Tallinna Pedagoogikaülikool
Sotsiaalteaduskond
Sotsiaaltöö osakond

Marita Ilmoja

Kasupere kui alternatiiv vanemliku hoolitsuseta lastele

Bakalaureusetöö

Juhendaja: dots. Anne Tiko

 

 Tallinn 2002

Bakalaureusetöö pdf formaadis


RESÜMEE

Marita Ilmoja (2002). Kasupere kui alternatiiv vanemliku hoolitsuseta lastele. Bakalaureusetöö. TPÜ. Käsikiri. Tallinn, 60 lk. 26 kasutatud kirjanduslikku allikat, 1 tabel, 9 joonist, 1 lisa.

Käesoleva töö aineks on asendushoolduse olemus ja mõju lapse arengule.
Lastekaitse üheks arenguprioriteediks on vähendada laste arvu institutsioonides, soodustades vajadust asendushoolduse järele.
Väljaspool bioloogilist pere kasvavatele lastele tuleb luua võimalikult perelähedased ja laste vajadusi arvestavad tingimused, toetada kontakte lapse bioloogiliste vanemate ja teiste lähedaste ja lapsele oluliste inimestega.
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on saada ülevaade kasuperede olemusest, toimetulekust, probleemidest ning saadavast koolitusest tänases Eestis. Uurimustöö tugineb sotsio-ökokultuurilisele teooriale.
Bakalaureusetöö ainestik on kogutud nelja Eesti maakonna kasuperede seas läbiviidud ankeetküsitluse kaudu.
Saadi ülevaade kasuperede hetkeolukorrast, probleemidest, toimetulekust ja koolitusvajadusest.
Uurimuse põhjal formeerus arvamus, et Eestimaa kasuperede laps on paljudel juhtudel perekonnale lähedalasuv isik, kas siis sugulase või tuttava näol. Tulemuste analüüs näitab, et kasupered peavad ennast majanduslikult üldiselt toimetulevaks, kuigi suurimaks probleemiks peetakse materiaalse ressursi vähesust.Teiseks suureks probleemivaldkonnaks peetakse suhteid ja kohanemist kasupere ja lapse vahel.
Kasuvanemlusele eelneva ühtse koolitusprogrammi puudumine on samuti valdkond, mis vajaks tähelepanu ja mille elluviimine oleks peredele toeks.
Igal lapsel on õigus perele, kodule, arengule ja heaolule. Seda deviisiks võttes püütakse vanemliku hoolitsuseta lapsele pakkuda parimat võimalikku kodu ja seda kasupere näol.

Võtmesõnad: asendushooldus, kasupere, perekond, toimetulek, bioloogiline vanem, abivajadus, toetamisvõimalus.


ABSTRACT

Marita Ilmoja (2002). Foster family as an alternative for children lacking parental care. B.Sc. diploma project. Tallinn Pedagogical University. Manuscript 60 pages, 26 references, 1 table, 9 figures.

The goal of the current project was to study the foster family and its influence to the development of the child.
One of the priorities of the society is to reduce the number of children growing up at institutions in favor of the foster families.

The current study takes a closer look at foster families in four different regions in Estonia. The data was collected by distributing questionnaires to the foster families.

The data analysis shows that the adopted child in typical foster family in Estonia is usually closely related to the family - either relative or a family friend.
The majority of questioned families considered their economical situation not good but still manageable. It also evolved that the adaptation process of child to its new environment does frequently cause problems. It seems that there is a need for an educational program addressed for the foster families that would help overcome some of the problems.

Keywords: foster care, foster family, family, economical situation, biological parent, supporting options


SISUKORD  
 EESSÕNA  7
 1. SISSEJUHATUS  8
 2. LAPSE ARENGUT MÕJUTAVAD TEGURID  11
 2.1. Kodu ja perekonna osa lapse arengus  13
 2.2. Keskkond kui arengutegur  14
 2.3. Lapse sotsiaalne areng  15
 2.4. Lapse mina-areng  15
 3. ASENDUSHOOLDUS TÄNASES EESTIS  17
 3.1. Asendushooldus seadusandluse taustal  18
 3.2. Lapse paigutamine asendushooldusele  20
 3.3. Kasupere kui alternatiiv institutsioonihooldusele  21
 3.4. Lapse kasuperega kohanemise faasid  22
 3.5. Nõuded kasuperedele  23
 3.6. Kasupere suhted bioloogiliste vanematega  24
 3.6.1.Lapse suhted bioloogiliste vanematega  26
 3.7. Kasupere ja sotsiaaltöötaja vaheline koostöö  27
 3.8. Kasuperede koolitus  28
 4. UURIMISPROBLEEMI ASETUS JA METOODIKA  29
 5. UURIMISTULEMUSTE ANALÜÜS  31
 5.1 . Võrumaa kasuperede üldiseloomustus  31
 5.2 . Saaremaa kasuperede üldiseloomustus  34
5.3 .Põlvamaa kasuperede üldiseloomustus  37
 5.4 . Viljandimaa kasuperede üldiseloomustus  40
 5.5 . Kokkuvõtlik uurimistulemuste analüüs  44
5.6 . Arutelu ja järeldused  52
 6. KOKKUVÕTE  56
 KASUTATUD KIRJANDUS  58
 LISAD  61


 TABELITE JA JOONISTE LOETELU  
 Tabel 3.1. Perekonnas hooldamine 1995, 1997, 2000 ja 2001 aastal  17
 Joonis 2.1. Lastekaitse probleemide teket ja kujunemist mõjutavad tasemed sotsio-
ökokultuurilise teooria kontekstis
 12
 Joonis 4.1. Uurimisprobleemi asetus ja metoodika  29
 Joonis 5.1. Kasuvanemate perekondlik seis  44
 Joonis 5.2. Nais- ja meeskasuvanemate perekondlik seis  45
 Joonis 5.3. Kasupere ajend lapse perekonda võtmisel  46
 Joonis 5.4. Bioloogilises peres esinenud vägivald, negatiivsed tunded
ja hirmud lastel
 47
 Joonis 5.5. Kasuperede kontakt lapse päritoluvalla ja oma koduvalla
sotsiaaltöötajaga
 49
 Joonis 5.6. Ühiskonna hinnang kasuperedele  50
 Joonis 5.7. Kasuvanemlusele eelnenud koolituse saamine  51 EESSÕNA

Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsi on ajaloo vältel olnud ilmselt igas ajajärgus. Olgu siis sõja-aastatel põhjuseks orvuksjäämine või inimkonna kiire arengutempo tõttu elule jalgu jäävad perekonnad, kes ei suuda, või halvemal juhul ei taha lastekasvatamisega iseseisvalt toime tulla.

Eestimaal hakati vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele lastekodusid rajama 1920.aastatel ning alates 1932.aastast anti suuremaid lapsi perekondadesse. Laiemalt hakkas levima ka lapsendamine.

Eesti taasiseseisvumisele eelnenud tagurlik nõukogude-aeg lõhkus varasema lastekaitsesüsteemi, muutes selle ametkonnakeskseks. Puudusid ka ühiskondlikud lastekaitseorganisatsioonid.
Taasiseseisvunud Eestis lisandus tavapärasele asendushooldusele perekonnas hooldamine neile lastele, kes oma vanemate hoolest on ilma jäänud.
Käesolev töö ongi asendushoolduse ühest võimalusest - kasuperest, kui alternatiivist lastekodule.
Oma uurimistöö õnnestumise eest olen tänu võlgu eeskätt oma juhendajale Anne Tikole aga kindlasti ka neljale Eesti maakonna sotsiaaltöötajale Ele Zilmerile, Helle-Mall Kruusementile, Margit Pajole ja Tiina Jursile, kelle abita ei oleks antud uurimust võimalik olnud läbi viia.
Suur tänu ka kõigile hooldusperedele, kes küsimustikule vastasid.

