelt ka salaviinamüügi vastu ning õigusriigi põhimõtted võiksid laieneda ka viinamüüjatele ...

Tegelikult on vaid kaks võimalust - kas Eestis ei ole vaja üldse mitte mingeid seadusi täita või tuleks ka europropagandiste karistada. Personaalset vastutust kannavad siin ka need ametnikud, kelle kohuseks on Eesti iseseisvust kaitsta, kuid kes oma tegevusetusega kuriteole kaasa aitavad.

Täna on ametnikud veel vastutamatuse ringkaitses, ent tulevikus võivad neid tabada iseseisvuslaste nooled. Kui poole sajandi eest 3 metsavenda tapnud agent tunnistati süüdi inimsusevastases kuriteos, ei aegu ilmselt ka Eesti iseseisvuse vastu võitlevate tippametnike kuriteod ...

JÄTKUB SIIT...


Veel raamatutest