STRESSI TEEJUHT - Kuidas saada lahti liigsest pingest?
 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


1. STRESSI TEKKEPÕHJUSED

1.1 Sotsiaal-majanduslikud stressitegurid

Igaüks teab, et teiste inimeste otsused ja teod mõjutavad ka ta enda eluolu, stressitaset ja enesetunnet. Kujutlegem näiteks juhtumit, kus sa oled apelsini enda jaoks köögikappi ära peitnud, seda võtma minnes aga selgub, et keegi teine on selle vahepeal üles leidnud ja kinni pistnud. Olukord, kus sa oodatava naudingu asemel leiad eest tühja paberi, pahandab ja tekitab pinget.

Otsustused ja tegevused, mis meid isiklikult mõjutavad, võivad olla ka pere-elust kõrgemal ja kaugemal. Nimetame neid asula, piirkonna, ühiskonnagrupi, kogu riigi ja ülemaailmseks ehk globaalseks tasandiks. Näiteks kui riigi valitsus otsustab tõsta kahekordseks bensiini aktsiisimaksu või kaotab õpilastele ühistranspordi kasutamisel kehtinud soodustuse, mõjutavad need otsused märgatavalt paljude kodanike pereelu ja isiklikku heaolu.

Ülesanne: Mõtle veidi oma elule mõned aastad tagasi. Nimeta kolm suuremat muutust, mis sinu elus vahepealseil aastail toimunud.

1_______________________________________________________________

2_______________________________________________________________

3_______________________________________________________________

Nüüd aga täpsusta, mil määral nende mõne aastaga on sinu jaoks muutunud argipäevaste elupingete ja murede iseloom.

Mis vallas on sul muresid ja elupingeid varasemast vähem, kus rohkem?

Me sõltume ühiskonnast kui oma vajaduste rahuldajast lisaks töökohaga kindlustamisele ja sissetulekute tagamisele ka teedevõrgu, koolide, posti- ja telefoniteeninduse, massimeedia, usuorganisatsioonide ja arstiabi osas.

Meie vajaduste muutumine ning nende rahuldamise tase sõltub paljuski lähikondlastest - pereliikmeist, töökaaslastest või naabritest, aga ka kohalikust omavalitsusest, riigi võimuorganeist ja globaalsetest suundumustest. Kuidas sel paljudest teguritest sõltumise väljal toime tulla?

Muutuste painet tajudes ei maksa unustada, et oleme ka ise sotsiaalsete muutuste mõjutajaiks oma tegude ja tahtmistega - näiteks andes valimistel kellelegi oma hääle. Isegi väikestel muutustel on tendents kuhjuda ja üksteist võimendada.

Vaadelgem nüüd neid ühiskonna majandussfääriga seotud seiku ning sotsiaal-majanduslikke stressoreid, mis võivad meie elus stressi tekitada.

Rahapuudus

Kui küsida eestlastelt, mis on nende peamine stressi tekkepõhjus, siis mainivad paljud tõenäoliselt rahapuudust. Raha on asjade ja teenuste ostmise asendamatu vahend. Võtkem arvesse, et meie vajaduste rahuldatus on siiski suhteline ja subjektiivne nähtus, mis sõltub otseselt materiaalsest nõudlusest. Kui sinu põhivajadused - vajadus toidu, eluaseme, kehakatte ja sooja korteri järele - on rahuldamata, siis võid kergesti tunda end vaesena. Kuid mõned peavad end vaeseks seetõttu, et nad ei suuda videokaamerat või viimase peal autot osta. Ent mõelgem korraks kainelt kogu inimkonnale. Statistika näitab, et 80-90% inimesi elab vaesemalt kui meie, eestlased. Vaesus on suhteline nähtus. Kui võrdleme end ameeriklastega või soomlastega, võime end vaestena tunda, kuid kõrvutades end keskmise leedulase või ukrainlasega ei ole meil mingit põhjust end kehvemaks lugeda. Kõik sõltub, nagu öeldud, võrdlusskaalast.

Tööpuudus

Kuni 1991. aastani Eestis ei olnudki praktiliselt tööpuudust. Üks negatiivseid asjaolusid, mida suured sotsiaalsed muutused kaasa tõid, on tööpuudus (mis mõistagi on suur stressiallikas). Kui oled lasterikka pere toitja või pensionär, või kui keegi su perekonnas juhtub töö kaotama, on rahapuuduse stress muidugi kerge tekkima. Samas on enamasti nii, et mida parem on inimese haridus, mitmekülgsem ja sügavam ta ettevalmistus, seda kindlamini võib ta end tööturul tunda.

Turumajanduslik mõtteviis tõotab majanduslikku kitsikust leevendada.