SISSEJUHATUS

Kaasaegse lastekaitsesüsteemi alustalaks on lapse üleskasvatamine tema oma perekonnas. Lastekaitsetöö eesmärgiks on lastele soodsa arengukeskkonna loomine ja hoidmine, mistõttu vanemliku hoolitsuseta jäänud laste hoolekanne tänases Eesti ühiskonnas on käesoleva bakalaureusetöö autorile huvipakkuv olnud kogu õppeperioodi vältel ning käesolev töö ongi välja kujunenud eelnevatest seminaritöödest. Sellest tulenevalt on bakalaureusetöö aineks asendushoolduse olemus ja mõju lapse arengule. Pean antud teemat aktuaalseks, kuna nii üldise vaesumise kui ka probleemsete laste taustal tekib üha suurenev vajadus pöörata tähelepanu neile lastele, kellel jääb puudu kodusoojusest või kodust üldse.
Bakalaureusetöö eesmärgiks on saada ülevaade kasuperede olemusest; toimetulekust; probleemidest ning saadavast koolitusest tänases Eestis.
Seadsin ülesandeks selgitada millised on võimalused asendada bioloogilist perekonda; millised on kasuperede abivajadused; toimetulek probleemidega; vajadus koolituse järele; kasuperede hinnang kasuperehoolduse korraldamisele ning millised on kasuperede toetamisvõimalused seadusandluse taustal.
Lastekaitse üheks arenguprioriteediks on vähendada laste arvu institutsioonides, soodustades vajadust asendushoolduse järele. Kogu maailm läheb seda teed, et lapse turvakodusse või lastekodusse paigutamise asemel eelistatakse kasuperesid.
Lapsed vajavad arenemiseks peresuhteid. Seepärast teeb õigesti sotsiaaltöötaja, kes lapse paigutamisel eelistab perepaigutust lastekodule.
Kuidas aga leida kasuperedeks sobivaid inimesi nii palju, et lastekodud jääksid vaid nendele lastele, keda mingil põhjusel perre paigutada ei saa?
Kasuvanemad on inimesed, kes tänases Eestis julgevad üle olla naabrite ebasoosingust. Küllalt tihti peab kasupere kokku puutuma kadeduse ja kahtlustamisega oma kogukonnas. Suutmata enesele tunnistada, et tegelikult ollakse kadedad sellepärast, et kasuvanemaks pürginu on hingelt suurem ja julgem, avades oma kodu võõrale murele.
Raske on toime tulla ümbritsevate inimeste mõistmatuse ja silmakirjalikkusega.

Väidetavalt on kasupere üks elujõulisemaid alternatiive laste asendushoolduses just lapse resotsialiseerimise aspektist, kuid kasuperedel esineb ka mitmeid probleeme ja muresid, mida aitaks lahendada kasuperede tugisüsteem. Kahjuks ja õnneks on taolised projektid alles lapsekingades ning alustavad oma toimimist.
Ka kasuperede koolitus on praegusel hetkel algstaadiumis ja alles kogub jõudu, et tuult tiibadesse saada. Paljudel peredel puudub eelnev koolitus, mis aga peaks olema eelduseks sellele, et kasupereks saada. Kahjuks on kerkinud üles probleem, et mõned pered ei tunne koolituse olemasolul selle vastu mingit huvi ja lihtsalt ei tule sinna. Siin oleks kindlasti vajalik teha muudatusi seadusandluses, et olukorda muuta ja koolitus kohustuslikuks teha.
Paraku on tänases majanduslikult ebakindlas Eestis veel peresid, kes võtavad endale kasulapse materiaalse kasu saamise eesmärgil ja see on loomulikult äärmiselt taunitav. Oma süü on siin ka kohalikel omavalitsustel, kes annavad lapsed kergekäeliselt peredesse, uurimata pere tausta. Nii osutubki võimalikuks, et last solgutatakse ühest perest teise.
Käesolevas töös ongi uuritud nii kasuvanemlusega seonduvaid probleeme ja nendega toimetulekut kui ka last kasupere kontekstis.
Töö empiiriline osa on kirjutatud nelja Eesti maakonna (Võrumaa, Saaremaa, Viljandimaa, Põlvamaa) kasuperede ankeetküsitluse põhjal.
Uurimuse käigus saadeti välja 72 ankeeti kasuperedele.

Töö peamised mõisted on:
Laps - põlvneb emast, kes on tema sünnitanud ja isast, kes on tema eostanud. Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse ja üldkasutatava statistika järgi loetakse lapseks inimest, kelle vanus on alla 18.a. (Perekonnaseadus RT 1994, I, 75, 1326)

Asendushooldus - lapse hooldamine väljaspool perekonda. (Rääk, Allev 1999, 44-45)

Kasuperehooldus - planeeritud perehooldus kasuperes neile lastele, kes mingil põhjusel ei saa soovitud hooldust oma kodus.(Rääk, Allev 1999, 44-45)

Kasuvanem - isik, kes last kasvatab, kuid ei ole selle lapse vanem ega võõrasvanem.(Rääk, Allev, 1999, 44-45)

Hooldusperekond - perekond, kes kirjaliku lepingu alusel võtab perekonda hooldada hooldust vajava isiku.(Perekonnas hooldamise juhend)

Perekonnas hooldamine - hooldamine perekonnas on isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. (Sotsiaalhoolekande seadus RT 1995, 21, 323)

Oma töös kasutasin järgmisi võtmesõnu: toimetulek, probleemid, koolitus, kohanemine, bioloogiline vanem, abivajadus, toetamisvõimalus.

2. LAPSE ARENGUT MÕJUTAVAD TEGURID

Sotsio-ökokultuurilise teooria kohaselt mõjutab muutus ökoloogilise süsteemi mistahes osas süsteemi teisi osasid, luues nõnda vajaduse homöostaasi ehk tasakaalu saavutamiseks isiku ja teda ümbritseva keskkonna vahel.
Last ja tema perekonda võivad mõjutada neist näiliselt kaugemal seisvad asjaolud või sündmused st. perekonda tuleb mõista dünaamilise, ümbrusest sõltuva institutsioonina, kusjuures välisele survele aitab vastu seista pere tugevus ja kokkukuuluvustunne.
Teooria lähtub sellest, et lapse ja tema keskkonna vahelisi vastastikuse mõjutamise suhteid saab kujutada astmeliselt laieneva süsteemina. (Joonis 2.1.)
Iga aste on järgmisega omavahel seotud, sest iga eelnev süsteem kuulub ühtlasi ka järgneva koosseisu. Nendeks süsteemideks on mikro-, meso-, ekso- ja makrosüsteem. (Tulva 1996).
Mikrosüsteem , mille füüsilised omadused on näiteks kodu suurus, perekonnaliikmete hulk, mänguvahendite hulk jne.
Mikrosüsteemi kuuluvad ka inimesed ja nende omadused (vanemate haridustase, õpetajate tõekspidamised, mängukaaslaste vanus ja sugu) kui arengut mõjutavad tegurid. Samas kuuluvad mikrosüsteemi sellised suured struktuurid nagu kool, kodu eakaaslaste grupp.
Raamistu olulisteks komponentideks on tegevused, rollid ja suhted. Koos käitumispaigaga loovad need terviku. Ühe komponendi puudumisel või muutumisel muutub kogu tervik.
Erinevad mikrosüsteemi osad on omavahel seotud. See seostus kajastub mesosüsteemis, mis kujutab endast suhete süsteeme lapse mikrosüsteemide vahel ( vanemate suhe õpetajatega, mängukaaslaste suhe vanematega)
Ühes mikrosüsteemis toimuv võib olla kaudselt mõjutatud ka nende mikrosüsteemide poolt, milles laps ise otseselt ei osale.
Eksosüsteem märgistab selliseid sotsiaalseid raamistuid, mis arengut kaudselt mõjutavad.
Makrosüsteem hõlmab neid ajaloolisi sündmusi, mis mõjutavad kõiki alasüsteeme. Kultuuri vahendusel levivate hoiakute ja veendumuste kaudu jõuab ka see mõju lapseni. Mikrosüsteem on eelmistest püsivam. (Tankler 1999).


Joonis 2.1. Lastekaitseprobleemide teket ja kujunemist mõjutavad tasemed sotsio-ökokultuurilise teooria kontekstis. (Craig 2000).

Sotsio-ökokultuurilise teooria kohaselt moodustub lapse heaolu teda ümbritsevast sotsiaalsest keskkonnast ja võrgustikust, mille mõjupiirkonda laps jääb. Eelkõige kuulub
sotsiaalsessse keskkonda perekond.

Bronfenbrenneri järgi loob tänapäeva tehnikaajastu ühiskonnas just tuumikpere parimad rakenduslikud alustalad lapse arengule. Oluliseks peab ta ka vanemate sotsiaalse võrgustiku olemasolu, mis annab tuge kasvatamisülesannetes.
Lapse heaolu on sõltuvuses ainelisest ja hingelisest tasakaalust. Vanemad loovad eeldused lapse heaolu tekkeks hoides pere elustiili aktsepteeritud piirides.
(Hämäläinen 1992).

2.1. Kodu ja perekonna osa lapse arengus

Lapse arengut mõjutab kindlasti kõige enam kodu ja vahetu suhtlemine oma perekonnaliikmetega.
Kodu "näo" psühholoogilises mõttes kujundavad inimestevahelisd suhted.
Lapse arengut mõjutavad mitte üksnes need suhted, milles ta ise osaline on, vaid suure kaaluga on ka suhted, mida ta kõrvalt näeb.

Vanemateta või pärssivates oludes kasvamine avaldab lapse arengule negatiivset mõju geneetilisest taustast olenemata. On oluline, et lapsel oleksid vanemad või keegi toetav vanemarolli täitev isik. Nii kaua, kui perekeskkond on nö normaalnõuetele vastav, ei avalda see lapse arengule olulist mõju. Kasvukeskkonna poolt pakutud võimalustest lähtudes konstrueerib laps oma reaalsusnägemuse ning sellele konstrueeritud tegelikkusel on oluline mõju ka täiskasvanueas. Erinevates arengustaadiumides lapsed tõlgendavad ja käsitlevad keskkonda erinevalt, sellest tuleneb, et igaühe kogemused on unikaalsed.
Keskkonnad, mis mahuvad lubatud kõikumismäära piiridesse, on samaväärsed selles mõttes, et lapsel on igal juhul võimalik konstrueerida reaalsusnägemust. Loomulikult leidub ka perekondi, mis jäävad nn normaalsest lubatud variatsiooniulatusest väljapoole, näiteks perekondi, kus esineb vägivalda, väärkohtlemist või kantakse laste eest puudulikult hoolt.
Mõiste"good enough parents"(piisavalt head vanemad) viitab sellele, et eksisteerib mingi alampiir, mis märgistab lapse normaalseks arenguks vajalikke miinimumtingimusi. Imikule on piisav, kui leiduvad kaitsvad vanemarolli täitjad ning ühiskondlik grupp, milles on võimalik sotsialiseeruda. Veidi vanemate laste jaoks on olulised ka toetav perekond ja sõbrad, kellelt õppida normaalseks nooreks ja töö- ning armastusvõimeliseks täiskasvanuks olemise reegleid.(Klefbeck, Ogden 2001)

Terve suur valdkond - sotsialiseerumine, mille käigus omandatakse oskus käituda kaasinimestega ja nendega suhtlemise viis, toetub tugevasti suhetele kodus. Ka see, kas ja kuidas sobib väljendada nii oma negatiivseid kui positiivseid emotsioone, toetub kodus kogetule, mida tahtmatult või ka tahtlikult matkitakse.

On selge, et varases lapseeas omaksvõetud väärtushinnangud ja uskumused mängivad hilisemas arengukäigus kas suuremat või väiksemat rolli, olenevalt nende emotsionaalsest kaalust. (Tankler 1999).

"Perekonnast on ikka räägitud kui hoolitsuse, turvalisuse ja elu jätkuvuse institutsioonist. Perekond on ainuke identiteeti loov ja anoomia eest kaitsev institusioon. Perekonna loodud inimsuhted kujutavad endast tänapäevalgi kõige pikaajalisemaid inimsuhteid, kuna kiiresti muutuvas ühiskonnas kõik muud suhted lühenevad ( suhted töökaaslastega, naabritega, ka tänapäevased sotsiaalse võrgustiku suhted). Kestvad inimsuhted aga pakuvad inimesele lühiaegsetest rohkem kaitstust, võimaldades kindlamalt arvestada edaspidisegi toetuse, ustavuse ja mõistmisega."(Kraav 2000, 37-41).
Samas võib perekond tekitada ka kaitsetust ning turvalisuse puudujäägid perekonnas toovad kaasa koduriske, mis kahjustavad teatud määral kõigi pereliikmete heaolu, eriti halvasti aga mõjuvad need alles arenemisjärgus olevatele lastele.

Kaitsetus kandub pereliikmete omavaheliste suhete kaudu ühelt teisele. Lähedase inimese kaitsetus peegeldub omaenese kaitsetusena, mis ladestub hinge kiht-kihi järel.
Kaitsetuse kaugmõjud toimivad kogu inimese elu jooksul, väljendudes eri vanuses erinevalt, ning ületavad ka põlvkondade piire: õnnetu kodu ei produtseeri mitte ainult õnnetuid lapsi, vaid ka uusi õnnetuid lapsevanemaid. (ibd.)

2.2. Keskkond kui arengutegur

Kuna inimlaps on eelkõige sotsiaalne olend, sõltub tema areng väga olulisel määral kasvukeskkonnast, sellest, kas ta on oodatud ja armastatud või mitte, kas tema jaoks leidub täiskasvanu, kes pakub talle nii emotsionaalseid kui tunnetuslikke muljeid ning tunnustab tema edusamme.

Täiskasvanuga võrreldes on laps keskonnamõjudele palju vastuvõtlikum, sest tal puudub kontroll ümbritseva üle ja ta ei saa oma keskkonda ise kujundada.
Samas määravad keskkonna omadused ära selle, missugused tegevused lapse jaoks võimalikud on ja igasugune muutus keskkonnas toob kaasa nende võimaluste vähenemise või suurenemise. Seda on kasulik teada, sest see annab võimaluse keskkonna kaudu toetada lapse arengut soovitavas suunas. (Tankler 1999).

2.3. Lapse sotsiaalne areng

Sotsiaalse arengu all mõeldkse arengu seda aspekti, mis on seotud ühiskonnas teiste inimeste kesksel elamisega ning nendega suhtlemisega.

Suhtlemise käigus omandab laps teatud suhtlemismudelid, õpib toime tulema oma emotsioonidega ja neid adekvaatselt väljendama, õpib tähele panema teiste emotsioone ja nendele adekvaatselt reageerima ja veel palju muud.
Laps omandab varakult sellele ühiskonnale tüüpilised normid ja käitumismudelid, mida konkreetses ühiskonnas sobivaks peetakse.
Seda õppimisprotsessi nimetatakse sotsialiseerumiseks ja selle käigus õpitu internaliseerub, põimub lapse identiteeti sellisel määral, et muutub osaks temast endast. Sotsialiseerumisprotsessis omandatud oskused moodustavad niinimetatud sotsiaalse kompetentsuse, mis tähendab lapse võimet suhelda ja olla kaasinimestega vastastikustes seostes kasulikul, abivalmil ja toetaval viisil.
Sotsiaalselt kompetentne inimene on võimeline mõistma ja ette arvama, mida temalt oodatakse ja kuidas ta peaks toimima, et käituda teiste ootustele vastavalt.
Sellise käitumise eelduseks on soov hoiduda teravatest probleemidest ja teatav enesedistsipliin.(Tankler 1999).

 

2.4. Lapse mina-areng

Kuna esimestel eluaastatel veedab laps reeglina valdava osa ajast oma vanematega, on nende roll lapse mina-pildi kujundamisel eriti kaalukas.
Lastel, kellesse suhtutakse armastuse ja respektitundega, kujuneb välja positiivne eneseteadvus. See tähendab, et laps peab end tubliks ja on enamasti veendunud oma edukas toimetulekus. See omakorda innustab teda uutes olukordades uusi käitumismudeleid katsetama ja initsiatiivi näitama.
Positiivse mina-pildiga lapsel ei ole vajadust ennast tõestada või oma väärtust "näidata", mistõttu tema käitumine on loomulikum ja sageli ka küpsem.(Tankler 1999).

"Üha enam ollakse veendunud, et lapse isiksuse areng sõltub oluliselt sellest, kuivõrd turvaliselt on laps saanud kiinduda temale olulistesse täiskasvanutesse. Eneseväärikustunne ja eneseusaldus tekivad läbi kogemuse, et oled armastatud. See aga sõltub varajase kiindumussuhte kvaliteedist. Kindel kaitstusetunne (mind ei jäeta hätta, minust hoolitakse, minu signaalidele reageeritakse) on aluseks oma isiksuse väärtuse tajumisele, mis on tähtsaks eelduseks lapse tunnetuslikule arengule."(Tiko 1999, 10-11).

Kaitstusetunde puudumisel võib häiruda lapse võime moodustada vastastikuseid kiindumussuhteid. Kui lapse vajadustele ei vastata või kui vastamine on ebajärjekindel, ei kujune lapsel kogemust positiivsest vastasmõjust. Psühholoogiliseks tagajärjeks on usaldamatus maailma ja teiste inimest suhtes, üksinduse-ja kaitsetusetunne.
Sellised lapsed küll otsivad kontakti, klammerduvad täiskasvanu külge, kuid siiski ei tundu olevat kontaktis.(Oranen 1999).

"Need lapsed, kelle varane lapsepõlv rajaneb turvalisel kiindumussuhtel, on edaspidi vähem kartlikud ja vähem vaenulikud omasuguste suhtes.
Kartlikel lastel ( neil, kes on pidanud oma elus kogema, et maailma ei saa usaldada, et iial ei või kindel olla, kas nende hädasignaalile reageeritakse) on üldjuhul madal enesehinnang. Lapse kalduvus hirmudele piirab vaimsete ja füüsiliste jõuvarude kasutamist - hirm pärsib huvi ja saab takistuseks lapse intellektuaalsele arengule".
(Tiko 1999, 10-11).

Jätkub - 3. Asendushooldusest tänases Eestis

 Tagasi sisukorda KASUPEREDE LEHELE

 Muid (koolitus)materjale