Üksikisikuid ja kogu peresid hõlmab pikaajaline finantsplaneerimine hakkab lähiaastail üha enam saama tänapäevase elustiili osaks. Keskealistel ja noorematel on vaja oma elu, karjäär ja rahaasjad põhjalikult läbi mõelda ning pikaks ajaks ette kavandada. Kainelt kalkuleerides võib pere eelarves mõne aasta jooksul vastavalt võimalustele tuhandeid või kümneid tuhandeid kroone kokku hoida.

Eelarve kujundamise 5 etappi:

1. Määra kindlaks oma vara maksumus ja eeldatavad kulud ning tulud. Aeg-ajalt on kasulik teha oma majapidamises inventuur. Olulise vara rahaline väärtus tuleks hinnata ning selle haldamisega kaasnevad kulud välja arvutada.
2. Tee selgeks oma lähemad (5 aastat ) ja kaugemad (10-15) aastat materiaalsed eesmärgid. Näiteks noor pere võib seada eesmärgiks kena kodu rajamise, pikemale välisreisile sõidu, autoostu või lapsele kesk- ja kõrghariduse andmise.
3. Koosta kava, kuidas eesmärke saavutada. Raha saamiseks tuleks tarbe korral leida põhitööle lisaks teisi teenimisvõimalusi. Optimismi ei tasu kaotada ka siis, kui kõik plaanitu teoks ei saa. Elu teeb paratamatult oma korrektiive.
4. Lähtu kulutusi ja investeeringuid tehes kõige olulisematest vajadustest. Selle etapi sisu on iga kavandatava kulutuse või investeeringu põhjalik läbimõtlemine. Koguda ja kasulikult investeerida ei suuda need, kes inflatsiooni peljates ostavad uisapäisa tarbetut kokku.
5. Hinda oma plaani täitmise edukust, ja kui tarvis, siis muuda seda. Leia vahel aega oma eesmärkide saavutamise edukuse hindamiseks. Kui finantsplaneerimisega on kindel algus tehtud, siis on jõukuse kogumine ja pere ainelise seisundi kindlustumine märksa tõenäolisem kui stiihilise elukorralduse puhul. Selline süsteem vähendab ka pere majanduslikku haavatavust ja teeb ta stressikindlamaks.

Kuritegevuse pained

Kuritegevuse kiire kasv on meie ühiskonna murettekitavamaid asjaolusid. Kümned tuhanded elanikud kannatavad kriminogeensest olukorrast tuleneva stressi all. Hirm kuriteo ohvriks sattuda on Eesti elanike kartuste seas koos haigestumise kartusega teisel-kolmandal kohal. See sunnib inimesi paigutama ustele topeltlukke, muretsema hundikoeri ja rotveilereid, paigaldama kalleid alarmsüsteeme, vahetama oma korterid rahulikumaisse paikadesse ja tegema ümberkorraldusi oma eluviisis. Paljud eakamad inimesed ja naised ei julge õhtuhämaruse saabudes enam majast väljagi minna.

Vargused moodustavad kuritegevusest valdava osa. 1995.a. kasvas huligaansuste, kehavigastuste, riisumise, kelmuse ja altkäemaksude ning tulirelva ebaseadusliku hoidmise ja kasutamisega seotud kuritegude arv. Sagenesid pommiplahvatused ja -ähvardused, suurenes ka alkoholi- ja narkojoobes toimepandud kuritegude arv. Mitmete uuringute põhjal sai Eestis 1991.-1995.a. jooksul kurjategijate käe läbi kannatada vähemalt 20-25% küsitletuist või nende pereliikmetest. Kuritegevusega on vahetuid kokkupuuteid olnud suurel osal elanikkonnast. Kõige rohkem kardetakse sissetungi oma korterisse või majja ning koduse vara röövimist. Igast neljast suvilaomanikust kolm on hirmul, et maakodusse murtakse sisse. Iga teine autoomanik kardab oma sõiduki ärandamist.

Samas on 1995. Aastast alates ilmnenud ka positiivseid tendentse kuritegevuse vähenemise suunas. Kahanenud on tapmiste arv, tõusnud kuritegude avastamise protsent. Ühiskonnaelu stabiliseerumine toob kaasa ka kuritegevuse kahanemise.

Kuigi on ilmne, et riigi kriminaalpoliitikat on võimalik paljuski parandada, võib ka iga kodanik ise sel alal üht-teist ära teha. Kuritegude ennetamise ja tõkestamisega tuleb tegelda nii riiklikul kui ka omavalitsuste tasandil. Kuid nagu näitavad arenenud lääneriikide kogemused, võivad ka rahva omaalgatuslikud liikumised ning sihikindel isikliku turvalisuse eest hoolitsemine kuritegevuse tõkestamisele palju kaasa aidata (V. t. ka lisa 1.)

Järgmine alapunkt - Stressi tekkepõhjused - Elukeskkond, stress ja keskkonnasäästlik eluviis

 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .